Середяк Алла Володимирівна

Посада: доцент кафедри історичного краєзнавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Історія книги, методика та методологія краєзнавчих досліджень, історія Товариства “Просвіта”, історія краєзнавчих студій у Львівському університеті.

Курси

Публікації

НАЙВАЖЛИВІШІ ПРАЦІ:

Нарис історії “Просвіти”. Львів-Краків-Париж, 1993 (співавтор).

Краєзнавчі видання товариства “Просвіта” // Наукові зошити історичного факультету. – Вип. 3. – Львів, 2000. – С. 122-125.

Історія буднів у краєзнавчих дослідженнях //Історичні пам’ятки Галичини. Матеріали другої краєзнавчої конференції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003.

“Просвіта” і українське радикальне середовище Галичини / А. Середяк // Україна: культурна спадщина, свідомість, державність. Вип.19. – «Просвіта» – оберіг незалежності та соборності України. // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. /Відп. Ред. Я.Ісаєвич – Львів, 2011 – С.394-413

Просвітянські впливи на вироблення концепції національної освіти ЗУНР / Алла Середяк // Історичні пам’ятки Галичини: матеріали п’ятої наук. краєзнавчої конф. (Львів, 12 листопада 2010 р.). – Львів, 2011. – С. 59–64.

Мирон Кордуба і українська громада в Москві (штрих до історії візиту 1907 року) / Алла Середяк // Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / [відп. ред. Микола Литвин]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2012. – Вип. 5: Ювілейний збірник на пошану Олександра Колянчука. – С. 153–157.

До проблеми опрацювання архівних фондів в сучасних книгозбірнях // Документ, мова, соціум: теорія та практика / А. В. Середяк // Матеріали міжнародної науково – практичної конференції,  квітень, 2013. – Київ, 2013.- С. 143-151.

Історичне краєзнавство у Львівському університеті / Віктор Голубко, Алла Середяк // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів : ПАІС, 2013. – Вип 49 : Ювілейне видання з нагоди 350-річчя Львівського університету / За ред. Олексія Сухого. – С. 110–115.

Читацькі інтереси галицького селянства в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: проблеми попиту і пропозиції / Алла Середяк // Перспективні напрямки світової науки : збірник статей учасників ХХХІ Міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал світової науки”. – Запоріжжя, 2015. – Т. 1 : Науки гуманітарного циклу. – С. 7–10.

Священик, вчитель, урядник: сільська інтелігенція в просвіті галицького селянина на зламі ХІХ–ХХ століть / А. Середяк, Д. Іванків // Держава і церква в новітній історії України. – Полтава, 2015. – С. 394–401.

Галицький селянин і українська книжка наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі видань Товариства “Просвіта”) / Алла Середяк // Україна Модерна. – Харків, 2015. – Вип. 22 : Історія та культура читання. – С. 116–138.

Кров на паризькому бруку (формування громадської думки про постать Симона Петлюри на сторінках української галицької періодики) / Віктор Голубко, Алла Середяк / Рідний край. Альманах Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2016. – № 1. – С. 143–149.

Комплексне дослідження історії населеного пункту (методичні рекомендації) / А. Середяк, Д. Іванків // Історичні пам’ятки Галичини : мат-ли VI краєзнавчої конференції. – Львів, 2016. – С. 154–164.

Історія краю на сторінках періодичних видань товариства “Просвіта” в Галичині (1868–1939 рр.) / Алла Середяк, Діана Іванків // ХХІ міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі : тези доповідей. – К., 2016. – С. 120–123.

Загибель Головного отамана армії УНР у дзеркалі Львівської періодики / Віктор Голубко, Алла Середяк // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. – Львів, 2016. – Вип. 17. – C. 304–321.

Біографія

shapeimage_2 (29)

Народилась 1964 р. у м. Стрий Львівської області.

У 1981 р. закінчила Стрийську середню школу № 2. У 1981-1985 рр. – навчалась в Українському поліграфічному інституті (нині – Академія друкарства). У 1981-1987 рр. – товарознавець Львівського облкнигторгу. У 1988 р. – інженер НІСу Українського поліграфічного інституту. У 1988-1991 рр. перебувала в аспірантурі Московського поліграфічного інституту. У 1991 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Видавнича діяльність західноукраїнського товариства “Просвіта” (1863-1939 рр.)”.

У 1991-1995 рр. – молодший науковий співробітник Інституту Франкознавства (Львівське відділення інституту літератури АН України). З 1995 р. – асистент, з 1998 р. – доцент кафедри історичного краєзнавства Львівського університету ім. Івана Франка.

Проекти

1.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2006

2.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2007

3.2005-2008. Політичні партії на Західній Україні у міжвоєнний період-2008

4.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2009

5.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині ХХ ст.-2010

6.2009-2011. Суспільно-політичне та громадське життя на західних землях України у першій половині XX ст.-2011

7.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2012

8.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця ХVIII – першої половини ХХ ст.-2013

9.2012-2014. Галичина у контексті європейської історії кінця XVIII ‒ першої половини XX ст.-2014

10.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2015

11.2015-2017. Галичина наприкінці XIX – у першій половині ХХ ст. суспільство, культура, історична пам’ять-2016

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!