Мікроісторія та історія повсякдення

Тип: На вибір студента

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1130доцент Генега Р. Я.Ісом-21c, Ісом-22с

Опис курсу

В курсі розкриваються найважливіші теоретичні проблеми одного із важливих напрямків історико-краєзнавчих студій, яким є історія повсякденності. Курс складається із двох проблемних за тематикою блоків лекцій. У першому розглядаються питання пов’язані з історією виникнення і розвитку цього напрямку, ознайомленням із науковим доробком його визначних представників, методологією та методикою проведення дослідження. Другий блок лекцій ілюструє застосування методики досліджень на конкретних прикладах повсякденного життя повоєнного Львова 1944‑1953рр.

Рекомендована література

 1. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Міжнарод. благод. Фонд «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики»; за заг. ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова. Київ: Таксон, 2016. 234 с.
 2. Мальська М., Паньків Н. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 226 с.
 3. Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності. К.: Міністерство освіти і науки України, 2016. 24 с.
 4. ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання / Нац. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016- 07-01]. К: ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с.

Додаткова література:

 1. Основи наукових досліджень: навчальний посібник /Укл. Кравець Н. П. / видання 3-є, випр. і доповнене. К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. 74 с.
 2. Наукові дослідження і розробки: світова практика та вітчизняний досвід /за ред. Т. В. Писаренко. Київ: УкрІНТЕІ, 2019. 268 с.
 3. Мирошниченко В.О., Мирошниченко Ю.А., Фролов Ю.М. Освітнє право у схемах та таблицях: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 145 с.
 4. Петрушина Т. О. Стан науки в Україні (за оцінками вітчизняних та зарубіжних експертів). Вісник НАН України. № 11. С. 66–80.
 5. Семеног О. Культура наукової української мови: навч. посіб. Київ: Академія, 2010. 215 с.

Інтернет-джерела:

 1. Закон України Про освіту URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 2. Закон України Про вищу освіту: від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 3. Закон України Про авторське право і суміжні права URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text
 4. Закон України Про академічну доброчесність. Додаток 3 до протоколу від 30.08.2022 №13(18) URL: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2022/09
 5. Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3062-20#Text
 6. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності. К.: Міністерство освіти і науки України, 2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha- osvita/2018/10/25/recomendatsii.pdf.
 7. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського URL: http://www.nbuv.gov.ua/.
 8. Український історичний журнал: http: // resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000002

 

 1. Макарчук С. А. Побачене, почуте, пережите: Мемуарні мініатюри. Київ: “Атіка”, 2015. 220 с. С. 19.
 2. Черкес Б. С. Архітектурні трансформації ідентичності історичного Львова. // Досвід та перспективи розвитку міст України. – Вип. 11. – К., 2006. ‑ С. 79- privées / Gérard Noiriel. – Paris : Librairie Arthème Fayard, 2007. – 720 p.
 3. Енциклопедія Львова. За ред. Андрія Козицького. Т.1-4. Львів, «Літопис».
 4. Історія Львова у 3 томах. Редколегія: Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. Львів: Центр Європи, 2007.
 5. Гроссман Юрий, Это все было, было…Роман‑хроника. (Нью-Йорк:“Мir collection”, 1996),
 6. Тетяна Князєва “Концепт їжі в культурі повсякденності”, Info-library, доступ отримано 30 жовтня 2018, http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/299-kontsept-yizhi-v-kulturi-povsjakdennosti.html;
 7. Олексій Варипаєв “Філософія їжі: концептуальні підходи для осмислення феномену”, Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Збірник наукових праць Харківського державного університету харчування та торгівлі 1(2) (2012):
 8. Радянський кінематограф у Львові в перше повоєнне десятиліття // Український Історичний Журнал. Київ, 2011. №2 С. 106–122;
 9. Формування радянського соціального простору у Львові (1944–1953 рр.) // Український Історичний Журнал. Київ. 2014. №6. С. 77-91;
 10. Житлово-побутові умови львів’ян у 1944–1953 рр. [Mieszkaniowe i bytowe warunki życia ludności Lwowa w latach 1944–1953]. // Lwów: Miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta / redakcja naukowa Kazimierz Karolczak i Łukasz T.Sroka. – Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. – Т. IX. Życie codzienne miasta. S. 444‑458;
 11. Львів: нові міщани, студенти та режим 1944‑1953 рр. Монографія. ЛНУ ім. Івана Франка Львів, 2015. «Афіша». 320 с.
 12. Генега Р.Я. Система громадського харчування повоєнного Львова: старі та нові практики // Український Історичний Журнал. Київ, 2019 № 3. С. 49-73.

Михайло Івасюта ред., та ін. Радянський Львів 1939–1955. Документи й матеріали. (Львів: “Книжково-журнальне видавництво”, 1956).