Качмар Володимир Михайлович

Посада: доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського, голова Первинної профспілкової організації працівників Університету (за сумісництвом)

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефони (робочі): (032) 239 47 71, (032) 239 47 15

Веб-сторінка: profkom.lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія Львівського університету, українське студентство на зламі ХІХ–ХХ ст., історія західних областей України в 1944–1953 рр., історичне краєзнавство.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. За український університет у Львові. Ідея національної вищої школи у суспільно- політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Львів, 1999. 118 с.

 2. Питання про створення українського університету у Львові в австрійському парламенті на початку ХХ ст. // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць / За ред. М. Мудрого. Львів, 1999. Т. 3. ?Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск?. С. 421–430.

 3. Суспільно-політичне відлуння сецесії українських студентів з Львівського університету в грудні 1901 року // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1999. Вип. 34. С. 289–300.

 4. Проблема українського університету у Львові в ідеології галицьких москвофілів на початку ХХ століття // Наукові записки Української академії друкарства. Львів, 1999. Вип. 1. С. 171– 175.

 5. Українці у Львівському університеті: боротьба за національну вищу школу (1848–1914) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. Львів, 1999. Ч. 2. С. 616–627.

 6. Справа українського університету на тлі польсько-українських суперечностей у Галичині 1901–1908 рр. // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2002. Вип. 52. С. 132–142.

 7. Українське питання напередодні Першої світової війни // Україна у міжнародних відносинах ХХ ст.: Навчальний посібник. Львів, 2004. С. 9–33.

 8. Між ідеалами «радянизації» та «українізації»: діяльність Михайла Марченка на посаді ректора Львівського університету в 1939–1940 роках // Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura. Studia z dziejow Lwowa pod red. K. Karolczaka / Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Krakow, 2005. T. V: Ludzie Lwowa. S. 141–155.

 9. Реорганізація Львівського університету (1939–1940) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2006. Вип. 7. С. 328–338.

 10. Початкова і середня освіта. Вища школа // Історія Львова: У 3 т. / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2007. Т. 2. С. 334–353.

 11. Львівський університет у вирі століть (історія, наука, постаті) // Каменяр. – 2010 – № 2. – С. 1, 3; 2010 – № 3. – С. 1, 3; 2010 – № 4. – С. 1, 3.

 12. Адам Коцко – символ боротьби українського студентства за національний університет у Львові. До 100-річчя від дня загибелі // Каменяр. – 2010 – № 6. – С. 1-2.

 13. Михайло Марченко: перший радянський ректор Львівського університету, 1939-1940 // Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura / Akademia Pedagogiczna w Krakowie. – Krakow, 2010. – Т. 7. – S. 327–345.

 14. Літопис випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. Історичне видання. – К.: ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», 2010 – 199 с. / Історичний нарис. – С. 11-53.

 15. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.–716 с. + 112 вкл.

 16. Качмар В. Львівський національний університет імені Івана Франка на зламі тисячоліть / Володимир Качмар // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.– С. 96–115.

 17. Качмар В. М. Львівський університет в імперії Габсбургів / Володимир Качмар // Галіція. – Львів, 2012. – № 2. – С.53–58.

 18. КачмарВ. М. Марченко Михайло / Володимир Качмар // Енциклопедія Львова. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4 / за ред. А. Козицького. – С. 540–541.

 19. Качмар В. М. Погляди Михайла Марченка на угоду Богдана Хмельницького з Московщиною 1654 р. / В. М. Качмар // XXIVВсеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція “Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)”. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – С. 161–165.

 20. Сторінки історії Львівського університету (за матеріалами німецькомовних документів) : навч. посібник/ Упорядники Качмар В. М., Смолій М. С. – Львів : ЛНУ імені І.Франка, 2013. – 168 с.

 21. Качмар В. М. Освітньо-наукові трансформації у Львівському університеті за роки незалежності України / Володимир Качмар // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Спец. вип. 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету/ pа редакцією Олексія Сухого. – C. 216–231.

 22. Kaczmar W. Teofil Kostruba (1907–1943)/ Wołodymyr Kaczmar // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – T. II / pod red. nauk. Jerzego Maternickiego, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka. – S. 579.

 23. Качмар В. М. Повсякденне життя студентської молоді радянського Львова (на прикладі Львівського державного університету імені Івана Франка) / В. М. Качмар // Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – Т. 9. – S. 314–328.

 24. Качмар В. Теофіл Коструба: життєвий шлях і наукові пошуки історика та богослова / Володимир Качмар// Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 / за редакцією Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 256–268.

 25. Качмар В. Історичний факультет у структурі Львівського університету: 1940 рік / Володимир Качмар, Ярослав Притула // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 / за редакцією Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 418–447.

 26. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 764 с. + 224 вкл.

 27. Качмар В.М. Теологічний факультет Львівського університету: структура та діяльність // MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA «Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Аspekt historyczny, prawny, socjologiczny,  filozoficzny i etyczny. Czesc I // Pod redakcja  Krzysztofa Rejmana, Waclawa Wiezbitnca. – Jaroslaw, 2015.  S.77-96.

Біографія

Народився 1965 р. у м. Рудки Самбірського району Львівської обл. У 1982 р. закінчив Рудківську середню школу. У 1982–1984 рр. працював у колгоспі імені О. Суворова Самбірського району. У 1984–1991 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1984–1986 рр. – військовослужбовець. У 1991– 1999 рр. – директор Музею історії Львівського університету.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблема українського університету у Львові в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: суспільно-політичний аспект» (науковий керівник – проф. М. Г. Крикун). З 1999 р. – асистент, а з 2000 р. – доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського університету. З 2003 р по даний час – доцент кафедри новітньої історії України.

У 2004 р. обраний головою профбюро історичного факультету, членом президії профкому Університету. З 2005 р. – відповідальний секретар робочої групи з написання «Енциклопедії Львівського університету». У 2013 р. обраний головою Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка (у 2015 р. – повторно). Є членом Ради Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!