Соціально-економічна історія України

Тип: На вибір студента

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1030доцент Масик Р. В.Ісом-11с

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Соціально-економічна історія України» має сформувати в студентів цілісні уявлення про господарські й соціальні зміни на українських землях в минулому. В дисципліні представлено економічний розвиток на українських землях від найдавніших часів до початку ХХІ ст. Студенти ознайомлюються з особливостями господарювання, структурою економіки в різні історичні епохи; державною економічною й соціальною політикою. Окремо розглядається ґенеза господарського, фінансового, гірничого, трудового і т. п. права. Під час вивчення дисципліни студенти навчаються роботі з господарською статистикою. Акцентується на впливі економічного розвитку на соціальну структуру населення. Вивчаються життєві й кар’єрні можливості населення українських земель в різні історичні періоди.

Метою вивчення дисципліни «Соціально-економічна історія України» є: дати студентам ґрунтовні знання, що стосуються економічного розвитку українських земель, ознайомити з її основними віхами, показати зміни соціальної структури, способу життя.

Завдання курсу:

 • ознайомити студентів з основними дослідженнями з соціальної й економічної історії України;
 • навчити слухачів дисципліни користуватися основними методами та інструментарієм господарської історії;
 • ознайомити студентів з основними віхами економічної історії України;
 • показати особливості соціальної структури населення українських земель в різні історичні епохи;
 • навчити визначати життєві й кар’єрні можливості мешканців українських земель в різні періоди історії;
 • ознайомити студентів з основами економічної і соціальної політики держав, до складу яких входили українські землі;
 • навчити аналізувати дані господарської статистики.

ознайомити з розвитком на українських землях господарського, фінансового, трудового і т. п. права.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Економічна історія України і світу / за ред. Б. Д. Лановика. – Київ: Вікар, 1999.
 2. Економічна історія України: історико-економічне дослідження : в 2 т. / відп. ред. В. А. Смолій. – Київ: Ніка-центр, 2011.
 3. Економічна історія України: Навчальний посібник / Уперенко М. О., Кузнєцов Е. А., Парієнко Г. К. та ін. – Одеса, 2005.
 4. Злупко С. М. Економічна історія України. Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2006.
 5. Історія українського селянства: Нариси в 2 т. / НАН України. Ін-т історії України. – Київ: Наукова думка, 2006.
 6. Лазарович М. В. Економічна історія. Навчальний посібник. – Київ: Знання, 2008.

 

Додаткова література:

 1. Андрійчук В. Г., Зубець М. В., Юрчишин В. В. Сучасна аграрна політика: проблемні аспекти. – Київ: Аграрна наука, 2005.
 2. Аржевітін С. М. Трансформація грошово-кредитних відносин у сучасній економіці України. – Київ: Майстерня книги, 2009.
 3. Балабушевич Т. А. Аграрна історія Галичини другої половини XVIII ст. / АН України. Ін-т історії України. – Київ: Наукова думка, 1993.
 4. Банківська система України: монографія / В. В. Коваленко, О. Г. Коренєва, К. Ф. Черкашина, О. В. Крухмаль. – Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010.
 5. Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946–1980-ті рр.). – Київ: Альтернативи, 1999.
 6. Бойко І. Д. Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1963.
 7. Брайчевський М. Ю. Біля джерел слов’янської державності: Соціально-економічний розвиток черняхівських племен. – Київ, 1964.
 8. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм. XV–XVIІI ст. – Київ, 1997.
 9. Бут О. М., Добров П. В. «Економічна контрреволюція» в Україні в 20-30-і роки ХХ ст.: від нових джерел до нового осмислення. – Донецьк: УкрНТЕК, 2000.
 10. Васюта І. Галицько-Волинське село між двома світовими війнами. Львів: Каменяр, 2010.
 11. Великий голод в Україні 1932–1933 років: у 4 т. / С. В. Кульчицький (наук. ред.); Ін-т історії України НАН України. – Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008. – Т. 1–4.
 12. Винар Богдан. Українська промисловість: студія совєтського колоніалізму – Т. 1. – Париж; Нью-Йорк; Мюнхен, 1964. (Зап. НТШ. – Vol.CLXXV).
 13. Витанович І. Історія українського кооперативного руху. – Нью-Йорк, 1964.
 14. Водотика Т. Історії успіху: видатні українські бізнесмени ХІХ ст. – Харків: «Фоліо», 2020.
 15. Водотика Т. Простір можливостей. Україна в добу заліза та пари. – Київ: «Кліо», 2018.
 16. Вознесенська Г. О. та ін. Чорна металургія та металообробка населення Східноєвропейського лісостепу за доби ранніх слов’ян і Київської Русі (друга половина І тис. – перша чверть ІІ тис.). – Київ: Наук. думка, 1996.
 17. Волосник Ю. П. Нова буржуазія України та розвиток приватнопідприємницької діяльності на фінансовому ринку в Україні в роки непу. – Харків: НМЦ «СД», 2002.
 18. Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917–1927 рр.). – Київ, 2000.
 19. Геєць В. Економіка України: моделі реформування, зміна структури та прогноз розвитку. – Київ, 1993.
 20. Горбаненко С. А., Шашкевич Г. О. Землеробство давніх слов’ян (кінець І тис. до н.е. – І тис. н.е.). – Київ: Академперіодика, 2010.
 21. Гринчуцький В. І. Промислові трести України в 20-ті роки / Терноп. держ. техн. ун-т. – Київ: Наук. думка, 1997.
 22. Гудь Б. Загибель Аркадії. Етносоціальні аспекти українсько-польських конфліктів ХІХ – першої половини ХХ століття. – Львів, 2006.
 23. Гуржій О., Реєнт О., Шапошнікова Н. Нариси з історії розвитку виробничих відносин і торгівлі в Україні (друга половина XVIІ — початок ХХ ст. ). – Київ: Інститут історії України НАН України, 2018.
 24. Довжик І. В. Промисловий розвиток Донбасу в системі економіки Наддніпрянської України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Східноукр. НУ ім. В. Даля. – Луганськ, 2003.
 25. Донік О. М. Купецтво України в імперському просторі (ХІХ ст.). – Київ, 2008.
 26. Економічний і соціальний стан аграрного сектора України: наукова статистично-аналітична розробка / П. Т. Саблук, О. А. Бугуцький, М. К. Орлатий та ін. – Київ: Інститут аграрної економіки УААН, 1997.
 27. Заброварний Б. Й., Михайлюк О. Г. Українське село в роки Першої світової війни / Волинський ДУ. – Луцьк: Надстир’я, 2002.
 28. Задорожний В. Є. Товарне виробництво і торгівля на західноукраїнських землях (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.). – Львів: Вища школа, 1989.
 29. Задорожнюк А., Реєнт О. Промислове виробництво в містах і містечках Подільської губернії кінця XVIII – початку ХХ ст. – Київ, 2008.
 30. Заяць А. Міське суспільство Волині ХVІ – першої половини ХVІІ ст. – Львів, 2019.
 31. Кісь Я. П. Промисловість міста Львова у період феодалізму (ХІІІ–ХІХ ст.). – Львів: ЛДУ, 1968.
 32. Ковальчак Г. І. Економічний розвиток західноукраїнських земель. – Київ, 1988.
 33. Конквест Р. Жнива скорботи: радянська колективізація і голодомор / пер. з англ. С. Васильченка, О. Вітрученка, Ю. Медюка. – Київ: Либідь, 1993.
 34. Коцур В. П. Історичні дослідження: упереджені та об’єктивні оцінки (соціальні зміни і політичні процеси в Україні 1920–30-х рр.): Історіографія. – Київ: Наукова думка, 1998.
 35. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні XX ст. – Київ: Основи, 1997.
 36. Кравчик Г. Г. Українське село під владою номенклатури (60–80-ті рр. ХХ ст.). – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2001.
 37. Крачковский Б. П. Сільськогосподарські робітники України: 1960-і – перша половина 90-х рр. – Львів: Логос, 1998
 38. Крижановська О. О. Соціальні настрої та уявлення селян Правобережної України у 20 – 50-х рр. ХІХ ст. // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 130–142
 39. Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.) – Київ: Альтернативи, 1999.
 40. Лантух І. В. Формування інфраструктури ринку в Україні в роки нової економічної політики (1921–1928 рр.). – Харків: Основа, 2004
 41. Толочко О., Толочко П. Київська Русь. – Київ: Альтернативи, 1998.
 42. Шевченко В. М. Скасування кріпосного права у 1861 році: спроба нетрадиційного аналізу. – Київ, 2008.
 43. Шуп’яна М. Реформування суспільного та державного життя в Австрійській імперії за часів правління імператриці Марії-Терезії (1740–1780 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013. – Вип. 58. – С. 126–134.
  Інтернет-джерела:
 44. Інститут історії України URL: http://history.org.ua/uk
 45. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського URL: http://www.nbuv.gov.ua/

Силабус:

Завантажити силабус