Качмар Володимир Михайлович

Посада: доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського, Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239 47 71, (032) 239 47 15

Веб-сторінка: profkom.lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія Львівського університету, українське студентство на зламі ХІХ–ХХ ст., історія західних областей України в 1944–1953 рр., історичне краєзнавство.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

За український університет у Львові. Ідея національної вищої школи у суспільно- політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Львів, 1999. 118 с.

Питання про створення українського університету у Львові в австрійському парламенті на початку ХХ ст. // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць / За ред. М. Мудрого. Львів, 1999. Т. 3. ?Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск. С. 421–430.

Суспільно-політичне відлуння сецесії українських студентів з Львівського університету в грудні 1901 року // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1999. Вип. 34. С. 289–300.

Проблема українського університету у Львові в ідеології галицьких москвофілів на початку ХХ століття // Наукові записки Української академії друкарства. Львів, 1999. Вип. 1. С. 171– 175.

Українці у Львівському університеті: боротьба за національну вищу школу (1848–1914) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. Львів, 1999. Ч. 2. С. 616–627.

Справа українського університету на тлі польсько-українських суперечностей у Галичині 1901–1908 рр. // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2002. Вип. 52. С. 132–142.

Українське питання напередодні Першої світової війни // Україна у міжнародних відносинах ХХ ст.: Навчальний посібник. Львів, 2004. С. 9–33.

Між ідеалами «радянизації» та «українізації»: діяльність Михайла Марченка на посаді ректора Львівського університету в 1939–1940 роках // Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura. Studia z dziejow Lwowa pod red. K. Karolczaka / Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Krakow, 2005. T. V: Ludzie Lwowa. S. 141–155.

Реорганізація Львівського університету (1939–1940) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2006. Вип. 7. С. 328–338.

Початкова і середня освіта. Вища школа // Історія Львова: У 3 т. / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2007. Т. 2. С. 334–353.

Львівський університет у вирі століть (історія, наука, постаті) // Каменяр. – 2010 – № 2. – С. 1, 3; 2010 – № 3. – С. 1, 3; 2010 – № 4. – С. 1, 3.

Адам Коцко – символ боротьби українського студентства за національний університет у Львові. До 100-річчя від дня загибелі // Каменяр. – 2010 – № 6. – С. 1-2.

Михайло Марченко: перший радянський ректор Львівського університету, 1939-1940 // Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura / Akademia Pedagogiczna w Krakowie. – Krakow, 2010. – Т. 7. – S. 327–345.

Літопис випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. Історичне видання. – К.: ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», 2010 – 199 с. / Історичний нарис. – С. 11-53.

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.–716 с. + 112 вкл.

Качмар В. Львівський національний університет імені Івана Франка на зламі тисячоліть / Володимир Качмар // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.– С. 96–115.

Кріль М. М. Старосамбірщина: Історія і культура // М. Кріль. – Львів: Піраміда, 2009. – 600 с. + 24 іл. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 46 / за редакцією Руслана Сіромського. – С. 478–483.

Качмар В. М. Львівський університет в імперії Габсбургів / Володимир Качмар // Галіція. – Львів, 2012. – № 2. – С.53–58.

КачмарВ. М. Марченко Михайло / Володимир Качмар // Енциклопедія Львова. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4 / за ред. А. Козицького. – С. 540–541.

Качмар В. М. Погляди Михайла Марченка на угоду Богдана Хмельницького з Московщиною 1654 р. / В. М. Качмар // XXIVВсеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція “Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)”. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – С. 161–165.

Філософський факультет Львівського університету в австрійський період (від відновлення до утраквізації навчального закладу) / Володимир Качмар, Роман Тарнавський // Краєзнавство. – 2013. – № 1. – С. 81–90.

Сторінки історії Львівського університету (за матеріалами німецькомовних документів) : навч. посібник / Упорядники Качмар В. М., Смолій М. С. – Львів : ЛНУ імені І.Франка, 2013. – 168 с.

Качмар В. М. Освітньо-наукові трансформації у Львівському університеті за роки незалежності України / Володимир Качмар // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Спец. вип. 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету/ pа редакцією Олексія Сухого. – C. 216–231.

Kaczmar W. Teofil Kostruba (1907–1943)/ Wołodymyr Kaczmar // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – T. II / pod red. nauk. Jerzego Maternickiego, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka. – S. 579.

Качмар В. М. Повсякденне життя студентської молоді радянського Львова (на прикладі Львівського державного університету імені Івана Франка) / В. М. Качмар // Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – Т. 9. – S. 314–328.

Качмар В. Теофіл Коструба: життєвий шлях і наукові пошуки історика та богослова / Володимир Качмар// Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 / за редакцією Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 256–268.

Качмар В. Історичний факультет у структурі Львівського університету: 1940 рік / Володимир Качмар, Ярослав Притула // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 / за редакцією Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 418–447.

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 764 с. + 224 вкл.

Качмар В. Теологічний факультет Львівського університету: структура та діяльність / Володимир Качмар // Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny. Cz. I / Pod. red. Krzysztofa Rejmana, Wacława Wilrzbienca. – Jarosław, 2015. – S. 77–96.

Качмар В. Перші кафедри у Львівському університеті. 1784–1805 рр. / Володимир Качмар // Історія та історики у Львівському університеті: традиції і сучасність (до 75-річчя створення Історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка і Павла Сєрженґи. – Львів : ПАІС, 2015. – С. 25–42.

Біографія

Народився 1965 р. у м. Рудки Самбірського району Львівської обл. У 1982 р. закінчив Рудківську середню школу. У 1982–1984 рр. працював у колгоспі імені О. Суворова Самбірського району. У 1984–1991 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1984–1986 рр. – військовослужбовець. У 1991– 1999 рр. – директор Музею історії Львівського університету.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблема українського університету у Львові в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: суспільно-політичний аспект» (науковий керівник – проф. М. Г. Крикун). З 1999 р. – асистент, а з 2000 р. – доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського університету. З 2003 р. по даний час – доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського. З 04 вересня 2019 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2004 р. обраний головою профбюро історичного факультету, членом президії профкому Університету. З 2005 р. – відповідальний секретар робочої групи з написання «Енциклопедії Львівського університету». У 2013 р. обраний головою Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка (у 2015 р. – повторно). Є членом Ради Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

Проекти

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2006

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2007

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ-ХХ ст. етносоціальний аспект-2008

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2009

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2010

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2011

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ – ХХ ст.-2013

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ–ХХ ст.-2014

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2015

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!