Охорона та реституція культурних пам’яток

Тип: Нормативний

Кафедра: історичного краєзнавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432доцент Мрака І. Б.іст-24с, Іст-23c, Іст-22c, Іст-21c

Опис курсу

Курс складається з двох змістовних модулів (16 лекцій). Перший змістовний модуль включає теоретичний та фактографічний матеріал про історію зародження і розвитку пам’яткоохоронної діяльності на українських землях впродовж ХІХ–поч. ХХІ ст. Другий змістовний модуль – висвітлено спроби реституції культурних цінностей впродовж Української революції (1917–1921 рр.), в період існування СРСР та в незалежній Україні. Висвітлено втрати українських культурних цінностей продовж світових війн. Охарактеризовано основні напрями державної політики України щодо розшуку та повернення українських культурних цінностей на сучасному етапі. Також розглянуто міжнародно-правові аспекти повернення та реституції культурних цінностей.

Рекомендована література

 1. Акуленко В. Охорона пам’яток культури в Україна (1917–1990). Київ: Вища школа, 1991. 274 с.
 2. Архівні фонди України, втрачені в період Другої світової війни. Кн. 1.Київ, 2007. 1033 с. Режим доступу: http://www.viche.info/jornal/1389/
 3. Бандрівський М. Пам’яткоохоронна діяльність Митрополита Шептицького. Записки ЛНБ ім. В.Стефаника. Львів, 2000. Вип. 18. С. 21–35.
 4. Брайченко М. Час і пам’ятки: До проблеми поняття «Пам’ятки історії та культури». Пам’ятки України. 1986. № 2. С. 36–39.
 5. Винницький А. Микола Теодотович Біляшівський. Його життя та музейна робота. Записки Історично-філологічного відділу ВУАН. Київ, 1926. Кн. ІХ. С. 11–23.
 6. Гаврилюк С. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини та Підляшшя (ХІХ–початок ХХ ст.). Луцьк: РВВ «Вежа», 2008. 536 с.
 7. Заремба С. Нариси з історії українського пам’яткознавства. Київ, 2002.
 8. Заремба С. Українське пам’яткознавство: історія, теорія, сучасність. Київ: Логос, 1995. 448 с.
 9. Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. Київ, 1998. 399 с.
 10. Колесник М. Історичне товариство Несторалітописця: основні етапи й напрями діяльності (1872–1931 рр.). Український історичний журнал. 1989. № 9. С. 50–56.
 • (Пакт Реріха) від 15.04.1935 р. [Електронний ресурс] / Офіційний вебсайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cginreg=995_191
 1. Кот С. Повернення і реституція культурних цінностей у політичному та культурному житті України (ХХ – поч. ХХІ ст.). Київ, 2020. 1020 с.
 2. Кот С. Реліквії українського козацтва в контексті українськоросійських відносин щодо обміну та повернення культурних цінностей (20-ті–30-ті роки ХХ ст.). Український історичний журнал. 2009. № 1. С. 129–143.
 3. Основи пам’яткознавства / Під заг. ред. Гріффена Л., Титової О. Київ: Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. 380 с.
 4. Прибєга Л. До питання термінологічних визначень у пам’яткоохоронній методиці. Праці Центру пам’ятко-знавства. 2003. Вип. 5. С. 18–32.
 5. Саламаха І. Охорона пам’яток історії та культури Східної Галичини у другій половині ХІХ ст.–на початку ХХ ст.: організаційні засади, законодавство, фінансування. Львів, 2021.
 6. Франк Монік: «Культурні цінності не можна вважати воєнними трофеями». Дзеркало тижня. 2004. 29 травня.
 7. Цепенда І. Проблема повернення культурних цінностей у радянськопольських відносинах другої половини 40-х років ХХ ст. [Електронний ресурс].