Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень

Тип: На вибір студента

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1030доцент Середяк А. В.Ісом-11с

Опис курсу

Курс передбачає засвоєння студентами трьох змістових модулів. Лекції читає викладач в аудиторії або дистанційно в системі Microsoft Teams з показом на екрані монітору презентацій. Студенти для візуального розкриття теми також готують презентації і захищають індивідуальні завдання під час заняття-конференції. Після презентації завдання планується обговорення, відповідь на запитання, дискусія (модератор- викладач). Викладач рекомендує літературу для виконання індивідуальних завдань. Водночас магістри повинні максимально розширити кількість використаних джерел та літератури при підготовці виступу, використати результати власних польових досліджень.

Рекомендована література

Основна та додаткова література

Боднар Г. Львів. Щоденне життя міста очима переселенців із сіл (50-80-ті роки ХХ ст.): монографія. Львів, 2010. 340 с.

Верменич Я. В. Історична регіоналістика: навчальний посібник / Я. В.Верменич; відп. ред. В. А.Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 412 с

Верменич Я. Історична локалістика у пошуках дослідницького об’єкта: міська і сільська історії / Регіональна історія України. Збірник наукових статей. 2010. Випуск 4.

Верменич. Я. Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація термінів. / Регіональна історія України. Збірник статей. Вип. 1. 2007

Гнатюк О. Відвага і страх. К.: Дух і літера, 2017. 496 с.

Гнатюк О. прощання з імперією. Українські дискусії про ідентичність. Авторизований переклад з польської. К.: Критика, 2005. 258 с.

Грінченко Г. Г. Усна історія: Методичні рекомендації з організації дослідження: Для студентів і аспірантів. Харків, 2007.

Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856–1886). Київ: Критика, 2006. Режим доступу: http://shron1.chtyvo.org.ua/Hrytsak_Yaroslav/Prorok_u_svoii_vitchyzni_Franko_ta_ioho_spilnota_1856_-_1886.pdf

Дашкевич Я. Шотландія і Україна, або про межі історичного компаративізму / Я. Дашкевич // Схід-Захід: Історико- культурологічний збірник. Спеціальне видання “Russia et Britannia”: Імперії та нації на окраїнах Європи. Харків, 2001. Вип. 4. С. 120–130.

Довгополова О. «Розриви» колективної пам’яті: проблематика виявлення та лікування Україна Модерна , Справа філософії у сучасній Україні. 26/2019.

Економіка спадщини. Посібник для малих громад /Туристична Асоціація Івано-Франківщини, ТВЩ «Знати про Карпати», 2019. 120 с.

Зарицький Т. Парадигма прикордоння і центро-периферійні підходи / Україна Модерна, №18/2011.

Захарко О. Внутрішня мотивація як психологічний феномен. Соціогуманітарні проблеми людини №3, 2008. Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/27475/17-Zakharko.pdf?sequence=1

Ідеологія і політика. Образ Іншого у пострадянських суспільствах число 2(16), 2020. Режим доступу: https://www.ideopol.org/?lang=uk

Історія повсякденності теорія та практика: матеріали Всеукр. наук. конф., Переяслав-Хмельницький, 14–15 трав. 2010 р./ Упоряд. О. М. Лукашевич, Т. Ю. Нагайко. Переяслав-Хмельницький, 2010.

Каганов Ю. Компаративний підхід в історії: витоки та еволюція становлення наукові праці історичного факультету запорізького національного університету, 2010, вип. xxviii

Кісь. О. Усна історія: концептуальні засади /Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. Вип. 2. Ч. 3.

Ковальська Л. Савош Л. Економічна безпека регіону: оцінка та механізми забезпечення. Економічний форум. 2014. № 4

Козюра К. Малий Відень на Сході. Вплив пам’яті й національної мітології на творення локальности в сучасних Чернівцях Україна Модерна: Перша світова: українська перспектива № 23 / 2016.

Коляструк О.А. Предмет історії повсякденності: історіографічний огляд його становлення у зарубіжній та вітчизняній історичній науці / Український історичний журнал, 2007, № 1 .Режим доступу: http://history.org.ua/JournALL/journal/2007/1/13.pdf

Копієвська О. Трансформаційні процеси в культурі сучасної України Монографія. Київ, 2014. 296 с. Режим доступу: http://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=11009

Котенко Я.В., Ткачук А.Ф. Локальна ідентичність і об’єднані територіальні громади (видання друге, виправлене та доповнене) / Я. Котенко, А. Ткачук. – К.: ТОВ «Видавництво «ЮСТОН», 2018. – 56 с.

Малес Л. Середа В.(ред). Соціологія міста. Донецьк, 2010.

Павлишин О. Емансипація жінки-селянки в роки Першої світової війни. «Бабська революція» 1918 р. у Східній ГаличиніУкраїна Модерна: Перша світова: українська перспектива № 23 / 2016. Режим доступу: http://uamoderna.com/images/archiv/23-2016/23_Pavlyshyn.pdf

Писяжнюк Ю. Ментальність українського селянства в умовах капіталістичної трансформації суспільства (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.) / УІЖ. №.3. 1999.

Присяжнюк, Ю. П. Українське селянство Наддніпрянської України: соціоментальна історія другої половини ХІХ – початку ХХ ст : монографія / Ю. П. Присяжнюк; Академія наук Української РСР. Черкаси: Вертикаль, 2007. 640 с. : іл.