2013, випуск 7

ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ДЕФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
ПРОСТОРУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Макеєв С.О., Оксамитна С.М. Класова та освітня мобільність в Україні

Сірий Є.В. Трансформаційні процеси ринково-підприємницької сфери сучасного українського суспільства в контексті неоінституціонального дослідницького поля

Макеєв С. О.,  Малиш Л. О. Співвідношення сприйняття нерівностей та соціальних орієнтацій у населення різних країн

ТЕОРЕТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ: КОНСТРУЮВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ
ІНСТРУМЕНТІВ

Кулик М. А. Теоретична соціологія: конструювання аналітичних інструментів

Сусак В. І. Моделювання реґіоналізму в Північній Америці 

Голоденко О. Ю. Теоретичні та емпіричні можливості вивчення громадянської ідентичності

Андрущенко Г. І. Міждисциплінарний характер поняття довіри

Супрунець Т. А. Концептуалізація поняття “довіра” в контексті соціогуманітарних досліджень

Безрукова О. А. Локус контролю як показник відповідальності особистості за даними соціологічних досліджень

Савка В. Є. Цінності як чинник динаміки соціальних інституцій (приклад соціальної роботи)

Попович В. М. Соціальна робота в контексті становлення громадянського суспільства в Україні

Науменко М. В. З практики використання феноменологічної методології в сучасній українській соціології: деякі методологічні питання

Шапошникова І. В. Теоретико-методологічні основи соціалізації сучасної молоді

Вашрова Н. В. Модель релігійне / секулярне в методології соціологічного дослідження

Іванова Т. В. Позитивістський та конструктивістський підходи до девіантності

Крячко В. І. Релігійний простір і етнічність: ознаки взаємодії

Шепеленко І. П. До проблеми соціологічної концептуалізації образу сучасного міста

Домбровська  Н. В. Етос споживчої поведінки: постановка проблеми

Вакуленко С. М. Дослідження споживчого вибору в контексті парадигми акціонізму

ЕМПІРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ФУНКЦІОНУВАННЯ
ІНСТИТУТІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

Гордєєва Н. О. Соціалізація як відображення домінування та рольової структури молодих сімей в Україні

Давиденко А. О.  Ефективність державної кадрової політики в Україні: необхідність соціологічного забезпечення

Мишковська О. П. Поінформованість підприємців Львівщини про соціальну відповідальність бізнесу

Сальнікова С. А. Професійний рівень водіїв як показник дієвості системи їх підготовки в контексті повсякденних практик

Химович О. С.  Соціальний портрет українських жінок – трудових мігранток крізь призму їхніх спогадів

УКРАЇНСЬКА СОЦІОЛОГІЯ. НОВЕ ПРОЧИТАННЯ ДЖЕРЕЛ

Грушевський М. С. Початки громадянства (генетична соціольогія)

Судин Д. Ю. Празький період діяльності українського соціологічного інституту (квітень 1920 – січень 1921 рр.)

Олещук К. М. Станіслав Дністрянський – основоположник соціології права в українському суспільствознавстві

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ

Хомерікі О. А. Модернізація у вищій школі як соціальний процес: концептуалізація поняття в рамках соціологічного теоретизування

Олійник О. В. Парадокси сучасної української вищої школи

Прохорова А. А. Впровадження зовнішнього незалежного оцінювання в контексті освітньої нерівності в Україні

ПРОБЛЕМАТИКА ЗДОРОВЯ, ВІКУ, ТІЛЕСНОСТІ
У ДЗЕРКАЛІ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ)

Кириленко О. М.  Інституціональний конфлікт між оздоровчо-рекреативним та професійним спортом: прояви та перспективи розв’язання

Сопко Р. І.  Становище людей похилого віку в Україні

Тупикова С. В. “Тілесність” в соціологічному дискурсі: соціокультурні особливості детермінації

Устич С. І. Соціологічні парадигми транскордонних процесів

Набруско І. Ю. Споживання як теоретична проблема сучасної соціології