Кафедра історичного краєзнавства

  • Про кафедру
  • Історія кафедри
  • Стратегія
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Методичні матеріали
  • Дослідження
  • Дистанційне навчання
  • Новини

План розвитку кафедри історичного краєзнавства історичного факультету на 2021 – 2026  роки завідувача кафедри д. іст. н., професора Голубка Віктора Євстафійовича

Інформація про наукове стажування викладачів кафедри історичного краєзнавства упродовж 2021-2023 рр.

Інформація про наукові стажування науково-педагогічних працівників кафедри історичного краєзнавства упродовж 2015–2019 рр.

Міжнародна співпраця 

Кафедра історичного краєзнавства на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка була заснована, згідно з рішенням Ради університету від 1 липня 1998 р. протоколом № 12/7.

В цей час на кафедрі працювали: зав. каф., к.і.н. С. П. Качараба, проф. д-р. і. н. Я. Й Малик, проф. д-р. і. н. В. В. Трофимович; доц. к.і.н.: Л. К Стояновська, Н.П. Шевченко, Б. Д. Вол, В. М.Качмар, А. В. Середяк, Н.А. Польова.

З 2000/2001 навчального року на кафедрі відкрито спеціалізацію “Історичне краєзнавство”.

Кафедра забезпечує викладання курсу “Історія України” на факультетах неісторичного профілю.

Викладачі кафедри активно працюють над науковими дослідженнями та навчально-методичною літературою. У 2006 р. було видано навчальний посібник “Історичне краєзнавство” (Частина 1), у якому висвітлюється історія краєзнавчого руху в Україні, основні напрямки сучасного краєзнавства. У 2011 р. Колективом кафедри підготовлено курс лекцій “Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень”.

Кафедра регулярно проводить історико-краєзнавчі конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. Упродовж 2001 – 2023 рр.  було проведено вісім конференцій, а їхні результати опубліковано у збірниках матеріалів. 

Під час практики студенти спеціалізації “Історичне краєзнавство” набувають фаху екскурсовода по місту Львову, займаються дослідженням в галузі проблематики історії Львова.

Наукові статті викладачів кафедри постійно публікуються у факультетських та інших фахових виданнях України, а також в авторитетних закордонних виданнях. Викладачі кафедри підготували і видали низку методичних посібників, зокрема: “Програми курсу “Історичне краєзнавство”, “Програма курсу “Історія України для студентів університету”, “Плани семінарських занять з курсу Історія України” для студентів першого курсу Університету.

Станом на 2023–2024 н. р. на кафедрі працює десять викладачів. Серед них – два професори, два доктори наук, вісім кандидатів наук.

Професорсько-викладацький склад: зав. каф. , д-р. і. н., проф. В. Є. Голубко, д-р. і. н., проф. В. І. Чура;   доц., к.і.н.: А. В. Середяк, Р. Я. Генега, І. І. Федик, І. Б. Мрака, Л. Д. Калиняк, Р. В. Масик, М. Р. Посівнич, асист., PhD. Л. Р. Шелестак.

Крім базового курсу “Історичне краєзнавство” викладачами кафедри підготовлені нормативні курси та дисципліни вільного вибору. Серед них:

Пам’ятки і місця пам’яті Львова (доц. Р. В. Масик);

Соціально-економічна історія України (доц. Р. В. Масик);

Замки і фортеці Західної України (доц. Р. В. Масик);

Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень (доц. А. В. Середяк);

Дисидентський рух: супротив, нонкорформізм, пристосуванство в історії України ІІ половини ХХ ст. (доц. А. В. Середяк);

Військова історія Галичини першої половини ХХ ст. (проф. В. Є. Голубко);

Українська військова еліта 1917-1920 рр. : етносоціальний зріз. (проф. В. Є. Голубко);

Бої та битви у Галичині та Закарпатті у першій половині ХХ ст. (доц. І. І. Федик);

Суспільне та громадське життя Львова 40-х – 50-х років ХХ ст. (доц. Р. Я. Генега);

Охорона та реституція культурних пам’яток (доц. І. Б. Мрака);

Львів на тлі воєнних конфліктів XVII – XX ст. (доц. І. Б. Мрака);

Галичина в контексті європейської історії (доц. Л. Д. Калиняк);

Культурно-історичні регіони України (проф. В. І. Чура)

Українське питання в міжнародних відносинах ХХ ст. (асист. Л. Р. Шелестак);

Польські наукові товариства Львова останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ ст. (доц. Р. В. Масик);

Українсько-польські відносини в Західній Україні у міжвоєнний період (доц. Л. Д. Калиняк).

Співробітники

завідувачГОЛУБКО Віктор Євстафійовичзавідувач
професорЧУРА Василь Івановичпрофесор
доцентГЕНЕГА Роман Ярославовичдоцент
доцентКАЛИНЯК Лев Дмитровичдоцент
доцентМАСИК Роман Володимировичдоцент
доцентМРАКА Ігор Богдановичдоцент
доцентПОСІВНИЧ Микола Романовичдоцент
доцентСЕРЕДЯК Алла Володимирівнадоцент
доцентСУРМАЧ Оксана Іванівнадоцент
доцентФЕДИК Іван Ігоровичдоцент
асистент, старший лаборант (сумісник)ШЕЛЕСТАК Лариса Романівнаасистент, старший лаборант (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Плани семінарських занять, перелік питань до іспитів та інше навчально-методичне забезпечення:

Плани семінарських занять з історії України для студентів неісторичних спеціальностей

Плани лабораторних занять з курсу Історичне краєзнавство для студентів спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Плани семінарських занять з курсу Історичне краєзнавство для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Плани семінарських занять з курсу Історичне краєзнавство для студентів спеціальності 032 Історія та археологія

Силабуси навчальних дисциплін 2023-2024 н. р.

З дисциплін, що викладаються на історичному факультеті:

Силабус ДВВ Історичні пам’ятки Галичини (доц. Масик Р. В)

Силабус ДВВ Соціально-економічна історія України (доц. Масик Р. В.)

 

Спеціальність 032 “історія та археологія”:

Освітній рівень бакалавр:

Силабус курсу Охорона та реституція культурних пам’яток (доц. І. Б. Мрака)

Освітній рівень магістр:

Нормативні:

Силабус курсу Українське питання в міжнародних відносинах ХХ ст._(проф. В. Є. Голубко)

Вибіркові:

Силабус курсу Військово-теоретична думка і логістика_(проф. В. Є. Голубко)

Силабус_курсу Українська військова еліта: етносоціальний зріз_(проф. В. Є. Голубко)

Спеціальність 014 Середня освіта (Історія):

Освітній рівень бакалавр:

Силабус курсу Замки і фортеці Західної України (доц. Масик Р. В.)

 

Освітній рівень магістр:

Нормативні:

Силабус_курсу Історико-культурна спадщина як освітній простір (проф. В. І. Чура)

Вибіркові:

Силабус_курсу Культурно-історичні регіони України_(проф. В. І. Чура)

Силабус курсу Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень_(доц. А. В. Середяк)

Силабус курсу Соціально-економічна історія України_(доц. Р. В. Масик)

Силабус курсу Військова історія Галичини першої половини ХХ ст. (проф. В. Є. Голубко)

Силабус курсу Мікроісторія та історія повсякденності повоєнного Львова 1944-1953 рр. (доц. Р. Я. Генега)

 

Спеціальність 027 “музеєзнавство, пам’яткознавство”:

Силабус курсу історичне краєзнавство для студентів спеціальності 027 музеєзнавство, пам’яткознавсвто 2023-2024 (ас. Шелестак Л.Р.)

Силабуси курсу “Історія України” для студентів університету:

Силабус навчальної дисципліни «Історія України» для студентів спеціальності 112 Статистика (доц. Середяк А.В)

Силабуси з навчальних дисциплін 2022-2023 н. р.

Силабуси з курсу Історія України:

Силабус з курсу Історія України для студентів хімічного факультету за спеціальністю 102 Хімія доц. Середяк А. В. 

Силабус з курсу Історія України для студентів хімічного факультету спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) доц. Середяк А. В.

Силабус з курсу Історія України для студентів механіко-математичного факультету за спеціальністю 111-Математика

Силабус з курсу Історія України для студентів механіко-математичного факультету спеціальності -014 Освіта (Математика)

Силабус курсу Історія України для студентів економічного факультету спеціальності 232 Соціальне забезпечення

Силабус з курсу Історія України для студентів факультету культури і мистецтв спеціальності 024 хореографія

Силабус з курсу Історія України для студентів факультету прикладної математики та інформатики спеціальності 125 Кібербезпека

Силабус курсу історія України для студентів факультету іноземних мов

Силабус з курсу Історія України для студентів Фізичного факультету

Силабус курсу історія України для студентів географічного факультету 106 Географія, 242 Туризм (Туристична діяльність)

Силабус курсу історія України для студентів географічного факультету спеціальностей 103 Науки про Землю, 106 Географія (Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток

Силабус курсу історія України для студентів географічного факультету спеціальностей 014 Середня освіта (Географія), 181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа

Силабус з курсу Історія України для студентів економічного факультету

Силабус з курсу Історія України для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій

Силабус з курсу Історія України для студентів факультету прикладної математики та інформатики спеціальностей 113 Прикладна математика, 124 Системний аналіз

Силабус з курсу Історія України для студентів факультету прикладної математики та інформатики спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп’ютерні науки

Силабус курсу історія України для студентів філософського факультету спеціальності 033 Філософія

Силабус з курсу Історія України для студентів філософського факультету спеціальності 034 Культурологія

Силабус з курсу Історія України для студентів філософського факультету спеціальності 052 Політологія, 053 Психологія

 

Силабуси з дисциплін для студентів історичного факультету рівня освіти бакалавр: 

Силабус з курсу Історичне краєзнавство для студентів історичного факультету спеціальності 032 Історія та археологія і 014 Освіта (Історія) 2022-2023 н. р.

Силабус курсу Феномен локальних еліт для студентів 4 курсу історичного факультету

Силабус з дисципліни вільного вибору Історія повсякденності для студентів історичного факультету (доц. Генега Р. Я.)

Силабус з навчальної дисципліни Охорона та реституція культурних пам’яток для студентів історичного факультету (доц. Мрака І. Б.)

Силабуси з дисциплін для студентів історичного факультету рівня освіти магістр:

Силабус з дисципліни Військова історія Галичини першої половини ХХ ст. для студентів магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) (проф. Голубко В. Є.)

Силабус з дисципліни Історико-культурна спадщина як освітній простір для студентів магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) (проф. Чура В. І.)

Силабус курсу “Культурно-історичні регіони України” для студентів магістерської програми спеціальності 032 “Історія та археологія” (проф. Чура В. І.)

Силабус з дисципліни вільного вибору Мікроісторія та історія повсякдення для студентів магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) (доц. Генега Р. Я.)

Силабуси з дисциплін вільного вибору:

Силабус ДВВ Історичні пам’ятки Галичини 2022-2023 (доц. Масик Р. В.)

Силабус ДВВ Економічна історія України 2022-2023 (доц. Масик Р. В. )

Силабус ДВВ Галичина у європейському вимірі (доц. Калиняк Л. Д.)

Робочі програми навчальних дисциплін:

Робоча програма з курсу Історія України для студентів механіко-математичного факультету (доц. Середяк А. В.)

Робоча програма з курсу Історія України для студентів хімічного факультету (доц. Середяк А. В.)

 

Посібники із курсу “Історичне краєзнавство”

Історичне краєзнавство. Посібник. Ч. 1. Львів.-2006.

Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень: курс лекцій. – Львів, 2011. – 305 с.

Корисні матеріали:

Буклет спеціалізації ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ Історичного Факультету.

Буклет спеціалізації “Локальна історія”

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 2015.

Бібліографічний опис Chicago Manual of Style

Вимоги до публікації у збірнику наукових праць “Наукові зошити історичного факультету Львівського університету”

Дослідження

Матеріали краєзнавчих конференцій “Історичні пам’ятки Галичини”:

 

Мaтеріали VIII краєзнавчої конференції Історичні пам’ятки Галичини, Львів, 2023.

Програма VIII краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”

Матеріали VII краєзнавчої конференції “Історичні-пам’ятки-Галичини”, Львів, 2020.

Програма VII краєзнавчої конференції ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ ГАЛИЧИНИ.

Матеріали VI краєзнавчої Конференції “Історичні пам’ятки Галичини”, Львів, 2016.

Матеріали V наукової краєзнавчої конференції Історичні пам’ятки Галичини”, Львів, 2010.

Матеріали ІІІ наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”, Львів, 2005.

Матеріали ІІ наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”, Львів, 2003.

Матеріали наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”, Львів, 2001.

 

“Змішане” (очно-дистанційне) навчання у  2023-2024 н. р. 

Освітній процес в університеті проводиться  відповідно до розпоряджень ректора.

Онлайн заняття викладачі кафедри організують на платформі Microsoft Teams. 

Для консультації, у разі необхідності, студенти можуть звернутись до викладача, написавши лист на корпоративну електронну скриньку.

Відбувся спільний науковий семінар кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського та кафедри історичного краєзнавства

13.05.2024 | 15:16

У понеділок, 13 травня 2024 року, в приміщенні Музею історії Університету (авд.221) відбувся черговий спільний Науковий семінар кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського та кафедри історичного краєзнавства, модератори заходу: професор Олексій Миколайович Сухий та професор Віктор Євстафійович Голубко.
 
На семінарі з науковими доповідями виступили аспіранти другого року навчання історичного факультету:
Ярослав Баштевич, тема доповіді: “Архівна евристика: джерела до історії ранньомодерного міста (на прикладі м. Золочева)” (науковий керівник – проф. А. М. Заяць);
Володимир Голубець з темою: “Місто в умовах війни: російська окупація Львова...

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри історичного краєзнавства Романа Володимировича Масика

13.05.2024 | 14:04

Шановні колеги!
Повідомляємо, що у п’ятницю, 17 травня 2024 року, 0б 11:50 відбудеться  відкрита лекція доцента кафедри історичного краєзнавства Романа Володимировича Масика
на тему: “Напрями історико-краєзнавчих досліджень”,
авдиторія 307.

Запрошуємо всіх зацікавлених! 

Читати »

Викладачі факультету серед переможців обласного конкурсу «Історія Української державності»

06.10.2023 | 10:53

Конкурс стартував у квітні цьогоріч. Його основна мета – сприяти науковцям у проведенні історичних досліджень подій становлення української державності.

5 жовтня 2023 р. у Львівській ОВА нагородили п’ятьох переможців, які отримали грошові винагороди – 30 тисяч гривень – за проведені історичні дослідження подій становлення української державності та їхні науково-публіцистичні статті.
«Ваша праця вносить неоціненний просвітницький вклад у розвиток національної свідомості, стає підґрунтям до вивчення своєї історії на глибшому рівні. Сподіваємося, ці нагороди стануть додатковим стимулом для вашої подальшої роботи», – зазначив заступник...

Читати »

Вітаємо Василя Івановича Чуру з присвоєнням вченого звання професора!

30.06.2023 | 10:45

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 768 від 20 червня 2023 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення зміни до деяких наказів Міністерства освіти і науки України» науковцям Університету присвоєно вчені звання професора, доцента та старшого дослідника. Зокрема, вчене звання професора присвоєно Чурі Василю Івановичу.
Щиро вітаємо Василя Івановича з високим визнанням його наукових здобутків! Бажаємо міцного здоров’я, реалізації усіх наукових і творчих планів та якнайшвидшої перемоги України!

Читати »