Бубняк Соломія Михайлівна

Тема дисертаційної роботи: Соціальне самопочуття внутрішньо переміщених осіб у сучасному українському суспільстві

Науковий керівник: проф. Коваліско Н. В.

Публікації:

 1. Бубняк С. Специфіка навчально-виховного процесу загальноосвітніх установ інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування / Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Київ. – 2015. – С. 91-102.
 1. Бубняк С. Теоретична інтерпретація концепту «соціальне самопочуття» у соціогуманітарних науках / «Перспективи». – №3 (65). – Одеса: Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського, 2015. – С. 35-39.
 2. Бубняк С., Коваліско Н. Внутрішньо переміщені особи в Україні: моніторинг результатів соціологічних досліджень 2014-2015 рр. / Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки. – № 21. – Вип. 1 (24). – 2016. – С. 38- 46.
 3. Бубняк С. Внутрішньо переміщені особи в Україні на прикладі м. Львова / Науково-теоретичний альманах «Грані». – Дніпро: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – № 140 (12). – 2016. – С. 16-21.
 4. Бубняк С. Зміст концепту «соціальне самопочуття» в системі соціогуманітарних наук / EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ (Європейський політико-правовий дискурс). – Том 4. – Випуск 5. – 2017. – С. 144-155.
 1. Бубняк С. Концепт «соціальне самопочуття» у соціологічному дискурсі / Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: міжвузів. зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя: Астропринт. – № 76. – 2017. – С. 6-16.
 2. Бубняк С. Вихованці інтернатних установ у сучасному світі: цінності, життєві плани, самореалізація / Соціологія у (пост) сучасності: Збірник тез доповідей ХIII Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (м. Харків, 23-24 квітня 2015 р.). – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. – С. 25 – 27.
 3. Бубняк С. Прекаріат як зародження нового соціального класу в Україні / Держава та глобальні соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху модерну: V Міжнародна науково-практична конференція з соціології (м. Київ, 26-27 листопада 2015 р.): матеріали конференції / НТУУ «КПІ». – Київ, 2015. – С. 133-135.
 4. Бубняк С. Соціальне самопочуття внутрішньо переміщених осіб в сучасному українському суспільстві / Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати: Міжнародна науково-практична конференція (м. Братислава, Словаччина, 15-18 березня 2016 р.): матеріали конференції / К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2016. – С. 39-40.
 5. Бубняк С. Внутрішньо переміщені особи в Україні: сучасні реалії на прикладі м. Львова / Змінність соціальних просторів крізь соціологічну оптику: прояви, контексти, можливості: Х Львівський соціологічний форум (м. Львів, 13 жовтня 2016 р.): збірник тез доповідей / ЛНУ імені Івана Франка. – Львів, 2016.
 6. Бубняк С. Специфіка соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні / Соціологія і сучасні соціальні трансформації: Матеріали IХ Всеукраїнської конференції з міжнародною участю студентів та молодих науковців (м. Київ, 24-25 листопада 2016 р.): збірних тез доповідей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Логос – Київ, 2016. – С. 34-38.
 7. Бубняк С. Теоретична інтерпретація поняття «внутрішньо переміщена особа» / Пріоритетні завдання і стратегії розвитку суспільних наук: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 23-24 грудня 2016 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. – С. 74- 76.
 8. Бубняк С. Переселенці з Сходу / Актуальні суспільно-економічні проблеми українсько-польського транскордонного співробітництва: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Жешів (Польща), м. Львів (Україна), 15-17 листопада 2017 р. – Жешів (Польща): Жешівський університет, 2017. – С. 11-13.