2009, випуск 44

Статті та повідомлення

ПЕТРЕЧКО О. Релігійна політика римського уряду в добу принципату (І-ІІ століття н.е.)

КАПРАЛЬ М. Шевський цех у Львові в XIV-XVII століттях: особливості правового
статусу

ОВСІНСЬКИЙ Ю. Маєтковий комплекс Жевуських у Подільському воєводстві Речі
Посполитої в XVIII столітті

МУДРИЙ М. Ідеологія чи світогляд? До питання про теоретичні засади Руського
собору 1848 року

АРКУША О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-поль-ських
відносин. Частина І: Формування політичної кар’єри

ВИННИК О. Чутки під час російської окупації Львова 1914–1915 років

ГЛУШКО М. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за
матеріалами наукових досліджень другої половини ХХ – початку ХХІ століть)

ГАЛАЙЧУК В. Різдвяно-водохресні свята в околицях Кременця

НЕСЕН І. Поховальні та поминальні обряди в середовищі “околичної шляхти”
північно-східної Житомирщини (кінець ХІХ – ХХ століття)

Документи та матеріали

СОБЧУК В., ТЕСЛЕНКО І. Перші покоління шляхетського роду Болбасів-Розтоцьких

ВІННИЧЕНКО О. Депутати Коронного трибуналу 1632-1647 років

ЄЗЕРСЬКА І. Релігійні конверсії у Львові наприкінці XVII – у XVIII століттях (на
матеріалах метрик хрещень кафедрального костелу). Частина І: Навернення християннекатоликів та ви хрещення іудеїв-ортодоксів і мусульман

ВІННИЧЕНКО О. Заповіт сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 р.)

ШВАГУЛЯК М. Степан Томашівський про досвід визвольних державницьких
змагань українців

Рецензії та огляди

ПОЛЕЩУК Т. Алексей Миллер. Империя Романовых и национализм. Эссе по
методологии исторического исследования. Москва: Новое литературное обозрение, 2006
[Серия: HISTORICA ROSSICA]. 248 с.

МАКАРЧУК С. Щодра О. М. Історична географія. Навчальний посібник. Львів, 2006.
[Спеціальні історичні дисципліни. Зошит 3]. 115 с.

ВОЙТОВИЧ Л. Володимир Чорній. Історія Болгарії. Львів, 2007. 463 с.

Наукове життя

ПЛОДИСТА-БАТРАК Л. Інформація про захист дисертацій у спеціалізованій вченій
раді Д 35.222.01 Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України та
Інституту народознавства НАН України за період з січня 2002 до червня 2008 р.