Овсінський Юрій Володимирович

Посада: доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-41-20

Електронна пошта: yuriy.ovsinskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

аграрна історія Речі Посполитої XVIII ст., фільваркове господарство на Правобережній Україні XVIII ст.

Курси

Публікації

 1. Етнічні і державотворчі процеси у Центрально-Східній Європі (V-X ст.) // Історія Центрально-Східної Європи: Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / Відп. ред. Л. Зашкільняк. Львів, 2001. С. 36-70. [співавт.: А. Плахонін].
 2. Книги розпоряджень Міхала Жевуського адміністрації маєтків у Подільському і Волинському воєводствах (30-70-ті роки XVIII століття) // Записки НТШ. Т.ССХL. Праці комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін / Відп. ред. О.Купчинський. Львів, 2000. С. 53-71.
 3. Фільваркова адміністрація подільсько-волинських маєтків Міхала Жевуського в 40-70-х роках XVIII ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 37. Част. 1. / Відп. ред. М. Мудрий. Львів, 2002. С. 198-212.
 4. Стан тваринництва у фільварках Подільського воєводства у XVIII ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 38. / Відп. ред. О. Вінниченко. Львів, 2003. C. 123-139.
 5. Фільваркове господарство Речі Посполитої XVIII ст. в оцінці польської історіографії // Проблеми слов’янознавства. Вип. 55. / Відп. ред. В. Чорній. Львів, 2005. С. 29-40.
 6. Фільваркове господарство в Подільському воєводстві Речі Посполитої у XVIII ст.: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія. – Львів, 2005. – 18 с.
 7. Зернове господарство фільварків Подільського воєводства речі Посполитої у 40-70-х роках XVIII ст.(за матеріалами маєтків Міхала Жевуського) // Записки НТШ. Т.CCLI. Праці історично-філософської секції. / Відп. ред. О.Купчинський. Львів, 2005. C. 49-85.
 8. Подільський фільварок у 20-80-х роках XVIII cт.: основні типи та структура (на прикладі маєтків Жевуських) // Український селянин: Зб. наук. праць Вип. 11. Черкаси, 2008.
 9. Маєтковий комплекс Жевуських на Поділлі у XVIII ст. // Folwark, wies, latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku. Кєльце, 2009.
 10. Маєтковий комплекс Жевуських у Подільському воєводстві Речі Посполитої в XVIII столітті // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2009. – Вип. 44. – С. 59–72.
 11. Методи та окремі рецепти фільваркової ветеринарії у Подільському воєводстві Речі Посполитої у першій половині XVIII ст. // Український селянин. Зб. наук. праць  / За ред А.Г. Морозова.  – Черкаси: Черкаський національний університет ім Б.Хмельницького, 2010. Вип. 12. – С. 139–142.
 12. Medium aevum: Середні віки / За ред. Л.Войтовича. Підручник для історичних спеціальностей ВУЗів. – Львів, 2010. – 502 с. (у співавторстві).
 13. Міньковецький ключ як маєтність роду Жевуських у Подільському воєводстві Речі Посполитої у другій половині XVIII ст. // Матеріали 13-ї Подільської історико-краєзнавчої конференції. 20–22 жовтня 2010 р. – Кам’янець-Подільський, 2010. – С. 23–31.
 14. Постать Жанни д’Арк у сучасній історіографії: нове й традиційне у “дворянській” версії // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. / Відпов. ред.. М. Литвин (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність). Збірник наукових праць. Вип. 20. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2011. – С. 522-534.
 15. Фільваркове бджільництво на Поділлі у 30–90-х роках XVIII ст. (за матеріалами з маєтків Міхала Жевуського) / Юрій Овсінський // Наукові студії : зб. наук. пр. / Історико-краєзнавчий музей м. Винники. – Львів, 2015. – Вип. 6. – С. 340–355.
 16. Архів Жевуських як джерело для вивчення магнатського господарства на Поділлі у XVIII ст. / Юрій Овсінський // Документ крізь віки: актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності. – Львів, 2015. – С. 104–108.

Біографія

shapeimage_2

ОВСІНСЬКИЙ Юрій Володимирович (28.V.1968, м. Львів) – історик-медієвіст, канд. іст. наук (Фільваркове господарство в Подільському воєводстві Речі Посполитої у XVІІІ ст., 2005), доцент (2010). Закінчив іст. ф-т Львів. ун-ту (1998), аспірантуру (2003). У 1986–88 служба у війську; 1988–98 робітник Львів. виробн. швейного об’єднання “Спецодяг”; 1999 наук. стажування у Вищій пед. школі м. Жешува (Польща); 2000–04 асист. каф. археології, античності та середньовіччя, 2004–09 асист., з 2009 доц. каф. історії сер. віків та візантиністики Львів. ун-ту. Наук. інтереси: аграр. історія Речі Посполитої XVIII ст., соціально-екон. відносини на Правобережній Україні XVIII ст. Бл. 40 праць, зокр., Історія війн і військового мистецтва. У трьох томах. – Т. 1. Від зачатків військової організації до професійних найманих армій (бл. 3060 р. до Христа – початок ХVII ст.) (Харків, 2017; з Л.Войтовичем);Історія Центрально-Східної Європи (Львів, 2001; зі співавт.); Фільваркова адміністрація подільсько-волинських маєтків Міхала Жевуського в 40–70-х роках XVIII ст. (ВЛУ. Сер. іст. 2002. Вип. 37. Ч. 1); Фільваркове господарство Речі Посполитої XVIII ст. в оцінці польської історіографії (Проблеми слов’янознавства. 2005. Вип. 55); Зернове господарство фільварків Подільського воєводства речі Посполитої у 40–70-х роках XVIII ст. (за матеріалами маєтків Міхала Жевуського) (Зап. НТШ. Праці іст.-філос. секції. 2005. Т. 251); Маєтковий комплекс Жевуських у Подільському воєводстві Речі Посполитої у XVIII ст. (Folwark, wieś, latyfundium. Gospodarstwo wiejskie w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku. Kielce, 2009); Міньковецький ключ як власність Жевуських у Подільському воєводстві у другій половині XVIII ст. (Наукові записки центру Мархоцькознавства. Т.3. Хмельницький, 2011); Постать Жанни д’Арк у сучасній історіографії: нове й традиційне у “дворянській” версії // Actіs testantibus. Ювілейний збірник на пошану Л.Войтовича. 2011); Фільваркове бджільництво на Поділлі у 30-90-х роках XVIII ст.  (за матеріалами з маєтків Міхала Жевуського) (Наукові студії Історико-краєзнавчого музею м. Винники. Львів, 2015. Вип. 6.  С. 340-355). співавтор підручника “Medium aevum: Cередні Віки” (Львів, 2010).

Проекти

1.2005-2008.Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2006

2.2005-2008. Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2007

3.2005-2008. Історія та культура населення Центрально-Східної Європи від найдавніших часів до XVII ст.-2008

4.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2009

5.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–ХІV ст.)-2010

6.2009-2011. Середньовічна Європа, Візантія і Русь політичні, економічні і культурні зв’язки (ІХ–XІV ст.)-2011

7.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2012

8.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах ІХ–XV ст.-2013

9.2012-2014. Русь у візантійських та західноєвропейських джерелах IX‒XV ст. -2014

10.2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2015

11.2015-2017. Середньовічна Європа, Візантія, Русь політичні, економічні та культурні зв’язки (IX–XIV ст.)-2016

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!