Черниш Наталія Йосипівна

Посада: професор кафедри cоціології

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42 80

Телефон (мобільний): 067 176 71 84

Наукові інтереси

Загальна соціологія, теорія та історія соціології, історія української соціології на міграції, історія західної класичної та сучасної соціології, теорії глобалізації, постіндустріального суспільства, соціокультурний підхід та його використання в соціології, етносоціологія, соціологія молоді

Курси

Публікації

 1. Черниш Н. Х ювілейний Львівський соціологічний форум// Український соціум. – 2016. – № 4 (59). – С. 142–144.
 2. Черниш Н., Маланчук О., Сусак В. Форсований вибір: ідентичності та постави до і після Євромайдану // Український соціум. – 2016. – № 4 (59). – С. 8-20.
 3. Черниш Н. Вплив довіри і довірчих відносин на становлення нових соціальних інститутів у сучасній Україні// Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ століття: Матеріали міжнар. науково-практич. конф. 17-19 лютого 2016 р., м. Львів. – К.: АУБ, 2017. – С. 99–104.
 4. Черниш Н., Сусак В. Прелюдія. Важкий тягар «радянської спадщини»: Ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994-2010 рр.)// Український соціум. – 2016. – № 3 (58). – С. 8–17.
 5. Черниш Н., Злобіна О., Соболевська М., Кононов І., Бевзенко Л. Круглий стіл «Проблеми концептуалізації процесів суспільної інтеграції» Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 174–207.
 6. Черниш Н. Вплив довіри та довірчих відносин на становлення новітнього соціального інституту волонтерства у сучасній Україні// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. –- № 2. – С. 26–38.
 7. Черниш Н. Специфіка довіри та довірчих відносин у сучасному українському суспільстві// Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Вип. 9. –- 2015 – С. 227–240.
 8. Черниш Н. Україна і глобалізація у соціолінгвістичному контексті // Мова і суспільство. Вип. 5. – 2014. – С. 3–8.
 9. Черниш Н., Артьомов І. Робоча програма та методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Соціологія транскордонних транскордонних процесів». – Ужгород: ІТС, 2014.– 80 с.
 10. Черниш Н. Особливості вивчення транскордонних процесів у соціології// Шляхи формування спільного інформаційного простору транскордонного співробітництва сусідніх територій Карпатського регіону: матеріали міжнар. наук.-практичної конференції (м. Кошице, Словаччина, 20-21 листопада 2014 р.). – Ужгород: ІТС, 2014. – С.47–56.
 11. Черниш Н. Місце соціології транскордонних процесів у структурі соціологічного знання// Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практичної конференції (м. Ніредьгаза, Угорщина,24-25вересня 2014 р.). Спец. вип. зб. наук пр. «Геополітика України: історія та сучасність». – Ужгород: Ліра, 2014. – С. 11–29.
 12. Черныш Н., Бакиров В., Куценко О., Кизилов А. и др.Регионы Украины: что нас разъединяет и что объединяет: мнения социологов// Материалы круглого стола. Харьков, 18 апреля 2014 г. – Ab Imperio (USA). – 2014. – № 3. – С. 135-138.
 13. Черниш Н.Й. Соціолог з Небесної сотні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 1. – С.5-7.
 14. Черниш Н.Й. Сучасна соціологічна освіта у лещатах стандарту, акредитації та ліцензування // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) – Харків: САУ, ХНУ ім. В. Каразіна, 2013. – С. 426-427.
 15. Черниш Н.Й. Теоретичні та методологічні проблеми емпіричного дослідження мовних проблем у сучасній Україні // Мова і суспільство. Вип. 4 . – Львів: ВЦ ЛНУ, 2013. – С. 3-11.
 16. Черниш Н.Й. Мова та ідентичність у сучасному світі // Мова і суспільство. Вип. 3. Мат-ли виступів на УІІІ Всеукр. соціолінгвістич. семінарі 12 травня 2011 р. /За ред. Г. Мацюк. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2012. – С.13-22.
 17. Соціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів. Навч. посіб. /за ред. д.с.н., проф. Черниш Н.Й. – К.: Знання, 2012. – 446 с. – Черниш Н.Й. Теми 1, 2, 5 (стор. 9-62, 114-149).
 18. Регуляція соціальної поведінки за ситуації нестабільності: віртуальний круглий стіл // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 2. Наукове життя. – С. 178-204 (за участю Л. Бевзенко, Є.Головахи, О. Злотіної, Н. Черниш та ін).
 19. Черниш Н.Й. Ідентичності в сучасній Україні та стратегії їхнього вивчення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Вип. 941’2011. – Харків, 2011. – С. 100-110.
 20. Черниш Н.Й. Множинність ідентичностей та множинність їхніх інтерпретацій // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Вип. 4 – Львів: ВЦ ЛНУ, 2010. – С. 3-13.
 21. Черныш Н.Й. Глобализация как фактор усложнения неопределенности социологии // Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. № 881‘2009. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: Методологія, теорія, методи. Вип.24. – Харків: ХНУ, 2009. – С.89-98.
 22. Черниш Н. Ситуація жінок в сучасній Україні: «Я – жінка: сучасний портрет жіночності» // Гідність і покликання жінки в сучасному світі. Мат-ли Міжнарод.наук.-аналітич. конференції. Львів, 7-8 травня 2009 р. – Львів: Вид-во «Друкарські куншти», 2009. – С. 65-71.
 23. Черниш Н.Й. Українська соціологія доби глобалізації // Наукові студії Львівського соціологічного Форуму «Традиції та інновації в соціології». Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ; Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 140-146.
 24. Черниш Н. Ускладнення невизначеності соціології в добу глобалізації // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. праць. Вип.15. – Харків: ХНУ, 2009. – С.25-28.
 25. Черниш Н. Ускладнення невизначеності соціології в добу глобалізації // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Харків: ХНУ, 2009. – С. 65
 26. Черниш Н. Єдність через багатоманіття: сучасний стан молодої української соціології // Соціологія і суспільство сьогодні. Матеріали ІІ Міжнародних соціолог.читань пам’яті Н.В. Паніної. – К.:Ін-т соціології НАН України, 2009. – С. 102-116.
 27. Черниш Н. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою викладання. Вид.5-те, доповнене і перероблене. З грифом МОН України. – К.: Знання, 2009. – 468 с.
 28. Черниш Н. Українська соціологія доби глобалізації // Наукові студії Львівського соціологічного Форуму «Традиції та інновації в соціології». – Львів: ВЦ ЛНУ; Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 140-146.
 29. Черниш Н. Ускладнення невизначеності соціології в добу глобалізації // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ, 2009. – С.25-28.
 30. Черниш Н. Молодь. Непевне завтра // Родина – спільнота любові. ХХІІ Міжнародний конгрес родини. – К.: Дух і Літера, 2007. – С.237-246.
 31. Черниш Н. Динаміка ідентичностей мешканців Львова і Донецька: компаративний аналіз (1994-2004) (у співавторстві з О. Маланчук, США) // Україна модерна. Вип. 13.  Спеціяльний випуск. Львів-Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні.. – К.: Критика, 2007. – С.61-92.
 32. Черниш Н. Поколіннєві моделі групових ідентичностей львів’ян та донеччан (1994-2004) // Україна модерна. Вип. 13. Спеціяльний випуск. Львів-Донецьк: соціальні ідентичності в сучасній Україні.. – К.: Критика, 2007. – С.93-136.
 33. Черниш Н. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні (у співавторстві з В. Пічею) // Соціологія: Підручник /за ред. В.М. Пічі. Вид. 4-те. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – С. 24-62.
 34. Черниш Н. Соціологія молоді // Соціологія: Підручник /за ред. В.М. Пічі. Вид. 4-те. –Львів: «Магнолія-2006», 2007. – С. 206-224.
 35. Черниш Н. Варіації на тему ідентичності для соціокультурного оркестру (у співавторстві з О. Ровенчак, Україна) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С.33-50.
 36. Czernysz N. Dynamika rozwoju tozsamosci w Ukrainie. Rrzyklad Lwowa i Doniecka, 1994-2004 // Nowa Ukraina. Zeszyty Historyczno-politologiczne. – 2006. – # 2. – 97-109 pp.
 37. Черниш Н. Основні поняття й положення соціокультурного підходу та специфіка застосування їху соціології (у співавторстві з О. Ровенчак, Україна) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 1. – С.37-54.
 38. Черниш Н. Соціокультурний підхід в соціогуманітарних науках (у співавторстві з О. Ровенчак, Україна) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 92-104.
 39. Черниш Н. Здобутки та результати дослідження (у співавторстві з В. Арбеніною та Д. Цимбал) // Подвійний диплом: професійні кар»єри та соціальна адаптація /Т.В. Фініков, Н.В. Зданович, Д.В. Цимбал та ін. – К.: Таксон, 2005. – С.45-98.
 40. Сzernysz N. Specyfika stosunku ludnosci Ukrainy do Zydow: przeslosc i terazniejszosc, problemy i perspektywy // Antysemityzm w Polsce i na Ukraine /pod red. Ireneusza Krzeminskiego. – Wyd-wo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2004. – 171-186 pp.
 41. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Вид. 4-те, доповнене і перер. – Львів: Кальварія, 2004. – 544 с.
 42. Черниш Н. Одна, дві чи двадцять дві України: соціологічний аналіз соціальних ідентичностей представників трьох поколінь мешканців Львова і Донецька // Дух і Літера. – 2003. – С.6-21.
 43. Черниш Н. Поколінські моделі особистісних ідентичностей: регіональні виміри // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Х.: ХНУ, 2003. – С.254-261.
 44. Черниш Н. Чи можлива сучасна соціологія без Нейла Смелзера? // Смелзер Н. Дж. Проблеми соціології. Георг-Зімелівські лекції, 1995. – Львів: Кальварія, 2003. – С.3-17.
 45. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Третє видання. – Львів: Кальварія, 2003. – 544 с.
 46. Черниш Н. Моніторинг якості навчального процесу як одна з умов ефективності університетського менеджменту // Управління університетом: проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали Міжнародного семінару 23-24 листопада 2001 р., м. Львів. –Дрогобич: Коло, 2002. – С.152-167.
 47. Черниш Н. Аналіз суспільної проблематики у сучасному світі й участь Церкви в її вирішенні // Церква і соціальні проблеми: доповіді та документи. – Львів: ВВ «Свічадо», 2002. – С.64-82.
 48. Черниш Н. Історія розвитку української соціології // Соціологія: Курс лекцій /під ред. В. Пічі. – Львів, 2002. – С.29-73.
 49. Черниш Н. Етносоціологія // Соціологія: Курс лекцій /під ред. В. Пічі. – Львів, 2002. – С. 140-158.
 50. Черниш Н. Трансформація післяуніверситетської освіти очима аспірантів // Можливі шляхи реформування аспірантури/докторантури в Україні. Матеріали семінару у ЛНУ ім. І. Франка 27-29 квітня 2001 р. – Львів: Вид-во ЛНУ, Центру розвитку магістерських програм, 2001. – С.25-39.
 51. Черниш Н. Сучасна культурна антропологія у США // Народознавчі зошити. – 2001. – № 3. – С.394-402.
 52. Chernysh N. Cities of Donetsk and L’viv: Convergence or Divergence? // The Ukrainian Weekly. – 2001. – # 3. – Vol. LXIX. – January 21. – 5-9 pp.
 53. Черниш Н. Стан духовної культури та життєві орієнтації населення // Львівщина на порозі ХХІ століття: соціальний портрет. – Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2001. – С. 324-351.
 54. Черниш Н. Соціологія та громадська думка: місце і роль у житті суспільства // Львівщина-98: соціальний портрет в загальноукраїнському контексті. – Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 1999. – С.8-30.
 55. Черниш Н. Основні проблеми країни та регіону у дзеркалі громадської думки // Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2001. – 31-73.
 56. Chernysh, N. A Brief History of Russian, Soviet, and Post-Soviet Sociology.- Lawrence: KU Press, 1999. – 42 pp.
 57. Черниш Н. Громадянське суспільство і політична система України напередодні виборів 1998 року (у співавторстві з А. Колодій, Україна) // Вибори-98: партії й електорат у передвиборчій період. – Львів: Вид-во ЛОДА, 1998. – С.3-67.
 58. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Друге видання. – Львів: Вид-во Львівської Богословської Академії, 1998. – 362 с.
 59. Czernysz N. Transformacji polityczni w Ukraine 90-rr. // Polsca-Niemcy-Ukraina w Europie: doswiadczenia z transformacji i wspolpracy. – Rzeszow: Wyd-wo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 1998. – 45-58 pp.
 60. Черниш Н. Чи можливе громадянське суспільство в Україні? // Українські варіанти. –1998. – № 1. – С.17-23.
 61. Черниш Н. Регіоналізм в сучасній Україні: нові тенденції та явища // Ставропігіон. Політологічний центр «Генеза». Щорічник. – Львів, 1997. – С.141-144.
 62. Черниш Н. Соціологія молоді // Соціологія: матеріали до лекційного курсу. – К.: Заповіт, 1996. – С.214-232.
 63. Черниш Н. Соціологія в Україні: умови і перспективи досліджень (у співавторстві з Л. Кондратиком та В. Пічею, Україна) // Генеза-експерт. – 1996. – С.56-62.
 64. Черниш Н. Проблема нації в українській соціологічній думці 20-30-х рр. ХХ ст. // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Матеріали перших міжнародних філософсько-культурологічних читань. Т.1. – Львів: Каменяр, 1996. – С.66-82.
 65. Черниш Н. Україна, Схід і Захід: регіональні особливості в оцінці політичних процесів // Політологія, етнологія, соціологія. ІІІ Міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Доповіді і повідомлення. – Харків: НАН України, 1996. – С. 301-305.
 66. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. Конспект. У 6 частинах. – Львів: Кальварія, 1996. – 409 с.
 67. Черниш Н. З історії становлення і розвитку соціологічної думки в Україні // Соціологія: матеріали до лекційного курсу. – К.: Заповіт, 1996. – С.62-87.
 68. Черниш Н. Соціологія нації // Соціологія:матеріали до лекційного курсу. – К.: Заповіт, 1996. – С.138-154.
 69. Черниш Н. Схід і Захід: компроміс чи конфронтація? (у співавторстві з А. Романюком, Україна) // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 3-4. – С.104-117.
 70. Черниш Н. Проблема нації в працях українських емігрантів на еміграції і сучасність // Харьковские социологические чтения-95. – Харьков: ХГУ, 1995. – С.50-54.
 71. Черниш Н. Львів-Донецьк: регіональні відмінності в оцінці політичних процесів (у співавторстві з А. Романюком, Україна) // Студії політологічного центру «Генеза». – 1995. – № 1. – С.26-34.
 72. Черниш Н. Історико-соціологічний метод М. Грушевського і сучасність // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції 26-28 жовтня, м. Львів. – Львів: Світ, 1995. – С. 324-327.
 73. Черниш Н. Схід і Захід України: інтеграція чи дезінтеграція? (у співавторстві з Я. Грицаком, Україна, та О. Маланчук, США) // УНІАН-Політика. – 1994. – № 36. – С.7-9.
 74. Черниш Н. Проблема нації у працях українських соціологів на еміграції // Державність. – 1995. – № 1. – С.42-45.
 75. Черниш Н. З історії української соціологічної думки (у співавторстві з Л. Кондратиком та В. Пічею, Україна). – Львів: Вид-во Української Академії друкарства, 1995. – 64 с.
 76. Черниш Н. Соціологія молоді та основи державної молодіжної політики в Україні. –К.: Вид-во Академії державного управління та місцевого самоврядування при Президентові України, 1994. – 39 с.
 77. Черниш Н. Теоретичні та методичні засади конкретно-соціологічного дослідження національної свідомості студентської молоді // Національна самосвідомість студентської молоді: соціологічний аналіз /під ред. Н. Черниш. – Торонто-Едмонтон-Львів: Вид-во Канадського інституту українських студій, 1993. – С.6-28.
 78. Черниш Н. Стан національної самосвідомості студентської молоді України // Національна самосвідомість студентської молоді: соціологічний аналіз /під ред. Н. Черниш. – Торонто-Eдмонтон-Львів: Вид-во Канадського інституту українських студій, 1993. – С. 29-56.
 79. Черниш Н. Концепція національної вищої школи в Україні: історія, проблеми і тенденції // Національна самосвідомість студентської молоді: соціологічний аналіз /під ред. Н. Черниш. – Торонто-Едмонтон-Львів: Вид-во Канадського інституту українських студій, 1993. – С. 98-141.
 80. Czernysz N. Stosunek ukrainskych studentow do Cerkwi i religii // Religie i kosciol w spoleczenstwach postkomunistycznych. – Krakow: Nomos, 1993. – 127-131 pp.
 81. Черниш Н. Соціологічні дослідження українських учених на еміграції // Современное общество. – 1993. – № 1. – С.122-130.
 82. Черниш Н. Україна: Схід і Захід (проблема регіоналізму в сучасній Україні) (у співавторстві з Я. Грицаком, Україна, та О. Маланчук, США) // Современное общество. – 1993. – № 3. – С. 70-75.
 83. Chernysh, N. Public Opinion // Encyclopedia of Ukraine. Vol.4. – Toronto-Buffalo-London: Toronto University Press, 1993. – 274-275 pp.
 84. Chernysh, N. Sociology // Encyclopedia of Ukraine. Vol.4. – Toronto-Buffalo-London: Toronto University Press, 1993. – 801-804 pp.
 85. Черниш Н. Державотворчі процеси в Україні та соціологія нації // Проблеми державності та національно-культурного відродження. Вісник ЛДУю Серія сусп. наук. Вип. 31. – Львів: Світ, 1993. – С.98-105.
 86. Черниш Н. З історії розвитку соціології в Україні // Современное общество. – 1993. – № 1. – С. 170-178.
 87. Черниш Н. Як живеш, студенте? Деякі результати порівняльного соціологічного дослідження проблем вищої освіти в Україні та Канаді ( у співавторстві з Х. Краном та А. Лоу, Канада) // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 1. – С.80-84.
 88. Черниш Н. Соціально-політичні та національні процеси в Україні в 20-30-ті роки )у співавторстві з Дж. Лібером, США) // Політологічні читання. Україно-канадський квартальник. – 1992. – № 2. – С.206-215.
 89. Черниш Н. Роль вільного часу у формуванні моральних і соціальних якостей студентської молоді // Вища школа на шляхах оновлення. – Львів: Світ, 1991. – С.113-121.
 90. Черниш Н. Соціологія молоді. – К.: Вид-во НМЛ Вищої освіти Мінвузу України, 1990. – 26 с.
 91. Черниш Н. Суспільна свідомість молоді. – Львів: Світ, 1990. – 368 с.

Біографія

 Освіта

 • 1973-1976 – Львівський державний університет імені І. Франка, кафедра філософії (аспірант);
 • 1966-1971 – Львівський державний університет імені І. Франка, історичний факультет (студентка);
 • 1955-1966 – Львівська середня школа № 21 (учениця).

Досвід роботи

 • З 04.2017 по даний час – професор кафедри соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 04.2002 – 03.2017 – завідувач кафедри історії та теорії (з 2016 р. – кафедри соціології) історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, професор
 • 09.1995 – 04.2002 – професор кафедри етнології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка07.1994 – 09.1995 – професор кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

  02.1990 – 06.1994 – доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка

  02.1998 – 02.1990 – старший науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка

  12.1977 – 02.1988 – доцент кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка

  10.1976 – 02.1988 – завідувач соціологічної лабораторії при кафедрі філософії Львівського національного університету імені Івана Франка (0.25 ставки)

  10.1976 – 12.1977 – асистент кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка

  09.1973 – 10.1976 – аспірант кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка

  08.1971 – 09.1973 – асистент кафедри філософії Львівського політехнічного інституту

Наукові ступені

 • Доктор соціологічних наук, диплом Харківського національного університету, 2001;
 • Кандидат філософських наук, диплом Львівського державного університету, 1976;
 • Спеціаліст із отриманою кваліфікацією історик, викладач історії та суспільствознавства, диплом Львівського національного університету імені І.Франка, 1971.

Вчені звання

 • Професор по кафедрі етнології Львівського національного університету імені І. Франка, 2001;
 • Доцент по кафедрі філософії Львівського державного університету імені І. Франка, 1980.

Викладання і дослідження за кордоном

 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Канзас (м. Лоренс, США) (дослідження та методична робота над програмою докторських студій з соціології), 2005;
 • Візитуючий професор, дослідник-грантьєр фундації ім. Дж. Коляски університету Альберта, Канадський інститут українських студій (м. Едмонтон, Канада) (написання підручника), 2002;
 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Канзас (м. Лоренс, США) (дослідження), 2000;
 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Канзас (м. Лоренс, США) (викладання і дослідження), 1999;
 • Візитуючий професор, грантьєр фундації Дж. Фулбрайта в університеті Канзас (м. Лоренс, США) (викладання і дослідження), 1997;
 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Мічиган (м.Ен-Арбор, США) (викладання і дослідження), 1993;
 • Візитуючий професор Канадського інституту українських студій університету Альберти (м. Едмонтон, Канада) (дослідження), 1990;
 • Візитуючий професор Канадського інституту українських студій університету Альберти (м. Едмонтон, Канада) (дослідження), 1989.

Мови: Українська – рідна, російська – вільно, англійська – вільно, польська – середній рівень, болгарська – початковий рівень.

CURRICULUM VITAE

CHERNYSH, NATALIYA Y.

Work address:           Work telephone:                  E-mail address:
Chair of Sociology          38(032) 23 9-42-80                  nchernysh@gmail.com

Department of History,
Ivan Franko National University of Lviv
Universytetska Str. #1,
Lviv-79000, Ukraine

Home telephone:
+38(032) 238-60-78
Cell: +38(067) 1767-184

Personal data:

Sex: Female
Place and date of birth: Lviv (Ukraine), 30 March 1948
Country of citizenship: Ukraine
Marital status: Divorced
English: Fluent

Education:

Professor (Ethnology), Lviv State University, 2001
Doctor (Sociology), Kharkiv State University, 1991 (speciality 22.00.01 – theory and history of sociology)
Ph.D. (Philosophy), Lviv State University, 1976

Professional experience:

Professor, Department of History, Chair of Sociology, Lviv National University (April, 2017 – to the present)

Head, Chair of Sociology, Department of History, Lviv National University (April, 2002 – March, 2017)

Professor, Department of History, Subdivision: Ethnology, Lviv
University (September, 1995 – April, 2002)

Professor, Department of Philosophy, Subdivision: Theory and History of
Culture, Lviv University (July 1994 – September, 1995)

Associate professor, Department of Theory and History of Culture, Lviv
University (February 1990 – July 1994)

Senior research associate, Lviv University (February 1988 – February 1990)

Director, Sociological Research Laboratory, Lviv University (March 1978 – February 1988)

Associate professor, Department of Philosophy, Lviv University (December 1977 – February 1988)

Assistant professor, Department of Philosophy, Lviv University (October 1976 – December 1977)

Graduate student, Department of Philosophy, Lviv State University (September 1973 – September 1976)

Assistant professor, Department of Philosophy, Lviv Polytechnical Institute
(August 1971 – September 1973)

Student, Department of History, Lviv State University (August 1966 – June 1971)

The Field of Scientific Interests: History and Theory of Sociology; Sociology of Youth; Ethnosociology; Sociology of Globalization; Identity; Social and Cultural Approach

Foreign Experience:

1989 (January – July): Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta (Canada), visiting professor.

1990 (June – August): Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta (Canada), visiting professor.

1993 (September – December): Center for Russian and East European Studies, University of Michigan (USA), visiting professor.

1997 (January – September): Center for Russian and East European Studies, University of Kansas (USA), visiting professor, has been selected by the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board for a Fulbright Grant.Taught a course “Eastern Europe in process of post-communist transformation” (spring term).

1999 (June – December): Center for Russian and East European Studies, University of Kansas (USA), visiting professor; taught a course “Sociological approach to people in Eastern Europe” (fall term)

2000 (August – December): Center for Russian and East European Studies, University of Kansas (USA), visiting professor; conducted the research in the field of theoretical and empirical sociology.

2002 (June-August): Canadian Institute for Ukrainian Studies, University of Alberta (Canada); John Kolasky Memorial Endowment Fund grantier; visiting professor.

2005 (January-April): Department of Sociology, University of Kansas (USA), exchange program visiting professor.

Principal publications
(all titles given in translation)

„Forced choice: identities and attitudes before and after Euromaidan“, in: Ukrains’kyi sotsium (Ukrainian society, no.4 (59) (2016): 8-20 pp.

„Prelude. The burdan of „Soviet legacy“: identification models of L’viv and Donetsk residents (1994-2010)“, in: Ukrains’kyi sotsium (Ukrainian society, no.3 (58) (2016): 8-19 pp.

„Effect of trust and trust relations on formation of novel social institution of volonteering in contemporary Ukraine“, in: „Sotsiolohiya: Teoriya, Metody, Marketyng, no.2 (2016): 26-38 pp.
„The pecularities of trust and trust relations in contemporary Ukrainian society“, in: Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriya sotsiolohichna (Visnyk of the L’viv University. Series sociology), issue 9 (2015): 227-240 pp.

„Ukraine and globalization in sociolinquistic context“, in: Mova i suspil’stvo (Language and Society. Scholarly journal), no. 5 (2014): 3-8 pp.

„The location of sociology of cross-border processes in the structure of sociological knowledge“, in: Systema sotsiolohichnoho zabezpechennya transkordonnoho spivrobitnytstva: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii („Methodology and tools for sociological analysis of transborder cooperation“, proceeding of international scientific-practical conference, Nieregyaza, Hungary, September 24-25, 2014): 11-29 pp. (in English and Ukrainian).

„Specific of cross-border processes’s studying in sociology“, in: Innovatsiynyi informatsionnyi prostir: problemy stanovlennya, osoblyvosti organizatsii, efektyvnist’ ta perspektyvy rozvytku: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii („Ways of forming the common information space for the border areas of Carpathian region“: proceeding of international scientific-practical conference, Kosice, Slovak Republic, November 20-21, 2014): 47-56 pp. (in English and Ukrainian).

Educational program and methodological recommendations for academic discipline „Sociology of cross-border processes“ (Uzhhorod, 2014): 80 pp. (with I. Artemov)

„The Regions of Ukraine: What is Common for Us and What Divided Us“, in: „Ab Imperio (USA), no.3 (2014): 135-138 pp.

„Sociologist from the Sky Hundred“, in: „Sotsiolohiya: Teoriya, Metody, Marketyng, no.1 (2014): 5-7 pp.

“Modern Sociological Educations in the Vice of Standarts, Accreditation, and Procedure of Licence in Ukraine“, in: Sotsiolohiya ta suspil’stvo: vzaemodiya v umovakh kryzy (Sociology and Society: Interaction in Crisis Times. 2nd Congress of Sociological Association of Ukraine (Kharkiv, 2013): 426-427.

„Theoretical and Methodological Problems of Empirical Studies of Language in Modern Ukraine“, in: Mova i suspil’stvo (Language and Society. Scholarly journal), no. 4 (2013): 13-22 pp.

„Language and Identity in the Modern World“, in: Mova i suspil’stvo (Language and Society. Scholarly journal), no. 3 (2012): 13-22 pp.

Sociology: Qestions and Answers: Handbook for Students. Themes 1, 2, 5 (Kyiv, 2012): 5-44, 87-106 pp.

Sociology: Curriculum for Bachelors /ed. by N. Chernysh and N. Kovalisko (Lviv, 2011): 564 pp.

„Identities in Contemporary Ukraine and Strategies of its Studying)“, in: Visnyk Kharkivs’koho Universytetu (Visnyk of the Kharkiv University), Issue 941 (2011): 100-110 pp.

„Multiple Identities and Multiplicity of its Interpretations“, in: Visnyk L’vivs’koho universytetu (Visnyk of the Lviv University. Series Sociology. Issue 4 (2010): 3-13 pp.

„Ukrainian Sociology of the Age of Globalization“, in: Naukovi studii L’vivs’koho Sociolohichnoho Forumu (Scientific Workshop of Lviv’s Sociological Forum „Traditions and Innovations in Sociology“; Lviv; Drohobych, 2009): 140-146 pp.

„Integrity Through Diversity: The Present Conditions of Young Ukrainian Sociologists“, in: Sotsiolohiya i suspil’stvo siohodni (Sociology and Society Today; Kyiv, 2009):102-116 pp.

Sociology (Kyiv, 2009): 468 pp. (5th edition).

„Complication of Sociology’s Uncertainty in the Age of Globalization“, in: Metodolohiya, Teoriya ta Praktyka Sotsiolohychnoho Analizu Suchasnoho Suspil’stva (Methodology, Theory, and Practice of Sociological Analisys of Contemporary Society; Kharkiv, 2009): 25-28 pp.

„Ukrainian Sociology in the Age of Globalization“, in: Naukovi studii L’vivs’koho Sociolohichnoho Forumu (Scientific Studies of L’viv Sociological Forum „Traditions and Innovations in Sociology“; L’viv-Drohobych, 2009): 140-146 pp.

„Youth: Uncertain Tomorrow“, in: Family as a Community of Love. XXII International congress of Family (Kyiv, 2007): 237-246 pp.

„Dynamics of L’viv and Donetsk Inhabitants Identities: Comparative Analysis (1994-2004)“, in: Ukraina Moderna. Special Issues. L’viv-Donetsk: Social Identities in Todays Ukraine (Kyiv, 2007), no.13: 61-92 pp. (with O. Malanchuk, University of Michigan) (in Ukrainian)

„Generational Models of Group Identities of L’viv and Donetsk Inhabitants in the Time Persprctive (1994-2004)“, in: Ukraina Moderna. Special Issues. L’viv-Donetsk: Social Identities in Todays Ukraine (Kyiv, 2007), no.13: 93-136 pp.

„History of Sociology Development in the Countries of Western Europe, USA and in Uktaine“, in: Sotsiolohiya: Pidruchnyk /za red. V. Pichi (Sociology / ed. by V.Picha; Lviv, 2007): 24-62 pp.

„Sociology of Youth“, in: Sotsiolohiya: Pidruchnyk /za red. V. Pichi (Sociology / ed. by V.Picha; Lviv, 2007): 206-224 pp.

„Variations on the Theme of Identity for the Social and Cultural Orchestra“, in: „Sotsiolohiya: Teoriya, Metody, Marketyng, no.1 (2007): 33-50 pp. (with Rovenchak O.)

„Social and Cultural Approach: The Main Concepts, Statements, and Specific Character of Its Application in Sociology“, in: Sotsiolohiya: Teoriya, Metody, Marketyng, no.1 (2006): 37-53 pp. (with Rovenchak O.)

„Identity Dynamics of Contemporary Ukrainian Citizens: the Lviv and Donetsk Example“, in: New Ukraine. Journal of History and Politics (Polska), no.2 (2006): 97-109 pp.

“Social and Cultural Approach in Social and Humanitarian Sciences: Exchange of Senses”, in: Sotsiolohiya: Teoriya, Metody, Marketyng, no.4 (2005): 92-104 pp. (with Rovenchak O.)

“Acquisitions and Results of a Program”, in: “Podvijnyi Dyplom”: Profesijni Kariery ta Sotsial’na Adaptatsiya (“Double Diploma”: Professional Careers and Social Adaptation; Kyiv, 2005): 45-98 pp.

“Specificity of Ukrainian Peoples’ Attitudes towards Jews: Past and Present, Problems and Perspectives”, in: Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie: Raport z Badan (The Anti-Semitism in Poland and Ukraine: The Survey Report; Warszawa, 2004): 171-186 pp. (in Polish)

Sociology (L’viv, 2004): 544 pp. (4th edition).

“Generational Models of Personal Identities”, in: Metodolohiya, Teoriya ta Praktyka Sotsiolohychnoho Analizu Suchasnoho Suspil’stva (Methodology, Theory and Practice of Contemporary Society’s Sociological Analysis; Kharkiv, 2003): 254-261 pp.

“Is Contemporary Sociology Possible without Neil Smelser?”, in: Smelser N. Problemy Sotsiolohii (Smelser, N. Problematics of Sociology; L’viv, 2003): 3-17 pp.

Sociology (L’viv, 2003): 544 pp. (3rd edition).

“One, Two, or Twenty Two Ukraines: Sociological Analysis of Social Identities of Three Generations in Lviv and Donetsk”, in: Dukh i Litera, no.11-12 (2003): 6-21 pp.

“The Monitoring of a Quality of Teaching Process as a Part of University’s Management”, in: Upravlinnia Universytetom: Problemy ta Shliakhy ikh Vyrishennia (University’s Management: Main Problems and its Solution; L’viv, 2002): 152-167 pp.

“Ethnosociology”, in: Sotsiolohiya: Kurs Lektsij (Sociology: A Course of Lectures; L’viv, 2002): 140-158 pp.

“The History of Ukrainian Sociology Development”, in: Sotsiolohiya: Kurs Lektsij (Sociology: A Course of Lectures; L’viv, 2002): 29-73 pp.

L’vivshchyna na porozi XXI Stolittya (The L’viv Region on the Threshold of XXI Century: A Social Portray; L’viv, 2001): 352 pp. (with Davymuka S., Kolodiy A., Kuzhelliuk Yu., and Podgornov V.).

“The Present-Day Conditions of Cultural Anthropology in USA”, in: Narodoznavchi Zoshyty, no.3 (2001): 394-402 pp.

“Transformation of Post-University Education Through the Eyes of Post-Graduate Students”, in: Mozhlyvi Shliakhy Reformuvannia Aspirantury/Doctorantury v Ukraini (Possible Roads of Post-graduate and Doctoral Studies’ Reforming in Contemporary Ukraine; L’viv, 2001): 25-39 pp.

L’vivshchyna’98: Sotsial’nyi Portret v Zagal’noukrains’komu Konteksti (The L’viv Region’1998: A Social Portray in the All-national Context; L’viv, 1999): 348 pp. (with Davymuka S., Kolodij A., Kuzheliuk Yu., and Podgornov V.).

„Is Civic Society Possible in Ukraine?“, in: Ukrainski Varianty (Ukrainian Variants), no 1 (1998):

Sociology (L’viv, 1998): 362 pp. (2nd edition).

Vybory’98: Partii j Elektorat u Peredvyborchyi Period (Election-1998: Political Parties and Electorate on the Eve of Electoral Period; L’viv, 1998): 141 pp. (with A.Kolodiy, State University “L’viv Politekhnika”).

“Political Transformations in Ukraine in 90s”, in: Pol’zhcha – Nimetchyna – Ukraina v Evrope (Poland – Germany – Ukraine in Europe; Rzsheshuv, 1998): 45-58 pp. (in Polish).

„Regionalism in the Contemporary Ukraine: New Trends and Occurences“, Stavropigion. Politologichnyi centr Geneza (Stavropigion. The Center of Political Research Geneza”), no.1 (1997): 141-144 pp.

Sociology (L’viv, 1998): 409 pp. (1st edition).

Sociology: The Materials for Teaching (ed. by Picha V., Semashko O., Chernysh N.), (Kiev, 1996): 62-86, 138-154, 214-232 pp.

„Sociology in Ukraine: Condition and Perspectives of Research“, in: Geneza-expert (Geneza-expert), no. 1 (1996): 56-62 pp. (with Picha V. and Ruchka O.).

„The Problem of Nation in Ukrainian Sociological Thought“, in: „Dialog Kultur: Ukraina u Svitovomu Konteksti“ (The Dialogue of Cultures: Ukraine in the World Context), ( Lviv, 1996): 66-82 pp.

“Ukraine: East and West: The Problem of Regions”, in: Politologiya, Etnologiya, Sotsiologiya. Tretij Mizhnarodnyi kongres ukrainistiv, 26-29 serpnia 1996 roku. Dopovidi i povidomlennia (Political Sciences, Ethnology, Sociology. 3rd International Congress of Ukrainian Scholars, 26-29 August, 1996 (Kharkiv, 1996): 301-305 pp.

„The Problem of Nation in the Works of Ukrainian Sociologists in Emigration and Present Times“, in: Kharkivski Sotsiolohichni Chitannia-95 (Kharkiv’s Sociological Readings-95, Kharkiv, 1995): 50-54 pp.

From the History of Ukrainian Sociological Thought (Lviv, 1995): 64 pp. (with Picha V. and Kondratyk L., Lviv)

„East-West: Compromise or Confrontation?“, Filosofska i Sotsiolohichna Dumka (Philosophical and Sociological Thought), no. 3-4 (1995): 104-117 pp. (with Anatoliy Romaniuk, Lviv State University).

„The Problem of Nation in the Works of Ukrainian Sociologists in Emigration, 1920 s-30s“, Derzhavnist (Statehood), no.1 (1995): 42-45 pp.

„Lviv-Donetsk: The Regional Distinctions in Assessment of a Political Processes“, Studii Politolohichnoho Tsentru “Geneza” (Politological Center “Geneza”‘s Studies), no.1 (1995): 26-34 pp. (with Anatoliy Romaniuk, L’viv State University).

„Ukraine: East and West / The Problem of Regionalism in Contemporary Conditions“, in: Sovremennoe Obshchestvo (Contemporary Society), no. 3 (1994): 70-75 pp. (with Jaroslav Hrytsak, Lviv State University, and Oksana Malanchuk, University of Michigan, USA) (in Ukrainian).

„East and West of Ukraine: Integration or Disintegration?“, in: UNIAN-Politika (UNIAN-Policy), no.36 (1994): 7-9 pp. (with Jaroslav Hrytsak, Lviv State University, and Oksana Malanchuk, University of Michigan) (in Ukrainian).

„Sociological Researches of Ukrainian Scholars in Emigration, in: Sovremennoe Obshchestvo (Contemporary Society), no. 1 (1994): 122-130 pp.

Sociology of Youth and the Foundations of National Youth’s Policy in Ukraine (Kyiv, 1994): 49 pp.

National Consciousness Among Student Youth: A Sociological Analysis (Toronto-Edmonton-Lviv, 1993): 158 pp. (principal author) (in Ukrainian).

„From the History of Development of the Ukrainian Sociology“, in: Sovremennoe Obshchestvo (Contemporary Society), no. 1 (1993): 170-178 pp.

„Public Opinion“, „Sociology“, in: Encyclopaedia of Ukraine. Vol. IV (Toronto-Buffalo-London, 1993): 274-275, 801-804 pp.

„The Statehood in Ukraine and the Sociology of Nation“, in: Visnyk Lvivs’koho derzhavnoho universytetu im. I. Franka (Courier of L’viv state University), no. 31 (1993): 98-105 pp.

„Attitudes of Ukrainian Students Towards the Church and Religion“, in: Religion and Church in the Postcommunist Societies (Krakow, 1993): 127-131 pp. (in Polish)

„Sociopolitical and National Processes in Ukraine, 1920s-30s“, in: Politolohichni chytannia (Readings in Political Science), no. 2 (1992): 206-215 pp. (with George Liber, Alabama State University, USA) (in Ukrainian).

„Students, How Are You Doing? Selected Results of a Comparative Sociological Study of Problems of Higher Education in Ukraine and Canada“, in: Filosofska i sotsiolohichna dumka (Philosophical and Sociological Thought), no. 1 (1992): 80-84 pp. (with Harvey Krahn and Alan Law, University of Alberta, Canada) (in Ukrainian).

„The Role of Leisure Time in the Formation of the Moral and Social Qualities of Student Youth“, in: T. Starchenko et al., Vyshcha shkola na shliakhu onovlennia (Higher Education on the Path to Renewal; Lviv, 1991): 113-121 pp.

The Social Consciousness of Youth (Lviv, 1990): 368 pp.

„Students’ Achievement of Social Maturity“, in: T. Starchenko et al., Molodezh:
vekhi sotsialnoi zrelosti (Youth: Stages of Social Development; Lviv, 1988):
124-253 pp.

The Sociology of Youth (Kiev, 1990): 26 pp.

„The Third Work Semester as a Means of Instilling Work Habits“ and „The Professional Culture of the Contemporary Specialist: Criteria and Problems“, in: T. Starchenko ed., Vykhovnyi protses u vyshchii shkoli: ioho efektyvnist (The Effectiveness of the Acculturation Process in Higher Education; Kiev, 1988): 190-
205, 229-241 pp.

„The Instilling of Work Habits in Student Youth“ in: T. Starchenko ed.,
Vospitanie molodezhi v trude (Educating Youth for Work; Lviv, 1985): 112-146 pp.

(Complete list of publications available on request)

Проекти

1. 2005-2007. Соціологічні виміри сучасного українського суспільства регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації-2006

2. 2005-2007. Соціологічні виміри сучасного українського суспільства регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації-2007

3. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2008

4. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2009

5. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2010

6. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2011

7. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2013

8. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2015

9. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2016

Нагороди

 • Заслужений діяч науки і техніки України, 2008;
 • Почесний член правління Соціологічної асоціації України, 2008;
 • Стипендіат фундації Фулбрайта для викладання і дослідницької роботи в університеті Канзасу (м. Лоренс, США), 1997;
 • Стипендіат фундації Дж. Коляски для написання підручника з соціології в університеті Альберта (м. Едмонтон, Канада), 2002;
 • Подяки Ректора Львівського державного/національного університету ім. І. Франка (неодноразові);
 • Диплом спеціаліста з відзнакою (Львівський державний університет імені І. Франка), 1971;
 • Золота медаль (за успішне закінчення школи), 1966.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!