Кафедра історичного краєзнавства

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дослідження
 • Дистанційне навчання
 • Новини

Кафедра історичного краєзнавства на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка була заснована, згідно з рішенням Ради університету від 1 липня 1998 р. протоколом № 12/7.

В цей час на кафедрі працювали: зав. каф., к.і.н. С. П. Качараба, проф. д-р. і. н. Я. Й Малик, проф. д-р. і. н. В. В. Трофимович; доц. к.і.н.: Л. К Стояновська, Н.П. Шевченко, Б. Д. Вол, В. М.Качмар, А. В. Середяк, Н.А. Польова.

З 2000/2001 навчального року на кафедрі відкрито спеціалізацію “Історичне краєзнавство”.

Кафедра забезпечує викладання курсу “Історія України” на факультетах неісторичного профілю.

Викладачі кафедри активно працюють над науковими дослідженнями та навчально-методичною літературою. У 2006 р. було видано навчальний посібник “Історичне краєзнавство” (Частина 1), у якому висвітлюється історія краєзнавчого руху в Україні, основні напрямки сучасного краєзнавства. У 2011 р. Колективом кафедри підготовлено курс лекцій “Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень”.

Кафедра регулярно проводить історико-краєзнавчі конференції “Історичні пам’ятки Галичини”. Упродовж 2001 – 2020 рр.  було проведено сім конференцій, а їхні результати опубліковано у збірниках матеріалів.

Під час практики студенти спеціалізації “Історичне краєзнавство” набувають фаху екскурсовода по місту Львову, займаються дослідженням в галузі проблематики історії Львова.

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить та бере участь у виїзних історико-краєзнавчих екскурсіях.

Наукові статті викладачів кафедри постійно публікуються у факультетських та ін. фахових виданнях. Викладачами кафедри підготовлено і видано ряд методичних посібників, зокрема: “Програми курсу “Історичне краєзнавство”, “Програма курсу “Історія України для студентів університету”, “Плани семінарських занять з курсу Історія України” для студентів першого курсу університету.

Станом на 2019–2020 н.р. на кафедрі працює одинадцять викладачів. Серед них – три професори, три доктори наук, сім кандидатів наук.

Професорсько-викладацький склад: зав. каф. , д-р. і. н., проф. В. Є. Голубко, д-р. і. н., проф. Б. З. Якимович; д-р. і. н., проф. В. І. Чура;   доц., к.і.н.: А. В. Середяк, Т. Г. Марискевич, Р. Я. Генега, І. І. Федик, І. Б. Мрака, Л. Д. Калиняк, Р. В. Масик, П. В. Когут.

Крім базового курсу “Історичне краєзнавство” викладачами кафедри підготовлені курси вільного вибору. Серед них:

 • Пам’ятки і місця пам’яті Львова (доц. Р. В. Масик);
 • Соціально-економічна історія України (доц. Р. В. Масик);
 • Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень (доц. А. В. Середяк);
 • Іван Франко і видавничий процес (проф. Б. З. Якимович);
 • Проблеми збройного захисту суверенітету України у діяльності урядів 1917 – 1920 рр. (проф. В. Є. Голубко);
 • Бої та битви у Галичині та Закарпатті у першій половині ХХ ст. (доц. І. І. Федик);
 • Суспільне та громадське життя Львова 40-х – 50-х років ХХ ст. (доц. Р. Я. Генега);
 • Галичина в контексті європейської історії (доц. Л. Д. Калиняк);
 • Замки і фортеці Західної України (доц. Т. Г. Марискевич);
 • Польські наукові товариства Львова останньої чверті ХІХ – першої половини ХХ ст. (доц. Р. В. Масик);
 • Львів на тлі воєнних конфліктів XVII – XX ст. (доц. Мрака І. Б.);
 • Українсько-польські відносини в Західній Україні у міжвоєнний період (доц. Л. Д. Калиняк).

Викладачі кафедри досліджують тему “Галичина в контексті європейської історії  кінця XVIIІ – першої половини XX ст.”

При кафедрі діє аспірантура. Над докторськими дисертаціями працюють п’ять викладачів кафедри.

Співробітники

завідувачГОЛУБКО Віктор Євстафійовичзавідувач
професорЧУРА Василь Івановичпрофесор
доцентГЕНЕГА Роман Ярославовичдоцент
доцентКАЛИНЯК Лев Дмитровичдоцент
доцентМАСИК Роман Володимировичдоцент
доцентМРАКА Ігор Богдановичдоцент
доцентСЕРЕДЯК Алла Володимирівнадоцент
доцентФЕДИК Іван Ігоровичдоцент
старший лаборант, асистент (сумісник)ШЕЛЕСТАК Лариса Романівнастарший лаборант, асистент (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Силабуси з навчальних дисциплін 2022-2023 н. р.

Силабуси з курсу Історія України:

Силабус з курсу Історія України для студентів хімічного факультету за спеціальністю 102 Хімія доц. Середяк А. В. 

Силабус з курсу Історія України для студентів хімічного факультету спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) доц. Середяк А. В.

Силабус з курсу Історія України для студентів механіко-математичного факультету за спеціальністю 111-Математика

Силабус з курсу Історія України для студентів механіко-математичного факультету спеціальності -014 Освіта (Математика)

Силабус курсу Історія України для студентів економічного факультету спеціальності 232 Соціальне забезпечення

Силабус з курсу Історія України для студентів факультету культури і мистецтв спеціальності 024 хореографія

Силабус з курсу Історія України для студентів факультету прикладної математики та інформатики спеціальності 125 Кібербезпека

Силабус курсу історія України для студентів факультету іноземних мов

Силабус з курсу Історія України для студентів Фізичного факультету

Силабус курсу історія України для студентів географічного факультету 106 Географія, 242 Туризм (Туристична діяльність)

Силабус курсу історія України для студентів географічного факультету спеціальностей 103 Науки про Землю, 106 Географія (Урбаністика, просторове планування і регіональний розвиток

Силабус курсу історія України для студентів географічного факультету спеціальностей 014 Середня освіта (Географія), 181 Харчові технології, 241 Готельно-ресторанна справа

Силабус з курсу Історія України для студентів економічного факультету

Силабус з курсу Історія України для студентів факультету електроніки та комп’ютерних технологій

Силабус з курсу Історія України для студентів факультету прикладної математики та інформатики спеціальностей 113 Прикладна математика, 124 Системний аналіз

Силабус з курсу Історія України для студентів факультету прикладної математики та інформатики спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика), 122 Комп’ютерні науки

Силабус курсу історія України для студентів філософського факультету спеціальності 033 Філософія

Силабус з курсу Історія України для студентів філософського факультету спеціальності 034 Культурологія

Силабус з курсу Історія України для студентів філософського факультету спеціальності 052 Політологія, 053 Психологія

 

Силабуси з дисциплін для студентів історичного факультету рівня освіти бакалавр: 

Силабус з курсу Історичне краєзнавство для студентів історичного факультету спеціальності 032 Історія та археологія і 014 Освіта (Історія) 2022-2023 н. р.

Силабус курсу Феномен локальних еліт для студентів 4 курсу історичного факультету

Силабус з дисципліни вільного вибору Історія повсякденності для студентів історичного факультету (доц. Генега Р. Я.)

Силабус з навчальної дисципліни Охорона та реституція культурних пам’яток для студентів історичного факультету (доц. Мрака І. Б.)

Силабуси з дисциплін для студентів історичного факультету рівня освіти магістр:

Силабус з дисципліни Військова історія Галичини першої половини ХХ ст. для студентів магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) (проф. Голубко В. Є.)

Силабус з дисципліни Історико-культурна спадщина як освітній простір для студентів магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) (проф. Чура В. І.)

Силабус курсу “Культурно-історичні регіони України” для студентів магістерської програми спеціальності 032 “Історія та археологія” (проф. Чура В. І.)

Силабус з дисципліни вільного вибору Мікроісторія та історія повсякдення для студентів магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Історія) (доц. Генега Р. Я.)

Силабуси з дисциплін вільного вибору:

Силабус ДВВ Історичні пам’ятки Галичини 2022-2023 (доц. Масик Р. В.)

Силабус ДВВ Економічна історія України 2022-2023 (доц. Масик Р. В. )

Силабус ДВВ Галичина у європейському вимірі (доц. Калиняк Л. Д.)

Робочі програми навчальних дисциплін:

Робоча програма з курсу Історія України для студентів механіко-математичного факультету (доц. Середяк А. В.)

Робоча програма з курсу Історія України для студентів хімічного факультету (доц. Середяк А. В.)

 

Плани семінарських занять, перелік питань до іспитів та інше навчально-методичне забезпечення:

Плани семінарів з Історії України для студентів неісторичних спеціальностей на 2022-2023 н.р. 

Плани семінарських занять з курсу Історичне краєзнавство для студентів 1 курсу історичного факультету спеціальності 032 “Історія та археологія” та 014 Освіта (Історія)

 

 

Силабуси та навчальні програми навчальних дисциплін

2021-2022 н. р.

Силабус курсу Історичне краєзнавство для студентів історичного факультету 2021-2022

Силабус курсу історія України (16/16)

Силабус курсу Історія України для студентів неісторичних спеціальностей (16/16)

Силабуc курсу історія України для студентів культури і мистецтв (32/16)

Робоча програма з курсу Історія України для студентів філософського факультету

Робоча прогама з курсу Історія України для студентів Економічного факультету

Робоча програма з дисципліни Військова історія Галичини для студентів історичного факультету

Силабус Військова історія Галичини (проф. Голубко В. Є.)

Силабус з навчальної дисципліни Повсякденне життя повоєнного Львова 1944-1953 рр. (доц. Генега Р. Я.)

Силабус курсу Історичні пам’ятки Галичини (доц. Масик Р. В.)

Силабус курсу Соціально-економічна історія України  (доц. Масик Р. В.)

Силабус курсу Локальні спільноти Галичини

Силабус курсу Феномен локальних еліт  для студентів історичного факультету 2021-2022 н.р.

Силабус з курсу Реституція культурних пам’яток (доц. Мрака І. Б.)

Силабус курсу Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень для студентів-магістрів історичного факуьтету (доц. Середяк А. В.)

 

 

Плани семінарських занять, перелік питань до іспитів та інше навчально-методичне забезпечення:

Плани семінарських занять з курсу Історичне краєзнавство для студентів 1 курсу історичного факультету 

Плани семінарів з Історії України для студентів неісторичних спеціальностей

Питання на іспит із Історії України для студентів неісторичних спеціальностей (2021-2022 н. р.).

 

Силабуси навчальних дисциплін

2020-2021 н. р.

Силабус курсу Історія України для студентів неісторичних спеціальностей (16/16 год)

Силабус курсу Історія України для студентів неісторичних спеціальностей (32/16 год)

Силабус курсу Історичне краєзнавство для студентів історичного факультету спеціальності 014 Освіта (Історія)

Силабус курсу Історичне краєзнавство для студентів історичного факультету спеціальності 032 Історія та археологія

Силабус курсу Локальні спільноти Галичини першої половини ХХ ст.

Силабус курсу Українська військова еліта 1917-1920 рр.

Силабус курсу Військова історія Галичини першої половини ХХ ст.

Силабус курсу Нова локальна історія

Силабус курсу Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень

Силабус  курсу Дисидентський рух: супротив, нонкорформізм, пристосуванство в історії України ІІ половини ХХ ст.

Силабус курсу Адміністративні поділи України

Силабус курсу Культурно-історичні регіони України

Силабус курсу Львів на тлі воєнних конфліктів

Силабус курсу Історичні пам’ятки Галичини

Силабус курсу Соціально-економічна історія України

Силабус курсу Галичина в європейському вимірі (історія, культура, постаті).

Силабус курсу Воєнні дії на території Галичини та Закарпаття у першій половині ХХ століття

Силабус курсу Повсякденне життя повоєнного Львова 1944-1953 рр.

Силабус курсу Радянський тоталітарний режим на Західноукраїнських землях 30-50-х роках ХХ ст.

 

Робочі програми  навчальних дисциплін

2020-2021 н. р.:

Робоча програма з курсу Історичне краєзнавство для студентів історичного факультету

Робоча програма з курсу Історія України для студентів факультету культури та мистецтв

Робоча програма з курсу Історія України для студентів факультету Прикладної математики та інформатики

Робоча програма з курсу Історія України для студентів Економічного факультету.

Робоча програма з курсу Історія України для студентів фізичного факультету

Робоча програма з курсу Історія України для студентів Філологічного факультету

Робоча програма з курсу Історія України для студентів філософського факультету

Робоча програма з курсу Історія України для студентів географічного факультету

Робоча програма з курсу Історія України для студентів механіко-математичного факультету

Робоча програма з курсу Історія України для студентів факультету іноземних мов

 

 

Робочі програми та силабуси навчальних курсів

спеціалізації та дисциплін вільного вибору:

Робоча програма з курсу Адміністративні поділи України між традицією і доцільністю

Силабус курсу Історичні пам’ятки Галичини

Робоча програма з дисципліни Історичні памятки Галичини

Робоча_програма_з_курсу_Львів_на_тлі_воєнних_конфліктів

Силабус курсу Львів на тлі воєнних конфліктів

Робоча програма з курсу Адміністративні поділи України між традицією і доцільністю

Опис робочої дисципліни Адміністративні поділи України між традицією і доцільністю

Робоча програма з курсу Нова локальна історія для студентів історичного факультету ( доц. Середяк А. В.)

Робоча програма з дисципліни Військова історія Галичини для студентів історичного факультету

Силабус з дисципліни Військова історія Галичини

Робоча програма з курсу Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень (доц. Сердяк А. В.)

Робоча програма з дисципліни спеціалізації Соціально-економічна історія України для студентів магістрів історичного факультету (доц. Масик Р. В.)

Робоча програма з курсу Військова історія Галичини першої половини ХХ ст.

Опис курсу “Військова історія Галичини першої половини ХХ ст.”

Робоча програма з курсу «Нова» локальна історія для студентів історичного факультету

Робоча програма з курсу Економічна історія України: виробництво, торгівля фінанси

Робоча програма із дисципліни “Історія повсякденності” для студентів історичного факультету

Опис навчальної дисципліни “Історія повсякденності” для студентів історичного факультету

Робоча програма з дисципліни “Історія повсякденності” для студентів заочної форми навчання історичного факультету

“Дисидентський рух: супротив, нонкорформізм, пристосуванство в історії України ІІ половини ХХ ст.” для студентів історичного факультету

Робоча програма з курсу “Військово-теоретична думка та логістика ХІХ–ХХ ст.”

Опис навчальної дисципліни “Військо-теоретична думка та логістика ХІХ — ХХ ст.”

Робоча програма з курсу “Українська військова еліта 1917-1920: етно-соціальний зріз.”

Робоча програма з курсу “Реституція культурних пам’яток в Україні” для студентів спеціальності 032 “Історія та археологія”

Опис навчальної дисципліни “Реституція культурних пам’яток в Україні” для студентів спеціальності 032 “Історія та археологія”

Робоча програма з курсу “Реституція культурних пам’яток в Україні” для студентів спеціальності 014 “Середня освіта” (Історія)

Опис навчальної дисципліни “Реституція культурних пам’яток в Україні”для студентів спеціальності 014 “Середня освіта” (Історія).

Робоча програма з курсу “Галичина в контексті європейської історії” для студентів ІСТОРИЧНОГО факультету заочної форми навчання

Робоча програма з дисципліни Радянський тоталітарний режим на Західноукраїнських землях 30-50-х роках ХХ ст.

 

 

Посібники із курсу “Історичне краєзнавство”

Історичне краєзнавство. Посібник. Ч. 1. Львів.-2006.

Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень: курс лекцій. – Львів, 2011. – 305 с.

Корисні матеріали:

Буклет спеціалізації ВІЙСЬКОВА ІСТОРІЯ Історичного Факультету.

Буклет спеціалізації “Локальна історія”

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 2015.

Бібліографічний опис Chicago Manual of Style

Вимоги до публікації у збірнику наукових праць “Наукові зошити історичного факультету Львіського університету”

 

 

Дослідження

Матеріали краєзнавчих конференцій “Історичні пам’ятки Галичини”:

Матеріали VII краєзнавчої конференції “Історичні-пам’ятки-Галичини”, Львів, 2020.

Програма VII краєзнавчої конференції ІСТОРИЧНІ ПАМ’ЯТКИ ГАЛИЧИНИ.

Матеріали VI краєзнавчої Конференції “Історичні пам’ятки Галичини”, Львів, 2016.

Матеріали V наукової краєзнавчої конференції Історичні пам’ятки Галичини”, Львів, 2010.

Матеріали ІІІ наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”, Львів, 2005.

Матеріали ІІ наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”, Львів, 2003.

Матеріали наукової краєзнавчої конференції “Історичні пам’ятки Галичини”, Львів, 2001.

 

“Змішане” (очно-дистанційне навчання) у І семестрі 2022-2023 н. р. 

Освітній процес в університеті проводиться  відповідно до Наказу Ректора № О-81 від 18 серпня 2022 року «Про організацію освітнього процесу в  2022/2023 навчальному році» 

Онлайн заняття викладачі кафедри організують на платформі Microsoft Teams. 

Для консультації, у разі необхідності, студенти можуть звернутись до викладача, написавши лист на корпоративну електронну скриньку.

 

 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ  12.03.2020 р.-22.05.2020 р. (другий семестр 2019-2020 н. р.)

Для студентів історичного факультету

І курс Історичне краєзнавство (доц. Середяк А. В., доц. Масик Р. В.)

Програма навчання студентів І курсу з дисципліни Історичне краєзнавство на період карантину 13 березня – 3 квітня 2020 р.

Програма навчання студентів І курсу з дисципліни Історичне краєзнавство на період карантину 6.04-23.04.2020

Завдання дистанційного навчання студентів І курсу із дисципліни Історичне краєзнавство на період карантину (25.04.-20.05.2020 р.) Модуль 3.

Завдання № 3 з дисципліни Історичне краєзнавство для студентів І курсу

Плани семінарських занять з курсу історичне краєзнавство 

ІІ курс 

Дисципліна спеціалізації “Історія повсякденності як напрям історико-краєзнавчих досліджень” (доц. Генега Р. Я.)

Історія повсякденності як напрям історико-краєзнавчих досліджень

Інформація щодо лекційного курсу із історії повсякденності як напрям історико-краєзнавчих досліджень

IV курс 

Дисципліна спеціалізації “Воєнні  дії в Галичині та Закарпатті у ХХ ст.”                                 (доц. Федик І. І.)

Воєнні  дії в Галичині та Закарпатті у ХХ ст.

Бої та битви в Галичині та Закарпатті в першій половині двадцятого століття Питання до іспиту

ОС “Магістр”,  І курс

Дисципліна спеціалізації Соціально-економічна історія України                                          (доц. Масик Р. В.)

Програма навчання студентів-магістрів з курсу Соціально-економічна історія України на період карантину   (12.03.-03.04.)

Програма навчання студентів-магістрів з курсу Соціально-економічна історія України на період карантину (06.04.-24.04.) Завдання №2

Програма навчання студентів-магістрів з курсу Соціально-економічна історія України на період карантину Завдання №3

Дисципліна спеціалізації “Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень”                           (доц. Середяк А. В.)

План роботи в умовах дистанційного навчання з курсу Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень (на семестр навчання)

Програма навчання студентів-магістрів з курсу Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень на період карантину

Модуль №2 з курсу Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень

Методичні матеріали для студентів Ісом-61з

з курсу “Військова історія Галичини першої половини ХХ ст.” 

Лекція №1. Територія Галичини геополітичне становище та її тактичні властивості. Джерела та історіографія курсу.

Лекція №2. Галичина – театр бойових дій в роки Першої світової війни.

ПРОГРАМА
дистанційного навчання для студентів групи
ІСТМ-11 (заочне відділення)

Нова локальна історія. Програма 1.06-4.06.2020р.

(Доц. Середяк А. В.)

 

Для студентів І курсу неісторичних спеціальностей 

Історія України 

Для студентів Біологічного факультету 

Програма дистанційного навчання для студентів Біологічного факультету (Групи БЛБ-11, 12, 13, 14, БЛО-11, БЛЕ-11) ,(лектор – доц. Когут П. В. )

Практичні заняття з «Історії України» для студентів групи – БЛО-11 на період карантину (доц. Генега Р. Я.)

Практичні заняття з «Історії України» для студентів групи – БЛО-11 на період карантину від 06.04.2020. (доц. Генега Р. Я.)

Програма навчання студентів Біологічного факультету (група БЛБ-11) з дисципліни Історія України на період карантину 12 березня – 3 квітня 2020 р. (доц. Середяк А. В.)

Програма навчання студентів Біологічного факультету (група БЛБ-11) з дисципліни Історія України на період карантину 16.04-4.05 (доц. Середяк А. В.)

Для студентів Факультету прикладної математики та інформатики

Лекція №4 Руйнування державних структур Гетьманщини та інтеграція українських земель до складу Російської імперії. (доц. Мрака І.Б)

Лекція №5 Модернізація українського суспільства на початку ХХ ст. (доц. Мрака І.Б.)

Лекція-6 Українська національна революція 1917-1920 рр. та пошуки оптимальних моделей її реалізації (доц. Мрака І. Б.)

Практичне заняття з дисципліни «Історія України» (тема 3) для студентів Факультету прикладної математики та інформатики на період карантину (доц. Мрака І.Б.)

Практичне заняття з дисципліни «Історія України» (тема 4) для студентів Факультету прикладної математики та інформатики на період карантину (доц. Мрака І.Б.).

Практичне заняття з дисципліни «Історія України» (тема 5) для студентів Факультету прикладної математики та інформатики на період карантину (доц. Мрака І.Б.).

Практичне заняття з дисципліни «Історія України» (тема 6) для студентів Факультету прикладної математики та інформатики на період карантину (доц. Мрака І.Б.).

Практичні заняття з «Історії України» для студентів групи –ПМІ-11 на період карантину (доц. Генега Р. Я.)

Практичні заняття з «Історії України» для студентів групи –ПМІ-11 на період карантину від 06.04.2020.(доц. Генега Р. Я.)

Для студентів Філологічного факультету

Програма навчання студентів Філологічного факультету з дисципліни Історія України на період карантину 12 березня – 3 квітня 2020 (доц. Середяк А. В., доц. Калиняк Л. Д.)

Програма навчання студентів Філологічного факультету з дисципліни Історія України на період карантину 16.04.–5.05.2020 р. (доц. Середяк А. В., доц. Калиняк Л. Д.)

Практичні заняття з «Історії України» для студентів групи –ФЛУ-12, на період карантину (доц. Генега Р. Я.)

Практичні заняття з «Історії України» для студентів групи –ФЛУ-12, на період карантину від 06.04.2020. (доц. Генега Р. Я.)

Для студентів Географічного факультету (лектор – доц. Федик І. І.)

Лекція тема № 3 з курсу Історія України

Лекція тема №4 з курсу Історія України

Дисципліни вільного вибору 

Для студентів ІІ курсу, що обрали ДВВ Пам’ятки і місця пам’яті Львова    (доц. Масик Р. В.)

Мельник І., Масик Р.  Пам’ятники та меморіальні таблиці Львова. Львів: Апріорі, 2012.

Пам’ятки і місця пам’яті Львова

Памятки і місця пам’яті Львова (6.04. – 24.04.2020 р.)

ПОРЯДОК РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ Пам’ятники і місця пам’яті Львова НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ

ПОРЯДОК РОБОТИ СТУДЕНТІВ З КУРСУ «Пам’ятники і місця пам’яті Львова» НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ (до 11 травня 2020 р.)

Для студентів ІІІ курсу, що обрали ДВВ “Галичина в контексті європейської історії”(доц. Калиняк Л. Д.)

Завдання для дистанційного навчання з курсу Галичина в контексті європейської історії

 

 

 

Cпільний науково-методичний семінар

30.03.2023 | 13:47

Спільний науково-методичний семінар
кафедри новітньої історії України імені Михайла Грушевського та кафедри історичного краєзнавства
Львівського національного університету імені Івана Франка
відбудеться у понеділок 3 квітня 2023 року  об 11:00
в Музеї історії Університету (кім. 221)

Усіх зацікавлених запрошуємо відвідати семінар та взяти участь в дискусії!
 

Читати »

Відкрита лекція професора Василя Івановича Чури

14.03.2023 | 10:09

У п’ятницю 17 березня 2023 року о 10:10-11:30 відбудеться відкрита лекція професора Василя Івановича Чури на тему:
“Українська революція середини XVII ст.”
Платформа Microsoft Teams:
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fteam%2F19%3Au64pu1rkm69G6vKcpWhzaaQCtGMpN1NXTw4d1C00bCk1%40thread.tacv2%2Fconversations%3FgroupId%3Dffc8feae-b0e8-4f09-86ef-5efa710134b6%26tenantId%3D70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf&type=team&deeplinkId=042f3282-b10b-4f09-a024-1e86de17145b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Запрошуємо усіх зацікавлених! 

Читати »

Вітаємо Назара Васьківа та Романа Масика з присвоєнням вчених звань

28.02.2023 | 23:19

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 185 від 20 лютого 2023 року «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23 грудня 2022 року» науковцям Львівського національного університету імені Івана Франка присвоєно вчені звання професора, доцента і старшого дослідника.

Вчене звання доцента присвоєно:
Васьківу Назару Андрійовичу (кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн);
Масику Роману Володимировичу (кафедра історичного краєзнавства);
Щиро вітаємо колег...

Читати »

VIIІ краєзнавча конференція “Історичні пам’ятки Галичиниˮ

02.02.2023 | 11:50

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь в VIIІ краєзнавчій конференції “Історичні пам’ятки Галичиниˮ,  яка відбудеться у Львівському національному університеті імені Івана Франка 3 травня 2023 р.
Детальніше за покликанням:  Запрошення на конференцію

Читати »

У Львівській ОВА презентували календар «Шлях до перемоги»

20.01.2023 | 21:33

Цей календар на 2023 рік створили у Департамент комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОДАспільно з викладачами кафедри історичного краєзнавства ЛНУ ім. І. Франка.

Тираж календаря складає 1000 примірників, частину з них передадуть військовим на передову.
У календарі подано хронологію протистояння Києва та Москви з часу всеохопного вторгнення військ РФ на територію України 24 лютого 2022 року. Ілюстрації символізують визначні факти та досягнення українського спротиву. Зокрема, Харківський контрнаступ, звільнення Херсона, знешкодження російського крейсера «Москва» та ін.

Кожен охочий може завантажити електронну...

Читати »