Українське питання в міжнародних відносинах ХХ ст.

Тип: Нормативний

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1130професор Голубко В. Є.Істм-21c, Істм-22с

Опис курсу

Курс надає його учасникам необхідний фактографічний і теоретичний матеріал для отримання цілісної картини історії української проблеми у парадигмі міжнародної політики ХХ ст. В курсі представлено джерела та література, огляд історіографії зазначеної наукової проблематики, висвітлено історію визвольного руху українців в контексті міжнародних відносин ХХ ст., окремо та поетапно проаналізовано еволюцію розуміння українського питання міжнародною спільнотою та пошуку українцям місця серед европейських держав.

Рекомендована література

Основна література:

1.     Бжезінський З. Велика шахівниця. Львів – Івано-Франківськ: «Лілея-НВ», 2000. https://shron1.chtyvo.org.ua/Bzhezinski_Zbigniev/Velyka_shakhivnytsia.pdf

2.     Головченко В. І., Солдатенко В. Ф. Українське питання в роки Першої світової війни: Монографія.  К. Парламентське вид-во, 2009.  448 с.

3.     Історія міжнародних відносин: підруч. / І. В. Алєксєєнко, А. Х. Маргулов , І. А. Єремєєва , М. В. Несправа. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. 228 с.

4.     Історія Центрально-Східної Європи, За ред. Л. Зашкільняка. Львів, 2001.

5.     Марущак М. Історія дипломатії ХХ ст.: Курс лекцій. Львів, 2003. 304 с.

6.     Україна у світовій політиці: конспект лекцій / укладачі: С. М. Король, М. С. Назаров, В. О. Дементов. Суми: Сумський державний університет, 2018. 140 с. https://core.ac.uk/download/pdf/324211518.pdf

Додаткова література:

1.     Боярська О.А., Поплавський О.О. Цивілізаційна парадигма С.Хантингтона та  сучасна «лінія розлому» України. Політологічний вісник, 2015. Випуск 79. С. 301-311. https://shron1.chtyvo.org.ua/Poplavskyi_Oleh/Tsyvilizatsiina_paradyhma_S_Khantynhtona_ta_suchasna_liniia_rozlomu_Ukrainy.pdf?

2.     Величенко С. Питання російського колоніалізму в українській думці. Політична залежність, ідентичність та економічний розвиток. Схід/ Захід. Випуск 13–14. Спеціальне видання. С. 300-344.

3.     Вегеш М., Віднянський С., Чаварга А. Становлення державної служби Карпатської України крізь призму українсько-чехословацьких відносин (1938–1939 рр.) // Український історичний журнал. 2022. Число 1.

4.     Віднянський С.  Проблема самовизначення і розв’язання питань про державну приналежність Закарпаття після Першої світової війни. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2007.  16.  C. 104-115.

5.     Віднянський С. Історія дипломатії та зовнішньої політики України як невід’ємна складова вітчизняної історії (за матеріалами багатотомної Енциклопедії історії України)  Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики.  2017.  Число 28. C. 173.

6.     Віднянський С. Карпатська Україна як етап українського державотворення. Український історичний журнал. 2019.  № 2.  C. 67

7.     Віднянський С., Грицюк В., Лисенко А. Початок «Другої імперіалістичної війни» та «українське питання»: деякі дипломатичні, політичні, воєнні аспекти // Український історичний журнал. 2019. № 5. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21DBN=EJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=IDP=&S21STR=UIJ_2019_5_3

8.     Віднянський С.В., Мартинов А.Ю. Еволюція зовнішньої політики України (1991-2006 pp.)  Український історичний журнал.  2006.  № 4. C. 32-51.

9.     Віднянський С. В. Масарик про Україну і українців. Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки.  К., 1933. Вип. 4; Україна в житті Т. Г. Масарика.  Хроніка 2000. Київ, 1999.  Вип. 29–30.

10.  Віднянський С. Чому та як Українська РСР стала однією з країн-засновниць ООН? (До 70-річчя організації Об’єднаних Націй і членства в ній України). Український історичний журнал. 2015. №6. С. 175-194. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/109733/12-Vidnianskyi.pdf?sequence=1

11.  Гетьманчук М.П. Між Москвою та Варшавою: українське питання у радянсько-польських відносинах міжвоєнного періоду (1918-1939 рр.).  Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. 432 с.  https://shron1.chtyvo.org.ua/Hetmanchuk_Mykola/Mizh_Moskvoiu_ta_Varshavoiu_ukrainske_pytannia_u_radiansko-polskykh_vidnosynakh_mizhvoiennoho_period.pdf?

12.  Дацків І. Україна у зовнішній політиці Великої  Британії в добу національно-визвольних змагань (1917–1921 рр.). Зовнішні справи. 2017. № 11. https://shron1.chtyvo.org.ua/Datskiv_Ihor/Ukraina_u_zovnishnii_politytsi_Velykoi_Brytanii_v_dobu_natsionalno-vyzvolnykh_zmahan_1917_1921_rr.pdf?

13.  Дацків І. Українське питання на Паризькій мирній конференції:  історіографічний аспект. Наукові записки: Серія «Історія». С. 184-191.

14.  Дацків І. Здобутки дипломатії Гетьманату  Павла Скоропадського. Україна – історія. Збірник наукових праць НДІУ, том ХХІІІ. С. 349-367.

15.  Паніна І. Проблема концептуалізації регіону Центрально-Східної Європи в сучасних міжнародних відносинах. Історичні і політологічні дослідження, № 1 (64), 2019. https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/13211

16.  Каганов Ю. Центрально-Східна Європа як історичний регіон: зміст та еволюція концепції. http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/19/19/kaganov.pdf

17.  Кравчук О. Т. Ґ. Масарик і українське питання у документах представництва Західноукраїнської Народної Республіки у Празі. Наукові записки Віницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія: № 34 (2020). https://vspu.net/nzhist/index.php/nzhist/article/view/687

18.  Лешкович Н. О. Конструювання концепту «Центрально-Східна Європа» в історіографічних дискурсах ХХ –Початку ХХІ ст. Центрально-Східна Європа в умовах глобалізації та регіональної інтеграції. 2016. С. 275-286.

19.  Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. В 2 т. Том І. / Пер. з англ. М. Бадік, У. Гавришків, Я. Грицака, А. Дещиці, Г. Киван, Е. Панкеєвої К.: Основи, 1994. 554 с. https://chtyvo.org.ua/authors/Lysiak-Rudnytskyi_Ivan/Istorychni_ese_Tom_1/

20.  Лозинський А. Ф. Політика держав Антанти з українського питання  напередодні Першої світової війни. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. 2016. Вип. 14. С. 47-53. DOI: https://doi.org/10.36477/2616-8510-2016-14-05

21.  Охріменко Ольга. Історичні погляди Єжи Гедройця. С. 194-206. https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/11520/Okhrimenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y

22.  Патер Іван. Українське питання в антантському і австро-німецькому вимірах (серпень 1914–лютий 1917). Вісник Львівського університету. Серія історична. 2019. Спецвипуск. С. 494–519.

23.  Патер Іван. Союз визволення України і Туреччина. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006-2007. С. 636-644.

24.  Романишин Н., Шкуратенко О. Державно-правовий статус Закарпаття у міжвоєнний період. Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. Вип. 21. 2018. https://chtyvo.org.ua/authors/Romanyshyn_Natalia/Derzhavno-pravovyi_status_Zakarpattia_u_mizhvoiennyi_period/

25.  Свідерська Н. Українське питання в політиці  держав Європи  напередодні Другої світової війни  (вересень 1938 – вересень 1939 рр.). Автореф. Дис… Львів, 2001.

26.  Тимченко Р. Українські дипломати на Паризькій мирній конференції. Український історичний збірник, вип. 16, 2013. С.147-161.

27.  Трофимович Л. Радянсько-польські відносини та  українське питання. (1938 – липень 1939 рр.). Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. 2010. Вип. 16. С. 51-71. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_16_8

28.  Фіногенов О. Західно-Українське Товариство Ліги Націй:  організаційні Засади та напрями діяльності. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Львів, 2020. https://chtyvo.org.ua/authors/Finohenov_O_M/Zakhidno-Ukrainske_tovarystvo_Lihy_Natsii_orhanizatsiini_zasady_ta_napriamy_diialnosti/

29.  Фіногенов О. М. Концепція відродження державності на західноукраїнських землях у діяльності Західноукаїнського товариства Ліги Націй (1922–1924 рр.) Гілея. Вип. 140. https://shron1.chtyvo.org.ua/Finohenov_O_M/Kontseptsiia_vidrodzhennia_derzhavnosti_na_zakhidnoukrainskykh_zemliakh_u_diialnosti_Zakhidnoukainsk.pdf?

30.  Швагуляк М. Українське питання в міжнародних політичних кризах передодня Другої світової війни (1938-1939). Вісник Львівського університету. Серія Історична. 2000. Вип. 35-36. С. 296-320. https://chtyvo.org.ua/authors/Shvahuliak_Mykhailo/Ukrainske_pytannia_v_mizhnarodnykh_politychnykh_kryzakh_peredodnia_Druhoi_svitovoi_viiny_1938-1939/


Інтернет-джерела:

1.     Адамський  Лукаш. Центрально-Східна Європа. Як термін змінив мапу. Нова Польща. https://novapolshcha.pl/article/centralno-skhidna-yevropa-yak-termin-zminiv-mapu/

2.     Попенко Я. «Українське питання» в політиці Французької Республіки впродовж 1917-1921 рр. (За українською джерельною базою).https://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/1035-yaroslav-popenko-ukrayinske-pytannya-v-politytsi-frantsuzkoyi-respubliky-vprodovzh-1917-1921-rr-za-ukrainskoiu-dzherelnoiu-bazoiu

3.     «Українське питання» в політичній стратегії Росії http://litopys.org.ua/ukrxx/r15.htm?fbclid=IwAR10t1tOlcrDCndXzhzByPiJpdwkWqYJ-rOJZWZTB6JmreCD1s15JhVGApg

4.     Україна та «українське питання» в політиці Чехословаччини. http://litopys.org.ua/ukrxx/r10.htm