Чура Василь Іванович

Посада: професор кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: vasyl.chura@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Розпад комуністичної влади та розгортання національно-демократичного руху і релігійного ренесансу на західноукраїнських землях у другій половині 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст.

Публікації

 1. Останній комуністичний експеримент. Перебудова народногосподарського комплексу західних областей УРСР на зламі 80-х – 90-х рр. ХХ ст. Львів, 2012.
 2. Руйнація компартійної влади на західноукраїнських землях наприкінці 80 – початку 90-х років ХХ століття. Львів, 2013.
 3. Департизація промислових підприємств Львова на зламі 80 – 90-х рр. ХХ ст. // Наукові зошити історичного факультету ЛНУ імені І. Франка. Львів, 2005. Вип. 8. С. 384-394.
 4. Номенклатура Львівської обласної організації КПУ як чинник наростання суспільного антагонізму наприкінці 80-х рр. XX ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2009. Випуск 3. С. 166-169.
 5. Фінансовий стан Чернівецького обласного комітету КПУ наприкінці 80-х – початку 90-х рр. XX ст. // Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. Чернівці, 2011. Випуск 583 – 584. С.76-79.
 6. Розпад компартійної системи в Івано-Франківській області наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. // Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. Івано-Франківськ, 2012. № 20-21. С. 338-343.
 7. Скорочення чисельності комуністичних організацій Західної України наприкінці 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія. – Маріуполь, 2013. Випуск. 7-8. – С.100-109.
 8. Закарпатський обком КПУ в умовах національно-релігійного відродження краю наприкінці 80-х рр. ХХ ст. // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – Донецьк, 2013. № 5. С. 164-170.
 9. Роль областных комитетов КПСС в событиях августа 1991 г.: исторический опыт Западной Украины // Знание. Понимание. Умение. Научный журнал Московского гуманитарного университета. Москва, 2013. № 2. С. 129-135.
 10. Трансформация коммунистических организаций в Западной Украине в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. // Клио. Журнал для ученых. Санкт-Петербург, 2013. № 6. С. 59-62.
 11. Становлення української державності у Закарпатті наприкінці 90-х рр. ХХст. // Україніка. Сучасна україністика: проблеми мови, літератури і культури. Оломоуц, 2014. Вип 6. С. 339-345.

Біографія

Рисунок1111

Чура Василь Іванович народився у 1968 р. у місті Дубровиця Рівненської області. У 1985 – 1990  рр. навчався на історичному факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. У 1990 – 2006 рр. працював на посадах викладача, голови циклової комісії та заступника директора Львівського кооперативного коледжу економіки і права. У 2006 – 2008 рр. займав посаду першого заступника декана факультету цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. У березні 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Участь робітників Львова у національно-демократичному русі середини 80-х – початку 90-х рр. XX ст.” У 2009 – 2015 рр. працював у Львівській державній фінансовій академії на посаді доцента кафедри соціальних і гуманітарних дисциплін. У липні 2014 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розпад радянського ладу в західних областях УРСР на зламі 80 – 90-х років ХХ сторіччя». З вересня 2015 р. – доцент, з 2016 р. – професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!