Козловський Сергій Орланович

Посада: доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Електронна пошта: serhiy.kozlovskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

 • історія ментальності;
 • історія середньовічного Сходу;
 • історія повсякденності;
 • історія та культура Японії і Китаю;

Курси

Публікації

2009р.

 1. Козловський С. Торгівля по Дністру в системі середньовічних господарських відносин у працях представників львівських історичних шкіл / Сергій Козловський // Третя Могилів-Подільська науково-краєзнавча конференція. – Могилів-Подільський, Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2009. – С. 125-130.
 2. Козловський С. Семітологічні дослідження у Львівському університеті (1784-1939 рр.) / Сергій Козловський // ХІІІ сходознавчі читання ім. А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2009. – С. 63-65.
 3. Козловський С. Войцех Кентшиньський (1838-1918): біоісторіографічний нарис / Сергій Козловський // Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Київ : Фенікс, 2009. – Вип. 26. – С. 167-175.
 4. Козловський С. Історіософські погляди М.С. Грушевського на період княжої Русі та їх вплив на формування державницького напряму львівської історичної школи / Сергій Козловський // Українська державність: історія і сучасність. Збірник матеріалів VI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. – Маріуполь : Вид. МДУ, 2009. – Частина І – С. 68-70.
 5. Козловський С. Ментальність середньовічного купецтва: купець і суспільство / Сергій Козловський // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – Київ : Міленіум, 2009. – № 3 – С. 118-122.
 6. Козловський С. Ментальність середньовічного купецтва: купець і релігія / Сергій Козловський // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – Київ : Міленіум, 2009. – № 4 – С. 122-126.

2010р.

 1. Козловський С. Представники історичної школи Ф.К. Ліске у Львівському університеті / Сергій Козловський // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: Збірник наукових статей учасників Третіх всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 467-475.
 2. Козловський С. Історичні погляди М.С. Грушевського про право Київської Русі / Сергій Козловський // Актуальні питання сучасної науки і права: Збірник матеріалів науково-практичної конференції студентів (24 квітня 2010р., м. Суми) / Сумська філія Харківського університету внутрішніх справ. – Суми : Університетська книга, 2010р. – С. 39-41.
 3. Козловський С. Медієвістичні студії Тадеуша Войцеховського / Сергій Козловський // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Науковий журнал. – Київ : Міленіум, 2010. – № 1 – С. 139-143.
 4. Козловський С. Сходознавчі студії Мойсея Шорра у Львівському університеті / Сергій Козловський // ХІV сходознавчі читання ім. А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ, Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 87-88.
 5. Козлоўскі С. Гаштовта – уладальнікі Ліпнішок. Нарыс гісторыі аднаго роду / Сяргей Козлоўскі // Ліпнішкі – 500 гадоў гісторыі (1510 – 2010 гг.)»: Рэгіянальная навуковая канферэнцыя прысвечаная 500 – годдзю Ліпнішкаўскай парафіі і 400-годдзю надання мястэчку Магдэбурскага права. / пад рэд. А.К. Гецэвіча – Гродна : Глобус Медиа, 2010. – С. 14-19.
 6. Козловський С. Вплив чернецтва на формування категорії «держава» у колективній ментальності населення Київської Русі (ХІ-ХІІІ ст.) / Сергій Козловський // «Видубицький Михайлівський монастир – погляд крізь віки». Збірник матеріалів наукової конференції присвяченої 940-літтю Свято-Михайлівського Видубицького монастиря. – Київ : Видавництво Видубицького Свято-Михайлівський монастиря 2010. – С. 372-383.
 7. Козловський С. Львівський університет і конституційні реформи в Австро-Угорській імперії (кін. 60-тих – поч. 80-тих рр. ХІХ ст.) / Сергій Козловський // Українська державність: історія і сучасність. Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. – Маріуполь : Вид. МДУ, 2010. – С. 97-101.
 8. Козловский С. История Галицко-Волынской Руси в исследованиях И.И. Шараневича / Сергей Козловский // Древность и Средневековье: вопросы истории и историографии: материалы I Всероссийская конференция студентов, аспирантов и молодых учёных (Омск, 28-30 октября 2010г.). – Омск : Изд-во Ом. гос. ун-та им. Ф. Достоевского, 2010. – С. 151-154.

2011р.

 1. Козловский С. Русь и Северный морской путь в VI-XIII вв.: внешнеполитические и социально-экономические аспекты / Сергей Козловский // VII Ушаковские чтения: сборник научных статей / науч. ред. Ю.П. Бардилева, Е.Л. Крикун, С.А. Никонов. – Мурманск : МГГУ, 2011. – С. 9-13.
 2. Козловский С. Средневековая Русь и кочевники Северного Причерноморья в IX – первой половине XIII в.в.: внешнеполитические и социально-экономические аспекты / Сергей Козловский // Colloquia Russica. – T.1. Ruś średnioweczna a sąsiedzi (IX – poł. XIII w.). Materialy międzynarodowej konferencji naukowej. – Kraków, 2011 – S. 80-88.
 3. Козловський С. Матримоніальні зв’язки галицьких і волинських князів з кочівниками Північного Причорномор’я (ХІ – перша пол. XІІІ ст.) / Сергій Козловський // Студентські Історичні Зошити. Тези доповідей ІІ Міжнародної наукової студентсько-викладацької конференції: «Князівства Галицьких і Волинських земель в системі міжнародних відносин ХІ–XV ст.». – Івано-Франківськ, 2011р. – Вип. 2 – С. 18-20.
 4. Козловський С. Медієвістичні студії Генріха фон Цайссберга у Львівському університеті / Сергій Козловський // Ґілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – Київ : ВІР УАН, 2011. – Вип. 55 (№ 12). – С. 23-29.
 5. Козловський С. Дослідження з історії країн Центральної та Східної Європи у сучасній японській історіографії / Сергій Козловський // Мовні і концептуальні картини світу. Матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. «Удосконалення методики викладання японської мови та літератури у контексті входження України у Болонський процес». – Київ : ВПЦ «Київський національний університет імені Тараса Шевченка», 2011. – Вип. 35. – С. 286-290.

2012р.

 1. Козловський С. Медієвістика у Львівському університеті (1784-1914) / Козловський Сергій Орланович: Дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – 296 с.
 2. Козловський С. Медієвістика у Львівському університеті (1784-1914) / Козловський Сергій Орланович: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: 07.00.02 / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – 19 с.
 3. Козловский С. Великий голод и Смутное время: к вопросу о влиянии природно-климатического фактора на социально-политический кризис России второй половины ХVI – первой половины ХVII в. / Сергей Козловский // Смутное время в России: конфликт и диалог культур. Материалы научной конференции, Санкт-Петербург 12-14 октября 2012 г. – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГУ, 2012. – С. 93-95.
 4. Козловский С. Купеческая ментальность и Реформация: к вопросу о влиянии коллективных представлений купеческого сословия на религиозную мысль Позднего Средневековья (XIV-XV вв.) / Сергей Козловский // Протестантизм в современной России. Вклад в развитие общества, религии, истории и культуры. Материалы Всеросийкой научно-практической конференции, посвященной 495-летию Реформации. 16 ноября 2012г. / Составители: С.В. Рязанова, В.И. Ничик – Пермь : Книжная площадь, 2012. – С. 126-130.
 5. Козловский С.Торговля и купечество как “социальный лифт” в коллективной ментальности средневекового общества Западной Европы (XII–XV вв.) / Сергей Козловский // Социальная мобильность в традиционных обществах: история и современность: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 90-летию со дня рождения профессора М.М. Мартыновой и 100-летию со дня рождения профессора Б.Г. Плющевского. Ижевск, 20–21 ноября 2012 г. / сост. И отв. Ред. В.В. Пузанов.– Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет», 2012. – С. 91-97.
 6. Козловський С. “Сіпангу” Марко Поло: формування образу Японії в ментальності середньовічного західноєвропейського суспільства / Сергій Козловський // Проблеми сходознавства в Україні. – Харків : Вид-во Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, 2012. – Випуск 2. – С. 150-154.
 1. Козловський С. З історії львівської медієвістики другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: Владислав Лозіньський / Сергій Козловський // Українська державність: історія і сучасність. Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. – Маріуполь : Вид. МДУ, 2012. – С. 84-86.

2013р.

 1. Козловський С. Японія у середньовічних арабських джерелах: до ідентифікації топоніму «Аль-Ваквак» у повідомленнях арабських авторів ХІ-XIVст. / Сергій Козловський // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 45. – С. 267-272.
 2. Козловський С. Конфуціанство і самурайська ідеологія у поглядах Ямадзакі Ансаї (1618–1682 рр.): до історії конфуціанства в Японії / Сергій Козловський // Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність. Матеріали другої науково-практичної конференції. – Київ : Вид-во Інституту суспільства Київського університету імені Б. Грінченка, 2013. – С. 21-23.
 3. Козловський С. Китай епохи династії Тан у повідомленнях арабських авторів ІХ-Х ст. / Сергій Козловський // VII наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність. 中華文明:傳統與現代”. – Київ, Українська асоціація китаєзнавців, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національна Академія Наук України. [Електронний ресурс] – http://sinologist.com.ua/ukr/conf/2013/Козловський.pdf
 4. Козловський С. Історична медієвістика на засіданнях історико-філософської секції Наукового Товариства імені Т. Шевченка (1893-1914 рр.) / Сергій Козловський // «Україна і світ: проблеми історії»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Маріуполь, 29 листопада 2013 р. / під заг. ред. К.В. Балабанова. – Маріуполь : Вид. МДУ, 2013. – С. 90-95.

2014р.

 1. Козловский С. Торговля и купечество в текстах католических проповедников кон. XI–XIII вв.: проблемы новых культурно-антропологических категорий в ментальных представлениях общества и их соотношение с религиозной мыслью средневекового Запада / Сергей Козловский // Европа в Средние века и Раннее новое время: Общество. Власть. Идеология: материалы Всероссийской с международным участием научной конференции молодых ученых. Ижевск, 2-3 декабря 2013 г. – Ижевск : АНО «Ижевский институт компьютерных исследований», 2014. – С. 150-157.
 2. Козловский С. Ярослав Мудрый и его эпоха в исследованиях ученых Львовского университета (вторая половина XIX – начало XX вв.). / Сергей Козловский // «Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия»: сборник материалов V Международной научно-практической конференции. Ярославль, 27-28 февраля 2014 г. – Ярославль : ИПК «Индиго», 2014. – С. 37-43.
 3. Козловський С. „Окаґамі” (Велике дзеркало) – як джерело до вивчення сприйняття часу і простору у колективній ментальності середньовічної Японії (поч. ХІ – кін. ХІІ ст.) / Сергій Козловський // Черноморские чтения: материалы І Всеукраинской исторической научно-практической конференции, посвященной 100-летнему юбилею со дня рождения С.А. Секеринского и О.И. Домбровского, г. Симферополь, 14-15 марта 2014 г., / Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского. – Симферополь : ЧП «Антиква», 2014. – С. 21-23.
 4. Козловський С. «Кімонгаку» – школа Ямадзакі Ансая: до історії конфуціанства в Японії / Сергій Козловський // «Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність»: матеріали I наукового семінару. – Київ : Вид-во Інституту суспільства Київського університету імені Б. Грінченка, 2013. – С. 20-21.
 5. Козловский С. Моисей Шорр, профессор Львовского университета: биоисториографический очерк / Сергей Козловский // Евреи Европы и Ближнего Востока: история, социология, культура: материалы международной научной конференции 27 апреля 2014 г. (Труды по иудаике. Сер. «История и этнография». Вып.9.). – Санкт-Петербург : Петербургский ин-т иудаики, 2014. – С. 310-317.
 6. Козловский С. Львовский период научно-педагогической деятельности профессора Карлманна Тангля (1799-1866) / Сергей Козловский // Медиевистика: новые имена: материалы І межрегиональной научно-практической конференции. – Тюмень : ИД. «Титул» 2014. – С. 44-49.
 7. Козловський С. Медієвістика як академічна дисципліна у Львівському університеті (1840-1850-ті рр.) / Сергій Козловський // Проблеми історії та археології України: матеріали ІХ міжнародної наукової конференції (Харків, 30-31 жовтня 2014 р.). – Харків : ВАТ «НТМТ», 2014. – С. 74-75.
 8. Козловський С. Система шкіл та державних екзаменів у середньовічному Китаї епохи династії Тан / Сергій Козловський // VII наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність. 中華文明:傳統與現代”. – Київ, Українська асоціація китаєзнавців, Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національна Академія Наук України. [Електронний ресурс] – http://sinologist.com.ua/ukr/conf/2014/Козловський.pdf
 9. Козловський С. Чжусіанство і дзен: до історії раннього конфуціанства в Японії –日本儒学发展史中的朱子学与禅宗 / Сергій Козловський // Школа Конфуція: джерела – історія – сучасність. Матеріали третьої науково-практичної конференції. – Київ : Вид-во Інституту суспільства Київського університету імені Б. Грінченка, 2014. – С. 9-11.
 10. Козловський С. Монголо-японські військові конфлікти XIІІ ст.: загальний огляд джерельної бази / Сергій Козловський // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 49. – С. 239-243.
 11. Козловский С. Образ крестьянина в ментальных представлениях общества средневекового Запада (на материалах рыцарской и городской литературы кон. ХІ–ХІІІ вв. / Сергей Козловский // Европа в Средние века и Раннее новое время: Общество. Власть. Идеология: материалы Всероссийской с международным участием научной конференции молодых ученых. Ижевск, 2-3 декабря 2014 г. – Ижевск : АНО «Ижевский институт компьютерных исследований», 2014. – С. 128-133.

2015р. 

 1. Козловский С. Львовский период научно-педагогической деятельности профессора Карлманна Тангля (1799-1866) / Сергей Козловский // Тезисы ІХ Всероссийской научной конференции «Чтения памяти профессора В.М. Семенова» («Семеновские чтения 2013»). – М. : МПГУ, 2015. – С. 69-72.
 2. Козловський С. Сеппуку у японській середньовічній традиції періоду Намбоку–тьо (1336-1392 рр.) / Сергій Козловський // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – Вип. 50. – С. 260–265
 3. Козловський С. Сучасна американська медієвістика: академічна історія, наукові школи та напрямки досліджень історії Середньовіччя / Сергій Козловський // Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2: зб. матеріалів ІІ міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 15.05.2015) / упоряд. Калитчак Р. Г., Зазуляк З. М. – Львів : Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка, 2015. –  542-546.
 4. Козловський С. Система шкіл та державних екзаменів у середньовічному Китаї епохи династії Тан / Сергій Козловський // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. – Київ: Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України, Українська асоціація китаєзнавців, 2015. – №1. – С. 225–232
 5. Kozlovsky S. East and West in the World Picture of Arab Travelers: Spatial and Geographical Ideas and Collective Mentality of Arab Authors of the 9th–11th centuries / Serhiy Kozlovsky // Colloque international: Sous l’oeil de l’Orient : l’Europe au prisme des sources arabes. – Kiev, Université nationale Taras Chevtchenko de Kiev. – P. 16-18.
 6. Козловський С. Гендерні відносини у традиційній китайській сім’ї чиновника епохи династії Тан (618-907 рр.) / Сергій Козловський // IX наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність”. 中華文明:傳統與現代”. – Київ : Українська асоціація китаєзнавців, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – [Електронний ресурс]: http://sinologist.com.ua/ukr/ukr_confhtml

2016р. 

 1. 谢尔盖. 唐朝(618_907年) 中国文人家族的法律地位和性别关系 /谢尔盖 // 青年汉学 家研修计 划论文集, 2016,上海 : 上海社会科学院. – 531-537页.

2017р. 

 1. Козловський С. Теорія фронтиру і ранньосередньовічний Китай: дискусії довкола ґенези Pax Sinica / Сергій Козловський // XІ наукова конференція “Китайська цивілізація: традиції та сучасність”. 中華文明:傳統與現代”. – Київ : Українська асоціація китаєзнавців, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – [Електронний ресурс]: http://sinologist.com.ua/wp-content/uploads/2017/11/Kozlovskyi.pdf
 2. Козловський С. Сохеї та монастирські війни в ранньосередньовічній історії Японії періоду Гемпей-кассен (1180-1185 рр.) / Сергій Козловський // ХХІ сходознавчі читання ім. А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2017. – С. 22-23.
 3. Козловський С. Сохеї та монастирські війни в ранньосередньовічній історії Японії (періоди Хейян та Гемпей) / Сергій Козловський // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2017. – Вип. 65. – С. 225-232.
 4. Козловський С. «Суйка-шінто» (垂加神道) Ямадзакі Ансая: до історії конфуціанства у Японії / Сергій Козловський // Матеріали V наукового семінару «Школа Конфуція: Джерела – Історія – Сучасність». – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут суспільства, 2017. – С. 8-10.
 5. Kozlovskyi Serhii. Legal Status and Gender Relations in the Traditional Chinese Clerk Family of the Tang Dynasty Era (618-907) // A Collection of research papers of the Visiting Program for Young Sinologists 2016 (Shanghai). – Shanghai : Shanghai Academy of Social Sciences, 2017. – P. 538-549.
 6. Kozlovskyi Serhii. Innovation Processes in the Field of Higher Education in China (Humanities science) in 2012-2017: problems and prospects for development // “Cnina in a New Era” – The Seventh World Forum On China Studies. Abstacts and bios. – Shanghai : Shanghai Academy of Social Sciences, 2017. – P. 95-96.

2018р. 

 1. Козловський С. Чиновницький апарат середньовічного Китаю епохи династії Тан (618-907 рр.): формування та кількісний склад / Сергій Козловський // ХХІІ сходознавчі читання ім. А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції. До 100-річчя Національної академії наук України. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2018. – С. 27-29.
 2. Козловский С.О. Средневековая Русь и Дешт-и Кыпчак во второй половине XІ – первой половине XIII вв.: «теория фронтира» и социально-экономические аспекты взаимоотношений // Материалы II-й научной конференции средневековой истории Дешт-и Кыпчака. – Астана : «ЭКО», 2018. – С.80-83.

2019р. 

 1. Serhii Kozlovskyi. Womens in the traditional Chinese clerk family of the Song dynasty era (960-1279): gender relations and legal status / Serhii Kozlovskyi // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: на пошану професора Романа Шуста. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2019. – С.557-566.
 2. Козловський С. Теорія фронтиру і середньовічний Китай: історіографічні традиції формування Pax Sinica / Сергій Козловський // Шевченківська весна – 2019 : історія. Матеріали XVII міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Київ : Вид. КНУ ім. Т. Шевченка, 2019. – С.157-159.

Упорядкування. Коментарі. Редагування:

 1. Козловський С., Зубашевський Н. Бібліографія Леонтія Войтовича 1975-2010 / Сергій Козловський, Назарій Зубашевський // Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича / Відпов. редактор Микола Литвин. – Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. – Вип. 20. – С. 30-54.
 2. Козловський С. Наукові праці Леонтія Войтовича / Сергій Козловський // Войтович Л.В. Галицько-волинські етюди. – Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2011. – С. 431-447.
 3. Козловський С. Література про вченого / Сергій Козловський // Войтович Л.В. Галицько-волинські етюди. – Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2011. – С. 447-449.

Статті в енциклопедіях та довідниках:

 1. Козловський С. Завалінський Є. К. // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2т., Т.1 : А-К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 507.
 2. Козловський С. Клінгоффер Й. Л. // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2т., Т.1 : А-К. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – С. 610.

Публіцистичні та науково-популярні:

 1. Козловський С. «Блиск і вбогість» української демократії / Сергій Козловський // Духовність. Духовна демократія. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до публікації: http://www.dukhovnist.in.ua/uk/dukhovna-demokratiya/25.html
 2. Козловський С. Біля витоків екуменізму: „апостол студентства” Джон Релей Мотт / Сергій Козловський // Духовність. Постаті. – [Електронний ресурс] – Режим доступу до публікації: http://www.dukhovnist.in.ua/uk/postaty/69-mott.html

Література про вченого (словники, довідники, енциклопедії):

 1. Головко О. Козловський Сергій / Олександр Головко // Історики-медієвісти сучасної України: довідник / [відп. ред. С.А. Копилов]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – С. 33.

 

Біографія

КОЗЛОВСЬКИЙ Сергій Орланович (18.04.1986, м. Харків) – історик-медієвіст, канд. іст. наук (Медієвістика у Львівському університеті (1784–1914), 2012). Закінчив СШ № 3 м. Новояворівська Львівської обл. (1993–2003), історичний факультет Львівського національного ун-ту ім. І. Франка (2003–2007), диплом магістра з відзнакою (Генуезькі торгові колонії в Північному Причорномор’ї) та аспірантуру по кафедрі історії середніх віків і візантиністики (2008–2011). У 2011–2014 – лаборант, з 2014 р. – асистент, а з 2015 р. – доцент кафедри історії середніх віків і візантиністики. Наук. інтереси: середньовічна історія східних цивілізацій, проблеми формування європейської цивілізації. Член Українсько-японського центру при Національному технічному університеті “Київська політехніка” та Української асоціації китаєзнавців при Інституті сходознавства ім. А.Кримського. Проходив стажування у Шанхайській академії соціальних наук (Департамент досліджень Давньої історії Китаю) (Китай, 2016). Учасник міжнародних сходознавчих конференцій. Автор праць: Торговля и купечество как “социальный лифт” в коллективной ментальности средневекового общества Западной Европы (XII–XV вв.) (Социальная мобильность в традиционных обществах: история и современность. Ижевск, 2012. С. 91–97); Великий голод и Смутное время: к вопросу о влиянии природно-климатического фактора на социально-политический кризис России второй половины ХVI – первой половины ХVII в. (Смутное время в России: конфликт и диалог культур. Санкт-Петербург, 2012. С. 93–95; Купеческая ментальность и Реформация: к вопросу о влиянии коллективных представлений купеческого сословия на религиозную мысль Позднего Средневековья (XIV-XV вв.) (Протестантизм в современной России. Вклад в развитие общества, религии, истории и культуры. Пермь, 2012. С. 126–130; “Сіпангу” Марко Поло: формування образу Японії в ментальності середньовічного західноєвропейського суспільства (Проблеми сходознавства в Україні. Харків, 2012.  Вип. 2. С. 150–154; Японія у середньовічних арабських джерелах: до ідентифікації топоніму «Аль-Ваквак» у повідомленнях арабських авторів ХІ-XIV ст. (Мовні і концептуальні картини світу. Київ, 2013. Вип. 45. С. 267–272; Торговля и купечество в текстах католических проповедников кон. XI–XIII вв.: проблемы новых культурно-антропологических категорий в ментальных представлениях общества и их соотношение с религиозной мыслью средневекового Запада (Европа в Средние века и Раннее новое время: Общество. Власть. Идеология. Ижевск, 2014. С. 150–157); Моисей Шорр, профессор Львовского университета: биоисториографический очерк (Труды по иудаике. Сер. «История и этнография». Вып.9. Санкт-Петербург, 2014. С. 310–317); Ярослав Мудрый и его эпоха в исследованиях ученых Львовского университета (вторая половина XIX – начало XX вв.). (Ярослав Мудрый. Проблемы изучения, сохранения и интерпретации историко-культурного наследия. Ярославль, 2014. С. 37–43; Львовский период научно-педагогической деятельности профессора Карлманна Тангля (1799-1866) (Медиевистика: новые имена. Тюмень, 2014. С. 44–49; Образ крестьянина в ментальных представлениях общества средневекового Запада (на материалах рыцарской и городской литературы кон. ХІ–ХІІІ вв. (Европа в Средние века и Раннее новое время: Общество. Власть. Идеология. Ижевск, 2014. С. 128–133); Система шкіл та державних екзаменів у середньовічному Китаї епохи династії Тан // Китаєзнавчі дослідження. Збірник наукових праць. Київ, 2015. №1. С. 225–232; Сеппуку у японській середньовічній традиції періоду Намбоку–тьо (1336-1392 рр.) (Мовні і концептуальні картини світу. Київ, 2015.  Вип. 50. – С. 260–265); Сучасна американська медієвістика: академічна історія, наукові школи та напрямки досліджень історії Середньовіччя (Сполучені Штати Америки у сучасному світі: політика, економіка, право, суспільство. Ч. 2. Львів, 2015. C. 542-546); Система шкіл та державних екзаменів у середньовічному Китаї епохи династії Тан // Китайська цивілізація: традиції та сучасність. 中華文明傳統與現代”. – Київ, 2014); Гендерні відносини у традиційній китайській сім’ї чиновника епохи династії Тан (618-907 рр.) (Там само. Київ, 2015); Сохеї (ченці-воїни) як суспільна верства у літературній творчості японських авторів доби Хейян (794-1185 рр.) (Мовні і концептуальні картини світу. Київ, 2017. Вип. 58. С. 275–279).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!