2015, випуск 16

Редакційна колегія:
д-р істор. наук, проф. Б. З. Якимович (головний редактор), канд. істор. наук, доц. І. І. Федик
(відповідальний редактор), канд. істор. наук, доц. Р. В. Масик (відповідальний секретар), д-р.
габіліт., проф. В. Бонусяк, д-р істор. наук, проф. М. С. Глушко, д-р. істор. наук, проф. В. Є. Голубко, д-р. істор. наук, проф. Б. В. Гудь, д-р. габіліт., проф. Р. Жерелик, д-р. істор. наук, проф. Л. О. Зашкільняк, д-р істор. наук, проф. К. К. Кондратюк, д-р. істор. наук, проф. Ю. І. Макар, д-р. істор. наук, проф. І. Г. Патер, д-р. істор. наук, проф. О. М. Петречко, канд. істор. наук, доц. Т. С. Полещук, д-р. істор. наук, доц. Р. Б. Сілецький, д-р. істор. наук, доц. І. Я. Соляр, д-р. габіліт., проф. С. Цяра, д-р. габіліт., проф Р. Щиґєл.

IN MEMORIAM

ІСТОРІЯ

КОНДРАТЮК К. Дмитро Дорошенко – громадсько-політичний діяч, історик

ЦЕЛУЙКО О. Володимир Зварич і питання нумізматики в роботі теоретичного семінару з джерелознавства та спеціяльних (допоміжних) історичних дисциплін при Центральному Державному Історичному Архіві УРСР у м. Львові

БАНАХ В. “Цивілізаційне” неоевразійство в контексті інтеграції пострадянського простору

УСЬКА У. Реалізація засад національно-культурної автономії у “Законах про національне зрівняння” у Моравії 1905 р.

ЮСЬКІВ Х. Південний Тіроль: історична ретроспектива політико-правового конституювання та функціонування територіальної автономії

МАКСИМЕЦЬ В. Відносини україни та словаччини крізь призму громадсько-політичної активності етнічних меншин в умовах російської експансії в реґіоні

FEDYK І. Polish police in its attitude towards ukrainian greek catholic church after ukrainian-polish war of 1918–1919

ЕТНОЛОГІЯ

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Спогади професора Степана Арсентійовича Макарчука як джерело до вивчення народної культури волинян

ГІЛЕВИЧ І. Внесок Людмили Шевченко у підготову двотомної колективної монографії “Українці” (1954 – початок 1960-х років)

РАЧКОВСЬКИЙ Г. Соціяльний зміст малодвірних поселень на території південних повітів Волинської губернії у кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

БАГЛАЙ М. Поминання померлих у зелену суботу на теренах історико-етнографічної Волині

СІЛЕЦЬКИЙ Р. Бузина в народних демонологічних повір’ях українців

ГАЛАЙЧУК В. Традиційні уявлення про вужа на правобережному Поліссі

КРАЄЗНАВСТВО

РУТАР В. Повсякденна гігієна, методи лікування і профілактики захворювань військовиків Галицької армії (листопад 1918 – листопад 1919 рр.)

ГОРБАЧЕВСЬКИЙ Т. Економічний розвиток Львівської архидієцезії РКЦ у міжвоєнний період

КАЛИНЯК Л. Організаційна мережа Стронніцтва людового (Народної партії) у Тернопільському воєводстві

МАСИК Р. Промислово-торгова палата у Львові у міжвоєнний період

РУДА О. Розвиток освітніх процесів у Львові (1923–1939)

СТАРОДУБЕЦЬ Г.  Підбір, розклад та основні якісні характеристики керівних кадрів представницьких органів влади західних областей України в 1944–1946 роках

РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ, ЮВІЛЕЇ, МАТЕРІАЛИ

ЯКИМОВИЧ Б. Учений, академік, організатор української гуманітарної науки, людина. До 75-річчя Миколи Жулинського

ГЛУШКО М. Листування Василя Доманицького з Іваном Кривецьким

ЯКИМОВИЧ Б. Львівський характерник і великий життєлюб (до 90-річчя від дня народження Романа Крип’якевича (1925–1999))

ГІЛЕВИЧ І. Рец. на: Kukiz T. Ziemia Radziechowska i ludzie stamtąd / Tadeusz Kukiz. – Wrocław, 2008. – 448 s.