Голубко Віктор Євстафійович

Посада: завідувач кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: доктор історичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: viktor.holubko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Військова історія України ХХ ст., зокрема Армія УНР, проблеми національної військової доктрини, військові аспекти Визвольних змагань 1917-1921 рр.

Курси

Публікації

 1. Україна в роки Першої світової війни 1914-1918 рр.(Текст лекції з історії України).- Львів: Львівський політехнічний інститут,1990.-17 с.
 2. О роли армии в революционном преобразовании общества // Вестник Львовского политехнического института.-1990.-247.-С.19-24.
 3. Загальнонаціональний визвольний рух українського народу за відродження своєї державності (1917-1921). Текст лекції. – Львів: Львівський політехнічний інститут,1992.-46 с.
 4. Загальнонаціональний визвольний рух українського народу за відновлення своєї         державності (лютий 1917 – березень 1921 рр.). Бібліографічний покажчик. – Львів: ДУЛП, 1992.- 25 с.(у співавт. Ключенко О.Ш.).
 5. З історії боротьби Центральної Ради за відновлення української державності // Вісник Львівського політехнічного інституту.-1992.-№268.-С.3 – 17 ( у співавт.).
 6. Роль Брестського миру у становленні української державності // Вісник Львівського політехнічного інституту.-1992.-№10-12.- С.24-26.
 7. Змарнована сила. Козацтво – то не тільки Запорізька Січ.// Наука і суспільство. – 1992.- №10-12.- С.24 – 26.
 8. Українська національна революція та її самореалізація в державотворчих процесах України 1917-1920 рр. //Матеріали міжн. наук. конф. „Українська державність: історія і сучасність” 21-22 січня 1993 р.- К.,1993. – С.236-238.
 9. Розбудовуючи Українську державу, мусимо засвоїти уроки Центральної Ради //Розбудова держави. – 1993.-№7.- С.27-35 (у співавт. Дещинський Л.Є.).
 10. Слово до читачів (Передмова до монографії) // Шишка О. Слідами листопадових боїв.- Львів: ДУЛП, 1993.- С.5-9.
 11. М.Грушевський і розробка зовнішньополітичної концепції України 1917-1918 рр.: теорія і практика //Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення міжн. наук. конф. (м. Львів, 26-28 жовтня 1994 р.).-Львів: Світ,1995.- С.301-303.
 12. Історія України та її державності. Матеріали лекцій. – Львів:ДУЛП,1995.- Ч.1,2,3 (у співавт.Дещинський Л.Є., Гудь Б.В., Цубов Л.В.).
 13. Богдан Хмельницький – видатний стратег і полководець //До 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького. Матеріали регіон. Наук. Конф.- Львів:ДУЛП,1996.- С.7-8.
 14. Про ставлення Центральної Ради до ультиматуму Раднаркому у грудні 1917 року //Вісник Державного університету „Львівська політехніка”.-1995.-№296.- С.55-61 (у співавт.).
 15. Курс лекцій з історії України та її державності. Навч. посібник. – Львів:ДУЛП,1995.-340 с. (у співавт.Дещинський Л.Є, Гаврилів І.О., Цубов Л.В.).
 16. Останній шанс: Другий зимовий похід Армії УНР 1921 р.// Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze.- Warszawa,1996.-№3.- С.161-170.
 17. Нелегка дорога до порозуміння. До питання генези українсько-польського військово-політичного співробітництва 1917-1921 рр.- Львів:Українські технології, 1997.-67 с. ( у співавт.).
 18. Армія Української Народної Республіки 1917-1918: Утворення та боротьба за державу. – Львів: Кальварія, 1997.-275 с.
 19. До історії створення полку ім. Гетьмана Б.Хмельницького у 1917 році //Вісник Державного університету „Львівська політехніка” Держава та армія. – 1998.-№344.- С.47-52.
 20. Симон Петлюра і формування української військової доктрини // Вісник Державного університету „Львівська політехніка” Держава та армія. – 1998.-№344.- С.41 – 46.
 21. Військове будівництво гетьмана Павла Скоропадського: плани і реалії // Вісник Державного університету „Львівська політехніка” Держава та армія. – 1999.-№377.- С.28-39.
 22. Збройні сили України періоду національної революції 1917-1921 // Історія Українського війська (навчально-методичний посібник). -Львів: Військовий інститут при ДУ ЛП,1999.- С.74-90.
 23. Методичні рекомендації з базового курсу „Історія України та її державності” для студентів заочної форми навчання та екстернату. – Львів: ДУ ЛП,2000.- 35 с. (у співавт.).
 24. Імперська політика більшовицького режиму щодо українізованих частин у 1917 році // Військово-науковий вісник.Вип.1.-Львів:Військовий інститут при ДУ ЛП, 2000.- С.7 – 10.
 25. Українсько-польсько-радянська війна і Східна Галичина // Вісник Державного університету „Львівська політехніка” Держава та армія.- 2000.-№408.- С.11-21.
 26. У пошуках витоків українсько-польського протистояння: від романтичних міфів до історичного реалізму. (Передмова до монографії: Гудь Б. Українці – поляки: хто винен? – Львів:Кальварія,2000.- С.7-10.
 27. Деякі аспекти висвітлення історії Львова у сучасній польській історіографії // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали наукової краєзнавчої конференції, м. Львів, 26 жовтня 2000 р.- Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,2001.- С.52-58.
 28. Українська армія в національному державотворенні: минуле, сучасне, майбутнє //Військово-науковий вісник. Вип.3.- Львів: Військовий інститут при ДУ ЛП, 2001.- С.347-349.
 29. Армія Української Народної Республіки //Енциклопедія сучасної України. – Т.1.- К.:НАН України,2002.- С.653-654.
 30. [Рецензія] Безсмертя. Книга пам’яті України. 1941-1945. //Вісник історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.-2002.-Вип.37.- С.283-285.
 31. [Рецензія] Юрій Киричук. Нариси історії українського національно-визвольного руху 40-50-х років ХХ ст. -Львів: ЛНУ ім. Івана Франка,2000 //Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск до 60-річчя УПА. Дрогобицький держ. пед. університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2002.- С.600-603.
 32. Варшавський договір 1920 р. та його перспективи у візії західноукраїнських політиків //Україна модерна. Львівський нац. ун-т імені Івана Франка.- Львів,2002.- Ч.7 -С.91 – 102.
 33. Питання військової доктрини УНР у практичній діяльності та теоретичній спадщині С.Петлюри //Ефективність державного управління. Зб. наук. праць. Львівський регіональний інститут держ. Управління Української академії держ. Управління при Президентові України.-2002.-№1-2.- С.106-112.
 34. Польсько-радянська війна 1920 р. в оцінках західноукраїнських політиків //Наукові зошити історичного факультету. Вип. 5-6. – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2003.- С.177-187.
 35. Документи особового архівного фонду Йосифа Гронського у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім.. В.Стефаника НАН України // Студії з архівної справи та документознавства. – Т.3.- К.,2003. – С.134-137 (співавт. Середяк А.)
 36. Варшавський договір 1920 р. в громадській опінії галицьких українців// Warszawskie zeszyty ukrainoznawcze.- Warszawa,2003.- №15-16.- С.96-105.
 37. Рефлексії польської преси Львова на Варшавську угоду 1920 року // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали другої наукової краєзнавчої конференції. – Львів,2003.-С.48-54.
 38. Тижневик „Тризуб” про Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні //Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Держава та армія. – 2003. – №493. – С.215-222.
 39. Проблеми історії України другої половини ХХ століття // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. – Львів,2004.- С.184-201.
 40. Українська військова еліта в національному державотворенні 1917-1920 рр.// Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ ім. І.Франка. – Львів,2004. – С.279-293.
 41. Рух Опору ОУН-УПА на Яворівщині в роки Другої світової війни //Краєзнавець Прикарпаття. 2004.-№3. С.25-27. (Співавтор Середяк А.В.)
 42. Програма до вивчення курсу „Історичне краєзнавство” для студентів історичного факультету Львівського національного університету ім.. Івана Франка.- Львів,2005.-37 с. (у співавт.).
 43. Військово-політичні наслідки Брестського мирного договору УНР з країнами Четверного союзу //Військово-науковий вісник. – Львів,2005.- С.37-45.
 44. Концептуальні підходи до підготовки навчального посібника з курсу „Історичне краєзнавство” в ЛНУ ім.. І.Франка // Історичні пам’ятки Галичини. – Львів,2005.- С.226-238 ( у співавторстві).
 45. Військовий потенціал України та його місце у європейському протистоянні напередодні Другої світової війни //Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія історична. -Тернопіль,2005.- Вип. 2.- С.186-189.
 46. Історичне краєзнавство. Навчальний посібник Ч..І Львів,2006.-180 с. ( у співавт.)
 47. Український офіцерський корпус у визвольних змаганнях 1917-1920 рр. //Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Держава та армія. №571.-Львів,2006.- С.280-289.
 48. Західноукраїнський селянин в умовах тоталітарних режимів 1939-1953 років: між пристосуванням і спротивом //Історична пам’ять. Науковий зб. Полтавського держ. педуніверситету. – №1.- Полтава,2007.- С.86-100 (співавтор А.Середяк).
 49. Спротив, пристосування, будні західноукраїнського селянина в умовах тоталітарних режимів 1939-1953рр // Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Збірник статей). – Вип. 34. – К.: Інститут історії України НАН України, 2007. – С.269-289.
 50. Енциклопедія Львова.- Т.1.- Львів, 2007 (гасла «Бубела Петро», «Букшований Осип», «Горук Семен»).
 51. Наукова редакція ( у співавт.: Середяк А.В., Качараба С.П.): Гронський Й. „Нарис історії Яворівщини”. – Львів,2008.-238 с.
 52. Українсько-більшовицька війна 1917-1921 //Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник /За ред. І.Підкови та Р.Шуста.- Львів,2008.- С.852-856.
 53. Союз Пілсудський – Петлюра у віддзеркаленні галицької громадської думки //Друга міжнародна науково-практична конференція „Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті”. Тези доповідей. – Львів,2008.- С. 272.
 54. Викладач як ключовий елемент гуманізації навчально-виховного процесу //Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС.- Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,2008.- С.60-65.
 55. Współczesna administracja państw byłego ZSRR. – Sosnowiec,2009,100 s.
 56. Lwów w roku 1920: od stolicy kraju koronnego do miasta wojewódzkiego (życie powszednie miasta i jego mieszkańców) //Tożsamość galicyjska z perspektywy Polski i Ukrainy. Вielsko-Biała,2008. S.49-54 (Materiały konferencji naukowej, Вielsko-Biała,8-9 maja 2008 r.).
 57. Нереалізовані можливості: військовий потенціал України в контексті назрівання Другої світової війни //Друга світова війна крізь призму подолання стереотипів. Матеріали науково-практичної конференції (7 травня 2009 р.).- Львів, 2009.- С.32-36.
 58. Hołubko W. Historia administrasji państw Europy Wschodniej: od średniowiecza do początku XX wieku.- Sosnowiec,2009.-76 s.
 59. Вища освіта в контексті системної трансформації та глобалізації //Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи. Зб.наук.праць.- Львів, 2009.- С.61-64.
 60. Позааудиторна робота – важливий чинник у патріотичному вихованні курсантів //Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС.- Львів: Львівський державний університет безпеки життєдіяльності,2009.- С.15-23.
 61. Варшавський договір 1920 року між Українською Народною Республікою і Польщею та його перспективи в оцінках польської громадськості Галичини // Воєнна історія. – 2010. – №2 (50). – С.12-17.
 62. Образ викладача вищої школи у візії студентів//Гуманітарні аспекти формування особистості працівника МНС.-Львів:Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, 2010. – С.10 – 16
 63. Розділи у підручнику: Соціально-економічний розвиток України (1991-2008 рр.);Зовнішня політика незалежної України;Освіта, наука та культура у незалежній Україні; Українська діаспора //Кондратюк К.К., Боднар Г.А., Качмар В.М, Голубко В.Є. Новітня історія України 1914 – 2008 рр. – Київ, 2011. – С.442 – 506.
 64. Hołubko W. Dowódcy Symona Petlury //Polska i Ukraina w walce o niepodległość 1918-1920.- Warszawa,2009.-S.77-93.
 65. Рубікон в історії української державності // Нескорені. Часопис Львівської обласної спілки політичних в’язнів України. – 2009.- № 7.
 66. Hołubko W. Transformacja administracji państw postradzieckich: od totalitaryzmu ku standardom europejskim //Roczniki administracji i prawa. – Sosnowiec, – S.9-19.
 67. Полководці Симона Петлюри // Польща та Україна в боротьбі за незалежність 1918 – 1920. – Варшава, 2010. – С. 92 – 109.
 68. Львів і львів’яни у переддень і та перші дні Другої світової війни (за матеріалами львівської преси) // Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали п’ятої наукової краєзнавчої конференції 12 листопада 2010 р. – Львів,2011. – С.117-126.
 69. Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень : курс лекцій / В. Є. Голубко, А. В. Середяк, Р. Я. Генена, Калиняк Л. Д., Мрака І. Б. та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 306 с.
 70. Між війною і миром: будні мешканців Львова у віддзеркаленні львівської періодики 1920 року // Львів: місто – суспільство – культура: Зб. наукових праць / За ред. О. Аркуші й М. Мудрого. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Т. 8. Ч. 1: Влада і суспільство. [Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск’2012]. – С. 250–271.
 71. [Розділи у підручнику]  Соціально-економічний розвиток України (1991-2008 рр);Зовнішня політика незалежної України;Освіта, наука та культура у незалежній Україні; Українська діаспора // Кондратюк К.К., Боднар Г.А., Качмар В.М, Голубко В.Є. Новітня історія України 1914 – 2008 рр. – Київ, 2011. – С.442 – 506. (Гриф МОН).
 72. Українська державність у 1917 – 1921 роках. – С.21- 49 // Історія України: посібник для 10-11 класів / Під ред. А. Козицького. – Львів : «Піраміда», 2012.- 256 с.
 73. Львів і львів’яни у 1939 році : перші воєнні будні // Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип. 2. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича / [гол. редколегії Микола Литвин, упоряд. Олександр Седляр, Наталя Кобрин ]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – С.225-243.
 74. Львів та львів’яни після “Великої війни” : будні міста і його мешканців / Віктор Голубко // Гілея. Науковий вісник. – Вип.70. – №3. – Київ, 2013. – С.16-26.
 75. Концепція Української держави у баченні Симона Петлюри /Віктор Голубко //Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Вип. 23-24. (До 20-ліття утворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака). – Івано-Франківськ, 2013. – С. 92-96.
 76. “Лицарська легенда” листопадових 1918 р. боїв за Львів /В.Є.Голубко, В.Є. Рутар //Військово-науковий вісник. – Вип.19.-Львів: Академія сухопутних військ, 2013. – С.24-41.
 77. Історія України. 10 – 11 класи. Матеріали до навчального підручника / Б. Галайко, В.Голубко, О.Дєдик, Р. Коваль, А.Козицький- Львів:Астролябія,2013. – 208 с. (Голубко В. Тема 2 Українська державність у 1917-1920 роках. С.25-61.
 78. Історичне краєзнавство у Львівському університеті / Віктор Голубко, Алла Середяк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 49. – С. 210–215.
 79. [Наукова редакція] Чура В. Руйнація компартійної влади на західноукраїнських землях наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття. – Львів : Ліга Прес, 2013. – 706 с.
 80. Ілюзія «легкого щастя» як прояв духовної кризи сучасного суспільства / В. Голубко //Християнська сакральна традиція : віра, духовність, мистецтво: збірник матеріалів VI міжнародної конференції. – Львів:ЛПБА УПЦ КП,2013. – С. 62-63.
 81. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. / Видавнича рада: І. О. Вакарчук (голова), М. В. Лозинський (заст. голови), Р. М. Шуст (заст. голови), В. М. Качмар (відп. секретар) та ін. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – Т. IІ : Л–Я. – 764 с. + 224 вкл. (статті: Малик Ярослав, Суспільної та економічної історії кафедра (співавтор Р. Лаврецький), Юкневич Францішек).
 82. Брестський мир 1918 р. УНР з країнами Четверного союзу як пролог українсько-польського збройного протистояння / Віктор Голубко // Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події): Зб. матеріалів Міжнародного наукового форуму 26–28 червня 2014 року. – Львів, 2014. – С. 11–13.
 83. Hołubko W. Administracyjny i terytorialny podział Ukrainy : doświadczenia i perspektywy // Roczniki administrycji i prawa. Rok XIV. T- II. – Sosnowiec : Wyższa szkoła Humanitas, 2014. – S.87 – 97.
 84. Історія України ХІХ – ХХІ століть. Практикум / В. Є. Голубко, Р. В. Лаврецький, А. Ф. Лозинський, М. Я. Нагірняк, В. І. Чура. – Київ : Знання, 2015. – 375 с. (Голубко В. Тема 3. Наддніпрянська Україна: від гетьманату П.Скоропадського до остаточного утвердження радянської влади. С. 116 – 145); Тема. 4. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях у 1918 – 1920 рр. С.146 – 167); Тема 10. Політичний та соціально-економічний розвиток України в роки незалежності. С. 346 – 368.
 85. [Рецензія]. Бабенко Л.Д. Радянські органи державної безпеки в системі взаємовідносин держави і православної церкви в Україні (1918 – середина 1950-х рр.). Монографія /Л.Д.Бабенко. – Полтава: ТОВ «АСМІ», 2014. 549 с. // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Вип. 15. – Львів, 2014. – С. 236-239.
 86. Особливості військово-технічної політики українських урядів періоду національної революції 1917-1920 рр. // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції. Львів 14-15 травня 2015 року. – Львів: Академія сухопутних військ, 2015. – С.278.
 87. Житлові проблеми Львова та шляхи їхнього розв’язання у міжвоєнний період (1919-1939) //Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність [гол. редкол. Микола Литвин, упоряд. і наук. ред. Ігор Соляр];НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2015. – Вип.27. – С.136-152.
 88. Висвітлення убивства Симона Петлюри на шпальтах газети «Діло» //Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали VI-ї краєзнавчої конференції. – Львів, 2016. – С. 54 – 60.
 89. Кров на паризькому бруку (Формування громадської думки про постать Симона Петлюри на сторінках української галицької періодики. // Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно – практичний вимір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (3-4 червня 2016 р.). – Мелітополь: Вид. МДПУ,2016. – Ч. 1. – С.69-78.
 90. Загибель головного отамана армії УНР у дзеркалі львівської періодики / Віктор Голубко, Алла Середяк // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. –Львів, 2016. – Вип. 17. – C. 304–321.
 91. Організація постачання і фінансування українських військ періоду національної революції 1917–1920 рр./ Віктор Голубко // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2018–2019. Вип. 19–20. C. 339–352.
 92. Войтович Л., Голубко В. Історія війн і військового мистецтва: в 3-х т. Т.2. Від професійних найманих армій до масових (мобілізаційних) армій  (початок XVI ст.- початок ХХ ст.). Харків: Фоліо, 2018.  971 с.
 93. Голубко В., Грицюк В., Кривизюк, Лисенко. Історія війн і військового мистецтва: в 3-х т. Т.3. Від масових армій до відродження професійних армій (ХХ – початок ХХІ ст.). Харків: Фоліо,2019.  783 с.
 94. Висвітлення процесу над «Спілкою визволення України» на сторінках тижневика «Тризуб» . Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2017. Спецвипуск до 60-річчя професора Олексія Сухого / за редакцією Ігора Підкови, Романа Тарнавського. С. 356-362.
 95. Комуністичний режим 1930-х років в радянській Україні у висвітленні тижневика «Тризуб» . Prawo i czas. Księga Jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin profesora Adama Lityńskiego / red. Maciej Borski, Dorota Fłeszer, Andrzej Pokora, Anna Rogacka Łukasikю  Z Dziejów Prawa. 2019. T. 12 (20). Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego. S. 493-510.
 96. Питання соціального захисту військовослужбовців у діяльності вищих  органів влади УНР (грудень 1918 – листопад 1920 рр.) // Східно-європейський історичний вісник. Вип.20.  Дрогобич, 2021.  С. 82-92.
 97. Model państwa ukraińskiego w koncepcjach prawicowych środowisk politycznych okresu międzywojennego // Miscellanеа historico-iuridika. T. XX. Z.2. Białystok: Uniwersytet w Białymstoku, 2021. S.129 – 142.
 98. Військові аспекти українського державотворення на сторінках «Архива русской революции» Йосифа Гессена //Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. №23 (2022).  С. 387- 403.
 99. Голубко В.Є., Гринчак В. А., Федущак-Паславська Г. М. Державні утворення українського народу першої половини ХХ ст. Монографія. Харків: Право,2022.218 с.[ Розділи:1.3. «Проєкт» Української держави в українській та світовій громадській думці ХІХ – початку ХХ ст. (с.61-75); 2. Державний суверенітет України періоду національної революції 1917-1920 рр. (с.76-202; 3. Карпатська Україна: специфіка формування суверенітету (с.203-212)]

Біографія

y28URMmZPqc

Народився 1964 р. в с. Підліски Городоцького р-ну Львівської області. У 1981-1986 рр. навчався на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка.

У 1986-1998 працював у Державному університеті “Львівська політехніка” на посаді асистента, у 1998-2000 рр. – на посаді доцента. У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Участь військ Південно-Західного, 8-ої армії Румунського фронтів та Чорноморського флоту у революційних подіях в Україні (березень 1917-березень 1918 р.).

У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему “Військове будівництво в Україні періоду Центральної Ради”.

З 2000 р. – професор кафедри історичного краєзнавства Львівського університету. З 2008 р. – завідувач цієї кафедри.

Проекти

1.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2006

2.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2007

3.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2008

4.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2009

5.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2010

6.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині XX ст.-2011

7.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

8.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

9.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

10.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

11.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

Нагороди

Відзнака Львівської міської ради «Золотий герб міста Львова» (2017)

Методичні матеріали

Робоча програма з курсу Військова історія Галичини першої половини ХХ ст.

Опис курсу “Військова історія Галичини першої половини ХХ ст.”

Робоча програма з курсу “Історія України” для студентів Філологічного факультету.

Опис навчальної дисципліни “Історія України” для студентів Філологічного факультету.

Робоча програма курсу “Військово-теоретична думка та логістика ХІХ-ХХ ст.”

Опис навчальної дисципліни “Військово-теоретична думка та логістика ХІХ-ХХ ст.”

Робоча програма з курсу “Українська військова еліта 1917-1920: етно-соціальний зріз.”

Робоча програма з курсу “Історія України” для студентів Факультету іноземних мов.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!