2012-2013, випуск, 13-14

Редакційна колегія: Головний редактор – С. А. Макарчук, д-р істор. наук, проф. Відповідальний редактор – І. І. Федик, канд. істор. наук, доц. Відповідальний секретар редколегії – Р. В. Масик, канд. істор. наук, асист.

Члени редколегії: М. С. Глушко, д-р істор. наук, проф. В. Є. Голубко, д-р істор. наук, проф. К. К. Кондратюк, д-р істор. наук, проф. Р. Б. Сілецький, д-р. істор. наук, доц. Р. М. Шуст, канд. істор. наук, проф. Т. С. Полещук, канд. істор. наук, доц.

Слово про вченого, колегу, товариша

ДАВНЯ ІСТОРІЯ ТА ЕТНОЛОГІЯ

САВЧУК Г. Постать Івана Федорова в контексті московської еміграції у Литву другої половини XVI століття

ЖУК О. Етносоціальна структура українських поселень у складі Великого Князівства Литовського з кінця ХV ст. до 1569 р.

ГАЛАЙЧУК В.  Народний календар Зарічненщини в обрядах, звичаях та фольклорі

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Звичаї трудової сусідської взаємодопомоги в громадсько-виробничому побуті українців: історіографія питання

БОЛІБРУХ Л. Каша як харчовий та обрядовий весільний атрибут (за матеріалами Південно-західного історико-етнографічного регіону)

ПУКІВСЬКИЙ Ю. Особливості святкування Великодня в радянський період (за матеріалами з історико-етнографічної Волині)

СІЛЕЦЬКИЙ Р. Традиційні ритуальні вимоги до рубання лісу в українців

КРАЄЗНАВСТВО

ГОШКО Г., КРІЛЬ М. Національний інститут імені Оссолінських у Львові: передумови заснування

ЧУРА В. Компартійне реформування народногосподарського комплексу Львівської області наприкінці 80-х – початку 90-х рр. XX ст.

СЕДЛЯР О. “Народныя пѣсни Галицкой и Угорской Руси”: спільний видавничий проєкт Осипа Бодянського та Якова Головацького

СТАСІВ Я. Рух тверезості у Східній Галичині в середині ХІХ – першій третині ХХ століття

СВИЩ О. Краєзнавчі дослідження Івана Крип’якевича

МАСИК Р. Польське економічне товариство у Львові (1921–1939)

РИСЬ Я. Роль народної школи в популяризації природничих знань у Галичині в добу автономії

БАРАБАШ Т. Кароль Бадецький та його невідомі дослідження епіграфіки Львова (до історії австрійської реквізиції дзвонів в Галичині в 1916–1917 рр.)

ІГНАТЕНКО О. Проблеми творчої адаптації митців Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва в умовах тоталітаризму (40–60-ті рр. ХХ ст.)

ДУХ О. Віктор Василь Старожинський (1740–1808) – протоігумен галицької провінції ЧСВВ і жовківський архимандрит

МАРТИНЕНКО Т. “Нація білого хліба”: фольксдойче львова в контексті соціальної поведінки населення в роки німецької окупації.

БАЛЯБАС В. Особливості становлення та розвитку пожежнорятувальної служби україни у міжвоєнний період (1920–1939 рр.)

КЛЕБАН Л.  Матеріали львівських архівів і бібліотек як джерело до вивчення наукової та громадської діяльності Михайла Возняка

ЛАВРЕЦЬКИЙ Р., ЮРЕЙКО П. Модернізація історичної освіти у Львівському університеті на тлі освітніх реформ міжвоєнної Польщі

СОВА А. Атрибутика спортивного товариства “Україна”

ЗЬОЛКОВСЬКИЙ Н. Студентство Львівського Державного Медичного Інституту (1944–1965): структура та навчальний процес

НОВА ТА НОВІТНЯ ІСТОРІЯ

КОСТЮК М. Правова основа переселення німців Західної України та Західної Білорусії на територію польщі(1939–1940 рр.)

ЧОРНИЙ М. Австрійська секуляризаційна реформа у Львові: міфи і реалії

ТИХОЛОЗ Б. Філософські підсумки Франкової лірики “Катастрофи й катарсису”

ТИХОЛОЗ Н. Одіссея Анни Франко-Ключко

ЗАЙЦЕВ Ю. Комітет державної безпеки – охоронний загін КПРС

ПИРІГ М. “Українське селянсько-робітниче соціалістичне об’єднання (“Сельроб”)” у виборчій кампанії 1928 року до польського Сейму та Сенату

КИРИДОН П. Сучасна історіографія діяльності партійно-державної номенклатури української РСРУ 1945–1964 роках

БАБЕНКО Л. Діяльність оперативних підрозділів органів державної безпеки з ліквідації Української Автокефальної Православної Церкви (1920-ті рр.)

ЧУМА Б. Іспанське консульство в Одесі першої чверті XIX століття: організація та напрямки діяльності

РУТАР В. Організація забезпечення артилерії Галицької Армії (листопад 1918 – листопад 1919 рр.)

СІРОМСЬКИЙ Р. Британський чинник у конституційних суперечках між федеральним урядом Канади та провінцією Квебек (1976–1982 рр.)

КРАВЕЦЬ Д. Процес Спілки Визволення України (СВУ) В УСРР у західноукраїнській громадсько-політичній думці

ШЕВЧЕНКО О. Політична діяльність Тита Войнаровського

ЯРЕМКО М. Переговори між югославським урядом в еміграції і НКВЮ У 1944–1945 рр.

МАРИСКЕВИЧ Т. Зовнішньополітичні зв’язки ОУН з демократичними державами Америки

МАЛЬШИНА К. Історіографія політичної історії Словенії I половини ХХ ст.

ХОМЯК М. Маврицій Горн (1917–2000): штрихи до біографії

САМСІН Н. Архів Ярослава Ісаєвича в контексті історіографічної думки й культури Галичини

КАЛИНЯК Л. Політичні суперечності між УНДО та ОУН і поляризація українського руху в Польщі

ЛЕШКОВИЧ Н., ЛИПИТЧУК О. Цивілізаційний образ Росії в сучасній історіографії

ЦЕБЕНКО А. Книговидавнича діяльність Православної церкви в чеських землях і на Словаччині в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

ФЕДИК І. Національна політика міжвоєнної Польщі в Галичині: єврейський контекст (на прикладі діяльності правоохоронних органів)