2010, випуск 45

За редакцією Олексія Вінниченка

Редакційна колегія: д-р іст. наук, проф. Костянтин Кондратюк (головний редактор), канд. іст.
наук., доц. Олексій Вінниченко (відповідальний редактор), д-р іст. наук, проф. Валентина
Борисенко, д-р іст. наук, проф. Леонтій Войтович, д-р іст. наук, проф. Михайло Глушко, д-р іст.
наук, проф. Леонід Зашкільняк, д-р іст. наук, проф. Микола Крикун, д-р іст. наук, проф. Степан
Макарчук, д-р іст. наук, проф. Степан Павлюк, канд. іст. наук, доц. Роман Сілецький, д-р іст. наук,
проф. Михайло Тиводар, д-р іст. наук, доц. Оксана Франко, д-р іст. наук, проф. Михайло Швагуляк,
канд. іст. наук, проф. Роман Шуст

СТАТТІ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ

Середньовічна та ранньомодерна історія

ВОЙТОВИЧ Л. Прикарпаття в другій половині I тисячоліття н. е.: найдавніші князівства

СКОЧИЛЯС І. Від давньоруських десятин до намісництв-протопопій: особливості
“впорядкування” сакрального простору Галичини в княжий період
(до кінця XIV століття)

ВІННИЧЕНКО О. Виконання останньої волі сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 р.):
хронологія подій

Новочасна історія

АДАДУРОВ В. Проекти французького командування стосовно південно-західних земель
Російської імперії під час підготовчого та наступального етапів воєнної
кампанії 1812 року

АРКУША О. Анджей Потоцький: біографія політика на тлі українсько-польських
відносин. Частина II: Галицький намісник

СИРОТА Р. “Вони вирушать до Скандинавії “туристами„”: Велика Британія і
український проект у Зимовій війні 1939–1940 років

БОДНАР Г. Національні відносини у Львові в 1950–1970-х роках очима мігрантів із сіл

Історіографія та джерелознавство

ВІННИЧЕНКО О. Сеймики Речі Посполитої у світлі сеймових поборових універсалів (1587–1632)

БОРЕК П. “Relacyja Kamieńca wziętego…” Станіслава Маковєцького як джерело
до історії облоги Кам’янця-Подільського в 1672 році

КОЗИЦЬКИЙ А. Львівські сходознавці першої третини XX століття

Етнологія

ГЛУШКО  М. Антропологічні студії в Науковому товаристві імені Шевченка
(кінець XIX – 30-ті роки XX століття)

РАДОВИЧ Р. Традиційне житло українців південного Поділля другої половини
ХІХ – початку ХХ століття: конструктивно-технологічний аспект
(за матеріалами з Хмельницької області) .

МАТІЙЧУК М. Традиційні покрівельні техніки на Гуцульщині

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

ЗУБАШЕВСЬКИЙ Н. Еволюція ранньодержавного інституту руського полюддя в період
реформ княгині Ольги: трактування літописних повідомлень

МИХАЙЛОВСЬКИЙ В. Історія одного розмежування біля Крилоса в 1412 році

КАПРАЛЬ М. Смолянин Гермула у Львові в 1467 році

ЄЗЕРСЬКА І. Релігійні конверсії у Львові наприкінці XVII – у XVIII століттях
(на матеріалах метрик хрещень катедрального костелу).
Частина II: Вихрещення іудеїв-контрталмудистів

КРИКУН М. Документи про участь шляхти Брацлавського воєводства
в Барській конфедерації

КМЕТЬ І. Бібліотека архіпресвітера Григорія Шашкевича у фондах книгозбірні
Народного дому

РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ

КАПРАЛЬ  М. Silva rerum або соціальна історія Східної Галичини
другої половини XVIII століття з-під пера польського історика демографії
(З приводу книги: Budzyński Zdzisław. Kresy południowo-wschodnie
w drugiej połowie XVIII wieku. Rzeszów; Przemyśl, 2008. T. III:
Studia z dziejów społecznych. 592 s.

МУДРИЙ М. Włodzimierz Osadczy. Święta Ruś. Rozwój i oddziaływanie idei prawosławia w
Galicji. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;
Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów; Instytut Europy
Środkowo-Wschodniej, 2007. 792 s

ІЛЬКІВ-СВИДНИЦЬКИЙ М. Формування нового канону спеціальних історичних дисциплін в Україні? (Деякі критичні міркування з приводу видання: Спеціальні історичні
дисципліни. Довідник: навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів / І. Н. Войцехівська (керівник авт. кол.), В. В. Томазов,
М. Ф. Дмитрієнко та ін. Київ: “Либідь”, 2008. 520 с.)

ЗАЗУЛЯК Ю. Piotr Wawrzeniuk. Confessional Civilising in Ukraine. The Bishop Iosyf Shumliansky
and the Introduction of Reforms in the Diocese of Lviv, 1668–1708. Huddinge:
Södertörn högskola, 2005 [Södertörn Doctoral Dissertations, 3]. 160 p.

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

СУХИЙ О. Інформація про захист кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій
раді К 35.051.12 історичного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка за період з січня 2005 р. до червня 2009 р.