Історія середніх віків V–ХІ ст.

Тип: Нормативний

Кафедра: історії середніх віків та візантиністики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Овсінський Ю. В.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c, Ісо-21c, Ісо-22c, Ісо-23с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Іст-21c
Іст-22c
Іст-23c
Ісо-21c
Ісо-22c
Ісо-23с

Опис курсу

Мета і завдання: Використовуючи найновіші здобутки історіографії, сформувати у майбутніх істориків-гуманітаріїв знання про головні етапи та події в історії країн Західної Європи з V ст. – від часу кризи та падіння Західної Римської імперії, початків Великого переселення народів – до кінця ХІ ст. – початків централізаційних процесів в країнах Західної Європи, становлення феодалізму. Розглянути соціально-економічні, політичні, релігійні, культурні та інтелектуальні процеси в Західній Європі в цей відрізок часу. Проаналізувати особливості розвитку різних регіонів Західної Європи та їх контакти з Руссю.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен:

Знати найважливіші проблеми раннього періоду західноєвропейського середньовіччя: причини кризи та занепаду Західної Римської імперії, генезис феодальних відносин та їх вплив на подальший розвиток європейських країн; форми суспільного життя та засади функціонування середньовічних європейських монархій; військове мистецтво доби раннього середньовіччя; ранньосередньовічна церква та культура; періоди діяльності головних історичних осіб епохи.

Вміти визначати та аналізувати передумови, тенденції та особливості розвитку окремих регіонів Західної Європи, аналізувати та оцінювати  історичні події та процеси.

Рекомендована література

 1. Барг М.А. Проблемы социальной истории в освящении современной западноевропейской медиевистики. – Москва, 1973.
 2. Басовская Н.И. Идея войны и мира в западноевропейском средневековом обществе // СВ. – Вып. 53. –1990. – С.44–51.
 3. Бессмертный Ю.Л. Феодальная деревня и рынок (по северофранцузским и западнонемецким материалам). – Москва, 1969.
 4. Бессмертный Ю.Л. Жизнь и смерть в средние века: Очерки демографической истории Франции. – Москва, 1991.
 5. Блок М. Характерные черты французской аграрной истории. – Москва, 1957.
 6. Блок М. Короли–чудотворцы. – Москва, 1988.
 7. Блок М.  Феодальне  суспільство / Пер. з фр. – К., 2001.
 8. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV–XVIII вв. – Т. I Структуры повседневности: Возможное и невозможное; Т. II. Игры обмена. – Москва, 1986.
 9. Виоле-ле-Дюк Э. Жизнь и развлечения в Средние века. – Санкт Петербург, 1999.
 10. Виппер Р.Ю. История средних веков: Курс лекций. – К., 1996.
 11. Войтович Л.В. Середні віки в Україні: Хронологічні рамки і проблеми періодизації // П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів. Історія. – Ч.1. – Чернівці, 2003. – С.17–20.
 12. Войтович Л.В. Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації // Український історичний журнал. – 2003. № 4. – С.134–139.
 13. Войтович Л.В. Феодалізм в українських землях: проблеми існування і періодизації // Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. – Т.2. Наукові студії. – Київ, 2004. – С.385-394.
 14. Войтович Л. Торгiвля i торговельнi шляхи // Iсторiя української культури. – Т. 2. ХIII – середина XVII ст. / Вiдп. ред. Я.Iсаєвич – К., 2001. – С.81–92.
 15. Войтович Л. Вiйсько i вiйськова органiзацiя // Iсторiя української культури. – Т.2. ХIII – середина XVII ст. / Вiдп. ред. Я.Iсаєвич. – К., 2001. – С.93–108.
 16. Войтович Л. Військове мистецтво Галицько-Волинської держави: князь Лев Данилович // Вісник Національного Університету “Львівська політехніка”. – № 502. Держава та армія. – Львів, 2004. – С.13–18.
 17. Войтович Л. Реформи армії князями Данилом Романовичем та Левом Даниловичем у середині ХІІІ ст. // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – № 571. Держава та армія. – Львів, 2006. – С.89–93
 18. Войтович Л.В. Князівські династії Східної Європи (кінець ІХ ст. – початок ХVI ст.). Склад, суспільна і політична роль. – Львів, 2000
 19. Войтович Л.В. Княжа доба на Русі: Портрети еліти. – Біла Церква, 2006Гизо Ф. История цивилизации в Европе. – Санкт-Петербург, 1906.
 20. Грановский Т. Н. Лекции по истории Средневековья.  – Москва, 1987.
 21. Грацианский Н.П. Из социально-экономической истории западноевропейского средневековья. – Москва, 1960.
 22. Гуревич А.Я. История и сага. – Москва, 1972.
 23. Гуревич А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. – Москва, 1989.
 24. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. – Москва, 1990.
 25. Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История средних веков: Учеб. – Москва, 1995.
 26. Гутнова Е.В. Cредневековье: место в европейской цивилизации // СВ. – Вып. 53. – 1990. – С.21–43.
 27. Гутнова Е.В. Классовая боротьба и общественное сознание средневекового крестьянства (XI–XV вв.). – Москва, 1984.
 28. Дворецкая И.А. Западная Европа V–IX вв. – Москва, 1990.
 29. Дейвіс Н. Європа: Історія. / Пер. з англ. П. Таращук, О. Коваленко. – К., 2000.
 30. Джеджора О. Історія європейської цивілізації. Ч. 1. До кінця XVIII cт. / Львів. Богосл. Акад.; Ін-т іст. досл. Львів. ун-ту. – Львів, 1999. [Бібліогр. С. 379–390].
 31. Дживелегов А.К. Средневековые города в Западной Европе. – Санкт Петербург, 1902.
 32. Дживелегов А.К. Торговля на западе в средние века. – Москва, 1905.
 33. Добиаш-Рожденственская О.А. Культура западноевропейского средневековья. – Москва, 1987.
 34. Добиаш-Рождественская О.А. Западная Европа в средние века: Сб. ст. – Москва, 1996.
 35. Дюби Ж. Европа в средние века / Пер. с фр. В. Колесникова. – Смоленск, 1994.
 36. Егер О. Всемирная история: В 4 т. Изд. испр. и доп. – Т. 2: Средние века. – Санкт-Петербург, 1997.
 37. Егер О. Средние века: В 2 т. – Т.2. – Москва, 1999–2000.
 38. Элита и этнос Средневековья / Отв. ред. А.А. Сванидзе; ИВИ РАН. – Москва, 1995.
 39. Зверева Г.И. История Шотландии. – Москва, 1987.
 40. Иванов К.А. Средневековый город и его обитатели. – Москва, 1995.
 41. Иванов К.А. Многоликое средневековье. – Москва, 1996.
 42. История Европы. С древнейших времен до наших дней. В 8-ми томах. – Москва, 1988-1992. – Т. 1. Древняя Европа. 1988; Т. 2. Средневековая Европа. 1992.
 43. История Западной Европы / под ред. Н. Карасева: В 3-х т. – Т.1. – Москва, 1914.
 44. История средних веков / Сост. М.М. Стасюлевич. – Москва, 1999.
 45. История средних веков: В 2 т. / Под ред. З.В. Удальцовой и С.Д. Карпова. – Москва, 1990.
 46. История средних веков: В 2 т.: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по напр. и спец. «История»: / Под ред. С.П. Карпова. – Т.1. (VXV вв.). – Москва, 1998.
 47. История Франции / Под ред З.Манфреда. – Москва, 1972.
 48. Історія європейської ментальності. / За ред. П. Дінцельбахера. / Пер. з нім. В. Кам’янець. – Львів, 2004.
 49. Кардини Ф. Истоки средневекового рыцарства. – Москва, 1987.
 50. Ковалевский М.М. Развитие народного хозяйства в Западной Европе. – Санкт Петербург, 1899.
 51. Ковалевский М.М. Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства. – Москва, 1903.
 52. Ковалевский М.М. От прямого народоправства къ представительному и от патриархальной монархии къ парламентаризму. – Санкт Петербург, 1906.
 53. Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство (V–XV вв.). – Москва, 1967.
 54. Контамин Ф. Война в средние века. / Пер с фр. Ю.П. Малинина А.Ю. Карачинского, М.Ю. Некрасова. Под ред Ю.П. Малинина. – Санкт Петербург, 2001.
 55. Крикун М. Виникнення і розвиток середньовічних монархій // Історія Центрально-Східної Європи. Посібник для студентів історичних і гуманітарних факультетів університетів / За ред. Л.Зашкільняка. – Львів, 2001. – С. 93–104.
 56. Кулишер И.М. Лекции по истории экономического быта Западной Европы. – Петроград, 1916.
 57. Ле Гофф Ж. Цивилизация Средневекового Запада / Пер. с фр. – Москва, 1992.
 58. Ле Гофф  Ж.  Другое  Средневековье:  Время,  труд  и  культура  Запада  / Пер.  с  фр.  С.В.Чистяковой  и  Н.В.Шевченко;  под  ред.  В.А.Бабинцева. – Екатерингбург,
 59. Ле Гофф  Ж.  Интеллектуалы  в  Средние  века  /  Пер.  с фр.  А.М.Руткевича.  2–е  ид. – Санкт Петербург,
 60. Лучицкая С.И. Культура и общество западноевропейского средневековья. – Москва, 1994.
 61. Мак-Ніл В. Піднесення Заходу. Історія людського суспільства. / Пер. з анг. Під ред. А. Галушки. – К., 2002.
 62. Малинин Ю.П. Общественно-политическая мысль позднесредневековой Франции XIV–XV вв. – Санкт Петербург, 2000.
 63. Мелетинский С.М. Происхождение героического эпоса. – Москва, 1963.
 64. Мелик-Гайказова Н.Н. Французские хронисты XIV в. как историки свого времени. – Москва, 1970.
 65. Мельников Е.А. Образ мира: Географические представления в Западной и Северной Европе V–XIV века. – Москва, 1998.
 66. Мерцалова М.Н. История костюма разных времен и народов. – Москва, 2002.
 67. Мортон А.Л. История Англии. – Москва, 1950.
 68. Неусыхин А.И. Проблемы европейского феодализма. – Москва, 1974.
 69. Огнев’юк В.О., Кравченко П.А. Людина, культура, історія. – К., 1999.
 70. Осокин Н.А. История средних веков. – Минск, 2003.
 71. Парсамов С.С. Курс лекций по истории средних веков / Кировогр. гос. пед. ин-т им. В.К. Винниченко. – Вып. 1. Идеология и культура западноевропейского средневековья.– Кировоград, 1996. [Бібліогр. – С. 144–146].
 72. Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства и общества в средние века. – Москва, 1937.
 73. Петрушевский Д.М. Очерки из экономической истории средневековой Европы. – Москва, 1928.
 74. Пиренн А. Средневековые города Бельгии. – Москва, 1937.
 75. Плешкова С.А. Французская монархия и церковь. – Москва, 1992.
 76. Полянский Ф.Я. Очерки социально-экономической политики цехов в городах Западной Европы XIII–XV вв. – Москва, 1952.
 77. Порьяз А. Мировая культура: Средневековье. – Москва, 2001.
 78. Рябова Т. Б. Женщина в истории западноевропейского средневековья. – Ивановo.
 79. Самаркин В.В. Историческая география Западной Европы в средние века. – Москва, 1976.
 80. Сванидзе А. А. Деревенские ремесла в средневековой торговле. – Москва, 1985.
 81. Сказкин С.Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной Европы в средние века. – Москва, 1981.
 82. Соболев М.Н. Очерки из истории всемирной торговли. – Москва, 1899.
 83. Средневековая Европа глазами современников и историков: Кн. для чтения: В 5-ти ч. / Отв. ред. А.Л. Ястребицкая – Ч. 1. Рождение и становление средневековой Европы (V–IX вв.); Ч. 2. Европейский мир (X–XV вв.); 1995. Ч. 3. Средневековый человек и его мир; Ч. 4. От средневековья к Новому времени. Новый человек; Ч. 5. Человек в меняющемся мире. – Москва, 1994.
 84. Стоклицкая-Терешкович В.В. Основные проблемы средневекового города. – Москва, 1960.
 85. Тойнбі А.Дж. Дослідження історії: В 2 т. – Т. 1. / Пер. з англ. В. Шовкуна; Т. 2. / Пер з англ. В. Митрофанова, П. Таращука. – К., 1995.
 86. Тревельян Д.М. Социальная история Англии. Обзор шести столетий от Чосера до королевы Виктории. – Москва, 1959.
 87. Университет в средневековом городе. // Культура и искусство западноевропейского средневековья. – Москва, 1981.
 88. Уотт У.М. Влияние ислама на средневековую Европу. – Москва, 1976.
 89. Французские короли и императоры / Пер. с нем. Д. Н. Вальяно, Т. П. Хает; Под ред. П. К. Хартманна. – Ростов на Дону, 1997.
 90. Хейзинга Й. Homo ludens. – Москва, 1995.
 91. Хейзинга Й. Осень Средневековья. – Москва, 1988.
 92. Хейзинга Й. Политическое и военное значение рыцарских идей в позднем Средневековье. – http//www. Narod.polenov.ru
 93. Хлопин А.Д. О способах интерпретации причинно-следственных связей в хрониках XIV в. // Из истории культуры средних веков и Возрождения. – Москва, 1976.
 94. Чайлд Г. У истоков европейской цивилизации. – Москва, 1952.
 95. Человек в мире чувств. Очерки по истории частной жизни в Европе и некоторых странах Азии до начала Нового времени. / Отв. Ред. Ю.Л. Бессмертный. – Москва, 2000.
 96. Штокмар В.В. История Англии в средние века. – Ленинград, 1973.
 97. Ясперс Х. Смысл и назначение истории. – Москва, 1991.
 98. Ястребицкая А.Л. Западная Европа. XI–XIII вв. – Москва, 1978.