Кафедра історії середніх віків та візантиністики

  • Про кафедру
  • Історія кафедри
  • Стратегія
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Дослідження
  • Дистанційне навчання
  • Новини

Кафедра історії середніх віків і візантиністики

Існує в університеті з 1784 р. Переодично назви кафедри змінювалися, а функції розширювалися або ж звужувалися:

У 1784–1919 рр. – КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ КАФЕДРА, яку очолювали у 1784–1811 рр. проф. д-р філософії Л. Ценмарк, у 1811–1848 рр. проф. д-р філософії Й. Маусс (12.02.1778–11.09.1856), у 1850–1859 рр. проф. д-р філософії А. Вахгольц (6.02.1814–18.07.1873), у 1859–1861 рр. – проф. д-р філософії Г. Муїс,  у 1863–1871 рр.  проф. д-р філософії Г. Зайссберґ (1863–71), у 1871–1891 рр. – проф. д-р габ. КЛіске (18.08.1838–27.02.1891), у 1892–1919 рр.  проф. д-р габ. Б. Дембінський (14.08.1858–23.11.1939). Каф. забезпечувала викладання курсів античної історії, історії середніх віків, австрійської історії (головним чином середньовічної) та генеалогії австрійських титулованих родів (теж головним чином середньовічної доби). Кафедра користувалася власним підручником (Zenmarkl L. Leitfaden der Vorlesungen über die historischen Wissenschaften. Lemberg, 1796. К. Ліске започаткував на кафедрі видання серійної багатотомної праці “Akta grodskіe i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie”. На кафедрі працював відомий український вчений д-р габ. проф. І.Шараневич (16.02.1829–3.12.1901).

У 1919–1940 рр. – КАФЕДРА ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ І ДОПОМІЖНИХ ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН. У 1919–1930 р. кафедрою завідував д-р габ. проф.   Я. Птасьнік (15.01.1876–22.02.1930), у 1930–1940 рр. д-р габ. проф. Т. Модельський (16.11.1881–5.03.1967). На каф. також працювали відомі фахівці К. Закшевський (13.12.1873–15.03.1936), Й. Пеленський (31.12.1879–27.11.1957), О. Ґурка (12.12.1887–26.11.1955), Б. Влодарський (2.11.1895–9.04.1974), Л. Харевічова (12.08.1897–17.12.1943), К. Малечинський (28.10.1897–20.07.1968), К. Маєвський (25.03.1903–27.07.1981), С. Гошовський (19.10.1904–21.01.1987), В. Ваґнер (17.12.1904–1944), М. Гайсіґ (31.05.1908–10.06.1996). У 1923 при каф. було два навч.-наук. підрозділи: семінар середньовічної історії та заклад (спеціалізація) допоміж. іст. дисциплін.

У 1940–1941 рр. – КАФЕДРА СТАРОДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ І ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ утворена на базі попередньої кафедри. Кафедра була відновлена і ліквідована у 1944 р.

У 1945–1949 рр. – КАФЕДРА ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ КАФЕДРА, яку очолював к. і. н. доц. Д.Л.Похилевич (23.09.1897–29.05.1974). На кафедрі працював відомий пізніше вчений д. і. н. проф. Я.П.Кісь (1.09.1918–31.08.1986).

У 1949–1994 рр. – КАФЕДРА ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ І СЕРЕДНІХ ВІКІВ, яку очолювали у 1949–1970 рр. д.і.н. проф. І.І. Вейцківський (12.03.1900–2.10.1977), у 1970–1989 рр. – д.і.н. проф. Ю.М.Гроссман (5.12.1919–7.11.2003), у 1989–1994 рр. – д.і.н. проф. М.А.Пелещишин (19.12.1933–15.07.1999). На кафедрі захистили докторські дисертації Д.Л.Похилевич та І.І.Вейцківський, Я.П.Кісь, А.О.Лозинський, Ю.М. Гроссман, М.А.Пелещишин. Читалися спецкурси “Джерела до історії стародавньої Греції і стародавнього Риму”, “Зовнішня політика Риму в III ст. до н. е.” (І.І. Вейцківський, з 1973 р. І.А.Лісовий), “Абсолютна монархія в Західній Європі” (А.О. Лозинський), “Середньовічне помістя” (Д.Л. Похилевич), семінар “Середньовічне місто” (Ю.М. Гроссман),  “Історіографія історії середніх віків” (Д.Л. Похилевич, Ю.М. Гроссман, З.П. Калініна), “Криза Римської імперії і формування ранньофеодальних держав в Центральній та Західній Європі” (О.Г. Бандровський) “Європейська торгівля зі Сходом в епоху пізнього середньовіччя” (В.П. Кривонос), “Гуманізм і Відродження в Західній Європі” (Р.В. Шиян), курси з епіграфіки, палеографії, сфрагістики, нумізматики, хронології, архівознавства, історичної географії, з основ археології, історії первісного суспільства, основ етнографії (з 1971 р. М.А.Пелещишин). У 1949–1959 рр. при кафедрі працював на той час єдиний у вузах країни музей сфрагістики, геральдики і нумізматики (реорганізований у 1959 р. у загальнофакультетський музей допоміжних історичних дисциплін, на базі якого у 1967 р. був створений археологічний музей). У 1971–1993 рр. опубліковано близько 180 статей, ряд монографій та навчально-методичних розробок.

У 1994–2004 рр. – КАФЕДРА АРХЕОЛОГІЇ, АНТИЧНОСТІ ТА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ. У 1994–1999 рр. Кафедру очолювали д. і. н. проф. М.А. Пелещишин (19.12.1933–15.07.1999), у 1999–2004 рр. к. і. н. доц. Р.В. Шиян. У 1996 р. при кафедрі було організовано підготовку з спеціальності “Археологія України” та “Історичне краєзнавство” (закриті у 1998 р.), а в межах спеціальності “Всесвітня історія” залишилась спеціалізація з античної та середньовічної історії. У 1997 р. кафедрі підпорядковано музей археології. Наукова проблематика кафедри у цей період була зосереджена на таких основних напрямах: археологія України, антична історія та типологічні особливості стародавніх цивілізацій, середньовічна торгівля та історія духовно–рицарських орденів, аграрні відносини в добу пізнього середньовіччя. З 2001 р. на кафедру запрошувалися й працювали (за сумісництвом) відомі археологи д.і.н., проф. Крушельницька Л.І. (2001, 2003–2004 рр.), д.і.н., проф. Баран В.Д. (2002 р.), д.і.н., проф. Козак Д.Н (2002–2004 рр.). З 1999 р. при кафедрі почав виходити періодичний археологічний збірник. Антична проблематика на кафедрі була представлена працями О.Г. Бандровського. Написаний ним підручник “Історія стародавнього світу” (1997 р.; перевидання 1999 та 2001 рр.) було визнано базовим підручником для шостого класу загальноосвітніх шкіл України. Середньовічну тематику забезпечували В.П.Кривонос (проблеми торгівлі західноукраїнських земель з Балканами та Передньою Азією), Р.В.Шиян  (діяльность купців–чужоземців, зокрема, шотландців, у Львові в добу пізнього середньовіччя), А.М.Козій (фільваркове господарство на Холмщині доби пізнього середньовіччя). З 2000 р. на кафедрі почали працювати медієвісти О.М. Горлаченко та Ю.В. Овсінський (фільваркове господарство на Поділлі XVIII ст.), з 2001 р. – М.І.Чорний. У 1994–2004 рр. працівниками кафедри було опубліковано 18 монографій, 8 підручників і навчальних посібників, 346 статей і тез наукових конференцій.

У 2004 р. було утворено окрему кафедру археології та античності, а до середніх віків прилучено кафедру візантології, яка діяла на історичному факультеті 1998–2003 рр. (Зав. каф. В. Откович). Каф. забезпечувала викладання курсів: історія Візантії, культура Візантії, образотворче мистецтво України Х–ХІІ ст., мистецтво та архітектура Візантії; була випусковою за спеціалізації “візантиністика”. Гол. напрями наук. досліджень: історія та культура Візантії, зокр., поствізант. спадщина в укр. мистецтві, образотворче мистецтво України Х–ХХ ст. (В. Откович), етнокомплементарність укр.-візант. відносин ІХ–XIII ст., історія гр. осередків у Зах. Україні (І. Лильо).

Ця реорганізація завершилася утворенням КАФЕДРИ ІСТОРІЇ СЕРЕДНІХ ВІКІВ І ВІЗАНТИНІСТИКИ, яка існує досі. У 2004–2006 рр. кафедрою завідувала к. і. н. доц. Р. В. Шиян, з 2006 р. д. і.н. проф. Л. В. Войтович (з 2006 по 2023). Крім курсів “Історія середніх віків” та Каф. готує фахівців зі спеціальності “всесвітня історія” спеціалізації “історія античності та “Історія та культура Візантії” кафедра забезпечувала викладання курсів: історія укр. мистецтва, музеєзнавство, архівознавство (2004–2006); та спецкурсів бакалаврських і магістерських спеціалізацій “історія середніх віків” та “візантиністика”, а з 2015 р. разом з кафедрою історичного краєзнавства – “військова історія”, готуючи бакалаврів, магістрів, керуючи науковими працями аспірантів і консультуючи докторантів. На кафедрі видано підручники, рекомендовані МОН України для університетів: Medium aevum: Середні віки (Л. Войтович, Н. Козак, Ю. Овсінський, М. Чорний. Львів, 2010. 502 с.); Історія Візантії. Вступ до візантиністики (Л. Войтович, А. Домановський, Н. Козак, І. Лильо, М. Мельник, С. Сорочан, О. Файда. Львів, 2011.         880 с.). Гол. напрями наук. досліджень: військова історія середніх віків та ранньомодерного періоду, правлячі династії Центр.-Сх. Європи (кін. IX–поч. XVI ст.); стосунки Русі з країнами Європи, середньовічні латиномовні джерела, діяльність західноєвроп. купецтва на львів. ринку XVI–XVII ст.; історія домінікан. ордену в Центр.-Сх. Європі XIII–XV ст.; історія візант. та укр. іконопису; діяльність грецьких осередків на території Центр.-Сх. Європи у XVI–XVII ст.; аграр. відносини в Речі Посполитій XVIII ст.; розвиток візантиністики на укр. землях у XIX–XX ст., раннє християнство у Візантії.  На кафедрі працювали доценти к. і. н. М. І. Чорний (14.05.1974–31.08.2014), к. і. н.  Н. Б. Козак (до 2013 р.) та к. і. н. М. М. Мельник (2007–2013). За 2004–2017 рр. на співробітниками кафедри опубліковано 402 наук. праці, в т. ч. 20 монографій і 2 підручники з грифом МОН. З 2004 р. захистили докторські дисертації С.В.Шелом’янцев-Терський (2011, науковий консультант Л.В.Войтович), М.М.Волощук (2015, науковий консультант Л.В.Войтович), В.Д.Гупало (науковий консультант Л.В.Войтович),  кандидатські дисертації О.В.Файда (2006, науковий керівник Р.В.Шиян), О.В.Вус (2007, науковий керівник В.П.Откович), М.М.Мельник (2007, науковий керівник В.П.Откович), Н.П.Зубашевський (2011, науковий керівник Л.В.Войтович), Куцин М.М. (2011, науковий керівник Л.В.Войтович), С.О.Козловський (2012, науковий керівник Л.В.Войтович), П.С.Юрейко (2012, науковий керівник Л.В.Войтович), І.Ю.Папа (2014, науковий керівник Л.В.Войтович), І.Л.Паршин (2014, науковий керівник Л.В.Войтович), Гаврилишин М.Р. (2016, науковий керівник Л.В.Войтович), Лісін Д.С. (2016, науковий керівник Л.В.Войтович). В докторантурі перебувають доценти к. і. н. І.М.Лильо та к. і. н. О.Я.Кащук (науковий консультант Л.В.Войтович). Члени каф. брали участь у багатьох наук. конф. міжнар. та всеукр. рівнів. Каф. підтримує наук. контакти з Ягеллонським, Варшавським, Щецінським та Бидгощським університетами (Польща), Афінським університетом (Греція). При кафедрі функціонує Львівський студентський медієвістичний клуб, який видає “Записки Львівського медієвістичного клубу” (відпов. ред. к.і.н. Ю.В.Овсінський).

Співробітники

в.о. завідувача кафедриКАЩУК Олександр Ярославовичв.о. завідувача кафедри
доцентКОЗЛОВСЬКИЙ Сергій Орлановичдоцент
доцентОВСІНСЬКИЙ Юрій Володимировичдоцент
доцентФАЙДА Олег Васильовичдоцент
асистентЛАГОДИЧ Володимир Юрійовичасистент
старший лаборантГАЙДУКЕВИЧ Олена Дмитрівнастарший лаборант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладДослідження

Викладачі кафедри здійснюють наступні дослідження:

Юрій Овсінський (аграрна історія Речі Посполитої XVIII ст., фільваркове господарство на Правобережній Україні XVIII ст.);

Олег Файда (історія Східної Церкви, церковна історіографія, історіографія історії Візантії в Україні);

Сергій Козловський (історія ментальності, історія середньовічного Сходу, медієвістика у Львівському університеті, історія повсякденності, японістика, китаєзнавство);

Олександр Кащук (історія Церкви у Візантії);

Ілля Паршин (джерелознавство).

Викладачі кафедри підготували збірник “М. Чорний. Вибрані твори“, пам’яті колеги, знаного медієвіста – дослідника історії чернечих орденів епохи Середньовіччя Модеста Ігоровича Чорного (1974-2014), в який увійшла неопублікована монографія на основі кандидатської дисертації, статті у наукових та енциклопедичних збірниках, а також програми розроблених спецкурсів (які читалися ним у 2003-1013 рр.).

Чорний М. Вибрані праці

Чорний М.І. Вибрані праці – скачати

Змішане (дистанційно-очне) навчання

2022-2023 н.р.

Лінки для приєднання до онлайн занять викладачів кафедри історії середніх віків та візантиністики (ІІ семестр)

2020-2021 н.р.

Китайська та японська цивілізації: традиції та сучасність

Дистанційне навчання 12.03.2020 р.-22.05.2020 р.

доц. Козловський С.О.

Сучасна світова медієвістика

Формування та здобутки європейської цивілізації

доц. Паршин І.Л. 

Історія середніх віків XII–XV ст.

Правлячі династії Європи

Проблеми середньовічної військової історії

доц. Овсінський Ю.В.

Історія середніх віків (XII – XV ст.)

Історія середніх віків (XII – XV ст.) (2 період карантину)

доц. Файда О.В.

Історія Візантії й візантійської цивілізації

____________________________________________________________________________

Робочі програми:

Візантійські портрети (викладач – к.і.н, доц. Файда О. В.)

Військова справа доби середньовіччя (викладач – к.і.н, доц. Овсінський Ю. В.)

Історія візантійського мистецтва (викладач – к.і.н, доц. Кащук О. Я.)

Лицарство і лицарська культура (викладач – к.і.н, доц. Паршин І. Л.)

Русь в Європі (викладач – д.і.н, проф. Войтович Л. В.)

Цивілізації середньовічного Сходу (викладач – к.і.н, доц. Козловський С. О.)

Генеза Європейської цивілізації (викладач – к.і.н, доц. Козловський С. О.)

Відбулася всеукраїнська наукова конференція «Історичні читання пам’яті професора Леонтія Войтовича»

20.05.2024 | 09:34

16 травня 2024 року відбулася всеукраїнська наукова конференція «Історичні читання пам’яті професора Леонтія Войтовича». Понад пів сотні науковців, студентів, членів родини і поціновувачів особи Леонтія Войтовича, зібралися, аби віддати належну пошану великому Вченому. Організували наукове зібрання кафедра історії середніх віків та візантиністики Історичний факультет Львівського університету спільно з Інститутом українознавства ім. І. Крипʼякевича НАН України.

Спогадами про вченого поділилися також його колеги та члени родини – дружина, донька й онук, які долучилися до роботи конференції. Опісля пленарного засідання конференція продовжує свою...

Читати »

Вітаємо в.о. завідувача кафедри історії середніх віків та візантиністики Олександра Кащука з присвоєнням вченого звання професора!

26.04.2024 | 11:06

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 582 від 24 квітня 2024 року «Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 24.04.2024» науковцям Університету присвоєно вчені звання професора і доцента.

Зокрема вчене звання професора присвоєно в.о. завідувача кафедра історії середніх віків та візантиністики Кащуку Олександру Ярославовичу.

Щиро вітаємо Олександра Ярославовича з високим визнанням його наукових здобутків! Бажаємо реалізації усіх наукових планів та задумів і якнайшвидшої перемоги України!
Детальніше: https://lnu.edu.ua/naukovtsiam-universytetu-prysvoieno…/

Читати »

Історичні читання пам’яті професора Леонтія Войтовича (16-17 травня 2024 р.)

02.03.2024 | 13:14

Кафедра історії середніх віків та візантиністики
Львівського національного університету імені Івана Франка
та
Відділ історії середніх віків
Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича
Національної академії наук України

16–17 травня 2024 р.
проводять всеукраїнську
наукову конференцію
ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ
ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА
ЛЕОНТІЯ ВОЙТОВИЧА
На засіданнях планується заслухати та обговорити доповіді за такою тематикою:
1. Леонтій Войтович: життєвий шлях і творча спадщина
2. Українські терени епохи Середньовіччя та ранньомодерного часу
3. Європейське Середньовіччя та Візантійська цивілізація
4. Історія та культура середньовічного Сходу і кочовиків Великого степу Читати »