Сухий Олексій Миколайович

Посада: завідувач кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: oleksiy.sukhyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Суспільно-політичні та етнічні процеси в Галичині кінця ХVІІІ – першої третини ХХ ст., політичні партії на західноукраїнських землях зламу ХІХ-ХХ ст., українська історіографія, сучасна українська історіографія, військова історія.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Галичина: між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ – початку ХХ ст. Львів: Львівський державний університет ім.І.Франка; Інститут українознавства ім. І. Крипякевича НАН України, 1997. 204 с. (2-е вид. доповн. 1999. 226 с.)
 2. Національна ідея в програмах та діяльності українських політичних партій Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Львів: Каменяр, 1998. 132 с.
 3. Від русофільства до москвофільства (російський чинник у громадській думці та суспільно- політичному житті галицьких українців у ХІХ столітті). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. 498 с.
 4. Москвофільство: документи і матеріали / Вступна стаття, коментарі та збірка документів О. Сухого. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. 236 с.
 5. Історія Бельгії. Навчальний посібник. Львів: ЛА “Піраміда”, 2005. 260 с.
 6. Еволюція національної програми Русько-Української Радикальної партії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник на пошану професора Юрія Сливки / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2000. Вип. 7 / Відп. ред. Я. Ісаєвич; упоряд. М. Литвин, О. Аркуша. С. 243-249.
 7. Українське населення Галичини на початку Першої світової війни: репресивні акції австрійської влади // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Держава та армія / Відп. ред. Л. Є. Дещинський. Львів, 2000. № 408. С. 73-78 (Співавт. О. Я. Мазур).
 8. Іван Франко про московську інвазію в Галичині 1914-1915 рр. // Військово-науковий вісник. Львів: Львівський військовий ордена Червоної Зірки Інститут ім. Гетьмана П. Скоропадського при НУ “Львівська політехніка”, 2000. Вип. 2. С. 54-62 (Співавт. О. Я. Мазур).
 9. Українці Галичини в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст.: проблеми національного самовизначення // Галичина: Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. На пошану професора Олександра Карпенка. Івано-Франківськ, 2001. № 5-6. С. 119-124.
 10. “Товариство імені М.Качковського”: основні напрями фінансово-господарської праці (1874- 1914 рр.) // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. Дрогобич: Коло, 2001. Вип. 7. С. 108-118.
 11. 1939 рік у висвітленні української історіографії // 1939 рік в історичній долі України і українців. Матеріали Міжнародної наукової конференції 23-24 вересня 1999 р. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. С. 31-40.
 12. Товариство імені Михайла Качковського: організаційні засади та напрями діяльності // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2001. Вип. 9: Ювілейний збірник на пошану Феодосія Стеблія / Відп. ред. О. Аркуша. С. 393-403.
 13. Українські політичні партії Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: проблема державності // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Держава та армія / Відп. ред. Л. Є. Дещинський. Львів, 2001. № 431. С. 54-63 (Співавт. О. Я. Мазур)
 14. Москвофільство в Галичині 30-40 рр. ХІХ ст.: проблема становлення // Військово-науковий вісник. Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”, 2001. Вип. 3. С. 67-77 (Співавт. О. Я. Мазур).
 15. Народовсько-русофільське протистояння у Галичині 60-70-х рр. ХІХ ст. // Проблеми гуманітарних наук: Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка / Ред. кол. Т. Біленко (головн. ред.), В. Лисий, Є. Пшеничний та ін. Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002. Вип. 10. С. 155-164.
 16. Російські слов’янофіли: питання впливу на галицьких українців у середині ХІХ ст. // Наукові зошити Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія / За заг. ред. М. М. Алексієвця. Тернопіль: ТДПУ, 2003. Вип. 3: Національно- державне відродження слов’янських народів Центрально-Східної Європи крізь призму 85-річчя. С. 4-10.
 17. Зародження русофільських настроїв у Галичині в 40-х роках ХІХ століття // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Зашкільняк, Я. Ісаєвич та ін. Дрогобич: Коло, 2003. Вип. 7. С. 283-300.iv_u_Halychyni
 18. Митрополит Андрей Шептицький: російський напрямок діяльності // Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка // Ред. кол. Т. Біленко (голов. ред.), В. Скотний, С. Макарчук та ін. Дрогобич: Вимір, 2003. Вип. 12. С. 145-156.
 19. Головна Руська рада і проблеми національної самоідентифікації галицьких українців у середині ХІХ ст. // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А. О. Чемериса. Львів, 2003. Вип. 4. С. 133-140.
 20. Товариство імені М. Качковського: ідеологія та напрями діяльності (70-80-і рр. ХІХ ст.) // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. Київ: Інститут історії України НАНУ, 2004. Вип. 7. С. 205-228.
 21. С. Томашівський як представник “державницького” напряму в українській історіографії // Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / Pod red. J. Maternickiego i L. Zaszkilniaka. Rzeszow, 2004. S. 351-360.
 22. Історіографічні дослідження // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л. Зашкільняка. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. С. 95-106.
 23. Stepan Tomasziwski (1875-1930) // Złota ksiega historiografii lwowskiej ХІХ і ХХ wieku / Pod red. J. Maternickiego przy wspȯłpracy L. Zaszkilniaka. Rzeszow: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. S. 441-452.
 24. Бельгія//Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний довідник за ред. І.Підкови та Р.Шуста. Львів: Літопис, 2008. С. 73-78.
 25. Становище українського населення в Галичині на початку Першої світової війни // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету.- Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. ХХVІІІ. – С. 135 – 139 ( у співавторстві з Лозинською І.Г.)
 26. «Українське питання» напередодні та на початку Першої світової війни // Наукові записки Тернопільського національного педуніверситету ім. В.Гнатюка. Серія історія. – Тернопіль: Видавництво ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2010.- Вип. 1.- С.41 – 47 ( у співавторстві з Лозинською І.Г.)
 27. Збігнєв Фрас: штрихи до портрета // Фрас З. Демократи у політичному житті Галичини 1848 – 1873 років/ Збігнєв Фрас; [Наук. ред. Олексій Сухий; післямова Олексій Сухий, Ростислав Жерелік; спогади]; [пер. з пол.. Ю.Б.Родик, Ю.І.Сагата, О.М. Сухий]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С.310 – 318.
 28. Фрас Збігнєв. Демократи у політичному житті Галичини 1848 – 1873 років/ Збігнєв Фрас; [Наук. ред. Олексій Сухий; післямова Олексій Сухий, Ростислав Жерелік; спогади]; [пер. з пол.. Ю.Б.Родик, Ю.І.Сагата, О.М. Сухий]. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 334 с.
 29. Галицька еліта. Довідково-біографічне видання «Галицька еліта». – К.: Видавництво Логос України, 2010. – 136 с. [член редколегії]
 30. Галичина: сторінки історії. Історичний нарис // «Галицька еліта». – К.: Видавництво Логос України, 2010. – 15 – 47 [член редколегії].
 31. Збігнєв Фрас: штрихи до портрета // Коментар. Спецвипуск до Днів Вроцлавського університету у Львівському національному університеті імені Івана Франка. – 2010. – Травень. – С. 10 – 11.
 32. Михайло Лозинський: сторінки політичної біографії. Наукові зошити Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: історія/За заг.ред.проф.І.С.Зуляка.-Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка.2009.-Вип.3.- С.70-75.
 33. Сучасна українська історіографія історії «Просвіти». «Просвіта» – оберіг незалежності та соборності України. Відп.редактор Ярослав Ісаєвич, упорядники:Феодосій Стеблій, Володимир Пашук. –Львів,2010.(Україна:культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць.Вип.19/Інститут українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України).- С.644-657.
 34. Etnodemograficial development of Lviv in the second half of XIX – beginning of XX s.
 35. Сучасна національна історіографія новітньої історії України (1914-2009 рр.). Навчальний посібник.-Львів:Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010.- 262 с.
 36. Rozwȯj Lwowskiego środowiska uniwersyteckiego na przełomie ХІХ і ХХ w. Nauki prawne powiedzy tradycją a wspołczesnością. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Longchamps de Bѐrier w 70 rocznice smierci. Redakcja Antoni Debiński, Magdalena Pyter, Boźena Czech-Jezierska.- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011. – S.97-120.
 37. Українські та польські університетські середовища у Львові на рубежі ХІХ-ХХ ст. Мандрівець. Спільний проект Національного університету «Києво-Могилянська академія» і видавництва «Мандрівець».-2011(вересень-жовтень).-С.29-41.
 38. Сучасні школи історіописання в Україні. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. SCRIPTA MANENT. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. Вип.21.-Львів,2012.-С.710-723.
 39. Інформативна та маніпулятивна складові у сучасному історіописанні в Україні. Регіональні ЗМІ: Історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнар.наук. конф. у 3 т./відп.ред.В.М.Галич.-Т.ІІ.-Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»,2012.- С.159-172.Львівський університет на рубежі ХІХ – ХХ ст.:історія, наукові середовища, національні рухи. Волинський музейний вісник: Наук.зб. Вип.3./Упр.культури і туризму Волин.ОДА; Волин.краєзн.музей; каф.документознавства і музейної справи ВНУ ім. Лесі Українки; упоряд.А.Силюк, Є.Ковальчук.- Луцьк: МП «Пульс»,2012.-С.153-169.
 40. Сучасна українська історіографія національно-визвольного руху періоду Другої світової війни та післявоєнного часу: візії, напрями, школи. Волинь і волиняни у Другій світовій війні. Збірник наукових праць за матеріалами V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої подіям Другої світової війни на території Волинської області. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки,2012.-С.652-664.
 41. Сучасна історична наука в Україні: візії та напрями / О. Сухий // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: : Історія, міжнародні відносини. – 2012. – Вип. 10. – С. 24-34.
 42. Український визвольний рух періоду Другої світової війни та післявоєнного часу в сучасній українській історіографії / О. Сухий // Мандрівець. – 2012. – № 4. – С. 17-27. 
 43. Природничі та стислі науки у Львівському університеті на межі ХІХ – ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія /За заг.ред. проф. І.С.Зуляка Тернопіль: Вид-во ТНПУ  ім. В. Гнатюка, 2013. Вип.2, ч.І.-  С.34-42.
 44. Wschodni wymiar polityki Unii Europejskij а Polska. Annales Universitatis Paedagogicаe Cracoviensis. Studia de Securitate et Educatione Civili III.|Pod.red.Tomasza Jana Biedronia, Zbigniewa Kwiasowskiego. №144.- Krakow, WNUP,2013.- S.176-189
 45. Львівський університет на рубежі ХІХ-ХХ ст.: організація, школи, громадське життя // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2013. – Вип. 49: Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету / За редакцією Олексія Сухого.- С. 52-77.
 46. Omelan Terlećkyj (1873-1958). Złota ksiega historiografii lwowskiej ХІХ і ХХ wieku.  Tom  ІІ./ Pod red. naukową J.Maternickiego, P.Sierzegi, L.Zaszkilniaka.- Rzeszow: WUR, 2014.- S.233-246.
 47. Візії і напрями в сучасній українській історіографії // Zagadnienie społeczno-ekonomiczne, polityczne, kulturalne i religijne w badaniach polskich, slowackich oraz ukrainiskich. – Jaroslaw, 2014. – T. I : Historia – Religia. – S. 19–36.
 48. Фахове дослідження історії Львівського вищого військового навчального закладу. [Рец. на:] Нариси історії Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: монографія. – Львів : АСВ, 2015. – 125 с. / Олексій Сухий // Військово-науковий вісник. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 293–300.
 49. Сучасне історіописання в Україні: візії і напрями / Олексій Сухий // Історія та історики у Львівському університеті: традиції і сучасність (до 75-річчя створення Історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка і Павла Сєрженґи. – Львів : ПАІС, 2015. – С. 43–54.
 50. Міжконфесійні стосунки на Львівщині в 1990-их рр..: суспільно-політичні аспекти / Олексій Сухий // Zagadnienie religijne I narodowosciowe w wspolszesnych badaniach polskich, slowackich i ukrainiskich na terenie Euroregionu Karpackiego. Aspekt historyczny, prawny, socjologiczny, filozoficzny I ettyczny. Czese I / Pod. red. Krzysztofa Rejmana, Wacława Wilrzbienca. – Jarosław, 2015. – S. 327–342.
 51. Релігійні процеси на Львівщині в кінці 1980-их – 1990-их рр.: суспільно-політична сфера та міжконфесійні відносини / О. М. Сухий. – Львів : ПАІС, 2016. – 244 с.
 52. Час народів. Історія України ХІХ століття / Аркуша О. Г., Кондратюк К. К., Мудрий М. М., Сухий О. М..; за заг. ред. М. М. Мудрого. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, Вид-во “Літопис”, 2016. – 408 с.
 53. Сучасна українська історіографія: напрями та перспективи / Олексій Сухий // Сучасна українська нація: мова, історія, культура. матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю з нагоди 15-річчя кафедри українознавства 16 березня 2016 року. – Львів, 2016. – С. 235–237.
 54. Сучасна російсько-українська війна у спогадах учасників-курсантів Національної академії сухопцтних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного // Військово-науковий вісник. – Випуск 29. – Львів: НАСВ, 2018. – С.192–202. (співавтор Ю.В. Бураков)
 55. Політико-правові підстави військово-технічного співробітництва Україна-НАТО // Перспекиви розвитку оброєння та військової техніки сухопутних військ. – Львів: НАСВ, 2019. – С. 323–325.
 56. «Зберегти не можна зруйнувати»: Всесоюзний референдум 1991 р. щодо збереження Радянського Союзу і його проведення в Українській РСР. // Східноєвропейський історичний вісник». –  Випуск 11. – Дрогобич. –  2019. – С. 215-225. (співавтор І.З. Підкова)
 57. Дрогобицький розстріл виборців 1911 року / О. Сухий // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – 2017. – Вип. Спец.вип.3. – С. 121-128.

Біографія

shapeimage_2 (4)

Народився 29 березня 1957 р. у с. Новики Збаразького району Тернопільської області. У 1974 р. закінчив Доброводівську середню школу Збаразького району Тернопільської обл. У 1974-1979 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету імені Івана Франка. У 1979-1980 рр. працював учителем історії СШ № 5 м. Дрогобича Львівської області.

З вересня 1980 р. по даний час – викладач історичного факультету Львівського університету. У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію “Вплив російського революційного руху на суспільно-політичне життя Східної Галичини (1900-1914)” (науковий керівник – проф. С. А. Макарчук). З 1989 р. – доцент кафедри історії та етнографії України. З 1990 р. – член ради історичного факультету. З 1996 р. – вчений секретар спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з історичних дисциплін у Львівському університеті. У 1996 р. стажувався в Лувенському католицькому університеті (Бельгія). З квітня 2004 р. – Вчений секретар Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2010 р. по даний час – завідувач кафедри.

У 2004 р. в Інституті українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України захистив докторську дисертацію “Російський чинник у громадській думці та суспільно-політичному житті галицьких українців ХІХ – початку ХХ ст.” З 2005 р. – професор кафедри новітньої історії України. У червні 2008 р. взяв участь у VI Світовому конгресі вчених (Рим, Італія). У 1999 р. нагороджений Грамотою Президента України, 2008 р. нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України”, 2017 р. почесним званням “Заслужений працівник освіти України”. З 2018 р. – заслужений професор Львівського університету. Член Наукового Товариства імені Шевченка в Україні. У 2018 р. нагороджений “Золотим гербом міста Львова”.

Проекти

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2006

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ–ХХ ст. етносоціальний аспект-2007

2005-2008. Західноукраїнські землі в ХІХ-ХХ ст. етносоціальний аспект-2008

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2009

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2010

2009-2011. Українська інтелігенція у ХІХ – ХХ ст. формування, світогляд, професійна та громадська діяльність-2011

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ – ХХ ст.-2013

2012-2014. Громадсько-політична та професійна діяльність української інтелігенції у ХІХ–ХХ ст.-2014

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2015

2015-2017. Суспільно-політичні та національно-етнічні процеси на західноукраїнських землях (остання третина XVIII–XX ст.)-2016

2015-2016.Грант NCN Республіка Польща «Релігія в публічній сфері»-2016

Нагороди

 

Отличник_образования

У 1999 р. нагороджений Грамотою Президента України, 2008 р. нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України”, 2017 р. почесним званням “Заслужений працівник освіти України”. З 2018 р. – заслужений професор Львівського університету. У 2018 р. нагороджений “Золотим гербом міста Львова”.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!