Черниш Наталія Йосипівна

Посада: професор кафедри cоціології

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук

Вчене звання: професор

Наукові інтереси

Загальна соціологія, теорія та історія соціології, історія української соціології на міграції, історія західної класичної та сучасної соціології, теорії глобалізації, постіндустріального суспільства, соціокультурний підхід та його використання в соціології, етносоціологія, соціологія молоді

Курси

Публікації

 1. Черниш Н.Й. Соціолог з Небесної сотні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 1. – С.5-7.
 2. Черниш Н.Й. Сучасна соціологічна освіта у лещатах стандарту, акредитації та ліцензування // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) – Харків: САУ, ХНУ ім. В. Каразіна, 2013. – С. 426-427.
 3. Черниш Н.Й. Теоретичні та методологічні проблеми емпіричного дослідження мовних проблем у сучасній Україні // Мова і суспільство. Вип. 4 . – Львів: ВЦ ЛНУ, 2013. – С. 3-11.
 4. Черниш Н.Й. Мова та ідентичність у сучасному світі // Мова і суспільство. Вип. 3. Мат-ли виступів на УІІІ Всеукр. соціолінгвістич. семінарі 12 травня 2011 р. /За ред. Г. Мацюк. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2012. – С.13-22.
 5. Соціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів. Навч. посіб. /за ред. д.с.н., проф. Черниш Н.Й. – К.: Знання, 2012. – 446 с. – Черниш Н.Й. Теми 1, 2, 5 (стор. 9-62, 114-149).
 6. Регуляція соціальної поведінки за ситуації нестабільності: віртуальний круглий стіл // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 2. Наукове життя. – С. 178-204 (за участю Л. Бевзенко, Є.Головахи, О. Злотіної, Н. Черниш та ін).
 7. Черниш Н.Й. Ідентичності в сучасній Україні та стратегії їхнього вивчення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Вип. 941’2011. – Харків, 2011. – С. 100-110.
 8. Черниш Н.Й. Множинність ідентичностей та множинність їхніх інтерпретацій // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Вип. 4 – Львів: ВЦ ЛНУ, 2010. – С. 3-13.
 9. Черниш Н.Й. Глобалізація як фактор ускладнення невизначеності соціології // Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. № 881‘2009. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: Методологія, теорія, методи. Вип.24. – Харків: ХНУ, 2009. – С.89-98.
 10. Черниш Н. Ситуація жінок в сучасній Україні: «Я – жінка: сучасний портрет жіночності» // Гідність і покликання жінки в сучасному світі. Мат-ли Міжнарод.наук.-аналітич. конференції. Львів, 7-8 травня 2009 р. – Львів: Вид-во «Друкарські куншти», 2009. – С. 65-71.
 11. Черниш Н.Й. Українська соціологія доби глобалізації // Наукові студії Львівського соціологічного Форуму «Традиції та інновації в соціології». Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ; Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 140-146.
 12. Черниш Н. Ускладнення невизначеності соціології в добу глобалізації // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. праць. Вип.15. – Харків: ХНУ, 2009. – С.25-28.
 13. Черниш Н. Ускладнення невизначеності соціології в добу глобалізації // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Харків: ХНУ, 2009. – С. 65
 14. Черниш Н. Єдність через багатоманіття: сучасний стан молодої української соціології // Соціологія і суспільство сьогодні. Матеріали ІІ Міжнародних соціолог.читань пам’яті Н.В. Паніної. – К.:Ін-т соціології НАН України, 2009. – С. 102-116.
 15. Черниш Н. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою викладання. Вид.5-те, доповнене і перероблене. З грифом МОН України. – К.: Знання, 2009. – 468 с.
 16. Черниш Н. Українська соціологія доби глобалізації // Наукові студії Львівського соціологічного Форуму «Традиції та інновації в соціології». – Львів: ВЦ ЛНУ; Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 140-146.
 17. Черниш Н. Ускладнення невизначеності соціології в добу глобалізації // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ, 2009. – С.25-28.
 18. Черниш Н. Молодь. Непевне завтра // Родина – спільнота любові. ХХІІ Міжнародний конгрес родини. – К.: Дух і Літера, 2007. – С.237-246.
 19. Черниш Н. Динаміка ідентичностей мешканців Львова і Донецька: компаративний аналіз (1994-2004) (у співавторстві з О. Маланчук, США) // Україна модерна. Вип. 13.  Спеціяльний випуск. Львів-Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні.. – К.: Критика, 2007. – С.61-92.
 20. Черниш Н. Поколіннєві моделі групових ідентичностей львів’ян та донеччан (1994-2004) // Україна модерна. Вип. 13. Спеціяльний випуск. Львів-Донецьк: соціальні ідентичності в сучасній Україні.. – К.: Критика, 2007. – С.93-136.
 21. Черниш Н. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні (у співавторстві з В. Пічею) // Соціологія: Підручник /за ред. В.М. Пічі. Вид. 4-те. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – С. 24-62.
 22. Черниш Н. Соціологія молоді // Соціологія: Підручник /за ред. В.М. Пічі. Вид. 4-те. –Львів: «Магнолія-2006», 2007. – С. 206-224.
 23. Черниш Н. Варіації на тему ідентичності для соціокультурного оркестру (у співавторстві з О. Ровенчак, Україна) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С.33-50.
 24. Czernysz N. Dynamika rozwoju tozsamosci w Ukrainie. Rrzyklad Lwowa i Doniecka, 1994-2004 // Nowa Ukraina. Zeszyty Historyczno-politologiczne. – 2006. – # 2. – 97-109 pp.
 25. Черниш Н. Основні поняття й положення соціокультурного підходу та специфіка застосування їху соціології (у співавторстві з О. Ровенчак, Україна) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 1. – С.37-54.
 26. Черниш Н. Соціокультурний підхід в соціогуманітарних науках (у співавторстві з О. Ровенчак, Україна) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 92-104.
 27. Черниш Н. Здобутки та результати дослідження (у співавторстві з В. Арбеніною та Д. Цимбал) // Подвійний диплом: професійні кар»єри та соціальна адаптація /Т.В. Фініков, Н.В. Зданович, Д.В. Цимбал та ін. – К.: Таксон, 2005. – С.45-98.
 28. Сzernysz N. Specyfika stosunku ludnosci Ukrainy do Zydow: przeslosc i terazniejszosc, problemy i perspektywy // Antysemityzm w Polsce i na Ukraine /pod red. Ireneusza Krzeminskiego. – Wyd-wo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2004. – 171-186 pp.
 29. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Вид. 4-те, доповнене і перер. – Львів: Кальварія, 2004. – 544 с.
 30. Черниш Н. Одна, дві чи двадцять дві України: соціологічний аналіз соціальних ідентичностей представників трьох поколінь мешканців Львова і Донецька // Дух і Літера. – 2003. – С.6-21.
 31. Черниш Н. Поколінські моделі особистісних ідентичностей: регіональні виміри // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Х.: ХНУ, 2003. – С.254-261.
 32. Черниш Н. Чи можлива сучасна соціологія без Нейла Смелзера? // Смелзер Н. Дж. Проблеми соціології. Георг-Зімелівські лекції, 1995. – Львів: Кальварія, 2003. – С.3-17.
 33. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Третє видання. – Львів: Кальварія, 2003. – 544 с.
 34. Черниш Н. Моніторинг якості навчального процесу як одна з умов ефективності університетського менеджменту // Управління університетом: проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали Міжнародного семінару 23-24 листопада 2001 р., м. Львів. –Дрогобич: Коло, 2002. – С.152-167.
 35. Черниш Н. Аналіз суспільної проблематики у сучасному світі й участь Церкви в її вирішенні // Церква і соціальні проблеми: доповіді та документи. – Львів: ВВ «Свічадо», 2002. – С.64-82.
 36. Черниш Н. Історія розвитку української соціології // Соціологія: Курс лекцій /під ред. В. Пічі. – Львів, 2002. – С.29-73.
 37. Черниш Н. Етносоціологія // Соціологія: Курс лекцій /під ред. В. Пічі. – Львів, 2002. – С. 140-158.
 38. Черниш Н. Трансформація післяуніверситетської освіти очима аспірантів // Можливі шляхи реформування аспірантури/докторантури в Україні. Матеріали семінару у ЛНУ ім. І. Франка 27-29 квітня 2001 р. – Львів: Вид-во ЛНУ, Центру розвитку магістерських програм, 2001. – С.25-39.
 39. Черниш Н. Сучасна культурна антропологія у США // Народознавчі зошити. – 2001. – № 3. – С.394-402.
 40. Chernysh N. Cities of Donetsk and L’viv: Convergence or Divergence? // The Ukrainian Weekly. – 2001. – # 3. – Vol. LXIX. – January 21. – 5-9 pp.
 41. Черниш Н. Стан духовної культури та життєві орієнтації населення // Львівщина на порозі ХХІ століття: соціальний портрет. – Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2001. – С. 324-351.
 42. Черниш Н. Соціологія та громадська думка: місце і роль у житті суспільства // Львівщина-98: соціальний портрет в загальноукраїнському контексті. – Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 1999. – С.8-30.
 43. Черниш Н. Основні проблеми країни та регіону у дзеркалі громадської думки // Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2001. – 31-73.
 44. Chernysh, N. A Brief History of Russian, Soviet, and Post-Soviet Sociology.- Lawrence: KU Press, 1999. – 42 pp.
 45. Черниш Н. Громадянське суспільство і політична система України напередодні виборів 1998 року (у співавторстві з А. Колодій, Україна) // Вибори-98: партії й електорат у передвиборчій період. – Львів: Вид-во ЛОДА, 1998. – С.3-67.
 46. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Друге видання. – Львів: Вид-во Львівської Богословської Академії, 1998. – 362 с.
 47. Czernysz N. Transformacji polityczni w Ukraine 90-rr. // Polsca-Niemcy-Ukraina w Europie: doswiadczenia z transformacji i wspolpracy. – Rzeszow: Wyd-wo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 1998. – 45-58 pp.
 48. Черниш Н. Чи можливе громадянське суспільство в Україні? // Українські варіанти. –1998. – № 1. – С.17-23.
 49. Черниш Н. Регіоналізм в сучасній Україні: нові тенденції та явища // Ставропігіон. Політологічний центр «Генеза». Щорічник. – Львів, 1997. – С.141-144.
 50. Черниш Н. Соціологія молоді // Соціологія: матеріали до лекційного курсу. – К.: Заповіт, 1996. – С.214-232.
 51. Черниш Н. Соціологія в Україні: умови і перспективи досліджень (у співавторстві з Л. Кондратиком та В. Пічею, Україна) // Генеза-експерт. – 1996. – С.56-62.
 52. Черниш Н. Проблема нації в українській соціологічній думці 20-30-х рр. ХХ ст. // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Матеріали перших міжнародних філософсько-культурологічних читань. Т.1. – Львів: Каменяр, 1996. – С.66-82.
 53. Черниш Н. Україна, Схід і Захід: регіональні особливості в оцінці політичних процесів // Політологія, етнологія, соціологія. ІІІ Міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Доповіді і повідомлення. – Харків: НАН України, 1996. – С. 301-305.
 54. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. Конспект. У 6 частинах. – Львів: Кальварія, 1996. – 409 с.
 55. Черниш Н. З історії становлення і розвитку соціологічної думки в Україні // Соціологія: матеріали до лекційного курсу. – К.: Заповіт, 1996. – С.62-87.
 56. Черниш Н. Соціологія нації // Соціологія:матеріали до лекційного курсу. – К.: Заповіт, 1996. – С.138-154.
 57. Черниш Н. Схід і Захід: компроміс чи конфронтація? (у співавторстві з А. Романюком, Україна) // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 3-4. – С.104-117.
 58. Черниш Н. Проблема нації в працях українських емігрантів на еміграції і сучасність // Харьковские социологические чтения-95. – Харьков: ХГУ, 1995. – С.50-54.
 59. Черниш Н. Львів-Донецьк: регіональні відмінності в оцінці політичних процесів (у співавторстві з А. Романюком, Україна) // Студії політологічного центру «Генеза». – 1995. – № 1. – С.26-34.
 60. Черниш Н. Історико-соціологічний метод М. Грушевського і сучасність // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції 26-28 жовтня, м. Львів. – Львів: Світ, 1995. – С. 324-327.
 61. Черниш Н. Схід і Захід України: інтеграція чи дезінтеграція? (у співавторстві з Я. Грицаком, Україна, та О. Маланчук, США) // УНІАН-Політика. – 1994. – № 36. – С.7-9.
 62. Черниш Н. Проблема нації у працях українських соціологів на еміграції // Державність. – 1995. – № 1. – С.42-45.
 63. Черниш Н. З історії української соціологічної думки (у співавторстві з Л. Кондратиком та В. Пічею, Україна). – Львів: Вид-во Української Академії друкарства, 1995. – 64 с.
 64. Черниш Н. Соціологія молоді та основи державної молодіжної політики в Україні. –К.: Вид-во Академії державного управління та місцевого самоврядування при Президентові України, 1994. – 39 с.
 65. Черниш Н. Теоретичні та методичні засади конкретно-соціологічного дослідження національної свідомості студентської молоді // Національна самосвідомість студентської молоді: соціологічний аналіз /під ред. Н. Черниш. – Торонто-Едмонтон-Львів: Вид-во Канадського інституту українських студій, 1993. – С.6-28.
 66. Черниш Н. Стан національної самосвідомості студентської молоді України // Національна самосвідомість студентської молоді: соціологічний аналіз /під ред. Н. Черниш. – Торонто-Eдмонтон-Львів: Вид-во Канадського інституту українських студій, 1993. – С. 29-56.
 67. Черниш Н. Концепція національної вищої школи в Україні: історія, проблеми і тенденції // Національна самосвідомість студентської молоді: соціологічний аналіз /під ред. Н. Черниш. – Торонто-Едмонтон-Львів: Вид-во Канадського інституту українських студій, 1993. – С. 98-141.
 68. Czernysz N. Stosunek ukrainskych studentow do Cerkwi i religii // Religie i kosciol w spoleczenstwach postkomunistycznych. – Krakow: Nomos, 1993. – 127-131 pp.
 69. Черниш Н. Соціологічні дослідження українських учених на еміграції // Современное общество. – 1993. – № 1. – С.122-130.
 70. Черниш Н. Україна: Схід і Захід (проблема регіоналізму в сучасній Україні) (у співавторстві з Я. Грицаком, Україна, та О. Маланчук, США) // Современное общество. – 1993. – № 3. – С. 70-75.
 71. Chernysh, N. Public Opinion // Encyclopedia of Ukraine. Vol.4. – Toronto-Buffalo-London: Toronto University Press, 1993. – 274-275 pp.
 72. Chernysh, N. Sociology // Encyclopedia of Ukraine. Vol.4. – Toronto-Buffalo-London: Toronto University Press, 1993. – 801-804 pp.
 73. Черниш Н. Державотворчі процеси в Україні та соціологія нації // Проблеми державності та національно-культурного відродження. Вісник ЛДУю Серія сусп. наук. Вип. 31. – Львів: Світ, 1993. – С.98-105.
 74. Черниш Н. З історії розвитку соціології в Україні // Современное общество. – 1993. – № 1. – С. 170-178.
 75. Черниш Н. Як живеш, студенте? Деякі результати порівняльного соціологічного дослідження проблем вищої освіти в Україні та Канаді ( у співавторстві з Х. Краном та А. Лоу, Канада) // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 1. – С.80-84.
 76. Черниш Н. Соціально-політичні та національні процеси в Україні в 20-30-ті роки )у співавторстві з Дж. Лібером, США) // Політологічні читання. Україно-канадський квартальник. – 1992. – № 2. – С.206-215.
 77. Черниш Н. Роль вільного часу у формуванні моральних і соціальних якостей студентської молоді // Вища школа на шляхах оновлення. – Львів: Світ, 1991. – С.113-121.
 78. Черниш Н. Соціологія молоді. – К.: Вид-во НМЛ Вищої освіти Мінвузу України, 1990. – 26 с.
 79. Черниш Н. Суспільна свідомість молоді. – Львів: Світ, 1990. – 368 с.

Біографія

image001

 Освіта

 • 1973-1976 – Львівський державний університет імені І. Франка, кафедра філософії (аспірант);
 • 1966-1971 – Львівський державний університет імені І. Франка, історичний факультет (студентка);
 • 1955-1966 – Львівська середня школа № 21 (учениця).

Досвід роботи

 • 04.2002 – по цей час – Львівський національний університет імені І. Франка;
 • 09.1995 – 04.2002 – історичний факультет, завідувач кафедри історії та теорії соціології, професор Львівський національний університет імені І. Франка;
 • 07.1994 – 09.1995 – історичний факультет, професор кафедри етнології Львівський національний університет імені І. Франка;
 • 02.1990 – 07.1994 – професор кафедри теорії та історії культури Львівський національний університет імені І. Франка;
 • 12.1997 – 02.1990 – доцент кафедри теорії та історії культури, Львівський національний університет імені І. Франка;
 • 03.1978 – 06.1988 – доцент кафедри філософії, Львівський державний університет імені І. Франка,
 • 10.1976 – 12.1977 – завідувач соціологічною лабораторією при кафедрі філософії, Львівський державний університет імені І. Франка;
 • 08.1971 – 09.1973 – асистент кафедри філософії, Львівський політехнічний інститут асистент кафедри філософії.

Наукові ступені

 • Доктор соціологічних наук, диплом Харківського національного університету, 2001;
 • Кандидат філософських наук, диплом Львівського державного університету, 1976;
 • Спеціаліст із отриманою кваліфікацією історик, викладач історії та суспільствознавства, диплом Львівського національного університету імені І.Франка, 1971.

Вчені звання

 • Професор по кафедрі етнології Львівського національного університету імені І. Франка, 2001;
 • Доцент по кафедрі філософії Львівського державного університету імені І. Франка, 1980.

Викладання і дослідження за кордоном

 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Канзас (м. Лоренс, США) (дослідження та методична робота над програмою докторських студій з соціології), 2005;
 • Візитуючий професор, дослідник-грантьєр фундації ім. Дж. Коляски університету Альберта, Канадський інститут українських студій (м. Едмонтон, Канада) (написання підручника), 2002;
 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Канзас (м. Лоренс, США) (дослідження), 2000;
 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Канзас (м. Лоренс, США) (викладання і дослідження), 1999;
 • Візитуючий професор, грантьєр фундації Дж. Фулбрайта в університеті Канзас (м. Лоренс, США) (викладання і дослідження), 1997;
 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Мічиган (м.Ен-Арбор, США) (викладання і дослідження), 1993;
 • Візитуючий професор Канадського інституту українських студій університету Альберти (м. Едмонтон, Канада) (дослідження), 1990;
 • Візитуючий професор Канадського інституту українських студій університету Альберти (м. Едмонтон, Канада) (дослідження), 1989.

Мови: Українська – рідна, російська – вільно, англійська – вільно, польська – середній рівень, болгарська – початковий рівень.

Нагороди

 • Заслужений діяч науки і техніки України, 2008;
 • Почесний член правління Соціологічної асоціації України, 2008;
 • Стипендіат фундації Фулбрайта для викладання і дослідницької роботи в університеті Канзасу (м. Лоренс, США), 1997;
 • Стипендіат фундації Дж. Коляски для написання підручника з соціології в університеті Альберта (м. Едмонтон, Канада), 2002;
 • Подяки Ректора Львівського державного/національного університету ім. І. Франка (неодноразові);
 • Диплом спеціаліста з відзнакою (Львівський державний університет імені І. Франка), 1971;
 • Золота медаль (за успішне закінчення школи), 1966.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!