Історичне краєзнавство

Тип: Нормативний

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232Масик Р. В.Іст-11с, Іст-12с, Іст-13с, Ісо-11с, Ісо-12с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Іст-11с
Іст-12с
Іст-13с
Ісо-11с
Ісо-12с

Опис курсу

Мета курсу: використовуючи нові методологічні підходи та здобутки історіографії поглибити знання студентів з історичного краєзнавства та історичної регіоналістики; сприяти культурно-історичній самоідентифікації молоді; виховати культуру міжрегіонального спілкування та міжетнічної толерантності; сприяти формуванню активної особистості, здатної практично реалізувати набуті знання для специфічних потреб регіону; вдосконалити навики історичного дослідження шляхом пошуково-краєзнавчої роботи.

Лекції: Відвідування лекцій є обов’язковим. У процесі лекційних занять передбачаються включення елементів інтерактивного діалогу із студентами.

Семінарські заняття: Студенти повинні брати участь у всіх семінарських заняттях (18 годин) у формі виступу, опанування, доповнення, захисту індивідуального історико-краєзнавчого завдання. Головним критерієм при оцінюванні роботи студента на семінарському занятті є його вміння на основі фактичного матеріалу робити самостійні висновки, аналітично мислити, виявляти оригінальні підходи в розв’язанні поставленої проблеми. Особлива увага звертатиметься на вміння студентів розгортати дискусію, аргументовано, логічно й переконливо доводити висунуту гіпотезу, уміння практично застосовувати набуті знання. Формальне перечислення фактів у вигляді доповнень, а також запитань, що не впливають на суть доповіді виступаючого не братимуться до уваги.

Після завершення вивчення курсу студент повинен вміти:

 • Визначати хронологічну послідовність історичних подій; хронологічно співвідносити процеси, які відбувалися на землях України із загальноєвропейськими тенденціями історичного руху.
 • Показувати на історичній карті території розселення українців, територіальні зміни, що відбувалися, і співставляти їх із сучасними кордонами України.
 • Характеризувати політико-адміністративний устрій України на різних історичних етапах, форми та засади функціонування української державності.
 • Визначати сутність української національної ідеї, причини розвитку та особливості українського національного та суспільно-політичного рухів у контексті націєтворчих процесів у Центрально-Східній Європі.
 • Пояснювати економічні та соціальні процеси на території України, сутність переходу від традиційного до індустріального суспільства; називати основні риси модерного суспільства.
 • Описувати та порівнювати становище українського населення та риси повсякденного життя українців на різних етапах історичного розвитку та у складі різних державних утворень.
 • Описувати явища культурного та духовного життя краю.
 • Визначати суспільну значущість історичних подій, тенденції розвитку українського суспільства, які домінували на різних історичних етапах, та причинно-наслідкові зв’язки.
 • Шукати історичну інформацію та користуватися різними джерелами інформації (науковими монографіями, науково-популярними працями, енциклопедіями, періодичними виданнями та ін.).
 • Критично оцінювати історичну інформацію та інтерпретувати її з урахуванням множинності підходів; формувати власну точку зору та представляти її в усній та писемній формі.

Історичне-краєзнавство_Опис_курсу

Рекомендована література

 1.  Андерсон В. Проблеми репоналізації України: теорія, практика, перспективи // Розвиток України в репональній перспективі: політичні, економічні, соціальні проблеми регіоналізації К., 2002.
 2. Верменич Я Історична регіоналістика в Україні // Український історичний журнал. 2001. № 6; 2002. № 2.
 3. Верменич Я. Історична регіоналістика в Україні: спроба концептуального аналізу. К., 2003;
 4. Вермения Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. К.,
 5. Дашкевич Я. Бiблiографiчна картотека з краєзнавства Львiвської областi // Науково-методичний збiрник (Державна iсторична бiблiотека УРСР). 1961. №1.
 6. Дністрянський М. Чи потрібно реформувати адміністративно-територіальний устрій України? // Політична думка. 2001. № 1-2
 7. Енциклопедія етнокультурознавства. Понятійно – термінологічний інструментарій, концептуальні підходи. Ч.І. Кн. І. К., 2000.
 8. Жупанський Я. Круль В. Про об’єкт і предмет вивчення національного краєзнавства // Краєзнавство. 1994. №2.
 9. Історичне краєзнавство в Українськiй РСР. К., 1989.
 10. Костриця М.Ю. Географічне краєзнавство в системі загального краєзнавства // Краєзнавство. 2001. № 1-4.
 11. Культура і побут населення України. Вид 2. К., 1993.
 12. Курас І.Ф., Солдатенко В.Ф. Соборництво і регіоналізм в українському державотворенні (1917-1920). К., 2001.
 13. Лисяк-Рудницький І. Проблеми термінології та періодизації в українській історії // Історичні есе. У 2-х т. Т. 1. К., 1994.
 14. Макарчук С. Писемні джерела з історії України. Львів, 1999.
 15. Маринич О. Україна: історико-географічні краї // Краєзнавство. 1993. №1.
 16. Мацюк О. Архiвнi документи з iсторичного краєзнавства // Iсторичне краєзнавство i нацiональне виховання. Львiв, 1994.
 17. Реєнт О.П. Сучасна історична наука в Україні: шляхи поступу // Український історичний журнал. 1999. №3.
 18. Середяк А. Краєзнавчі дослідження в Україні (історіографічний аспект) // Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 14. К., 2004.
 19. Скрипник П. Горбик В. До питання про історичне районування України // Укр. іст. журн. 1995, № 2.
 20. Тронько П. Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття (досвід, проблеми, перспективи). К., 2000.
 21. Троян С.С. Будз М.Д. Термінологічний словник із методики країнознавчих досліджень. Рівне, 2002.
 22. Українське народознавство. Львів, 1997.
 23. Франко І. Галицьке краєзнавство // Зібрання творів у 50-ти тт. Т. 46. Кн. 2.К., 1986.
 24. Андрусяк М. Українські історично-краєзнавчі досліди // Наша Батьківщина. 1937. №2.
 25. Арсенич П. З історії музеїв Галичини // Наукові записки Івано-Франківського краєзнавчого музею. Вип.1. Івано-Франківськ, 1993.
 26. Білокінь С.І. Київська школа академіка М.С.Грушевського // Український історичний журнал. 1996. № 5.
 27. Верменич Я. Становлення інформаційної системи та інфраструктури регіоналістики в Україні кінця ХІІІ – ХІХ ст. // Історіографія історії України. Вип.14. К., 2004.
 28. Водотика С. Наукові історичні школи й провідні тенденції розвитку історичної науки // Проблеми Історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий збірник наукових праць. Вип. 6. К.5. 2002.
 29. Водотика С.Г. Трагічна доля академіка ВУАН М.Є.Слабченка // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий науковий збірник. Вип.3. К., 1994.
 30. Гавдяк М. Із наших обласних музеїв // Наша Батьківщина. 1938. №4.
 31. Гермайзе О. В.Б.Антонович в українській історіографії // Україна. 1928. № 5.
 32. Голубко В. Є., Качараба С.П. , Середяк А. В. Історичне краєзнавство. Начальний посібник. Ч. 1. Львів : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
 33. Голубко В. Є., Середяк А. В., Генега Р. Я. Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень. Курс лекцій. Ч.2. Львів :ЛНУ ім.. Івана Франка,2011.
 34. Дашкевич Я. Довкола „Хроніки міста Львова” Дениса Зубрицького // Спеціальні історичні дисципліни. Питання теорії та методики. Ч. 8-9. Част. 2. К., 2002.
 35. Дем’ян Г. Історично-етнографічна діяльність першого бойківського музею // Архіви України. 1970. №5.
 36. Дем’ян Г. Минуле для сучасного i майбутнього: краєзнавча спадщина Iван Миколайович Вагилевич // Отчий край-88. Iсторико – лiтературний збiрник. Вип.3. К.,1988.
 37. Журба О.І. Київська археографічна комісія. 1843-1921. Нариси історії і діяльності. К., 1993.
 38. Історичне краєзнавство в Українській РСР. Київ, 1989.
 39. Козицький А. Краєзнавчо-туристичне товариство „Плай” (1924-1939) // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 33. Львів, 1998.
 40. Козицький А. Український краєзнавчий рух Східної Галичини у міжвоєнний період // Краєзнавство і туристка. Львів. 1995. № 1.
 41. Козицький А. Українські краєзнавчі музеї Галичини в міжвоєнний період // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 34. Львів, 1999.
 42. Колесник М.П. Історичне товариство Нестора-літописця та його вклад в розвиток історичної науки в Україні // Український історичний журнал. 1995. № 5.
 43. Крип’якевич І. З історії галицького краєзнавства. Львів, 1931.
 44. Лавринюк В. Розвиток краєзнавства на території Тернопільщини // Наукові записки Тернопільського краєзнавчого музею. Тернопіль, 1993.
 45. Мацюк О. Використання документiв архiвiв у галузi iсторичного краєзнавства при пiдготовцi статей до Зводу пам’яток історії та культури // Архiви України. 1969. №3.
 46. Пристайко В., Шаповал Ю. Справа “Спілки Визволення України”. Невідомі документи і факти. К., 1995.
 47. Репресоване краєзнавство (20-30-ті роки). К., 1991.
 48. Рубльов О. 3 історії наукових контактів Галичини і Наддніпрянщини 1920-х років: відвідини УРСР львівськими істориками М.Кордубою та І.Крип’якевичем // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (36. статей). Вип. 14. К.,2001.
 49. Свєнціцький І. Про музеї та музейництво. Львів, 1920.
 50. Серкіз Я. Історичне краєзнавство. Львів, 1995.
 51. Скрипник Г. Етнографічні музеї України. Київ, 1989.
 52. Стельмах С. Парадигми історичної думки у XX столітті // Політична думка. 1997. №4.
 53. Толочко Я. Продовжити традиції істориків минулого // Київська старовина. 1995. №5.
 54. Томпсон П. Голос прошлого. Устная история. Москва, 2003.
 55. Удод О. А. Історія в дзеркалі аксіології. Роль науки та освіти у формуванні духовних цінностей українського народу в 1920-1930-х рр. К., 2000.
 56. Українське краєзнавство: сторінки історії // Г. Дем’янчук, Б. Дем’янчук, А.Дем’янчук. Київ, 2006.
 57. Франко І. Галицьке краєзнавство // Зібрання творів у 50-ти тт. Т. 46. Кн. 2.К., 1986.
 58. Чоповський В. Українська інтелігенція у національно визвольному русі на Західній Україні (1918-1939). Львів, 1993.
 59. Шпорлюк Р. Україна: від імперської периферії до суверенної держави // Сучасність. 1996. № 12.
 60. Актуальні питання виявлення і дослідження пам’яток історії та культури (на матеріалах Зводу пам’яток історії та культури України). Ч.2. К., 1999.
 61. Баженов Л.В. Історичне краєзнавство Правобережної України XIX – на початку XX ст.: Становлення. Історіографія. Бібліографія. Хмельницький, 1995.
 62. Громадські музеї Львівщини. Довідник у двох томах. Т.І. Львів, 2007; Т.ІІ. Львів, 2008.
 63. Етнографія України. Навч. посібник / За ред. С.А.Макарчука. Львів, 1994.
 64. Зашкільняк Л. Методологічні аспекти світового історіографічного процесу і сучасна українська історична наука // Українська історіографія на зламі століть: здобутки і проблеми. Львів, 2004.
 65. Івченко А. Міста України. Довідник. К, 1999.
 66. Історія світової культури. Культурні регіони. Вид. 3-е. К. 2000.
 67. Козицький А. Львів в історико-краєзначих дослідженнях українських авторів у міжвоєнний період // “Львів: історія – населення – культура.” Тези доповідей та повідомлення українсько-польської наукової конференції 18-20 травня 1994 р. Львів, 1994.
 68. Крикун М. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в ХV-ХVІП ст. Кордони воєводств у світлі джерел. К, 1993.
 69. Крисаченко В.С., Хилько МЛ. Екологія. Культура. Політика: Концептуальні засади сучасного розвитку. К., 2001.
 70. КруглашовА. Драма інтелектуала: політичні ідеї Михайла Драгоманова. Чернівці, 2000.
 71. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри. Енциклопедія. К., 1998.
 72. Пам’яткознавчі студії в Україні: теорія і практика. К., 2007.
 73. Праці Центру пам’яткознавство. Вип. І. К., 1992.
 74. Проект історико – географічного словника Галичини та Буковини Мирона Кордуби // Наукові записки університету “Острозька Академія”. Історичні науки. Вип. 1 Острог, 2000.
 75. Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Київ. Вип.1. 2007; Вип.2. 2008.
 76. Сарбей В. Актуальные задачи историков Украины сегодня // histomed.kiev.ua
 77. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. К., 2000.
 78. Середяк А. Історичне краєзнавство: доробок останнього десятиріччя // Українська історіографія на зламі століть: здобутки і проблеми. Львів, 2004.
 79. Середяк А. Історія буднів як напрямок краєзнавчих досліджень // Друга наукова конференція „Історичні пам’ятки Галичини”. Львів, листопад 2002 року. Львів, 2003.
 80. Смитнина О.В. Економічні основи відтворення регіональної історії // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Вип. 7. К., 1999.
 81. Смолій В. Національна ідентичність у добу глобалізму; історичні традиції та сучасні перспективи // Греки на українських теренах. К., 2000.
 82. Совгіра С. Підготовка майбутнього вчителя до екологічного виховання старшокласників (на краєзнавчому матеріалі) Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 /; Ін-т педагогіки АПН України. К., 1999.
 83. Сучасні вимоги до діяльності музейних закладів на громадських засадах. Матеріали наради-семінару керівників громадських музейних закладів Львівщини. 14 травня 2008 року. Львів, 2008.
 84. Тронько П. Історичне краєзнавство: крок у нове тисячоліття (досвід, проблеми, перспективи). К., 2000.
 85. Франко І. Найновіші напрямки в народознавстві // Зібрання творів у 50-ти тт. Т. 45. К.,1986.
 86. Шульга И. Социальный ареал жизни личности // Социология: теория, методы, маркетинг. 2002. № 2.
 87. Хархаліс У. Риси української ментальності та їх прояв у народній обрядовості. (на прикладі Закарпаття) rusnauka.com/NIO_2007/Philosophia/18373.doc.htm
 88. Бахрушин СВ. Задачи исторического изучения края // Краеведение. 1928. №3.
 89. Бездрабко В. Методико-теоретичні проблеми на сторінках журналу “Краєзнавство” (1927-1930 рр.) // Краєзнавство. 1995. №1-4.
 90. Бокки Ф. Методы изучения истории городов // Новая и новейшая история. 1999. №1.
 91. Брайчевський М.Ю. Максим Берлинський та його „Історія міста Києва” // Берлінський М.Ф. Історія міста Києва. К.,1991.
 92. Гермайзе О. В.Б.Антонович в українській історіографії // Україна. 1928. № 5.
 93. Грінченко Г. Усна історія. Методичні рекомендації з організації дослідження. Харків, 2007.
 94. Грінченко Г. Усна історія. Методичні рекомендації з аналізу наративних інтерв’ю. Харків, 2008.
 95. Грушевський М. Степ і море в історії України // Український історик.-1991-1992.-№3-4; 1-4.
 96. Зєрбіно Д. Наукова школа: лідер і учні (нова концепція). Львів, 2000.
 97. Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали наукової краєзнавчої конференції. Львів, 26 жовтня 2000р. Львів, 2001.
 98. Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали третьої наукової краєзнавчої конференції. Львів, листопад 2003. Львів, 2004.
 99. Кісь О. Усна історія: становлення, проблематика, методологічні засади // Україна модерна. Вип. 11. Київ-Львів, 2007.
 100. Кизима В. Культурологія і сучасна методологія гуманітарного знання // Весник НАН України. 2001. № 5. С. 18-21.
 101. Колесник І. Українська історіографія (XVIII – початок XX століття). К., 2000.
 102. Кревецький I. Льокальна історія // Нова зоря. 1928. Ч. 12.
 103. Кревецький I. Регіоналізм. Що досі зробили галицькі українці на сім полі // Нова зоря. 1928. Ч. 8.
 104. Левенець Ю. Теоретико-методологічні засади української суспільно-політичної думки: проблеми становлення та розвитку (друга половина XIX – початок XX століття). К., 2001.
 105. Методология региональных исторических исследований. Российский и зарубежный опыт. Материалы международного семинара 19-20 июня 2000 года. Санкт-Петербург, 2000.
 106. Михальчишин І. Список пам’ятників стародавньої історії Львівської області. Львів, 1993.
 107. Оболенская С.В. „История повседневности” в современной историографии ФРГ // Одиссей. Человек в истории. М., 1990.
 108. Основания регионалистики: Формирование и эволюция историко-культурных зон Европейской России. Под. ред.А.С.Герда, Г.С.Лебедева. – СПб., 1999; peter-clab.spb.ru
 109. Основи краєзнавства. /Демідієнко О., Іонова О., Кузнєцова В. Харків, 1999. \
 110. Пелещишин М. Археологія в історичному краєзнавстві. Львів, 1999.
 111. Підгаєцький В. Основи теорії та методології джерелознавства з історії України ХХ століття. Дніпропетровськ, 2001.
 112. Потульницький В. Схеми і періодизації історії України в українській історіографії 19-20 ст.: проблеми теорії та методології // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Ч.5. Історіографічні дослідження в Україні. Вип.10. Ч.2.
 113. Потульницький В. Українська та світова історична наука // Український історичний журнал. 2000. №3
 114. Потульницький В.А. Українська та світова історична наука //Український історичний журнал. 2000. № 2.
 115. Регіональна політика в Україні. наукові основи, методи, механізми. Зб. наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (21-23 травня 1998 р.) У 3-х чч. Львів, 1998.
 116. Регіональна політика України: концептуальні засади, історія, перспективи. Міжнародна науково-практична конференція 10-11 листопада 1994 р. К., 1995;
 117. Санцевич А.В. Видатний український історик М.Є.Слабченко. К., 1993.
 118. Український родовід .Матеріали генеалогічної конференції, грудень, 1995р. Львів, 2001.
 119. Томпсон П. Голос из прошлого. Устная история. М., 2003.
 120. Черниш Н. І. Соціологія: Курс лекцій. Львів, 1996.
 121. Хрестоматия по устной истории. СПб., 2003.
 122. Iсаєвич Я. Краєзнавство у діяльності МАН старшокласників Львова // Третя республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства. К. 1984.
 123. Історичне краєзнавство в Українській РСР. К., 1989.
 124. Великий В. Земля кличе. Краєзнавство в школi. Основа. 1994. -травень.
 125. Громадські музеї Львівщини. Т.І. Львів, 2007.
 126. Дашкевич Я. Бiблiографiчна картотека з краєзнавства Львiвської областi // Науково-методичний збірник (Державна iсторична бiблiотека УРСР). 1961. №1.
 127. Дем’ян Г. Вiстi з шкіл. Юнi краєзнавцi вивчають історію, культуру i етнографію Бойкiвщини (Львiвська область).
 128. Дем’ян Г. Поради краєзнавцям – дослiдникам повстанського руху. Львiв, 1992.
 129. Дем’ян Г. Шкiльне товариство по вивченню фольклору, етнографiї та краєзнавства // Народна творчiсть та етнографiя. 1988. №3.
 130. Касьяненко Л. Родом з Денисова: про краєзнавчу роботу вчителя Габ’яка з с.Денисова Козiвського району Тернопiльщини // Освiта, 1991.18 жовтня.
 131. Качкан В. Українське народознавство в іменах. Ч.1-2. К., 1994.
 132. Колесник І. Курс української історіографії у вищій школі: нова модель викладання // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип. І.
 133. Костриця М. Туристично-краєзнавча робота в школi: посiбник для вчителя. К., 1985.
 134. Краеведение. Пособие для учителя. М.1987.
 135. Крип’якевич I. З iсторiї галицького краєзнавства. Львiв, 1931.
 136. Лаба В. Мiсце краєзнавства в концепцiї нацiональної школи // Основа, 1992.
 137. Методика историко-краєведческой работы в школе. М., 1992.
 138. Методичнi поради та питання для збирачів пам’яток етнографiї, фольклору i топонiмiї. Львiв, 1998.
 139. Наш край. Методичнi поради вчителям. Львiв, 1997.
 140. Петренко В. Історико – краєзнавча позакласна робота в школі. К.,1969.
 141. Пилипів І. Стояновська С. Краєзнавчий музей при СШ № 34 ім .Маркіяна Шашкевича. Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали наукової краєзнавчої конференції. Львів, 26 жовтня 2000р. Львів, 2001 .
 142. Покотило В.Серьодкiна Д. Юний краєзнавець: учнiвське товариство Менської середньої школи Чернiгiвської областi. К., 1969.
 143. Поленський Є. Шкiльний музей. Львiв, 1993.
 144. Потехин В. Народоведение Крыма. Методическое пособие для учителей 1-3 классов. Сімферополь, 1997.
 145. Прус Р. Краєзнавча робота в школi. К., 1984.
 146. Самохин Ю.С. Оправдание краеведения // kraevedenie.chat.ru
 147. Святогор А. Краєзнавчий матеріал на уроках історії // Рад. школа.,1985. №2.
 148. Серкiз Я. Історичне краєзнавство. Львiв,1995.
 149. Ступка Л. Організація пошукової роботи з етнографії в шкільних краєзнавчих музеях. К., 1987.
 150. Федик I. Історія Львова: примірне планування спецкурсу 10-11 кл.// Основа. 1993. 27 серпня.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму