Сурмач Оксана Іванівна

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-43-90

Електронна пошта: oksana.surmach@lnu.edu.ua

Публікації

Статті

 • Karamanov, Z. Kramska, J. Tarasova. O. Surmach, L. Sydorchuk, O. Krykunova, L. Khomenko. Socio-Pedagogical Prevention of Student Youth Addictive Behaviour at the University // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22. No. 9. pp. 587–594. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.76
 • Сурмач О. Музейна педагогіка в системі підготовки бакалаврів: можливості педагогічного коледжу / О. Сурмач, О. Караманов, А. Шукалович // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 101-107.
 • Сурмач О.І., Сулим О. І. Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі Педагогічного коледжу. Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ – Біла Церква: Видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2019.  С. 97-98.
 • Сурмач О. «М. Грушевський як теоретик музейної справи в Україні» / О. Сурмач // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. Випуск 15. 2018 р. – С. 211-216.
 • Сурмач О.І. Музей як соціокультурний інститут: історичний досвід і українська практика / О.І. Сурмач // Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні: колективна монографія (за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника / А. Карась, М. Кашуба, М. Альчук та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 284 -286.
 • Сурмач О.І. Історія України. Навчально-методичний посібник. –Львів, 2015. – 326с.
 • Сурмач О.І. Соціально-економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького. Андрей Шептицький [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: «Сполом», 2016. – 328с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.7). – С. 253-263.
 • Сурмач О.І. Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства / О.Сурмач // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2015. Вип.95. – С.457-471.
 • Сурмач О.І. Виховання та освіта в контексті соціальних функцій музею / О. Сурмач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч.3. – С. 325 – 343.
 • Сурмач О.І. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941-1944 рр.) / О.І. Сурмач // Військово-науковий вісник. – Львів : АСВ, 2015. – Вип. 23. − С. 101-115.
 • Сурмач О.І. До питання про діяльність митрополита А. Шептицького в роки німецької окупації / О. Сурмач // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – Вип. 42 – С. 329 – 333.                                                                                                               Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_42_28
 • Сурмач О.І. Музейна справа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів, 2014. – 207с.                                                                                                                                                  Навчально-методичні матеріали: 
 • Сурмач О.І. Дистанційне професійне навчання майбутніх фахівців у ЗФПО: методична розробка. Львів, 2020. 35 с.
 • Сурмач О.І. Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з курсу «Історія України». Львів, 2020. 35 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!