Павлишин Олег Йосифович

Посада: доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-71

Електронна пошта: oleh.pavlyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія української революції 1917-1920 рр., соціальні та міжнаціональні аспекти історії Галичини першої чверті ХХ ст., історія Української Греко-Католицької Церкви.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Організація цивільної влади ЗУНР в повітах Галичини (листопад-грудень 1918 року) // Україна модерна. Львів, 1999. Ч. 2-3 (за 1997-1998 рр.) / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. С. 132- 193.
 2. Українська Національна Рада ЗУНР-ЗОУНР: реконструкція особового складу (жовтень 1918 р. – червень 1919 р.) // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні / Під ред. Я. Грицака, Я. Дашкевича, О. Купчинського, І. Скочиляса. Львів, 1999. Вип. 2 (1995- 1997 рр.). С. 234-252.
 3. Соціально-політичний портрет українського проводу Галичини і Буковини в революції 1918-1919 рр. // Україна модерна. Львів, 2000. Ч. 4-5 / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. С. 187- 245.
 4. Підготовка аграрної реформи в ЗОУНР // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів, 2000. Вип. 6: Західно-Українська Народна Республіка: історія і традиція / Ред. кол. Я. Ісаєвич (гол.) та ін.; упоряд. О. Аркуша. С. 170-183.
 5. УСЕ. Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. 2-ге вид., доп. Київ: ПВП Всеувито, 2001, Львів: ЛДКФ Атлас, 2001. VII+1575 c., іл. (співавт. Б. Антоняк, Ю. Антоняк, Н. Бічуя, Т. Гошко та ін.).
 6. Об’єднання УНР і ЗУНР: політико-правовий аспект (кінець 1918 р. – перша половина 1919 р.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2002. Вип. 37/1 / Відп. ред. М. Мудрий. С. 327-349.
 7. З історії впровадження григоріанського календаря у церковне життя українців: календарна реформа єпископа Григорія Хомишина // Україна модерна. Київ-Львів: Критика, 2002. Ч. 7 / Відп. ред. Я. Грицак, М. Крикун. С. 7-68.
 8. Історіографія української революції 1917-1921 рр. // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / Колективна монографія за ред. Леоніда Зашкільняка. Львів, 2004. С. 168-183.
 9. Zydzi wschodniogalicyjscy w okresie Zachodnioukrainskiej Republiki Ludowej (XI 1918 – VI 1919) // Swiat NIEpozegnany. Zydzi na dawnych ziemiach wchodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wieku / Praca zbiorowa pod red. K. Jasiewicza. Warszawa, 2004. S. 227-243.
 10. Польське населення Східної Галичини під владою Західно-Української Народної Республіки // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, 2005. Вип. 39-40 / Відп. ред. Р. Сирота. С. 203-252.
 11. Фінансова система та грошовий обіг у Західно-Українській Народній Республіці (листопад 1918 – червень 1919 рр.) // Грошовий обіг і банківська справа в Україні: Минуле та сучасність. Львів, 2005. С. 341-367.
 12. Mykola Czubaty (1889-1975) // Zlota ksiega historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red. J. Maternickiego przy wspolracy L. Zaszkilniaka. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. S. 569-578.
 13. Суспільно-політична криза в ЗУНР на весні 1919 року // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів. – 2010. – Вип. 18. – С.140-152.
 14. Narysy_istorii_ukrainskoi_revoliuНариси історії української революції 1917–1921 років / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк; Авт. кол.: О. Д. Бойко, В. Ф. Bерстюк (керівн.), В. І. Головченко, Г. Г. Єфіменко, С. В. Кульчицький, О. І. Лупандін, О. В. Михайлова, Т. С. Осташко, О. Й Павлишин*, Р. Я. Пиріг, О. С. Рубльов, В. В. Скальський, В. Ф. Солдатенко. НАН України. Інститут історії України. – Кн. 2. – К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2012. – 464 с.
 15. Календарный вопрос в контексте революционных преобразований в Восточной Европе в первой четверти ХХ в. / О. Павлышин // Вспомагательные исторические дисциплины в современном научном знании. Материалы ХХV Международной научной конференции. Москва, 31 января – 2 февраля 2013 г. : В 2 ч. / редкол. : Ю. Э. Шустова (отв. ред.) и др.; Рос. гос. гуманитар. ун-т, Ист.-арх. ин-т, Высшая школа источниковедения, спец. и вспомогат. ист. дисциплин. Ч. ІІ. – Москва : РГГУ, 2013. – С. 462–466.
 16. Євген Петрушевич – найвищий керівник ЗУНР / Павлишин О. // Новий Шлях. – Торонто, 2013. – 24 жовтня. – Ч. 41. – С. 14.
 17. Українці Наддніпрянщини у Східній Галичині у 1918–1920-х рр. / О. Павлишин // Галичина. – Івано-Франківськ. – Ч. 20–21: До 60-річчя професора Миколи Кугутяка. – С. 172–182.
 18. Євген Петрушевич (1863–1940). Ілюстрований біографічний нарис / Олег Павлишин. – Львів : Манускрипт–Львів, 2013. – 400 с., іл.
 19. З документів дипломатії Української Народної Республіки 1920–1921 рр.: Договір між УНР і Кубанським Краєм та ідея Союзу Причорноморських Держав / Олег Павлишин // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1923 рр. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 172–182.
 20. Слиж Адольф. “Мої літа”. Спогади. – Львів: Манускрипт–Львів, 2014. – 140 c., іл. (співупорядник)
 21. “Літа” Адольфа Слижа/ Олег Павлишин // Слиж Адольф. “Мої літа”. Спогади. Львів : Манускрипт–Львів, 2014. – C. 12–25.
 22. Календарні реформи в церковному житті українців під час та після Першої світової війни / Олег Павлишин // Ї. незалежний культурологічний часопис. – Львів, 2014. – Серпень. – № 75 : Перша світова 1914–2014: що далі? – С. 184–199.
 23. Пісні Українських Січових Стрільців/ Олег Павлишин // Співаник українських січових стрільців. – Львів : Манускрипт–Львів, 2014. – С. 9–13.
 24. Рец на кн.: Любов Жванко. Соціальні виміри Української Держави (квітень–грудень 1918 р.). Харків: Прапор, 2007, 224 c. / Олег Павлишин // Україна модерна.– Київ : Критика, 2014. – Ч. 20 : Фашизм і правий радикалізм на сході Европи. – С. 409–414.
 25. The Calendar Questions in the Ukrainian Greek Catholic Church, 1900–1930 / Oleh Pavlyshyn // Journal of Ukrainian Studies. – Vol. 37 (2012). Special Issue: Religion, Nation, and Secularization in Ukraine / Gest Editors: Martin Schulze Wessel and Frank E. Sysyn. – Edmonton, 2014. – P. 113–130.
 26. “Січовий Батько” на еміграції у 1919–1927 рр./ Олег Павлишин // Кирило Трильовський і січовий рух. – Коломия : Вік, 2014 (“Коломийська бібліотека”. – Вип. 21). – С. 158–164.
 27. “Соборницька” ідея в дискурсі еміграційної історіографії української революції/ Олег Павлишин // Україна на історіографічній мапі міжвоєнної Європи / Ukraine on the Historiographic Map of Interwar Europe : мат. міжнар. наук. конф. (Мюнхен, Німеччина, 1–3 липня 2012 р.). – К. : Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 59–73.
 28. Дилема ідентичности, або історія про те, як “латинники” (не) стали українцями/ поляками (Галичина, середина ХІХ – перша половина ХХ ст.) / Олег Павлишин // Україна модерна. Націоналізм на сході Европи: число на пошану Романа Шпорлюка. – Х. : Майдан, 2015. – Ч. 21. – С. 179–218.
 29. Комісії Трудового Конгресу України (1919 р.): формування та діяльність/ Олег Павлишин // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. – К., 2014. – Вип. 10. – С. 172–190.
 30. Культурні втрати Галичини під час Першої світової війни / Олег Павлишин // Пам’ятки України: історія та культура. – К., 2015. – № 3–4. – С. 20–25.
 31. Адвокатська діяльність Євгена Петрушевича / Олег Павлишин // Збірник матеріалів Всеукраїнського круглого столу “Адвокатура України: історія та сучасність” на пошану адвоката, президента Української Народної Республіки в екзилі Степана Порфировича Витвицького (24 листопада 2015 р., м. Львів)/ уклад. І. Б. Василик, І. С. Яковець. – К. : КВІЦ, 2015. – С. 93–98.
 32. Закордонна Група Української Національної Ради у Відні (1919–1923 рр.)/ Олег Павлишин // Галичина. – Івано-Франківськ, 2014. – Ч. 23. – С. 57–66.
 33. Парафіяльна хроніка Бортятина (кінець ХVІІІ – 1901 рр.) / Олег Павлишин // Хроніка парохії Бортятин деканату Судовишнянського від 1785 до 1901 р. Б. о. Григорієм Левом укладена. – Львів : Друкарські куншти, 2015. – C. 27–28.
 34. Яким Ярема – активіст національно-визвольних змагань 1918–1919 років у Східній Галичині / Олег Павлишин // Яким Ярема – вчений і воїн : зб. наук. пр. до 130-річчя від дня народження. – Львів, 2015. – С. 160–165.
 35. “Він був складною і незвичайною індивідуальністю…”. Нарис біографії Василя Панейка / Олег Павлишин // Постаті української дипломатії. – К., 2016. – С. 167–179.
 36. Володимир Бандрівський. Журналіст, дипломат, учений / Олег Павлишин // Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості. – К., 2016 (= Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична”. Вип. 13). – С. 342–351.
 37. Культурні втрати Галичини / Олег Павлишин // Пам’ятки України.– К., 2016. – № 7. – Липень. – С. 68–73.
 38. “Всч. о. Михаил Зубрицькій свої обовязки душпастирскі совістно виповняє”: Деканська візитація с. Мшанець 1904 р. / Олег Павлишин // Михайло Зубрицький. Зібрані твори і матеріали : у 3 т. / редкол. Франк Сисин (голова) та ін. – Львів : Літопис, 2016. – Т. 2 : Матеріали до біографії. – С. 479–488.
 39. Петрушевич Євген Омелянович / О. Й. Павлишин // Україна в міжнародних відносинах : енциклопедичний словник-довідник. – К., 2016. – Вип. 6. Біографічна частина: Н–Я. – С. 103–105.
 40. Цегельський Лонгин Михайлович / О. Й. Павлишин // Україна в міжнародних відносинах : енциклопедичний словник-довідник. – К., 2016. – Вип. 6. Біографічна частина : Н–Я. – С. 298–300.

Біографія

shapeimage_2

Народився 1961 р. у с. Рясна Руська Яворівського району Львівської обл. У 1984 р. закінчив електромеханічний факультет Львівського політехнічного інституту, а в 1993 р. – історичний факультет Львівського університету імені Івана Франка. Працював у Львівському історичному музеї, Інституті історичних досліджень Львівського університету та завідувачем Музею історії Львівського університету.

З 2001 р. по даний час – доцент кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського Львівського університету. У 2004-2006 р. – декан гуманітарного факультету Українського католицького університету у Львові.

У 2001 р. захистив кандидатську дисертацію “Формування та діяльність представницької влади ЗУНР-ЗОУНР (жовтень 1918 р. – червень 1919 р.)” (науковий керівник – проф. Я. Й. Грицак).

Член Українсько-польської комісії для дослідження  взаємин у 1917–1921 рр. (ЛНУ ім. І. Франка, НАУКМА, Варшавський університет, Жешувський університет, Ягелонський університет, Торунський університет).

Проекти

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2006

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2007

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ-ХХ ст. етносоціальний аспект-2008

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2009

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2010

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2011

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ – ХХ ст.-2013

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ–ХХ ст.-2014

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2015

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2016

Міжнародний науковий проект видання творів етнографа Михайла Зубрицького який виконує Інститут історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка спільно з Канадським Інститутом Українських Студій Університету Альберти в рамках реалізації Програми дослідження модерної історії та суспільства України імені Петра Яцика (ІД–45).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!