Качмар Володимир Михайлович

Посада: Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка, професор кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Телефони (робочі): (032) 239 47 71, (032) 239 42 87

Електронна пошта: volodymyr.kachmar@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: www.lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія Львівського університету, українське студентство на зламі ХІХ–ХХ ст., історія західних областей України в 1944–1953 рр., історичне краєзнавство.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. За український університет у Львові. Ідея національної вищої школи у суспільно- політичному житті галицьких українців (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Львів, 1999. 118 с.
 2. Питання про створення українського університету у Львові в австрійському парламенті на початку ХХ ст. // Львів: місто – суспільство – культура: Збірник наукових праць / За ред. М. Мудрого. Львів, 1999. Т. 3. ?Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск. С. 421–430.
 3. Суспільно-політичне відлуння сецесії українських студентів з Львівського університету в грудні 1901 року // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 1999. Вип. 34. С. 289–300.
 4. Проблема українського університету у Львові в ідеології галицьких москвофілів на початку ХХ століття // Наукові записки Української академії друкарства. Львів, 1999. Вип. 1. С. 171– 175.
 5. Українці у Львівському університеті: боротьба за національну вищу школу (1848–1914) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті. Львів, 1999. Ч. 2. С. 616–627.
 6. Справа українського університету на тлі польсько-українських суперечностей у Галичині 1901–1908 рр. // Проблеми слов’янознавства. Львів, 2002. Вип. 52. С. 132–142.
 7. Українське питання напередодні Першої світової війни // Україна у міжнародних відносинах ХХ ст.: Навчальний посібник. Львів, 2004. С. 9–33.
 8. Між ідеалами «радянизації» та «українізації»: діяльність Михайла Марченка на посаді ректора Львівського університету в 1939–1940 роках // Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura. Studia z dziejow Lwowa pod red. K. Karolczaka / Akademia Pedagogiczna w Krakowie. Krakow, 2005. T. V: Ludzie Lwowa. S. 141–155.
 9. Реорганізація Львівського університету (1939–1940) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2006. Вип. 7. С. 328–338.
 10. Початкова і середня освіта. Вища школа // Історія Львова: У 3 т. / Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів, 2007. Т. 2. С. 334–353.
 11. Львівський університет у вирі століть (історія, наука, постаті) // Каменяр. – 2010 – № 2. – С. 1, 3; 2010 – № 3. – С. 1, 3; 2010 – № 4. – С. 1, 3.
 12. Адам Коцко – символ боротьби українського студентства за національний університет у Львові. До 100-річчя від дня загибелі // Каменяр. – 2010 – № 6. – С. 1-2.
 13. Михайло Марченко: перший радянський ректор Львівського університету, 1939-1940 // Lwow. Miasto – spoleczenstwo – kultura / Akademia Pedagogiczna w Krakowie. – Krakow, 2010. – Т. 7. – S. 327–345.
 14. Літопис випускників Львівського національного університету імені Івана Франка. Історичне видання. – К.: ТОВ «Видавничий центр «Логос Україна», 2010 – 199 с. / Історичний нарис. – С. 11-53.
 15. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.–716 с. + 112 вкл.
 16. Качмар В. Львівський національний університет імені Івана Франка на зламі тисячоліть / Володимир Качмар // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. І : А–К / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011.– С. 96–115.
 17. Кріль М. М. Старосамбірщина: Історія і культура // М. Кріль. – Львів: Піраміда, 2009. – 600 с. + 24 іл. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – Вип. 46 / за редакцією Руслана Сіромського. – С. 478–483.
 18. Качмар В. М. Львівський університет в імперії Габсбургів / Володимир Качмар // Галіція. – Львів, 2012. – № 2. – С.53–58.
 19. КачмарВ. М. Марченко Михайло / Володимир Качмар // Енциклопедія Львова. – Львів : Літопис, 2012. – Т. 4 / за ред. А. Козицького. – С. 540–541.
 20. Качмар В. М. Погляди Михайла Марченка на угоду Богдана Хмельницького з Московщиною 1654 р. / В. М. Качмар // XXIVВсеукраїнська наукова історико-краєзнавча конференція “Козацтво в історії України (до 360-річчя битви під Батогом)”. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції. – Вінниця : Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, 2012. – С. 161–165.
 21. Філософський факультет Львівського університету в австрійський період (від відновлення до утраквізації навчального закладу) / Володимир Качмар, Роман Тарнавський // Краєзнавство. – 2013. – № 1. – С. 81–90.
 22. Сторінки історії Львівського університету (за матеріалами німецькомовних документів) : навч. посібник / Упорядники Качмар В. М., Смолій М. С. – Львів : ЛНУ імені І.Франка, 2013. – 168 с.
 23. Качмар В. М. Освітньо-наукові трансформації у Львівському університеті за роки незалежності України / Володимир Качмар // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Спец. вип. 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету/ pа редакцією Олексія Сухого. – C. 216–231.
 24. Kaczmar W. Teofil Kostruba (1907–1943)/ Wołodymyr Kaczmar // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – T. II / pod red. nauk. Jerzego Maternickiego, Pawła Sierżęgi, Leonida Zaszkilniaka. – S. 579.
 25. Качмар В. М. Повсякденне життя студентської молоді радянського Львова (на прикладі Львівського державного університету імені Івана Франка) / В. М. Качмар // Lwów. Miasto – społeczeństwo – kultura. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – Т. 9. – S. 314–328.
 26. Качмар В. Теофіл Коструба: життєвий шлях і наукові пошуки історика та богослова / Володимир Качмар// Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 / за редакцією Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 256–268.
 27. Качмар В. Історичний факультет у структурі Львівського університету: 1940 рік / Володимир Качмар, Ярослав Притула // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 50 / за редакцією Руслана Сіромського та Романа Тарнавського. – С. 418–447.
 28. Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я / Видавнича рада : І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 764 с. + 224 вкл.
 29. Качмар В. Теологічний факультет Львівського університету: структура та діяльність / Володимир Качмар // Zagadnienia religijne i narodowościowe we współczesnych badaniach polskich, słowackich i ukraińskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny i etyczny. Cz. I / Pod. red. Krzysztofa Rejmana, Wacława Wilrzbienca. – Jarosław, 2015. – S. 77–96.
 30. Качмар В. Перші кафедри у Львівському університеті. 1784–1805 рр. / Володимир Качмар // Історія та історики у Львівському університеті: традиції і сучасність (до 75-річчя створення Історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка і Павла Сєрженґи. – Львів : ПАІС, 2015. – С. 25–42.
 31. Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1661-2016): монографія / за заг. ред.. професорів В. М. Бурдіна, В. Т. Нора та І. Й. Бойка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 288 с. ( у співавторстві).
 32. Сторінки історії Львівського університету (за матеріалами німецькомовних документів): навч.-метод.  посібник. – видання друге, перероблене і доповнене / упоряд. В. М. Качмар, М. С. Смолій. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 210 с. + 24 вкл.
 33. Ilkiw-Swydnycki M., Kaczmar W. Pierwsze katedry (1784-1805) / Mykoła Ilkiw-Swydnycki, Wołodymyr Kaczmar // Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.) / naukowa J. Maternicki, J. Pisulińska i L. Zaszkilniak. – Rzeszów, 2016 − S 51-64 (0,9 друк. арк.);
 34. Ilkiw-Swydnycki M., Kaczmar W. Po ponownym erygowaniu Uniwersytetu (1817-1848) / Mykoła Ilkiw-Swydnycki, Wołodymyr Kaczmar // Historia w Uniwersytecie Lwowskim. Badania i nauczanie (do 1939 r.) / red. naukowa J. Maternicki, J. Pisulińska i L. Zaszkilniak. – Rzeszów, 2016 − S 75-86 (0,7 друк. арк.);
 35. Качмар В. М. Профспілки освітян в період “Революції Гідності” ( на прикладі діяльності Первинної профспілкової організації працівників Львівського університету) / В. М. Качмар // Історія зародження і розвиток профспілкового руху в Україні: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 200-річчя створення першої профспілкової організації на українських землях (м. Львів, 9 листопада 2017 р.). – [заг. ред. Семигіної Т.В.]. – К: Академія праці, соціальних відносин і туризму, 2017 – С. 55–67 (0,5 друк. арк.).
 36. Качмар В. Юрій Киричук: життєвий шлях і наукові інтереси історика // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2017. – Вип. 53. – С. 58–69 (1,1 друк. арк.).
 37. Качмар В. Ідея національної держави в середовищі українського студентства Галичини на початку ХХ століття // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2017. – Вип. 53. – С. 142–160 (1,2 друк. арк.).
 38. Kachmar V. Lviv University: Cooperation of Polish Institutions of Higher Educarion // Contemporary Socio-Economic of Polish-Ukrainian Cross-border Cooperation. – Warsaw, 2017. – S. 65–66 (0,2 друк. арк.).
 39. Качмар В. Слово про товариша // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2017. Спецвипуск. На пошану професора Олексія Сухого. – С. 13 – 19 (1 друк. арк.).
 40. Качмар В. Адольф Бек про Львівський університет в період Першої світової війни // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. 2018 – 2019. – Вип. 19–20. – Ювілейний збірник на пошану Степана Качараби . – С. 467 – 480.
 41. Швець Володимир. Михайло Грушевський і Львівський університет: суспільно-іконографічний нарис / В.Швець. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 2019. – 148 с. ( Рецензія).
 42. Качмар В. Львівський університет (1918 – 1939 рр.) // Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія : До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 2: З–О. Івано-Франківськ : Манускрипт-Львів, 2019. С. 478 – 482.
 43. Качмар В.  Змагання за український університет у Львові // Leopolis Scientifica. Наука у Львові до середини XX століття. Частина I. Наукові осередки : збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. – Львів: Артос, 2020. – С. 109-161.
 44. Новітня історія України (1945–2020 роки) : навч. посібник / Костянтин Кондратюк, Володимир Качмар. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 212 с.
 45. Головні напрями міжнародної діяльності Львівського університету у 1990-х роках // Вісник Львівського університету. Серія історична. Лььвів, 2019. Спеціальний випуск: до 75-річчя професора Костянтина Кондратюка. С. 553-560

Біографія

Народився 1965 р. у м. Рудки Самбірського району Львівської обл. У 1982 р. закінчив Рудківську середню школу. У 1982–1984 рр. працював у колгоспі імені О. Суворова Самбірського району. У 1984–1991 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1984–1986 рр. – військовослужбовець. У 1991– 1999 рр. – директор Музею історії Львівського університету.

У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Проблема українського університету у Львові в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: суспільно-політичний аспект» (науковий керівник – проф. М. Г. Крикун). З 1999 р. – асистент, а з 2000 р. – доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського університету. З 2003 р. по даний час – доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського. З 04 вересня 2019 р. – проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2004 р. обраний головою профбюро історичного факультету, членом президії профкому Університету. З 2005 р. – відповідальний секретар робочої групи з написання «Енциклопедії Львівського університету». У 2013 р. обраний головою Первинної профспілкової організації працівників Львівського національного університету імені Івана Франка (у 2015 р. – повторно). Є членом Ради Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України. З 2019 р. працює на посаді Проректора з науково-педагогічної роботи та соціальних питань і розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди, почесні звання: Подяка Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка (2011); Іменний годинник Львівської обласної державної адміністрації (2014); Подяка Львівської обласної державної адміністрації (2014); Почесна грамота Львівської обласної державної адміністрації (2015); Нагрудний знак Центрального комітету профспілки працівників освіти і науки України «Заслужений працівник профспілки працівників освіти і науки України» (2015); Подяка міського голови м. Львова А. Садового (2017);  Нагрудний знак Федерації професійних спілок України «Профспілкова відзнака» (2017); Грамота Верховної Ради України (2019).

 

Проекти

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2006

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2007

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ-ХХ ст. етносоціальний аспект-2008

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2009

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2010

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2011

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ – ХХ ст.-2013

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ–ХХ ст.-2014

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2015

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!