2017, випуск 18

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:
д-р істор. наук, проф. Б. З. Якимович (головний редактор), канд. істор. наук, доц. І. І. Федик
(відповідальний редактор), канд. істор. наук, доц. Р. В. Масик (відповідальний секретар), д-р
габіліт., проф. В. Бонусяк, д-р істор. наук, проф. М. С. Глушко, д-р істор. наук, проф. В. Є. Голубко, д-р істор. наук, проф. Б. В. Гудь, д-р габіліт., проф. Р. Жерелик, д-р істор. наук, проф. Л. О. Зашкільняк, д-р істор. наук, проф. К. К. Кондратюк, д-р істор. наук, проф. Ю. І. Макар, д-р істор. наук, проф. І. Г. Патер, д-р істор. наук, проф. О. М. Петречко, канд. істор. наук, доц. Т. С. Полещук, д-р істор. наук, проф. Р. Б. Сілецький, д-р істор. наук, доц. І. Я. Соляр, канд. істор. наук,доц. Р. Б. Тарнавський, д-р габіліт., проф. С. Цяра, мґр. Л. Шелестак, д-р габіліт., проф Р. Щиґєл.

ЯКИМОВИЧ Б. Крути: міти, реалії, уроки: спроба синтезу.

ВІЙСЬКОВА ТА ВОЄННА ІСТОРІЯ 

ЛОЗИНСЬКИЙ А.Підрозділи військової поліції австро-угорcької імперії

МРАКА І. Громадяни УРСР про пакт Молотова-Ріббентропа та “визвольний похід” Червоної Армії в Західну Україну у вересні 1939 р. (за матеріялами ГДА СБУ)

РОМАНЮК М. Функціонування підпільної адміністрації на теренах Золочівської округи ОУН у період масової повстанської боротьби (середина 1944–початок 1946)

СЛЮСАРЕНКО А.  Становлення та розвиток спеціяльних операцій сухопутних військ збройних сил Німеччини

ШЕЛЕСТАК Л. З історії кафедри військової підготовки Львівського Університету: теоретичний курс та практичний вишкіл (1944–1991)

ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО 

УСЬКА У.  Автономізація Галичини (1861–1873): процес законодавчого оформлення польської національно-територіяльної автономії

СИЛКА О. Сільськогосподарські товариства України: територіяльне охоплення в Чернігівській губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

FEDYK І.Проблема опору польській владі в ідеології українських молодіжних націоналістичних радикальних організацій 20-х рр. ХХ ст

КАЛИНЯК Л. Діяльність польських селянських партій Західної України після Травневого перевороту 1926 р.

ІВАШКО Р. Владислав Абрагам – дослідник історії львівськоголатинського архієпископства

МАСИК Р.Участь підприємств Східної Галичини в цивільнихдержавних замовленнях Польщі (1920–1939)

ПІРКО М. Історична проза як засіб ідеологічного впливу на світогляд українців у міжвоєнний період (на основі книжок “Бібліотеки для всіх «Ряст»”)

ЛЕШКОВИЧ Н. Джерельний потенціял “Щоденника Марії Ґаклік. львів, 1939–1940 рр. ”

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ 

Войтович Л. “Подвійна” коронація Данила Романовича: вигадка Длуґоша чи дійсний факт (польською мовою)

СИНЯВСЬКА Л. Взаємини підприємців і найманих працівників в Україні у 1914–1918 рр.

КУШНІР В., МАРИСКЕВИЧ Т.  Засади музейництва та завдання музейної мережі України у працях музеєзнавців УРСР 1920-х рр.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

МАЛЮТА О. Міжнародне економічне співробітництво Української Народної Республіки та Великобританії у 1917–1920 рр.

КАШТАНОВ К. Образ партії Баас в аналітичних документах ЦРУ та Держдепартаменту США (1961–1963 рр.)

ДАНИЛІВ Д. Захист інтересів єврейських переселенців із СРСР в імміґраційному законодавстві США (1965–1989 рр.)

ТУРЯНИЦЯ І. Пріоритети оборонної політики та національної безпеки Литовської Республіки на сучасному етапі

РЕЦЕНЗІЇ

АЛЬМЕС І. Рец. на: Maria Kałamajska-Saeed, Archiwum i biblioteka klasztoru brygidek w  rodnie. Inwentarz z 1925 r. i stan współczesny. (Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2015), 229 s. (Seria wydawnicza “Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach”, t. 2). ISBN 978-83-87843-28-1. ISSN 2300-7885

ГОЛУБКО В. Рец. на: Богдан Гудь. З історії етносоціальних конфліктів. Українці й поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в ХІХ – першій половині ХХ ст. – Харків: Акта, 2017. – 490 с. ISBN 978-966-8917-22-6

МАЛАНЧУК-РИБАК О.Рец. на Кісь Оксана. Українки в ГУЛАГу: вижити значить перемогти:
монографія. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 2017. – 288 с. бібл., іл. ISBN  78-966-0282-68-1

ЯКИМОВИЧ Б. Рец на: Музика М. І., Пальваль А. М., Потєхін П. Г. Савур-Могила. Військові щоденники / Максим Музика. Спогади про Савур-Могилу; Андрій Пальваль. Літо 2014 року. Оборона Савур-Могили. Записки програміста. Відпустка; Петро Потєхін; пер. з рос. С. А. Заяць. Мої спогади про війну, якої немає/ Худ. оформ. Н. В. Величко. – Харків: Фоліо. – 2017. – 316 с.; іл. ISBN 978-966-03-7972-5

Відомості про авторів