2014, випуск 15

Редакційна колегія:
д-р істор. наук, проф. Б. З. Якимович (головний редактор), канд. істор. наук, доц. І. І. Федик (відповідальний редактор), канд. істор. наук, доц. Р. В. Масик (відповідальний секретар), д-р.  габіліт., проф. В. Бонусяк, д-р істор. наук, проф. М. С. Глушко, д-р. істор. наук, проф. В. Є. Голубко, д-р. істор. наук, проф. Б. В. Гудь, д-р. габіліт., проф. Р. Жерелик, д-р. істор. наук, проф. Л. О. Зашкільняк, д-р істор. наук, проф. К. К. Кондратюк, д-р. істор. наук, проф. Ю. І. Макар,  д-р. істор. наук, проф. І. Г. Патер, д-р. істор. наук, проф. О. М. Петречко, канд. істор. наук, доц. Т. С. Полещук, д-р. істор. наук, доц. Р. Б. Сілецький, д-р. істор. наук, доц. І. Я. Соляр, д-р. габіліт., проф. С. Цяра, д-р. габіліт., проф Р. Щиґєл

ІСТОРІЯ

КОЖУШКО А. Звістки про монгольське завоювання населених пунктів середньовічного Хорезму на початку ХІІІ ст. у “Словнику країн” Йакута ал-Хамаві

МАЦЮК І. Становлення європейських професійних армій: сержанти

КІЦЕЛЮК Правові і майнові взаємини дрібношляхетського середовища Прикарпаття ХVIII ст. (на прикладі роду Березовських)

КОРБЯК Д. Позиція галицьких митрополитів Йосифа І Сильвестра (Сембратовичів) щодо реформування Василіянського Чину

ПЕТРЕНКО І. Роль Єлизавети Милорадович (1832–1890) В українському суспільно-політичному русі

ВАСЬКІВ Н. Українсько-єврейські взаємини у програмах та діяльності УНДП (1899–1914)

СОВА А. Внесок Івана Боберського у становлення організації “Пласт”

ХОМИЧ М. Діяльність вищого керівництва Польської Автокефальної Православної Церкви у 1945–1989 рр.

СІРОМСЬКИЙ Р. Справа ув’язнення Валентина Мороза у громадськополітичному дискурсі Канади (1970–1979)

IAREMKO М. Belgrade coup d’état of march 27, 1941

ЕТНОЛОГІЯ

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Нотатки Бальтазара Акé про гуцульське весілля як матеріял для роздумів над етимологією слова “коровай”

СІЛЕЦЬКИЙ Р. Традиційна будівельна обрядовість на Поліссі: основні результати дослідження

ВОРОНКО О. Особливості територіяльного розміщення і динаміка чисельности найбільших етносів України (1959–2001)

HOŁUB J. M. Obraz stosunków etnicznych i wyznaniowych na przykładzie Polaków I Ukraińców w mieście Jarosławiu w okresie miźdzywojennym

КРАЄЗНАВСТВО

ЗАЯЦЬ А.Волинські міста ХVІ – першої половини ХVІІ ст. як опорні пункти оборони краю

СЕДЛЯР О. Читацькі зацікавлення сільського греко-католицького духовенства в Галичині В 40–60-х роках

ГОЛДАК Т. Заснування і діяльність товариства “Перемиський Боян” на зламі ХІХ–ХХ ст.

ПЕРЕТОКІН A. Динаміка розвитку гірничої і металургійної промисловости Наддніпрянської України у 80-х–90-х роках ХІХ ст. (у висвітленні галузевої преси)

ЦЕБЕНКО А. Освітньо-культурне та громадське життя у с. Мужиловичі на початку ХІХ – першій половині ХХ ст.

БІЛОСТОЦЬКИЙ С. Професор права Каміль Стефко (1875–1966): львівський період життя

ГОЛУБКО В. Рецензія на монографію: Бабенко Л. Л. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 – середина 1950-х рр.) [текст] : монографія / Л. Л. Бабенко. – Полтава : ТОВ “АСМІ”, 2014. – 549 с.