Погоральський Ярослав Володимирович

Посада: завідувач археологічного музею, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Наукові інтереси

середньовічна археологія, ранньосередньовічне слов’янське житло, археологія доби Галицько-Волинської держави.

Курси

Публікації

ПУБЛІКАЦІЇ:

 

Нові археологічні пам’ятки в околицях села Биків Мостиського району // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2002. – Вип. 5. – С. 379–382.

Просторова орієнтація слов’янського житла другої половини І тис. н. е. // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження. – Одеса, 2002. – Т. 3. – С. 155–157.

Олександр Белзький і Данило Галицький: брати та суперники // Король Данило Романович і його місце в українській історії. – Львів, 2003. – С. 217–224.

Формування території та кордони Белзького князівства // Белз та Белзька земля. Науковий збірник. – Белз, 2004. – Вип. 1. – С. 60–65.

Слов’янське житло Дніпро-Дністровського межиріччя (V–X ст.): історія досліджень та історіографія // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2004. – Вип. 7. – С. 123–146.

[Археологічна практика в Білгороді-Дністровському у 2004 році] (б/н) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2004. – Вип. 7. [співавт. Милян Т.]

Пам’ятки доби Київської Русі у дослідженнях археологів Львівського університету // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2005. – Вип. 8. – С. 133–150.

Житлові комплекси з поселення Черчик І на Розточчі // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2005. – Вип. 9. – С. 324–336.

Археологічні розвідки на території Мостиського та Яворівського районів у 2003 році // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2006. – Вип. 10. – С. 267–271.

Археологічні дослідження у Теребовлі // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 249–268 [співавт. Миська Р.].

Белзьке князівство в системі держави короля Данила // Засновник Львова король Данило та українська держава в ХІІІ столітті (до 750-річчя першої літописної згадки міста Львова) (1256–2006). – Львів, 2006. – С. 49–70.

Олександр Белзький і Данило Галицький: брати та суперники // Засновник Львова король Данило та українська держава в ХІІІ столітті (до 750-річчя першої літописної згадки міста Львова) (1256–2006). – Львів, 2006. – С. 121–129.

Споруда Х ст. з поселення Товпижин на березі Хрінницького водосховища // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 156–164 [співавт. Ткач В.]

Археологічний музей Львівського університету – 40 років з часу відновлення діяльності // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2007. – Вип. 10. – С. 321–325.

Археологічний музей Львівського університету: історія, колекція, діяльність // Проблеми і перспективи розвитку музеїв ВНЗ України. Матеріали 2-го Круглого столу. Тези доповідей. Київ, 23–24 листопада 2007 р. – Київ, 2007. – С. 47–49.

Ранньосередньовічні житла у басейні Серету // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2008. – Вип. 12. – С. 283–291.

З досвіду діяльності Археологічного музею Львівського національного університету ім. Івана Франка // Сучасні вимоги до діяльності музейних закладів на громадських засадах: Матеріали наради-семінару, присвячені 115-річчю Львівського історичного музею та 40-річчю діяльності Науково-методичного відділу музейного будівництва 14 травня 2008 р. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – С. 93–97.

Просторова орієнтація ранньосередньовічного слов’янського житла (за матеріалами пам’яток Дніпро-Дністровського межиріччя другої половини І тис. н. е.) // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – Вип. 11. – С. 65–74.

Житла Х – поч. ХІ ст. із вододілу Дністра, Сяну і Західного Бугу // Східноєвропейські старожитності в добу середньовіччя. Тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої 90-річчю з дня народження видатного вітчизняного археолога Б. О. Тимощука. Чернівці, 10–11.04.2009 р. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – С. 55–56.

Ранньосередньовічні житла з Розточчя // Фортеця: збірник заповідника “Тустань” на пошану Михайла Рожка. – Львів: Камула, 2009. – Кн. 1. – С. 251–254 [співавт. Ляска В.].

Опалювальні споруди у житлах V–X ст. з порубіжжя Волині і Прикарпаття // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2009. – Вип. 12. – С. 60–78.

Дослідження городищ поблизу села Біле на Чортківщині / Миська Р. Г., Погоральський Я. В. // Археологія і давня історія України. – Вип. 2. Археологія Правобережної України. – К.: Ін-т археології НАНУ, 2010. – С. 211–218.

Побутові печі у житлах ІV–X ст. з Волино-Прикарпатського порубіжжя / Погоральський Я. В. // Археологія і давня історія України. – К., 2010. – Вип. 4: Актуальні проблеми археології України. – С. 109–120.

Дослідження ранньосередньовічного городища Рокитне ІІ на Розточчі // Археологічні дослідження Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 342–360 [співавт. В. Ляска, Г. Вітвіцька].

Дослідження жител ІХ–Х ст. на Західному Поділлі і Надсянні // Археологічні дослідження у межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000–2007 рр. Матеріали міжнародної археологічної конференції, 6–8 травня 2008 р., м. Львів / Гол. ред. Д. Н. Козак. – Львів, 2011. – С. 181–191.

Поселення Х–ХІ ст. Черчик І в контексті археологічних пам’яток регіону // Наукові студії: Збірник наукових праць / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів, 2011. – Вип. 4. – С. 66–79.

Нові археологічні дослідження Тустані // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Українських Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі: Тези – Львів-Тустань, 2011. – С. 5–8 [співавт. Р. Миська].

Рец.: Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie / Skarby z przeszłości / Praca zbiorowa. – Lublin: Wojewodzki urząd ochrony zabytkow w Lublinie, 2009. – 168 s. // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – Львів, 2011. – Вип. 15. – С. 429–443 [співавт. В. Ляска].

Археологічні дослідження басейну р. Вишні: досвід обстеження суцільними площами // Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011: streszczenia referatów XXVIII konferencji sprawozdawczej / Pod red. U. Kurzątkowskiej, A. Zakościelnej, J. Libery. – Lublin, 2012. – S. 34 [співавт. Н. Войцещук, Ю. Плєханов, О. Сілаєв, В. Гупало, Д. Павлів].

Розвідки на Мостищині в 2011 р. // Археологічні дослідження в Україні 2011 року. – Луцьк, 2012. – С. 300–301 [співавт. Плєханов Ю. В., Сілаєв О. М.].

До локалізації двох літописних пунктів ХІІ–ХІІІ ст. на території Перемишльської землі // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2012. – Вип. ХVІ. – С. 32–39.

Stanowiska archeologiczne z okresu wczesnego średniowiecza na Roztoczu Wschodnim / Jarosław Pohorals’kyj // Roztocze i jego mieszkańcy. Historia i kultura. Wyd. I: Materiały z konferencji, Tomaszów Lubelski, Lubaczów, 18-19.06.2010 r. / red. W. Łysiak . – Tomaszów Lubelski; Lubaczów, 2012. – S. 75–84.

Нові археологічні дослідження Тустані // Фортеця: збірник заповідника «Тустань». – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 21–41 [співавт. Р. Миська].

Житла ІХ – початку ХІ ст. з Надсяння і Західного Поділля (за матеріалами досліджень 2004–2006 рр.) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі: Матеріали Міжнародного польового археологічного семінару, присвяченого 100-літтю від дня народження В. Й. Довженка (Чернігів-Шестовиця, 16–19.07.2009 р.). – Чернігів, 2012. – С. 221–225.

Городище Х–ХІ ст. Рокитне ІІ на Розточчі // Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині. – 2012. – Вип. 16. – С. 307–330 [співавт. В. Шишак, В. Ляска].

Верхньодністерське Підгір’я у Х–XIV ст. / Ярослав Погоральський, Роман Миська, Віталій Ляска // Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich X – połowa XIV w. (COLLOQUIA RUSSICA, Series II, Tom I) / red. V. Nagirnyj, T. Pudłocki. – Kraków, 2013. – S. 11–32.

До локалізації деяких літописних пунктів Перемишльської землі / Ярослав Погоральський // Przemyśl i ziemia przemyska w strefie wpływów ruskich X – połowa XIV w. (COLLOQUIA RUSSICA, Series II, Tom I) / red. V. Nagirnyj, T. Pudłocki. – Kraków, 2013. – S. 57–66.

Житла з печами як маркер напрямів і динаміки розселення склавинів: східнокарпатський шлях // Transkarpackie kontakty kulturowe w okresie lateńskim, rzymskim i wczesnym średniowieczu. – Krosno, 2013. – S. 185–197.

Тептюж – сторожня на соляному шляху. Ранньосередньовічне городище на околиці Дрогобича // Галицька брама: Сіль землі Галицької. – Львів: Центр Європи, 2013. – С. 30–31 [співавт. Миська Р., Лазорак Б.].

Średniowieczne grodzisko Teptiuż (Modryczi, stan. 1) na przedgórzu Karpat (badania z lat 2012-2013) / Roman Myśka, Jarosław Pochoralskyj // Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2013: streszczenia referatów XXX konferencji / pod red. J. Libery, A. Zakościlnej. – Lublin, 2014. – S. 36–37.

Ступницьке городище у передгір’ї Карпат / Ярослав Погоральський, Роман Миська, Віталій Ляска // Пам’ятки Тустані в контексті освоєння Карпат у доісторичну добу та в середньовіччі; проблеми їх збереження та використання : Збірник тез III Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2016. – С. 20–23.

Ляска В., Миська Р., Погоральський Я. Городище Фійна І на Розточчі / Ляска Віталій, Миська Роман, Погоральський Ярослав // Львівський археологічний вісник. – 2016. – Вип. 3. – С. 69–75.

 

Енциклопедично-довідкові праці:

Кафедра археології та історії стародавнього світу Львівського університету: 100 років. Довідникове видання. – Львів, 2005. – 44 с. [співукл. Ситник О., Рудий В., Берест Р., Онищук Я., Миська Р.]

Ауліх Вітольд // Енциклопедія Львова. – Львів, 2007. – Т. 1. – С. 134–135.

Беньковський-Лада Пйотр Іґнацій // Енциклопедія Львова. – Львів, 2007. – Т. 1. – С. 212.

Булянда Едмунд Ян // Енциклопедія Львова. – Львів, 2007. – Т. 1. – С. 304.

Гребеняк Володимир // Енциклопедія Львова. – Львів, 2007. – Т. 1. – С. 573–574.

Археологічний музей // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 152–153.

«Археологічні дослідження Львівського університету» // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 153.

Баран Володимир Данилович // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 177 [співавт. Стеблій Н.].

Брик Ян // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 241.

Булянда Едмунд Ян // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 250–251.

Журовський Казимир Юзеф // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 502.

Зміґридер-Конопка Здіслав // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 536–537.

Козак Деонізій Никодимович // ENCYCLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т І: А-К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 626.

Львівського університету музеї. Археологічний музей // Енциклопедія Львова. Т. 4 / За ред. А. Козицького. – Львів: Літопис, 2012. – С. 413.

Міхаловський Казимеж Юзеф Маріан // Енциклопедія Львова. Т. 4 / За ред. А. Козицького. – Львів: Літопис, 2012. – С. 656–657.

Маєвський Казимир Владислав // ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 77.

Милян Тарас Романович // ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 134–135.

Міхаловський Казимир // ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 152.

Рудий Василь Ананійович // ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 383.

Смішко Маркіян-Орест Юліанович // ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 445–446.

Стояновський Кароль // ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 482.

Цвіклінський Людвік // ENCYСLOPEDIA. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. Т. ІІ : Л–Я. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 627.

Біографія

shapeimage_2 (6)

Народився 22 грудня 1978 р. у м. Львові.

Навчання:

 • 1986–1988 рр. – Оброшинська СШ
 • 1988–1996 рр. – СШ № 81 ім. П. Сагайдачного м. Львова
 • 1996–2001 рр. – історичний факультет ЛНУ імені І. Франка
 • 2001–2004 рр. – аспірантура при кафедрі археології, античності та середньовіччя ЛНУ імені І. Франка
 • 2004–2007 рр. – правничий факультет ЛНУ імені І. Франка

Професійна кар’єра:

 • 2000–2005 рр. – вчитель історії СШ № 87 та № 5 м. Львова
 • з 2002 р. – керівник секції археології Малої академії наук
 • 2004–2015 рр. – асистент кафедри археології та історії стародавнього світу (з 2010 р. – кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки) ЛНУ імені І. Франка
 • з 2006 р. – завідувач Археологічного музею ЛНУ імені І. Франка
 • 2008–2011 рр. – викладач кафедри нової та новітньої історії України Українського Католицького Університету
 • з 2015 р. – асистент кафедри історії середніх віків та візантиністки ЛНУ імені І. Франка

Членство у редколегіях наукових видань: відповідальний секретар редколегії наукового збірника “Археологічні дослідження Львівського університету” (з 2005 р.).

Автор понад 40 наукових статей. Проводив дослідження на ранньосередньовічних пам’ятках Черчик-1, Теребовля-4, Біла-3, Урич (Тустань), Рокитне-2, Модричі-1 (Тептюж) та ін., учасник експедицій з вивчення пам’яток Пліснесько, Хрінники, Білгород-Дністровський (антична Тіра), Чермно (літописний Червен) та ін.

Дисертація: “Слов’янське житло другої половини І тисячоліття н. е. на Прикарпатті і Західній Волині” (наукові керівники – проф. Д. Н. Козак, доц. Я. І. Онищук).

Проекти

4.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2009

5.2009-2011. Культурно-історичні процеси у Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2010

6.2009-2011. Культурно-історичні процеси в Карпато-Волинському регіоні у первісну та середньовічну добу-2011

7.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2012

8.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2013

9.2012-2014. Матеріальна та духовна культура населення Карпато-Волинського регіону в давньоісторичну та середньовічну добу-2014

10.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2015

11.2015-2017. Археологічні пам’ятки Прикарпаття, Волині та Закарпаття у стародавню і ранньосередньовічну добу-2016

Нагороди

Нагороди:

 • призер Всеукраїнських учнівських (1995, 1996) і студентської (1999) олімпіад з історії;
 • Стипендія Президента України (2000);
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2005);
 • Грамота Львівської ОДА (2011);
 • Грамоти Головного управління освіти і науки Львівської ОДА (2004, 2006, 2009, 2010);
 • Подяка Львівської ОДА та Львівської обласної ради (2005);
 • Подяка Ректора ЛНУ імені І. Франка (2007).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!