Середяк Алла Володимирівна

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: alla.seredyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Історія книги, методика та методологія краєзнавчих досліджень, історія Товариства “Просвіта”, історія краєзнавчих студій у Львівському університеті.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

 1. Нарис історії “Просвіти”. Львів-Краків-Париж, 1993 (співавтор).
 2. Краєзнавчі видання товариства “Просвіта” // Наукові зошити історичного факультету. – Вип. 3. – Львів, 2000. – С. 122-125.
 3. Історія буднів у краєзнавчих дослідженнях //Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали другої краєзнавчої конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.
 4. “Просвіта” і українське радикальне середовище Галичини / А. Середяк // Україна: культурна спадщина, свідомість, державність. Вип.19. – «Просвіта» – оберіг незалежності та соборності України. // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. /Відп. Ред. Я.Ісаєвич – Львів, 2011 – С.394-413
 5. Просвітянські впливи на вироблення концепції національної освіти ЗУНР / Алла Середяк // Історичні пам’ятки Галичини: матеріали п’ятої наук. краєзнавчої конф. (Львів, 12 листопада 2010 р.). – Львів, 2011. – С. 59–64.
 6. Мирон Кордуба і українська громада в Москві (штрих до історії візиту 1907 року) / Алла Середяк // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / [відп. ред. Микола Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 5: Ювілейний збірник на пошану Олександра Колянчука. – С. 153–157.
 7. До проблеми опрацювання архівних фондів в сучасних книгозбірнях // Документ, мова, соціум: теорія та практика / А. В. Середяк // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції,  квітень, 2013. – Київ, 2013.- С. 143-151.
 8. Історичне краєзнавство у Львівському університеті / Віктор Голубко, Алла Середяк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ПАІС, 2013. – Вип 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету / За ред. Олексія Сухого. – С. 110–115.
 9. Читацькі інтереси галицького селянства в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: проблеми попиту і пропозиції / Алла Середяк // Перспективні напрямки світової науки : збірник статей учасників ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал світової науки”. – Запоріжжя, 2015. – Т. 1 : Науки гуманітарного циклу. – С. 7–10.
 10. Священик, вчитель, урядник: сільська інтелігенція в просвіті галицького селянина на зламі ХІХ–ХХ століть / А. Середяк, Д. Іванків // Держава і церква в новітній історії України. – Полтава, 2015. – С. 394–401.
 11. Галицький селянин і українська книжка наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі видань Товариства “Просвіта”) / Алла Середяк // Україна Модерна. – Харків, 2015. – Вип. 22 : Історія та культура читання. – С. 116–138.
 12. Кров на паризькому бруку (формування громадської думки про постать Симона Петлюри на сторінках української галицької періодики) / Віктор Голубко, Алла Середяк / Рідний край. Альманах Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – № 1. – С. 143–149.
 13. Комплексне дослідження історії населеного пункту (методичні рекомендації) / А. Середяк, Д. Іванків // Історичні пам’ятки Галичини : мат-ли VI краєзнавчої конференції. – Львів, 2016. – С. 154–164.
 14. Загибель Головного отамана армії УНР у дзеркалі Львівської періодики / Віктор Голубко, Алла Середяк // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – C. 304–321.
 15. Основи краєзнавства. Навчальний підручник для студентів вищих навчальних закладів. Розділ: Дослідження історії краю в краєзнавстві. – Київ, 2016. // (1.4 друк. арк., у співавт. з Голубко В.Є., Литвин М.Р)
 16. Методичні засади підготовки історика-краєзнавця: досвід, перспективи // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип. 3. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2017. – С. 9-20. Співавтор Голубко В. (видання ВАК)
 17. Seredyak Alla, Hradilek Adam. Inspirovalo mě Pražské jaro // Paměť a dějiny. – 2017. – № 3. – С. 76-83.
 18. Надихнула мене Празька весна // Пам’ять та історія. – 2017. – № 3. – С.76-83. (видання Інституту вивчення тоталітарних режимів, Прага) Співавтор: Адам Граділек. 
 19. Покутник Скалич: синтез віри і сили духу // Держава і Церква в новітній історії України / Збірник наукових статей за матеріалами VІ Всеукраїнської наукової конференції «Держава і Церква в новітній історії України” (25 – 26 жовтня 2017 року). — Полтава: ПП «Астрая» — 2017. — С. 363-379.
 20. Видавничий діялог з українським суспільством в умовах польської влади (на прикладі видань І. Тиктора та товариства “Просвіта”) / Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018–2019. Випуск 19–20. C. 404–423. Співавтор М.Пірко.
 21. Алла Середяк. Вісник НТШ Число 61  Рецензія на монографію Василина Проскурняк. Суспільно-політична та наукова діяльність Осипа Маковея. Монографія. Біобібліографічний покажчик / Наук. ред. Б. Якимович.— Львів, 2018.— 334 с.— (Серія „Українознавча наукова бібліотека НТШ“. Ч. 49). Режим доступу: http://ntsh.org/node/950
 22. Серадзяк А. У. Лёс чалавека, сям’і, лакальнай супольнасці ў архіўных дакументах савецкіх спецслужб // Беларусь у кантэксце еўрапейскай гісторыі: асоба, грамадства, дзяржава : зб. навук. арт., прысвеч. 80-год. Гродзен. дзярж. ун-та імя Янкі Купалы і 65-год. гіст. адукацыі ў Гродзен. дзярж. ун-це імя Янкі Купалы. У 2 ч. Ч. 1 / ГрДУ імя Я. Купалы ; рэдкал.: А. А. Каваленя (гал. рэд.), І. Ф. Кітурка (гал. рэд.) [і інш.]. – Гродна : ГрДУ, 2019. – 424 с . С. 184-188.
 23. Алла Середяк «Дрібнесенька шопта», що передбачила війну. Міжнародна науково-практичної конференції «Україна та цивілізаційні виклики: долаючи лихоліття війни (1914 – 2024 рр.)». 12 березня 2024 р.

Біографія

shapeimage_2 (29)

Народилась 1964 р. у м. Стрий Львівської області.

У 1981 р. закінчила Стрийську середню школу № 2. У 1981-1985 рр. – навчалась в Українському поліграфічному інституті (нині – Академія друкарства). У 1981-1987 рр. – товарознавець Львівського облкнигторгу. У 1988 р. – інженер НІСу Українського поліграфічного інституту. У 1988-1991 рр. перебувала в аспірантурі Московського поліграфічного інституту. У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Видавнича діяльність західноукраїнського товариства “Просвіта” (1863-1939 рр.)”.

У 1991-1995 рр. – молодший науковий співробітник Інституту Франкознавства (Львівське відділення інституту літератури АН України). З 1995 р. – асистент, з 1998 р. – доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського університету ім. Івана Франка.

Проекти

1.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2006

2.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2007

3.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2008

4.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2009

5.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2010

6.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині XX ст.-2011

7.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

8.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

9.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

10.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

11.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

Методичні матеріали

Методичні матеріали:

Силабус навчальної дисципліни «Історія України» для студентів спеціальності 112 Статистика (доц. Середяк А.В)

 

Силабус з курсу Історія України для студентів хімічного факультету за спеціальністю 102 Хімія

Силабус з курсу Історія України для студентів хімічного факультету спеціальності 014.06 Середня освіта (Хімія) доц. Середяк А. В.

Робоча програма з курсу Історія України для студентів хімічного факультету доц. Середяк А. В.

Силабус з курсу Історія України для студентів механіко-математичного факультету спеціальності 111 Математика

Силабус з курсу Історія України для студентів механіко-математичного факультету спеціальності -014 Освіта (Математика)

Робоча програма з курсу Історія України для студентів механіко-математичного факультету (доц. Середяк А. В.)

 

 

Робоча програма з курсу Історичне краєзнавство.

Опис навчальної дисципліни “Історичне краєзнавство” для студентів Історичного факультету.

Робоча програма з курсу Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень

Робоча програма з курсу «Нова» локальна історія для студентів історичного факультету

Робоча програма з курсу Сучасні методи історико-краєзнавчих досліджень

“Дисидентський рух: супротив, нонкорформізм, пристосуванство в історії України ІІ половини ХХ ст.” для студентів історичного факультету

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!