Чура Василь Іванович

Посада: професор кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: vasyl.chura@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Розпад комуністичної влади та розгортання національно-демократичного руху і релігійного ренесансу на західноукраїнських землях у другій половині 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст.

Курси

Публікації

 1. Останній комуністичний експеримент. Перебудова народногосподарського комплексу західних областей УРСР на зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. Львів, 2012.
 2. Руйнація компартійної влади на західноукраїнських землях наприкінці 80 – початку 90-х років ХХ століття. Львів, 2013.
 3. Департизація промислових підприємств Львова на зламі 80 – 90-х рр. ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету ЛНУ імені І. Франка. Львів, 2005. Вип. 8. С. 384-394.
 4. Діяльність компартійних органів Львівської області в умовах опозиції наприкінці 80-х рр. XX ст. // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. – 2010. – Вип. 24. – С. 63-67.
 5. Номенклатура Львівської обласної організації КПУ як чинник наростання суспільного антагонізму наприкінці 80-х рр. XX ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2009. Випуск 3. С. 166-169.
 6. Фінансовий стан Чернівецького обласного комітету КПУ наприкінці 80-х – початку 90-х рр. XX ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Чернівці, 2011. Випуск 583 – 584. С.76-79.
 7. Розпад компартійної системи в Івано-Франківській області наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2012. № 20-21. С. 338-343.
 8. Скорочення чисельності комуністичних організацій Західної України наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Маріуполь, 2013. Випуск. 7-8. – С.100-109.
 9. Закарпатський обком КПУ в умовах національно-релігійного відродження краю наприкінці 80-х рр. ХХ ст. // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2013. № 5. С. 164-170.
 10. Скорочення чисельності обласного Комітету КПРС-КПУ Чернівецької області Кнаприкінці 80 – початку 90-х рр. ХХ ст. // Науковий вісник Чернівецького університету: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. 2013. Вип. 676 – 677.
 11. Роль областных комитетов КПСС в событиях августа 1991 г.: исторический опыт Западной Украины // Знание. Понимание. Умение. Научный журнал Московского гуманитарного университета. Москва, 2013. № 2. С. 129-135.
 12. Трансформация коммунистических организаций в Западной Украине в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. // Клио. Журнал для ученых. Санкт-Петербург, 2013. № 6. С. 59-62.
 13. Національне відродження в Прикарпатті на зламі 80-90-х рр. ХХ ст. крізь призму бачення компартійної преси // Схід. 2013. Вип. 6 (126). С. 259-262.
 14. Національні виступи у Львівській області на зламі 80–90-х рр. ХХ ст. //  Дрогобицький краєзнавчий збірник, 2017.  С. 372-379.
 15. Становлення української державності у Закарпатті наприкінці 90-х рр. ХХст. // Україніка. Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури. Оломоуц, 2014. Вип 6. С. 339-345.
 16. Відродження націонал-комунізму в Галичині на зламі 80-90-х років ХХ століття. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2015. Вип. 27. С. 348-356.
 17. Політизація громадських звернень у Компартійні органи Західної України наприкінці 80-х рр. ХХ ст. // Схід. 2014. Вип. 1. (127). С. 170-175.
 18. Чисельність комуністичних осередків Закарпаття періоду перебудови. // Політичні інститути та процеси. 2019. Вип. 3. С. 50-56.
 19. Фестиваль  “Червона Рута” 1989 р. у візії Чернівецького партапарату. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2020. Випуск 21. C. 271–282.

Біографія

Рисунок1111

Чура Василь Іванович народився у 1968 р. у місті Дубровиця Рівненської області. У 1985 – 1990  рр. навчався на історичному факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1990 – 2006 рр. працював на посадах викладача, голови циклової комісії та заступника директора Львівського кооперативного коледжу економіки і права. У 2006 – 2008 рр. займав посаду першого заступника декана факультету цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У березні 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Участь робітників Львова у національно-демократичному русі середини 80-х – початку 90-х рр. XX ст.” У 2009 – 2015 рр. працював у Львівській державній фінансовій академії на посаді доцента кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін. У липні 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розпад радянського ладу в західних областях УРСР на зламі 80 – 90-х років ХХ сторіччя». З вересня 2015 р. – доцент, з 2016 р. – професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!