Кафедра cоціології

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Новини

 

Аспірантура (PhD) кафедри соціології

Освітньо-професійна програма “Соціологія” (магістр)

Освітньо-професійна програма “Бізнес-соціологія” (бакалавр)

Освітньо-професійна програма “Прикладна соціологія” (бакалавр)


Видавничий доробок викладачів кафедри соціології


Події кафедри

 

Відбувся захист магістерських робіт за освітньою програмою «Соціальне проектування і експертиза», спеціальність 054 «Соціологія»

15.12. 2020 р. відбувся захист магістерських робіт студентами-випускниками кафедри соціології з використанням інформаційно-комунікативного ресурсу Teams. Зазначимо, що студенти навчалися в межах освітньої програми кафедри соціології, яка носить назву «Соціальне проектування і експертиза».

За своїм змістом – це інноваційна програма, яка  є практично першою в українському освітньому просторі за спрямованістю на підготовку магістрів за спеціальністю 054 «Соціологія». Її особливість – це навчити майбутнього фахівця досліджувати, всебічно аналізувати наявні та майбутні соціальні проекти з точки зору їх ефективності та націленості на вирішення актуальних суспільних проблем з використанням широкого спектру експертних підходів та критеріїв оцінювання як економічного, так і позаекономічного характеру. Ще одна особливість реалізованої програми – це її практична спрямованість та можливість студента реально долучатися до опрацювання проектів із соціального проектування та соціоінженерної діяльності за місцем проходження виробничої практики.

Серед представлених до захисту  державній екзаменаційній комісії магістерських робіт особливо слід відзначити наступні: «Соціальні аспекти стратегічного планування розвитку середніх навчальних закладів» (Н. Антонів), «Соціальний потенціал ІТ сфери в сучасному українському суспільстві» (С. Гошко), «Конструювання іміджу сучасного міста в туристичній галузі» (Х. Жилич), «Соціальні уявлення про жінку-політика в сучасному українському суспільстві» (В. Заболотна), «Соціальні аспекти створення та функціонування об’єднаних територіальних громад в Україні» (А. Колядко), «Соціально-просторова інклюзивність великого міста» (Х. Корчинська), «Благодійність у сучасному українському суспільстві: соціологічний вимір» (Д. Кузик), «Популяризація культурної спадщини засобами традиційних та новітніх інформаційних засобів» (К. Степанюк).

Члени державної екзаменаційної комісії високо відзначили рівень підготовки випускних робіт, їх кваліфікаційне наповнення та прикладну спрямованість на вирішення нагальних потреб  місцевих і територіальних громад, громадського сектору, ІТ-галузі, бізнесу. Гарант освітньої програми проф. Н. Коваліско наголосила на необхідності подальшого розвитку подібних магістерських програм, що за своїм змістом мають міждисциплінарний характер та є затребуваними не лише у царині соціологічної науки. Член екзаменаційної комісії проф. Н. Черниш побажала випускникам програми втілювати власні напрацювання у своїй майбутній фаховій діяльності і, як гарант докторантських студій кафедри соціології, запросила їх до участі у вступних випробуваннях до аспірантури.

Завідувач кафедри соціології проф. Ю. Пачковський підвів підсумки та побажав випускникам магістерської програми успіхів, наснаги у реалізації своїх життєвих устремлінь.  Звернув увагу на те, щоб вони не втрачали зв’язок з Львівським університетом, адже в майбутньому їх очікує роль стейкхолдерів, думка яких є важлива для подальшого вдосконалення освітніх програм, реалізованих кафедрою соціології на усіх рівнях фахової підготовки майбутнього соціолога.


07.12. 20 р. відбувся  черговий методологічний семінар кафедри соціології

В режимі онлайн відбувся методологічний семінар кафедри соціології (наук. керівник семінару проф. Н. Й.Черниш), на якому обговорювалися актуальні проблеми формування соціального капіталу спільнот українських мігрантів у країнах Європейського Союзу. З доповіддю виступив пошукувач кафедри соціології Г. П. Селещук.  Доповідач узагальнив результати своєї багаторічної дослідницької роботи, що вимагала реалізації низки теоретичних і прикладних завдань, серед яких: проаналізувати генезу соціологічного розуміння поняття «спільнота» у світовій та вітчизняній соціології для експлікації поняття «спільнота мігрантів»; оцінити пізнавальні можливості теоретико-методологічних підходів до вивчення соціального капіталу спільнот мігрантів у приймаючих суспільствах; дослідити систему теоретичних інтерпретацій соціального капіталу у дискурсі транснаціональної міграції; реалізувати концептуальну схему дослідження якісних вимірів соціального капіталу спільнот мігрантів; виявити особливості та чинники формування та функціонування соціального капіталу спільнот мігрантів з України в країнах ЄС в контексті актуальних трансформацій явища зовнішньої міграції. Експлікація дослідницьких завдань знайшла своє продовження у низці реалізованих авторських досліджень, що відкрили можливість розширити межі соціологічного аналізу до пояснення, відтворення та функціонування соціального капіталу спільнот українських мігрантів в країнах ЄС. Це, своєю чергою, відкриває можливості щодо подальших теоретичних та емпіричних досліджень соціального капіталу українського суспільства та його мережевої структури, що має вагоме значення для розвитку такої галузевої теорії як «Соціологія міграції».  В обговоренні доповіді взяли участь проф. Н. В.Коваліско. проф. Ю. Ф. Пачковський, проф. Н. Й Черниш, доц. О.Т. Калиняк, ас. Х. В. Ілик. Відзначено актуальність дослідження, його практичну спрямованість та націленість на побудову ефективних соціальних технологій з використання соціального капіталу спільнот українських мігрантів у процесах соціальної адаптації, солідарної підтримки та уникнення негативних наслідків соціального сирітства.


Програма-Читання-НП-2020

Викладачі кафедри соціології Львівського національного університету імені І. Франка взяли участь у  XІV Міжнародних соціологічних читаннях пам’яті Н.В.Паніної «Суспільство після пандемії: світ і Україна», що відбувались у Інституті соціології НАН України та Соціологічному центрі імені Н.В.Паніної (м. Київ, 10 грудня 2020 року) в змішаному форматі (онлайн/офлайн).

            На конференції було представлено доповіді членів нашої  кафедри та провідних українських соціологів, зокрема:

Президент Соціологічної Асоціації України Бакіров В. (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна) у своїй доповіді на тему: «Вища освіта в «постковідні часи» проаналізував стан та перспективи розвитку вищої освіти під впливом пандемії коронавірусу. Було зазначено, що вищу школу очікує домінування дистанційного (он-лайн) формату навчання та викладання. Це означає радикальну зміну методик, дидактичних і психологічних моделей викладання, становлення і розвиток цифрової педагогіки. Висловлено передбачення про можливість банкрутства чималої кількості університетів, скорочення педагогічних кадрів через випадіння вищої освіти із пріоритетних сфер державного фінансування.

Коваліско Н. (професор кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, голова Львівського регіонального відділення САУ) разом із Макеєвим С. (Інститут соціології НАН України) представили доповідь на тему: «Соціальна нерівність і надзвичайні події». У доповіді було наведено теоретичні положення (зокрема за А. Дітоном) щодо впливу екстремальних подій на нерівність. Вони полягають у тому, що пандемія проявить (оголить, загострить) існуючі нерівності або навіть поглибить їх. Наприклад, за віком (нерівний розподіл ризику захворіти), за освітою (здоров’я, доступ до медичних послуг), за багатством (винагороди, доступ до послуг і ліків). Також з’являться нові нерівності (за ступенем успішності адаптуватися до віддаленої роботи, освіти). Особливості модифікацій нерівності прямо залежать від інституційних, економічних і політичних структур конкретного суспільства.

Черниш Н. (професор кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, віце-президент САУ)  у доповіді «Глобалізація і коронавірус: крихка павутина взаємозалежності» зазначає, що між цими двома явищами існують взаємозв’язки різноманітного характеру: COVID-19 локально визрів у Китаї, але згодом перетворився на загрозу глобального масштабу, викликавши світову пандемію; у двобої глобалізованого людства і коронавірусу ймовірна перемога як одного, так і іншого; пандемія та викликана нею ситуація у світі можуть бути подолані за умови об’єднання зусиль різних країн, але ціна перемоги буде високою: в одному випадку – за рахунок редукції національного суверенітету держав (коли прийматимуться непопулярні заходи міжнародного ґатунку), а в іншому – шляхом утиску демократії (запровадження обмежень і заборон на період пандемії). Це є проявом дії трилеми Д. Родріка, лишень оберненої на коронавірус. Але в цілому у вчених існує консенсус з приводу того, що глобалізований світ за рахунок спільних зусиль країн і народів здатен зупинити COVID-19.

Доповідь Марусяк Т. (асистент кафедри соціології Львівського національного університету імені Івана Франка)  «Тенденції розвитку освіти як соціального інституту в сучасному українському суспільстві» була присвячена аналізу освіти як соціального інституту, що перебуває у процесі трансформації у сучасному українському суспільстві. Окреслено тенденції розвитку освітньої сфери, нові виклики перед системою освіти, що мають стати основою подальшого її реформування та модернізації.  Однією з актуальних вимог сьогодення стає неперервна освіта, яка вимагає від особистості постійного самовдосконалення. Окрім цього нова парадигма освіти (як відповідь на запит ринку праці) тяжіє до надання переваги так званим м’яким навичкам, які виходять за рамки когнітивних знань та полягають у вмінні знайти рішення у стресовій ситуації, ініціативності, здатності швидко адаптуватись до змін. Також гостро постає проблема впровадження дистанційної освіти або змішаного навчання. Новою є концепція смарт –освіти, що частково стирає географічні кордони та ґрунтується на формуванні єдиного інтерактивного простору викладачів, студентів, навчальних закладів.

 

 

Кафедра соціології є продовжувачем і носієм традицій Львівської соціологічної школи, розвиток і становлення якої набули особливого значення із набуттям Україною незалежності. Перша кафедра соціології  (завідувач,  д-р екон. наук, проф. А.Г. Хоронжий) була створена у Львівському університеті в 1991 р. на економічному факультеті (1991-2009), а перший випуск соціологів датований 1995 р. За час існування кафедри було захищено 2 докт. і 8 канд. дисертацій її працівниками та випускниками аспірантури. У структурі кафедри з 1992 по 2005 рр. діяв науковий підрозділ – лабораторія соціологічних досліджень.

Вагомим етапом розвитку соціології у Львівському національному університеті імені Івана Франка було створення у 2002 р. на історичному факультеті кафедри теорії та історії соціології (завідувач кафедри, д-р соціол. наук, проф. Н.Й.Черниш (2002-2017 рр.)). У 2006 р. за участю кафедри був утворений Центр моніторингу університету, головним завданням якого є вивчення громадської думки  студентів та академічної спільноти з різноманітних проблем функціонування університету, шляхів реформування вищої освіти.

У 2007 р. кафедрою було започатковано проведення Міжнародного Львівського cоціологічного форуму, видання «Вісник Львівського університету. Серія соціологічна», який  2009 р. став фаховим виданням із соціології, а з 2018 р. його включено до чотирьох наукометричних баз. Від часу існування кафедри відбулися захисти 26 кандидатських дисертацій випускниками аспірантури.

З 1 вересня 2016 р. Вченою радою Львівського університету кафедру історії та теорії соціології перейменовано на кафедру соціології. З 1.07.2017 р. кафедру очолює д-р. соціол. наук проф. Ю.Ф. Пачковський. Станом на 2019 р. на кафедрі працює 13 викладачів. Серед них: три професори,  доктори соціологічних наук (Ю.Ф. Пачковський, Н.В. Коваліско, Н.Й.Черниш), п’ять кандидатів наук, доцентів (О.Б. Демків, О.Т. Калиняк, А.І. Кудринська, О.В. Сенюра, Т.Д. Лапан), п’ять асистентів (к.с.н. Т.С. Марусяк, к.с.н. О.С. Химович, к.с.н. Х.В. Ілик, Я.В. Хміль та Х.М. Мот). Кафедра готує соціологів-бакалаврів за двома спеціалізаціями «Прикладна соціологія» та «Бізнес-соціологія» в межах освітньо-професійної програми «Соціологія». Кафедра забезпечує підготовку фахівців на магістерській програмі за двома спеціалізаціями «Соціальна аналітика» і «Соціальне проектування та експертиза», а також підготовку аспірантів за освітньо-науковою програмою 054 Соціологія.

У травні 2016 р. створено спеціалізовану вчену раду К 35.051.26 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» (термін дії спецради до кінця 2020 р.).

Усі навчальні курси  забезпечені кафедрою методично:  кожна дисципліна (робоча навчальна програма, опис курсу) представлені на сайті кафедри в електронній версії; з багатьох предметів створено читанки-хрестоматії, а також комплекси тестових завдань. Кафедра має бібліотеку, укомплектовану за проектом «Громадянська освіта» Міжнародного фонду «Відродження», яка налічує понад 1000 позицій різноманітної наукової літератури із соціології. Члени кафедри є авторами численних підручників та навчальних посібників: Черниш Н.Й. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою навчання. – 5-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2009. – 468 с.; Соціологія і психологія / за ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – 760 с.; Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації: навч. посібник. – Львів: “Магнолія 2006”, 2007 та перевидано 2009. – 328 с.; Соціологія: підручник / за ред. Ю. Ф. Пачковського. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418 с.; Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів / за ред. проф., д-рів наук Н.Й. Черниш, Н.В. Коваліско. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 564 с.; Соціологія: Відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посібник / за ред. Н.Й. Черниш.  – К.: Знання, 2012. – 446 с.;  Коваліско Н.В. Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства: навч.посібник.– Львів: “Магнолія 2006”, 2012. – 310 с.; Лапан Т. Історія соціології. Ч.1: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 236 с.;  Демків О.Б. Соціологія права і девіантної поведінки: навч. посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 124 с.; Коваліско Н.В., Кудринська А.І. Основи економічної соціології: навч.-метод. посібник – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 442 с.; Ровенчак О.А.  Соціологія міграції: міжнародні аспекти: навч. посібник.. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 208 с.; Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: навч. посібник. 4-те видання. – К.: Каравела, 2017. – 416 с. та ін.

Кафедра підтримує зв’язки з провідними як науковими, так і дослідницькими центрами України (Інститут соціології НАН України, соціологічними факультетами Київського, Харківського університетів, соціологами Одеського, Ужгородського, Запорізького, Східноєвропейського університетів ін.). Кафедра має широкі зв’язки і виконує низку спільних освітянських і дослідницьких проектів із закордонними центрами університетської освіти, соціологами  з Великої Британії, Канади, Польщі, США, Фінляндії, Швеції, Швейцарії  та ін.

Співробітники

завідувачПАЧКОВСЬКИЙ Юрій Франковичзавідувач
професорКОВАЛІСКО Наталія Володимирівнапрофесор
професорЧЕРНИШ Наталія Йосипівнапрофесор
доцентДЕМКІВ Олег Богдановичдоцент
доцентКАЛИНЯК Орислава Теодорівнадоцент
доцентКУДРИНСЬКА Анна Іванівнадоцент
доцентЛАПАН Тетяна Дмитрівнадоцент
асистентІЛИК Христина Василівнаасистент
асистентМАРУСЯК Тетяна Сергіївнаасистент
асистентХИМОВИЧ Оксана Степанівнаасистент
асистентХМІЛЬ Ярина Василівнаасистент
старший лаборант, асистент (сумісник)БІЛА Христина Мирославівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

СОЦІОЛОГІЯ ОНП – 2020 PhD

СОЦІОЛОГІЯ ОНП – 2020 Magistr

2020-2021 н.р.

Соціопсихологія злочинності

Дистанційне заняття 08.09.2020 в групи 1 (на 11.50) та в групи 2 (на 13.30) за посиланням:
Time: Sep 8, 2020 11:45 AM Kiev
Meeting ID: 724 2757 3044 Passcode: 5rpRx6

Дистанційне навчання 12.03.2020 р.-22.05.2020 р.

Дати подання бакалаврських (кваліфікаційних) робіт

проф. Пачковський Ю.Ф.

Тема 5. Соціологія малих груп

Тема 6. Соціологія малих груп

Тема 7. Соціологія малих груп

Соціологічні аспекти соціальної відповідальності бізнесу (3 курс)

Соціологічні аспекти соціальної відповідальності бізнесу. Теми рефератів-презентацій (3 курс)

Соціологічні аспекти соціальної відповідальності бізнесу

проф. Черниш Н.Й.

Соціологія Інтернету (1 курс, ОС “бакалавр”)

Розвиток соціології як науки на поч. ХХІ ст. (І курс, ОС “магістр”)

проф. Коваліско Н.В.

Оголошення-про-іспит-12.05-2020-Соціальна-структура-та-стратифікація-проф.-Коваліско-Н.В.

Соціальна структура та стратифікація (4 курс)

Соціальна структура та стратифікація (4 курс). 03.04.20 по 24.04.20

Соціологія економіки (2 курс)

Соціологія економіки (2 курс). 03.04.20-24.04.20

Магістерський семінар 2 семестр Вимоги і структура роботи (орієнтовна)

доц. Кудринська Г.І.

Соціологія та психологія особистості

Соціологія та психологія особистості Ч.2

Соціологія організацій

Соціологія організацій Ч.2

Соціологія (Економічний факультет, спеціальність “Маркетинг”, 1 курс)

Соціологія (Економічний факультет, спеціальність Маркетинг, 1 курс)_Ч.2

доц. Сенюра О.В.

МІО проектів регіонального розвитку

Соціологія

Соціологія (завдання на час карантину з 3 квітня по 24 квітня)

Соціологія (завдання на час карантину з 24 квітня)

доц. Калиняк О.Т.

Управління соціальними проектами

Якісні соціологічні дослідження

Підготовка та презентація результатів дослідження (науковий семінар)

Управління соціальними проектами2

Якісні соціологічні дослідження2

Підготовка та презентація результатів дослідження2

доц. Лапан Т.Д.

Історія та теорія соціології

Історія та теорії соціології_2

Історія та теорія соціології_3

Соціологія війни та миру

Соціологія війни та миру_2

Соціологія громад 3 курс

Соціологія громад 4 курс

Соціологія громад_2

Компаративний аналіз соціологічних процесів_2

Соціологія громадянського суспільства

Соціологія громадянського суспільства_2

доц. Демків О.Б.

Кількісні соціологічні дослідження

Кількісні соціологічні дослідження_Ч2

Соціологія девіантної поведінки

Соціологія девіантної поведінки_Ч2

Соціологія політики

Соціологія політики_Ч2

асист., к.соц.н. Марусяк Т.С.

Маркетингові дослідження

Ефективність ПР технологій

Соціологія громадської думки

Маркетингові дослідження_2

Ефективність ПР технологій_2

Соціологія громадської думки_2

Маркетингові дослідження_3

Ефективність ПР технологій_3

Соціологія громадської думки_3

асист., к.соц.н. Химович О.С.

Етносоціологія

Етносоціологія Ч.2

Етносоціологія_Ч3

Якість соціологічної інформації

Якість соціологічної інформації_Ч.2

Якість соціологічної інформації_Ч3

Кількісні соціологічні дослідження

Кількісні соціологічні дослідження_Ч.2

Кількісні соціологічні дослідження_Ч3

МіО системи охорони здоров’я

МіО системи охорони здоров’я_Ч.2

МіО системи охорони здоров’я_Ч3

Соціальна статистика

Соціальна статистика_Ч.2

Соціальна статистика_Ч3

асист., к.соц.н. Ілик Х.В.

Менеджмент людських ресурсів

Менеджмент людських ресурсів_Ч.2

Менеджмент людських ресурсів (24.04-11.05. 2020)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Історія соціології за ред. І. П.Рущенка 2017 р.

Соціологія Пачковський Ю.Ф.

Рекомендації до написання курсових, дипломних робіт

10-Й ЛЬВІВСЬКИЙ СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ

Запитання_Соціологія_Аспірантура

Відео з публічної дискусії “Соціологія та agenda setting в Україні” 13.10.2016 р.

 

zbirnyk-tez-Х-lvivskoho-sotsiolohichnoho-forumu

press-release-forum-2016

054 Osvit-Nauk.Programa 2richna Mag Sociology 2017

OSVITNYA_PROGRAMA_Magistr

OSVITNYA_PROGRAMA_BAKALAVR

PLAN roboty kaf 19 20

Bachelor_2019-2020_f-II-semestr

Master_2019-2020_f-II-semestr

Розклад викладачів_2 семестр

Grafik_konsul

План роботи наукового семінару 2 семестр 2019-2020

 

 

 

 

 

Дослідження

Лабораторія соціологічних досліджень

Лабораторія соціологічних досліджень кафедри історії та теорії соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка створена 2005 року відповідно до ухвали Ректорату та наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Предмет діяльності Лабораторії

 1. Лабораторія створена відповідно до Статуту Університету з метою виконання наступних проектів науково-дослідного та педагогічного змістів:
 • проведення емпіричних соціологічних досліджень, які сприятимуть розбудові демократії та громадянського суспільства як у м. Львові та Львівській області, так і в Україні в цілому;
 • розпрацювання та запровадження в процес викладання нових соціологічних дисциплін, що ґрунтуються на використанні результатів емпіричних соціологічних досліджень, а також пов’язаних з використанням комп’ютерної техніки;
 • проведення спеціалізованих соціологічних науково-педагогічних досліджень;
 • переведення на електронні носії інформації навчально-методичних матеріалів кафедри та занесення їх на веб-сторінку кафедри з її систематичним оновленням, забезпечення інтернет-ресурсів для виконання навчальних програм та науково-дослідних проектів кафедри;
 • переведення частини навчального процесу кафедри у комп’ютерний діалоговий режим за допомогою пересилання завдань на електронні адреси студентів та одержання зворотного звітування студентів про їхнє виконання;
 • використання дистанційного навчання із залученням українських та закордонних партнерів.
 1. Завданням Лабораторії є також сприяння набуттю студентами спеціальності “Соціологія” навичок практичної участі у плануванні та проведенні емпіричних соціологічних досліджень. Лабораторія є базою для проведення навчальних і виробничих практик студентів цієї спеціальності.

 

 

Вісник Львівського університету. Серія соціологічна.

Рік заснування: 2007.

Періодичність: 1-2 рази на рік.

У Віснику публікуються наукові праці, які містять нову інформацію в галузі соціології, аналіз сучасних соціологічних теорій та результати соціологічних досліджень, проведених провідними соціологічними центрами і службами як в Україні, так і за її межами. “Вісник Львівського університету. Серія соціологічна” публікує статті з історії та теорії соціології, методології та методів соціологічних досліджень, результати соціологічних досліджень, навчально-методичні матеріали для викладачів соціології, бібліографічні огляди та рецензії, а також інформацію про наукове життя соціологічної спільноти. Для науковців, викладачів, студентів.

“Вісник Львівського університету. Серія соціологічна” включений ВАК України до переліку фахових видань з соціології, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію: KB № 14617-3588 P від 30.10.2008

Що робити з результатами досліджень? Школа Cedos

21.01.2021 | 10:29

Що робити з результатами досліджень? Без рекомендацій наприкінці усе, про що ми говорили на трьох попередніх воркшопах, майже не має сенсу. Саме тому ми хочемо поговорити про те, як використовувати отримані результати для досягнення цілей самого дослідження.
4 лютого, 10:00 – 13:00, запрошуємо вас на останній четвертий воркшоп у рамках Школи Cedos.
На ньому ми розповімо:
 Що потрібно, аби дослідження не робились “в стіл”,
 Чому рекомендації – це важлива частина дослідження,
 Як досягнути впливу на формування політик за допомогою досліджень та як адвокатувати...

Читати »

Фокус-групи та глибинні інтерв’ю: від планування до кодування. Школа Cedos

20.01.2021 | 18:09

Дослідження можуть мати різний дизайн. У розвідувальних цілях, коли мало відомо про явище, для глибшого опису й розуміння думок, поведінки, мотивації групи людей використовують якісні дослідження. Поширеними методами проведення якісного дослідження є інтерв’ю та фокус-групові дискусії.
28 січня, 10:00 – 13:00, запрошуємо вас на третій воркшоп у рамках Школи Cedos.
На ньому ми з’ясуємо:
 у чому різниця глибинних інтерв’ю та фокус-групових дискусій, і коли який метод застосовувати,
 як формувати вибірку, і чому дизайн вибірки важливий,
 як складати питання для гайдів,
 як підготуватися...

Читати »

Конкурс «Культура. Спільнота»

23.12.2020 | 16:25

Міжнародний фонд «Відродження» в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з Європейським Союзом оголошує конкурс «Культура. Спільнота».
Мета конкурсу – надати додаткову підтримку ініціативам та проєктам у сфері культури, які здатні залучати кошти від громадян шляхом краудфандінгу.
Пріоритет конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які залучають кошти громади та мають соціальний вплив.
Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, благодійні фонди, зареєстровані у будь-якому регіоні України.
Важливим критерієм при відборі буде дотичність проекту до наскрізних тематичних пріоритетів фонду “Відродження” – права людини, інклюзія, гендерна рівність, екологічна сталість...

Читати »

Колектив кафедри соціології підготував новий навчальний посібник з теорій середнього рівня

20.11.2020 | 15:18

Соціологія: теорії середнього рівня: навчальний посібник / за наук. ред. 
Ю.Ф. Пачковського [Н. В. Коваліско, Т. Д. Лапан, Н. Й.Черниш та ін.]. К.: «Каравела», 2020. 356 с.
Рецензенти: д-р. соціол. наук, доц. О. В. Мазурик (Київський національний
університет імені Т. Г. Шевченка); д-р. соціол. наук, доц. О. Б. Іванкова-Стецюк (Інститут
народознавства НАН України, м. Львів).

     У навчальному посібнику розглянуто теорії середнього рівня, що охоплюють низку актуальних соціальних явищ і феноменів у різних сферах соціологічного знання. Зроблено акцент на їхньому...

Читати »