2020, Випуск 21

Титульна сторінка 

Рекомендувала до друку Вчена рада Університету протокол № 81/2 від 21 січня 2020р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

д-р істор. наук, проф. Б. З. Якимович (головний редактор), канд. істор. наук, доц. І. І. Федик (відповідальний редактор), мґр. Л. Шелестак (відповідальний секретар), д-р габіліт., проф. В. Бонусяк, д-р істор. наук, проф. М. С. Глушко, д-р істор. наук, проф. В. Є. Голубко, д-р істор. наук, проф. Б. В. Гудь, д-р габіліт., проф. Р. Жерелик, д-р істор. наук, проф. Л. О. Зашкільняк, д-р істор. наук, проф. С. П, Качараба, д-р істор. наук, проф. К. К. Кондратюк, д-р істор. наук, проф. Ю. І. Макар, канд. іст. наук, доц. Р. В. Масик, д-р істор. наук, проф. І. Г. Патер, д-р істор. наук, проф. О. М. Петречко, канд. істор. наук, доц. Т. С. Полещук, д-р істор. наук, проф. Р. Б. Сілецький, д-р істор. наук, доц. І. Я. Соляр, канд. істор. наук, доц. Р. Б. Тарнавський, д-р габіліт., проф. С. Цяра, д-р габіліт., проф Р. Щиґєл.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

СЕРГІЙЧУК В. Первинні документи українських архівів як головне джерело для встановлення кількості втрат під час Голодомору-геноциду 1932–1933 років

ФЕДИК І. Вплив Пацифікації на ідеологічний розвиток Українського національно-демократичного об’єднання

ВОВКАНИЧ С. Реґіональна відповідальність перед Україною та глобалізація соціогуманістичої парадигми міжнародних відносин

МАЛЮТА О. Міжнародне економічне й політичне співробітництво Української Народної Республіки та Королівства Данії (1919–1921 роки)

КАЛИНЯК Л. Економічні ініціятиви в діяльності польських селянських партій Західної України (1919–1926)

МОРАВСЬКИЙ В. Незалежність Польщі у візії німців та українців

КЛЕБАН Л. Світогляд та наукові інтереси Михайла Возняка: формування і становлення

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

РАЙТАРОВСЬКА Н. Західний вектор політики Скольдунґів наприкінці VIII – у першій половині ІХ ст. (на прикладі Каролінзької Імперії)

ЩОДРА О. Слов’яни балтійського Помор’я у міжнародній торгівлі раннього середньовіччя

АФТАНАС А. Територіальне вирішення “єврейського питання” у Люблінському дистрикті (1939–1941)

ЯРЕМЕНКО Л. Імміґраційне законодавство США 60–70-х рр. XIX ст.

ВІЙСЬКОВА ТА ВОЄННА ІСТОРІЯ

ВОЙТОВИЧ Л. Європейський фронтир і проблеми початків козацтва

РУТАР В. Мобілізація до Війська Польського у Східній Галичині під час польсько-української війни (листопад 1918 – липень 1919 рр.)

ХОМА І. Євген Коновалець і Українська стрілецька бригада в Німецькому Яблонному

ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО

ЧУРА В.  Фестиваль “Червона Рута” 1989 р. у візії чернівецького партапарату

КОБРИН Н. Степан Федак: штрихи до портрета на тлі української музичної культури Львова

ЛАЗАРУК М. Як творилась історія? “Червона Рута” – тридцять років тому: спогад організатора

КОЦЮМБАС О.  Академічна гімназія у Львові в контексті австрійського шкільного законодавства 1849–1909 рр.

Звіт про експедицію “Шевченкове Правобережжя – 2019”

ІСТОРІЯ ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ЦЕЛУЙКО О.Чужі свої? Аспіранти Івана Крип’якевича у Львівському університеті: спроба просопографічного портрету

ТАРНАВСЬКИЙ Р. Концепт “генеалогія підрозділу” як складова проблемно-хронологічного підходу до висвітлення історії Львівського університету (на прикладі кафедри етнології)

НАШ ЮВІЛЕЙ

ОКСАНА ФРАНКО:ТАЛАНОВИТА УКРАЇНСЬКА ЖІНКА, ВЧЕНА І ПЕДАГОГ

РЕЦЕНЗІЇ

ГОРІН С.  Рецензія на: Андрій Заяць, Міське суспільство Волині XVI – першої половини XVII ст. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019, 582. ISBN 978-617-10-0532-7

МРАКА І.  Рецензія на: Obrona Lwowa 1939. T. 1: Dokumenty 1–16 wrzeњnia; T. 2: Dokumenty 17–22 września. Red. naukowa Andrzej Weseіowski, (Warszawa: Tetragon, 2018), 341 s., 421 s. ISBN 978-83-63374-64-8 (T. 1); ISBN 978-83-63374-65-5 (T. 2)

ЯКИМОВИЧ Б. ДО ДЖЕРЕЛ МЕНТАЛЬНОСТИ СУЧАСНОГО ПЕРЕСІЧНОГО
УКРАЇНЦЯ-ВИБОРЦЯ Рец. на: Юрій Каганов. Конструювання “радянської людини” (1953–1991): українська версія. (Запоріжжя: Інтер-М., 2019), 432 с., іл.) ISBN 978-966-2672-46-6

НАЗАР Л.  Рецензія на: Співаник українського вояка. Автор ідеї Богдан Якимович; упоряд. Наталія Кобрин, Богдан Якимович. – Вид. 2, випр. і доп. – Львів, 2019. 306 с. [Серія “Бібліотека українського воїна”]. ISBN 978-966-7119-54-6

IN MEMORIAM

ЯКИМОВИЧ Б. Професор Микола Кравець – штрихи до портрета великої і доброї людини

ЛУЦЬКИЙ О. Від споглядання до спілкування: жмуток спогадів про Миколу Миколайовича Кравця

МАЛЮТА О. “Я учень академіка Івана Крип’якевича, вчителем якого був академік Михайло Грушевський”: помини про вченого-історика Миколу Кравця

ЗАВАЛЬНЮК К. Слово про Вчителя

ВЕЛИКА ВТРАТА УКРАЇНИ

МАТЕРІЯЛИ І ДОКУМЕНТИ ДО БІОГРАФІЇ ІВАНА ДРАЧА

ШАЛАТА М. Іван Драч і його “неспокійні крила”

ГАЛЬЧЕНКО С. Їдемо в Теліжинці

СВІТЛА ПАМ’ЯТЬ ПРО ВЕЛИКОГО УКРАЇНЦЯ

CПИСОК АВТОРІВ