Культурно-історичні регіони України

Тип: На вибір студента

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932професор Чура В. І.Ісом-11с

Опис курсу

Навчальну дисципліну «Культурно-історичні регіони України» розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідний фактографічний і теоретичний матеріал для отримання цілісної картини з історії української регіоналістики та районування поданих на тлі державотворчого процесу в Україні. Тому в курсі представлено перелік основних культурно-історичних регіонів України та їх географічні, політичні, соціально-економічні та культурно-духовні й релігійні характеристики, виокремлено ключові етапи формування на різних відтинках української історії, поданих на тлі загальних тенденції розвитку української історії та територіального державного складу. Методологічно дисципліна у науковому та навчальному контексті постає механізмом поглиблення сфери наукового аналізу територіальних тенденцій розвитку й пов’язаних з ним проблем  українського суспільства для того, щоб надати студентам необхідний фактографічний і теоретичний матеріал з історії формування та розвитку тринадцяти культурно-історичних регіонів України. Зокрема,  розглядаються  питання сутності ретроспективних етнічних, географічних, кліматичних  характеристик районування, структура, спільні та особливі риси їх локальної і регіональної ідентичності. На конкретних прикладах висвітлюються особливості історико-культурного поділу, політичної історії, адміністративної організації, менталітету й позиції у сучасному українському суспільстві. У ході виконання завдань дисципліни студенти опанують здатність виокремлювати, діагностувати та інтерпретувати один із сегментів географічно районованої  ретроспективи українського суспільства й держави; здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати необхідну інформацію в науковій літературі, архівних та інших джерелах; проектувати, розробляти та обґрунтовувати, а також  проводити  авторське історичне дослідження з подальшим збором та аналізом даних, використовуючи сучасні методи наукових досліджень. У ході вивчення курсу студенти будуть формулювати авторські визначення регіональних понять та категорій, будувати класифікації та типології районних поділів, обґрунтовувати висновки. А також в ході виступів й презентацій на заняттях, обговорювати результати наукових досліджень, зрозуміло і недвозначно доносити знання, власні висновки та аргументацію з питань розвитку українського історичного регіоналізму.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Адміністративно-територіальний устрій України. Історія та сучасність // За заг. ред. В.Г. Яцуби. К., 2001.

2.Бондаренко Г.В.  Історична топоніміка : навч. посіб. / Геннадій Васильович Бондаренко, Валентина Василівна Кихтюк. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. С. 106–142.

3.Верменич Я. В. Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування / НАН України. Інститут історії України. У 2-х частинах. К. : Інститут історії України, 2009.

4.Верменич Я. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні. К., 2003.

5.Горбик В.О., Скрипник П.І. До питання про районування України // Український історичний журнал. 1995. № 1,2.

6.Глушко М. Етнографічне районування  України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX – початку XXI ст. // Вісн. Львів. Ун-ту. Л., 2009. Вип. 44. С. 179–214.

7.Дністрянський М.С. Кордони України. Територіально-адміністративний устрій.  Львів, 1992.

8.Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. Львів, 1993.

9.Івченко А.С. Вся Україна. Путівник. К., 2006.

10.Макарчук С.А. Історико-етнографічні райони України: Навч. посіб. Л., 2012.

11.Паламарчук М., Паламарчук О. Соціально-економічне макрорайонування // Географія та основи економіки в школі. 1998. №2.

12.Регіональний портрет України / За заг. ред. Юлії Тищенко К. : УНЦПД, 2003. 336 с.

13.Розвиток України в регіональній перспективі: політичні, економічні, соціальні проблеми регіоналізації. К., 2002.

14.Симоненко В.К. Регионы Украины: проблеми развития. К., 1997.

Додаткова література:

1.Бойко І. Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства (1349 – 1569 рр.): монографія. Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2009. 628 c.

 1. Буковина і буковинці : про історію краю і життя людей / Федір Чев’юк, Володимир Захарчук. Львів: Світ, 2008. – 200 с.
 2. Буковина: її минуле і сучасне / Ред. Д. Квітковський, Т. Бриндзан, А. Жуковський. Париж: Зелена Буковина, 1956. 965 с.
 3. Буковина: спільна культурна спадщина [довідник]. Чернівці : Місто, 2009. 199 с. 4. Буковина. Визначні постаті. 1774 – 1918. Біогр. довідник / Павлюк О. М. Чернівці: Золоті литаври, 2000. 252 с.
 4. Волинь в умовах демократичної трансформації (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / [Алісова О. І. та ін.]. Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2012. 655 с.
 5. Волинь у боротьбі за волю України. Вінніпег : Накладом «Волинського Видавничого Фонду», 1952.
 6. Гайдай Л. Історія України в особах, термінах, назвах і поняттях. Луцьк : Вежа, 2000.

Гуртовий Г. Волинь – край козацький: Історико-краєзнавчі нариси. Луцьк : Надстир’я, 2000. 352 с.

 1. Галичина на зламі епохи : вибрані твори / І. Смолій. – Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 2009. 704 с.
 2. Галичина // Енциклопедія українознавства / Наукове товариство імені Шевченка. Париж, 1955 – 2003. Т. 1. С. 343–351.
 3. Галичина: етнічна історія: Тематичний збірник статей. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. 216 с.
 4. Археологія Закарпаття: історія дослідження: [монографія] / С. І. Пеняк, П. С. Пеняк. Ужгород : Краєвиди Карпат, 2013. 255 с.
 5. Віднянський С. В. Закарпатська Україна, Закарпаття // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. Інститут історії України НАН України. К. : Наук. думка, 2005. Т. 3. Е – Й. С. 201. 672 с.
 6. Данилюк Д. Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах (з давніх часів до початку XX ст.). Ужгород : Патент, 1997. 289 с.
 7. Історія Києва у 3 т., 4-х книгах. К : Наукова думка, 1982.
 8. Київ: столиця Радянської України / ред. Нодельман М. Київ : Мистецтво, 1973. 15 с.
 9. Малі міста України. Київська область : бібліогр. покажч. Київ : ДНАББ ім. В. Г. Заболотного, 2017. 623 с.
 10. Михайловський В. Формування території історичного Поділля у другій половині XIV ст. // Український історичний журнал. 2017. № 3. С. 121–129.
 11. Сіцінський Ю. Поділля під владою Литви / Упорядники Ващук Д., Мошак М. Монографія. Кам’янець-Подільський, 2009. 160 с.
 12. Чернігівщина. Путівник-довідник / За ред. С. Назаренко. Київ, 1967.

2о. Чернігівщина: енцикл. довідник / За ред. А. В. Кудрицького. К. : УРЕ ім. М. П. Бажана, 1990. 1007 с.

Інтернет-джерела:

 1. Медіаресурс «Ukraїner» https://ukrainer.net/regions/.
 2. Етнографічні регіони України. https://phm.gov.ua/?p=98220.
 3. Історико-етнографічне районування України. https://oriyana.org.ua/library/etno/region.html.
 4. Історико-етнографічні регіони України: походження їх назв і знаходження на мапі України. https://vseosvita.ua/library/istoriko-etnograficni-regioni-ukraini-pohodzenna-ih-nazv-i-znahodzenna-na-mapi-ukraini-229240.html.