2007, випуск 10

Збірник присвячено 80-річчю з дня народження відомого українського археолога, члена-кореспондента НАН України, професора Львівського університету Володимира Даниловича Барана

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: д-р іст. наук, проф. О. Ситник (гол. ред.), д-р іст. наук, проф. Л. Крушельницька, д-р іст. наук, проф., член-кор. НАНУ В. Баран, д-р іст. наук, проф. Д. Козак,
д-р іст. наук, проф. М. Кучинко, канд. іст. наук, доц. Р. Берест (відп. ред.), канд. іст. наук, доц. Я. Онищук, канд. іст. наук, доц. В. Рудий, асист. Я. Погоральський (відп. секр.)

Слово про Ювіляра

АРХЕОЛОГІЯ ДОБИ КАМЕНЮ – РАННЬОГО ЗАЛІЗА

ТКАЧУК Т., ШЕВЧУК Б., Трипільське поселення Мошанець і деякі проблеми етапу В ІІ

ЛОСІНЬСКА Е. Символічний зміст поховальних звичаїв населення лужицької культури на Люблінщині в епоху бронзи і раннього заліза

КОКОВСЬКИЙ А. Дві битви за Грубешівську улоговину на схилку старожитності

МИЛЯН Т., ОСАУЛЬЧУК О. Дослідження горизонту римського часу на пам’ятках Прилбичі-І та Гряда-ІІ

ЛІПАТОВ К. Зображення ефталітських правителів на монетах та звичай штучної черепної деформації у іраномовних номадів в добу переселення народів

АНТИЧНА АРХЕОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ

САМОЙЛОВА Т. Основні результати робіт на пам’ятці Тіра-Білгород і подальші перспективи досліджень

СМОЛЬЯНИНОВА С. Про виробництво предметів із кольорових металів у Тірі-Білгороді

ОСТАПЕНКО П. Попередні результати дослідження північно-західної частини комплексу оборонних споруд Тіри

ПЕТРЕЧКО О. Рим та християнство у І–ІІ ст. н. е

АРХЕОЛОГІЯ ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

ТКАЧ В., ПОГОРАЛЬСЬКИЙ Я. Споруда Х ст. з поселення Товпижин на березі Хрінницького водосховища

ГОТУН І., КОВАЛЬ О., ПЕТРАУСКАС А. Відтворення давньоруського металургійного процесу в Північній експедиції

ОНИЩУК Я. До питання про локальні особливості керамічного виробництва ХІ–ХІІ ст. на Волино-Подільському пограниччі

БЕРЕСТ Р. До питання про прийняття християнства на землях Північного Прикарпаття (Постановка проблеми)

ЧАЙКА Р. Новий гончарний комплекс із Розточчя

МАЗУР О., МИСЬКА Р. Антропологічні прикмети жительки княжої Теребовлі

БОГУСЛАВСЬКИЙ Г. Фрагмент турецького Аккерману (будівельні рештки османського часу з охоронних розкопок 2005 р. в Аккерманській фортеці)…

РУДИЙ В. Пошуки місця захоронення гетьмана Івана Виговського на Львівщині (за археологічними дослідженнями)

ГУПАЛО В. Дослідження крипти 2 у бернардинському костелі в Дубні

З ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЇ

КОЗЛОВСЬКИЙ С. К. Лєон Козловський і Стефан Круковський

СИТНИК О. Польові дослідження Львівського відділу Інституту археології АН УРСР (1940–1950)

ЯСНОВСЬКА Л. Пам’ятки Новгород-Сіверського Подесення ІХ–ХІІІ ст

ХРОНІКА

Раїса Василівна Шиян – науковець, педагог, людина (До 60-річчя з дня народження)

Романові Бересту – 50

Ярославові Онищуку – 40

Археологічний музей Львівського університету – 40 років з часу відновлення діяльності