Масик Роман Володимирович

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: roman.masyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія науки і техніки, історіографія, історичне краєзнавство, історія монументальної скульптури, економічна історія Польщі у 1920–1930 рр.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Крайове археологічне товариство у Львові (1875–1890). // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Львів, 2008. – Вип. 9–10. – С. 157–170.
 2. Генеалогічні дослідження польських історичних товариств Львова останньої чверті ХІХ–30-х рр. ХХ ст. // Історико-політичні проблеми сучасного світу. – Т. 19–20. – Чернівці: Рута, 2009. – С. 278–282.
 3. Діяльність Львівського доісторичного товариства (1932–1939) // Схід. – № 5 (96). – Донецьк: Український культурологічний центр, 2009. – С. 58–61.
 4. Військова тематика в монументальній скульптурі радянського Львова. (в співавторстві) // Воєнна історія Галичини та Закарпаття. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції, м. Львів, 15 квітня 2010 р. – С. 697–702.
 5. Товариство шанувальників минувшини Львова (1906–1939). // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 263–280.
 6. Львівське відділення Польського краєзнавчого товариства. // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали п’ятої наукової краєзнавчої конференції. 12 листопада 2010 р. – Львів, 2011. – С. 49–58.
 7. Питання дидактики історії у діяльності Польського історичного товариства (20 – 30-і роки ХХ ст.). // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – Вип. 21. – Львів, 2012. – С. 544–555.
 8. Пам’ятники та меморіальні таблиці міста Львова: монографія / Ігор Мельник, Роман Масик. – Львів: Апріорі, 2012. -320 с.; 540 іл.
 9. Польське економічне товариство у Львові (1921–1939). // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2012-2013. – Вип. 13-14. – С. 187–201.
 10. Polish Goverments’ Raliway Politics  in the Reception of  the Commercial and Industrial  Chamber in Lviv (1922–1939). // Roczniki Administracji i Prawa. 2014. Vol. 16. P. 133-145. 
 11. Проблема нелегальної торгівлі у міжвоєнній Польщі в обговореннях Промислово-торгової палати у Львові. // Наукові записи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: історія. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – Ч. 2. – С. 143–147.
 12. Промислово-торгова палата у Львові у міжвоєнний період. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2015. – Вип. 16. – С. 206–220.
 13. Промисловий податок у міжвоєнній Польщі (рецепція господарського середовища Східної Галичини). // Х міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита”. – Дніпро, 27–28 жовтня 2016 р. – К., 2016. – С. 93–95.
 14. Державне регулювання цін на товари першої необхідности у міжвоєнній Польщі (рецепція господарського середовища Східної Галичини). // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – С. 191–212.
 15.  Нафтовидобування у міжвоєнній Польщі. // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С. 790–802.
 16. Участь підприємств Східної Галичини в цивільних державних замовленнях Польщі  (1920–1939). // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2017. Випуск 18. C. 180–191.
 17. Zmiany w strukturze gospodarczej i możliwościach przedsiębiorczości w Galicji Wschodniej w wyniku wojen 1914-1921 // Społeczny bilans otwarcia polskiej niepodległości. – Wrocław, 2018 – s. 281–298.
 18. Туризм у Східній Галичині в міжвоєнний період: історико-економічний аспект. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018–2019. Випуск 19–20. C. 435–448.
 19. Niepoległość Polski w prasie ukraińskiej 1918 roku // Drogi do niepodległości. Polska odrodzona. Warszawa, 2019. – s. 173–198.
 20. Edukacja ekonomiczna na wyższych uczelniach Lwowa w okresie międzywojennym // Postacie i instytucje. Gospodarcze i społeczne znaczenie edukacji na ziemiach polskich przed 1939 rokiem. Wrocław, 2019. S. 199–218.
 21. Budynki organizacji gospodarczych międzywojennego Lwowa po roku 1945 // Polska w nowej rzeczywistości. Rok 1945 z perspektywy gospodarczej i społecznej. – Wrocław, 2020. S. 113–127.
 22. The authority’s policy of the interwar Poland concerning economical initiatives of the national minorieties of the south-eastern provinces. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2021. Випуск. 22. С. 102–111.
 23. Союз польських нафтових промисловців у Львові. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2022. Випуск. 23. С. 278–302.
 24. Attempts to organize oil industry in interwar Poland. // Східноєвропейський історичний вісник. 2022. Випуск 23. С. 74-89.
 25. Eastern Galicia in the Polish Economic System Between the Two World Wars // Trimarium. 2023. №.2. S. 65–84.
 26. Odbudowa przemysłu naftowego Galicji po pierwszej wojnie światowej (1918–1923) // Procesy modernizacyjne w “Młodszej Europie”. Rzeszów, 2023. S. 102–117.
 27. Polityka naftowa rządów Austro-Węgier i II RP w recepcji ukraińskich środowisk gospodarczych i politycznych // Polskie dokonania modernizacyjne w oczach zagranicy. Rzeszów, 2023. S. 54–69.

Біографія

Народився 7 серпня 1983 р. у Львові. У 2000–2005 рр. Навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка.

У 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Польські наукові історичні товариства Львова кінця ХІХ – 30-х років ХХ ст.: виникнення, розвиток і формування інтелектуального середовища».

Від 2008 р. працює асистентом кафедри історичного краєзнавства Львівського університету, від – 2012 р. – доцент цієї ж кафедри.

У 2021–2023 рр. навчався в докторантурі Львівського університету. Працює над докторською дисертацією на тему:  “Енергетичний комплекс Західної України в економічній політиці урядів міжвоєнної Польщі”.

Член Польського товариства економічної і соціальної історії, наукового товариства імені Шевченка.

Проекти

7.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

8.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

9.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

10.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

11.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

«Семінар з геоісторії Галичини» (Seminarium geohistorii Galicji (1772-1918)). Ягеллонський університет у Кракові 2021–2022 в рамках стратегії POB Heritage 2020–2025.

Методичні матеріали

Силабус навчальної дисципліни Замки і фортеці Західної України для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Історія)

Силабус з курсу Історичні пам’ятки Галичини

Робоча програма з курсу Історичне краєзнавство

Опис навчальної дисципліни “Історичне краєзнавство” для студентів Історичного факультету

Робоча програма з дисципліни спеціалізації Соціально-економічна історія України для студентів магістрів історичного факультету

Робоча програма з курсу Економічна історія України: виробництво, торгівля фінанси

Робоча програма з курсу Історичні пам’ятки Галичини

Робоча програма з курсу Економічна історія України: виробництво, торгівля фінанси

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!