Історія України (факультет педагогічної освіти )

Тип: Нормативний

Кафедра: давньої історії україни та спеціальних галузей історичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент Дух О. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоби подати студентам важливий фактографічний і
теоретичний матеріал з історії України, допомогти їм узагальнити знання з цієї
дисципліни, отримані у часі навчання у школі, підготувати та надати інструменти
для отримання інших відомостей фактографічного характеру із політичної,
соціальної, культурної історії наших земель, виробити навички критичного аналізу
роботи із історіографією та джерельними пам’ятками.

Рекомендована література

Апанович О. М. Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. К. : Либідь,
1993.
Історія України від найдавніших часів до сьогодення: Зб. документів і матеріалів.
Київ,Чернівці, 2008.
Бойко О.Д. Історія України : навч. посібн. 4-те вид, виправл., доповн. К.:
Академвидав, 2012 (та інші видання цієї праці).
Грицак Я. Нарис Історії України: формування модерної української нації XIX‒
ХХст. К., 1996 (та інші видання).
Грушевський М. Ілюстрована історія України. Київ, 1990.
Грушевський М. Історія України Руси: В 11 т.,12кн. Київ, 1991-1999.
Грушевський М. Звичайна схема “руської” історії і справа раціонального укладу
історії східного слов᾽янства // Вивід прав України. Львів : МП “Слово”, 1991. С. 7‒
13.
Гуржій О. Селяни України та їх оподаткування в XVII – середині ХІХ ст. /
О. Гуржій, В. Орлик; відп. ред. В. А. Смолій. К., 2012.
Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20–30-ті роки. / В.М. Даниленко,
Г.В. Касьянов, С.В. Кульчицький. К. : Либідь, 1991.
Довідник з історії України. А−Я / за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста; Ін-т істор.
досліджень ЛНУ ім. І. Франка. 2-ге вид., доопрац. і доп. К. : Ґенеза, 2001 (та інші
видання).
Зайцев Ю. Дисиденти. Сторінки історії України. XX ст. К., 1993.
Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Граб’янки. К. : Дніпро,
2006.
Історія України: Документи. Матеріали: посібн. для студ. вищ. закл. освіти, учнів та
вчителів шкіл, ліцеїв, гімназій / Укл.,коментар. В.Ю. Король. К. : Академія, 2001.
Касьянов Г.В. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960 ‒ 1980-х рр. К.,
1995.
Крип’якевич І. Історія України. Львів: Світ, 1990 (та інші видання).
Лазарович М. В. Історія України : навч. посібн. 2-ге вид., випр. і доповн. К.: Знання,
2011.
Лисяк-Рудиицький І.Історичні есе: у 2 т. К. : Основи, 1994.
Марочко В. Голодомор 1932‒1933 років в Україні: Хроніка. К.: “Києво-Могилянська
академія”, 2008.
Полонська-Василенко Н.Історія України: у 2 т. К.: Либідь, 1992.
Повість минулих літ ( Літопис Руський). К.: Вища школа, 1989.
Сергійчук В. Морські походи запорожців. К. : Фотовідеосервіс, 1992.
Яворницький Д.Історія запорозьких козаків: у 3 т. К., 1990−1991.
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. 4-те вид. К. :
Критика, 2009 (та інші видання).

Силабус: Силабус з Історії України (факультет педагогічної освіти)

Завантажити силабус