2012, випуск 16

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: проф., д-р іст. наук Л. Войтович (головний редактор), доц., канд. іст. наук Я. Онищук (заступник головного редактора), Я. Погоральський (відповідальний секретар), чл.-кор. НАН України, проф., д-р іст. наук В. Баран, проф., д-р габ. Д. Домбровський, проф., д-р іст. наук Л. Зашкільняк, проф., д-р іст. наук Д. Козак, проф., д-р іст. наук Л. Крушельницька, проф., д-р іст. наук М. Крикун, проф., д-р іст. наук С. Макарчук, проф., д-р габ. М. Парчевський, д-р іст. наук О. Ситник, доц., канд. іст. наук О. Бандровський, доц., канд. іст. наук Н. Білас, канд. іст. наук Т. Милян.

Олександру Ситнику – 60: штрихи до наукового портрета

СТАТТІ

СИТНИК О. Стан та перспективи дослідження середнього палеоліту Подільської височини

ЛЕНАРТОВИЧ О. Житлово-господарські об’єкти культури лінійно-стрічкової кераміки Верхнього Подністер’я і Західного Побужжя

ТКАЧУК Т. Кинджали з рогу (кістки) на поселеннях культури Трипілля-Кукутень

ТКАЧ Є. Локалізація та етнічний склад “костобоків трансмонтанів” за археологічними джерелами

МИЛЯН Т. Прикраси та декоративні предмети ранньослов’янського часу з межиріччя Дністра та Західного Бугу

ЛІВОХ Р. До проблеми початків Церкви на заході Русі

ВОЙТОВИЧ Л. Землі галицьких князів: проблеми дослідження

ПРИЩЕПА Б. Основні результати археологічних досліджень
волинських міст епохи Київської Русі у 1991–2010 роках

ЛЯСКА В. “Мьстиславъ… даеть городъ. Всеволожь бояромь.  и села роздаваеть…”: Всеволожська волость у княжу добу

ЯГОДИНСЬКА М. Поховальні пам’ятки Західного Поділля Х–ХІІІ ст

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

КРАВЧЕНКО Е. Керамічний посуд кизил-кобинської культури поселення Альма-Кермен із розкопок 2008 року

БАУКОВА А. Антична скульптура малих форм із фондів Львівського історичного музею

ОНИЩУК Я. Кераміка вельбарської культури з поселення Дудин ІІ у верхів’ях Ікви

ТЕРСЬКИЙ С. Дослідження посаду літописної Пересопниці в урочищі Пастівник у 1994 році

САВИЦЬКИЙ В. Нові знахідки давньоруських натільних хрестів із виїмчастими емалями на території Волині

ЛАЗУРКО О., ШНІЦАР М. Середньовічний скарб культових речей зі Львова

З ІСТОРІЇ АРХЕОЛОГІЇ. ПОСТАТІ

БІЛАС Н. Педагогічна та адміністративна діяльність професора Едмунда Булянди у Львівському університеті

ДОДАТКИ