2010, випуск 11

Редакційна колегія: Головний редактор – С.А. Макарчук, д-р істор. наук, проф.;відповідальний редактор – І.І. Федик, канд. істор. наук, доц.;відповідальний секретар- Р. В. Масик, канд. істор. наук, асист.

Члени редколегії: М С. Глушко, д-р істор. наук, проф.; К. К. Кондратюк, д-р істор. наук, проф.; Р Б. Сілецький, канд. істор. наук, доц.; Р. М. Шуст, канд. істор. наук, проф.; Т. С Полещук, канд. істор. наук, доц.

ДАВНЯ ІСТОРІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

БОЙКО Н. Трапеза у родильній обрядовості українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону (кінець XIX – перша половина XX ст.)

БОЛІБРУХ Л. Звичаї та обряди, пов’язані з підготовкою до розподілу весільного короваю в українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону

ЧОРНІЙ П. Етнічна група: дефініція поняття

ЧОРНИЙ М.  Домініканський орден у державах Священної Римської Імперії у першій половині XIV ст.

ПАХОЛОК І. Троїцькі рослини як лікувальні засоби та обереги у традиційних віруваннях українців

ПОЛЕЩУК Т. Питання єдності та окремішності українців і росіян у науковій спадщині Юрія Венеліна

ПОНОМАРЬОВА В. Західноукраїнські народні уявлення про поведінку душ передчасно померлих людей

ПУКІВСЬКИЙ Ю. Традиції святкування Масниці на теренах історико-етнографічної Волині (кінець XIX -середина XX ст.)

ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ М. Латинська палеографія в Україні: історіографія. проблеми, перспективи

СМУТОК І Дрібношляхетські роди Жидачівського повіту на Перемишльщині у XVI – початку XVII

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Звичай толоки в контексті народного господарського календаря українських селян (за матеріалами і теренів Південно-Західного історико-етнографічного регіону України)

ТРУМКО Д. Українські традиційні апотропеї та апотропейні дії, пов’язані з новонародженою дитиною

ВОЙТОВИЧ Л. Галицько-Волинське Князівство і монгольські улуси у XIII ст.

ГІЛЕВИЧ І. Польові дослідження традиційної сімейної обрядовості поліщуків (друга половина XX – початок XXI ст.)

ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

ДУДЯК О. Соціальна структура населення м. Львова за даними перепису 1931 р.

ГАЛИК В. Стрийщина у науково-краєзнавчій діяльності Івана Франка

ГОЛУБКО В. Між війною і миром (будні мешканців Львова у віддзеркаленні львівської періодики 1920 року)

КАМІНСЬКИЙ В.  Станіслав-Каєтан Третер (1744-1833) – укладач родового архіву

КОРОЛЬКО А. Історико-краєзнавчі дослідження ї вивчення Покуття (90-і рр. XX – початок XXI ст.)

МАСИК Р. товариство шанувальників минувшини Львова (1906-1939)

НАДОПТА А. Аграрно-промислові та етнографічні виставки в Галичині в кін. XIX – на поч. XX ст. як важливий чинник до зародження українського етнографічного музейництва

СИНИЦЯ А. Кам’янка Волоська: історія найбільшого села Галичини