Коваліско Наталія Володимирівна

Посада: професор кафедри cоціології

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: natalia.kovalisko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

соціальна стратифікація та нерівність, економічна соціологія та соціологія праці, методологія та методи соціологічних досліджень, методика викладання соціології, моніторинг і оцінка соціальних проектів і програм

Курси

Публікації

Основні публікації (Загалом є автором більше 150 наукових та навчально-методичних праць, опублікованих з 1995 року)

Підручники, навчальні посібники, монографії, розділи в колективних монографіях

 1. Коваліско Н.В. Трудова мобільність в умовах регіонального ринку праці Н.В. Коваліско, А.Г. Хоронжий.- Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 174 с.
 2. Коваліско Н.В. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навчальний словник-довідник /За заг. ред. В.М.Пічі – К.: “Каравела”, Львів: “Новий Світ – 2000”, 2002. –  480 с.
 3. Коваліско Н.В. Практикум з соціології. //Тема 17. Організація соціологічних досліджень, методи збирання та аналізу соціологічної інформації: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В.М. Пічі. – Львів: „Новий Світ -2000”, „Магнолія плюс”, 2004. – 368 с. – С.348-367.
 4. Ковалиско Н. Город: многомерное пространство неравенств // Новые социальные неравенства; под ред. С.А. Макеева. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2006. – С. 290–312.
 5. Коваліско Н.В. Сучасне українське суспільство стратифікаційний вимір великого міста Н.В. Коваліско, Р.О. Савчинський. – Львів Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.
 6. Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації навч. посібник.- Львів Магнолія 2006, 2007; – 328 с. (Переможець конкурсу САУ на  кращий навчальний посібник з соціології у 2007 році).
 7. Коваліско Н.В. Стратифікаційні порядки суспільства концептуальні уявлення та досвід вивчення.- К. Інститут соціології НАН України, 2008. – 240 с.
 8. Соціологія та психологіяНав. посібникЗа ред. д-ра соц. наук, проф. Ю.Ф. Пачковського. – К. Каравела, 2009. – 760 с.  (2 розділи, С. 243-284; С. 370-437).
 9. Kowalisko N. Dyferencjacja społeczena a samopoczucie współczesnej mlodzieży ukraińskiej // Mlodzi w społeczenstwie zmiany: Studia polsko-ukraińskie [red. nauk M. Sroczynska, J. Paczkowski]. – Kielce: WSU, 2010 – S. 209-218.
 10. Соціологія: підручник / Ю.Ф. Пачковський, Н.В. Коваліско, І.В. Городняк та ін.; за ред. Ю.Ф. Пачковського.- Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418 с.
 11. Соціологія робочі програми для підготовки бакалаврів Навч.-метод. посібник За ред. проф., д-рів соц. наук Н.Й. Черниш,  Н.В. Коваліско . – Львів ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 564 с.
 12. Соціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів //Навч. посібник За ред. д-ра соц. наук, проф. Н.Й. Черниш. –  К., Знання, 2012. – 446 с. (С.154-201, С.392-429).
 13. Коваліско Н.В. Стратифікаційний аналіз сучасного суспільства навч.посібник.- Львів Магнолія 2006, 2012. – 310 с.
 14. Коваліско Н.В. Соціальне знання та соціальні технології /Н.В. Коваліско, Т.Г. Каменська//Соціальні технології: заради чого? Яким чином? З яким результатом?: монографія / Колектив авторів, наук. ред. В.І. Подшивалкіна – Одеса: «Одеський національний університет імені І.І. Мечникова», 2014. – 546 с. – С.60-64.
 15. Політологія: сучасні терміни і поняття. //Короткий навч. словник. – Львів:Новий Світ-2000, 2014 – 516 с. (автор окремих термінів).
 16. Коваліско Н.В. Основи економічної соціології навч.-метод. посібник Н.В. Коваліско, А.І.Кудринська – Львів ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 442 с.
 17. Kovalisko N., Gerus O. The social component of modern commercial advertising: Ukrainian context //Society under construction: changes and challenges : collective monograph / ed. by L. Klymanska, Ya. Turchyn, V. Savka. – Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2016. – P. 121–130. – Bibliogr.: 10 titles  / Суспільство у процесі розбудови: зміни та виклики : колективна монографія / Л. Климанська, М. Кліманська, І. Якімовіч-Островська та ін. ; за ред. Л. Климанської, Я. Турчин, В. Савки. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 168 с.
 18. Коваліско Н.В., Сенюра О.В. Мобільна поведінка мешканців Львова: типологія та динаміка //Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи» – Випуск 37. Харків, 2016. С. 136-142.
 19. Коваліско Н., Бубняк С. М.Внутрішньо переміщені особи в Україні: моніторинг результатів соціологічних досліджень 2014–2015 рр. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Соціологія і політичні науки. 2016. Т. 21. Вип. 1 (24). С. 38–46.
 20. Коваліско Н.В. Герус О.І. Комерційна реклама і споживання: соціологічний дискурс// Львів, Ліга-Прес 2017 – 173 с.
 21. Стан сингулярності. Соціальні структури, ситуації, повсякденні практики. За редакцією С. Макеєва і С. Оксамитної – Київ, – 2017
 22. Kovalisko N. Specificity of Cross-border Mobility in the Context of Ukrainian-Polish Cooperation //Contemporary Socio-Economic  Issues of Polish-Ukrainian  Cross-border Cooperation / Ed.  L. Buller, H. Kotarski, Y.Рachkovskyy. – Warsaw, 2017.- P.177-200.
 23. Коваліско Н.В., Подоляк Л.В. Трудова мобільність внутрішньо переміщених осіб в Україні //Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали ХІV Міжнар. Наук.-практ. Конф. «Проблеми розвитку соціологічної теорії: структурні зміни і соціальна напруженість» 25-26 травні 2017 р. (м. Київ). Наукове видання/ Київ. Нац..ун-т ім.. Т.Шевченка (зі заг. Ред.. Горбачика А.П., Судакова В.І. та інш.)) –  К.: Логос, 2017. 194 с. С.71-73.
 24. Наталія Коваліско (Львів), Сергій Макеєв (Київ) Глобальний і локальний діалект наративу про нерівність //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2017. №4. С.22-36.
 25. Наталія Коваліско (Львів), Сергій Макеєв (Київ) Економіка і соціологія нерівності: емпіричний вимір глобальних тенденцій // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2018. №3. С.5-24.
 26. Kovalisko N.V. Dominant conjunction in the study of stratification orders: positions&dispositions // Ukrainian sociology in the 21st century: theory,methods,research results / edited by Vil Bakirov, Yevhen Golovakha.- Kharkiv: V.N. Karazin Kharkiv Nataional University, 2018.- 560 s. – P.111-124.
 27. Коваліско Н., Ровенчак О., Ілик Х. Основні характеристики сучасної української міграції до Польщі// Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej (Українсько-польський досвід єврорегіональної співпраці) / Red. K.Rejman, Y.Pachkovskyy, B.Petrecka. – Jarosław: PWSTE, 2018. 266 s. S. 155-188.
 28. Коваліско Н. Специфіка соціальної ідентифікації та ідентифікаційних практик в Україні (регіональний аспект) Ідентичності народів Центрально-Східної Європи колективна монографія
 29. Наталія Коваліско , Сергій Макеєв Добробут і нерівність у порівняльній перспективі: випадок Польщі та України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2019. №1. C.32-55.
 30. Коваліско Н.В., Ілик Х.В. Сучасні міграційні процеси і соціальне сирітство соціологічний дискурс монографія Н.В, Коваліско, Х.В. Ілик. – Львів ТзОВ Ліга-Прес, 2019. – 234 с. 
 31. Коваліско Н.В. Соціальна стратифікація: теоретичні та методичні засади дослідження на регіональному рівні //Гуменюк Л. «Соціологія: Хрестоматія (від першоджерел до сучасності). У 2-х томах. – Львів: ЛДУВС, 2019. [Електронний ресурс]». С.429-455.
 32. Коваліско Н.В. Соціальна стратифікація: теоретичні та методичні засади дослідження на регіональному рівні //Гуменюк Л. «Соціологія: Хрестоматія (від першоджерел до сучасності). У 2-х томах. – Львів: ЛьвДУВС, 2019. [Електронний ресурс]». С.429-455.
 33. СОЦІОЛОГІЯ: ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ. Навчальний словник-довідник/ За загальної редакцією В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, Ю. Ф. Пачковський, О. І. Пташник-Середюк та ін.]. Львів: «Новий Світ-2000», 2020 р. 658 с. (С. 59, 65, 69, 78, 112, 164, 206, 283, 293, 344, 376, 386, 465, 556, 558, 557, 560, 561).
 34. Наталія Коваліско (Львів), Сергій Макеєв (Київ) Різноманітність і відносна автономність уявлень населення України про соціальну нерівність //Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 2020. №3. C.33-50.
 35. Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі [Н.В. Коваліско, В.М. Онищук, Н.М. Цимбалюк та ін.]. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2020. 687 с. (C.69, 97, 168, 177, 187,205, 216, 221).
 36. Коваліско Н. Транскордонне співробітництво та освітньо-наукова мобільність:
  нові виклики для України / Ілик Х., Сенюра О. //Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі/Т. Каменська, Я.М. Курчевський, П. Ожеховський  та ін.; за ред. проф. Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. О. Лісеєнко, проф. Р. Радзіка. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка; Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2020. – 224 с. – С.157-169.
 37. Коваліско Н.В. Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі – Львів ЛНУ ім. Івана Франка, Lublin Wydawnictwo UMCS ; 2020. – 224 с. – С.5-10.
 38. Коваліско Н.В. Економічна соціологія. Соціологія праці //Соціологія: теорії середнього рівня: навчальний посібник/за наук.ред. Ю.Ф. Пачковського [Н.В. Коваліско, Т.Д. Лапан, Н.Й. Черниш та ін..]. Київ: «Каравела», 2020.- 356 с. С.172-189; С.267-299.
 39. Коваліско Н.В., Макеєв С.О. Проекції нерівності: глобальна, локальна, економічна, соціологічна // Динаміка сприйняття соціальної нерівності в Україні: за даними Міжнародної програми соціальних досліджень 2009 і 2019 років: колективна монографія. Київ : Інститут соціології НАН України; Національний університет «Києво-Могилянська академія», 2020. 262 с. С.27-82. 
 40. Соціальне самопочуття внутрішньо переміщених осіб. Коваліско Н.В., Бубняк С.М.
 41. Монографія. Перевесники незалежності. Силуети покоління у часі та подіях. 2022
 42. Kovalisko N.V. Internal and external forced migration during the war: challenges for Ukraine/ Kovalisko N.V. // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2022. Випуск 16. P. 168-182. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/issue/view/544.
 43. Коваліско Н. В. Моніторинг та оцінка потреб внутрішньо переміщених осіб (на прикладі Львівської області) //Творення нових соціальних порядків в українському суспільстві в умовах російсько-української війни: Зб. мат-лів ХІІІ Львівського соціологічного форуму (Львів, 5 квітня 2023 р.) /за ред. В. Мельника. Львів: ВЦ ЛНУ, 336 с.: 244-248. URL: https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/ZBIRNYK-13-sociolog-forum-2023.pdf
 44. Коваліско Н.В. Внутрішньо переміщені особи та біженці в контексті міграційних процесів в часі війни //Біженці та внутрішньо переміщені особи України на шляхах війни: кроки незламності: монографія / М.В. Бірюкова, Ю.А. Калагін, Н. В. Коваліско та ін.; за ред. М. В. Бірюкової. Львів: СПОЛОМ, 2023. 380 с. С.92-130. URL:  https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/Monograph_2023_Bizhentsi.pdf

Біографія

kovalisko-n-v-foto

Посада       

Професор кафедри соціології,  історичний факультет Львівський  національний  університет імені І.Франка

 

Досвід роботи

 Професор кафедри соціології                      09.2010 – по теперішній час

Львівський національний університет імені І. Франка

доцент кафедри історії та теорії соціології                           02.2010 – 06.2010

 

Львівський національний університет імені І. Франка,       09.2008 – 02.2010

економічний факультет, старший науковий співробітник

кафедри соціології

 

Львівський національний університет імені І. Франка,         07.2000 – 09.2008

доцент кафедри соціології

 

Львівський національний університет імені І. Франка,

Завідувач соціологічної лабораторії кафедри соціології       04.2000 – 10.2006

 

Львівський національний університет імені І. Франка,         09.1995 – 07.2000

асистент кафедри соціології

 

Освіта

Львівський державний університет                                                       1996-1999

імені І. Франка, кафедра соціології

(пошукувач)

Львівський державний університет                                                        1990-1995

імені І. Франка, економічний факультет

(студентка)

Львівська середня школа № 90                                                               1980-1990

(учениця)

 

Наукові ступені

Доктор соціологічних наук, тема: «Багатовимірний аналіз стратифікаційних порядків»,     захищено у    Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна,   2010

Кандидат соціологічних наук, тема дисертації «Трудова мобільність в умовах регіонального   ринку праці», захищено у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна, 1999

Спеціаліст із отриманою кваліфікацією соціолог, викладач соціології, диплом Львівського   державного університету імені І.Франка, 1995

 

Вчені звання

Професор кафедри історії та теорії соціології Львівського національного

університету імені І. Франка, 2012

Доцент кафедри соціології Львівського національного університету імені І. Франка, 2002

 

Нагороди та відзнаки

Диплом спеціаліста з відзнакою (Львівський державний університет імені І. Франка), 1995

Золота медаль (за успішне закінчення школи), 1990

 

Наукове керівництво аспірантами

Захищені аспіранти:

 1. Савчинський Р.О. – Тема дисертації «Сучасне українське суспільство: стратифікаційний вимір регіону», 2007.
 2. Кудринська Г.І. – Тема дисертації «Самозайнятість як тип економічної поведінки», 2009.
 3. Сенюра О.В. – Тема дисертації «Соціальний простір великого міста: тенденції та специфіка процесів мобільності», 2010.
 4. Герус О.І. – Тема дисертації «Конструювання дискурсивних практик споживання комерційною рекламою в сучасному українському суспільстві», 2016
 5. Кандидат педагогічних наук Кизима І.І. – Тема дисертації “Гендерні підходи в системі післядипломної педагогічної освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ століття)”, за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 2016.
 6. Ілик Х.В. – Тема дисертації “Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні”, за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології, 2018.
 7. Бубняк С.М. – Тема дисертації Соціальне самопочуття внутрішньо переміщених осіб у сучасному українському суспільстві”, за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології, 2020.

 

Громадська діяльність   

Член Соціологічної асоціації України

Голова контрольно-ревізійної комісії Соціологічної асоціації України

Голова Львівського відділення Соціологічної асоціації України

 

Проекти

Участь у науково-дослідницьких соціологічних проектах:

 1. Оптимізація механізмів функціонування ринку праці в сучасній Україні (1999 р., Харків-Львів).
 2. Щоквартальний моніторинг громадської думки “Соціально-політична ситуація в Україні” у Львівській області та щоквартальні експертні опитування суспільно-політичної проблематики спільно з Центром соціологічних та політичних досліджень “СОЦІОПОЛІС” (1998 – 2005 рр.).
 3. Маркетингові дослідження у Львівській області спільно з соціологічною службою “Соціомаркет” (аналіз поведінки споживачів на ринку продовольчих і непродовольчих товарів) (з 2000 – 2006 рр.).
 4. Вивчення соціальних проблем і політичних настроїв населення України – 2000,  спільно з Східноукраїнським Фондом соціальних досліджень. Організація польових досліджень у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Волинській та Рівненській обл.. (грудень 2000 р.).
 5. Проект “Українські вчені за кордоном: наукові досягнення, перспективи співпраці та повернення” спільно з Центром соціальних експертиз і прогнозів Інституту соціології НАН України (травень 2001 р.).
 6. Проект “Забезпечення прав дітей і підлітків на свободу від паління” спільно з Благодійним Фондом “Інститут споживача”, “Українською асоціацією споживачів” при фінансовій підтримці АТ “Філіп Морріс Україна” (два етапи – вересень, грудень 2001 р.).
 7. Проект “Якість соціологічної освіти у вищій школі України” спільно з соціологічним факультетом Харківського університету імені В.Н.Каразіна в межах Мегапроекту Міжнародного Фонду “Відродження” – “Вища освіта: лідерство для прогресу” (листопад-грудень 2001 р.).
 8. Міжнародний Проект “LLH – Living conditions, Lifestyles and Health” – “Умови життя, спосіб життя та здоров’я” (2000-2003 рр., грант Copernicus), реалізується спільно з Східноукраїнським Фондом соціальних досліджень (перший етап – грудень 2001 р.).
 9. Розробка програм та проведення моніторингових соціологічних опитувань “Вибори-2002” (лютий-березень 2002 р.).
 10. Проведення у м. Львові та Львівській області exit-poll за ініціативою Всеукраїнського громадського моніторингового комітету, Фонду “Демократичні ініціативи” разом з провідними соціологічними центрами – СОЦИС, Київським міжнародним інститутом соціології та Центром “Соціальний моніторинг” (31 березня 2002 р.).
 11. Вивчення ставлення громадян м. Львова та Львівської області до проблем йододефіцитних захворювань та їх профілактики. Соціологічне опитування “Ваша думка: квітень 2002 р.” спільно з Українським інститутом соціальних досліджень за підтримки Дитячого фонду Організації Об’єднаних Націй (UNICEF) та проведення експертного опитування на Дрогобицькому солевиварювальному заводі (квітень, травень 2002 р.).
 12. Соціологічний проект спільно з Харківською незалежною Асоціацією “Журналістська ініціатива” (червень 2002 р.). Дослідження є складовою програми, спрямованої на підвищення професійності журналістів, авторитету професії, розуміння сутності інформаційної діяльності. Проект фінансувався Посольством Великої Британії в Україні.
 13. Соціологічне дослідження “Студент: про себе, про життя, про професію” (вересень 2002 р.) спільно з кафедрою соціології соціологічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
 14. Соціологічне дослідження “Вивчення сучасних проблем українського суспільства” (березень–квітень 2002 р.; березень–квітень 2003 р.; січень–лютий 2006 р.) з використання кількісних методів та якісних методів, зокрема глибинних інтерв’ю (лютий 2007 р., березень 2008 р.,) та фокусованих групових інтерв’ю (березень 2008 р.)
 15. Соціологічний проект “Стратифікаційний вимір великого міста” проведено у м. Львові спільно з лабораторією соціальних досліджень “Центру підтримки приватної ініціативи” (квітень–травень 2008 р.,) та у м. Донецьку за сприяння Донецького відділення Соціологічної асоціації України спільно з кафедрою соціології управління Донецького державного університету управління (травень 2008 р.).
 16. Міжнародний дослідницький проект ENRI-EAST «Взаємодія європейською, національною і регіональних ідентичностей: нації міждержавами уздовж нових східних меж Європейського Союзу» (дослідження кількісними і якісними методами деяких національних меншин, що проживають в Україні) реалізується спільно з Східноукраїнським Фондом соціальних досліджень (грудень 2009 – січень 2010).
 17. Спільний дослідницький проект “Стратифікаційний вимір великого міста” проведено автором у м. Львові спільно з лабораторією соціальних досліджень “Центр підтримки приватної ініціативи” (квітень–травень 2008 р.)
 18. Спільний дослідницький проект-моніторинг під егідою Львівського регіонального відділення САУ спільно Центром вивчення громадської думки Львівської міської ради: «Якість життя львів’ян». (березень-жовтень 2013 року).
 19. Спільний дослідницький проект з Соціологічною асоціацією України (САУ) «Інтернет-опитування випускників соціологічних факультетів та відділень українських ВНЗ», з метою аналізу проблем працевлаштування спеціалістів соціологічного фаху (грудень 2014 – січень 2015)
 20. Спільний дослідницький проект з Соціологічною асоціацією України (САУ) «Реформи вищої школи України в оцінках учасників освітнього процесу», присвячений дослідженням проблем реформування вітчизняної вищої освіти. (грудень 2015 р. – січень 2016 р.).
 21. Кафедра соціології спільно з Інститутом соціології Вроцлавського університету започаткувала 5 березня 2022 р. польсько-український бюлетень трьома мовами (українською, польською, англійською) з оприлюдненням  матеріалів на сайті Вроцлавського університету, в якому викладачі та аспіранти кафедри соціології інформували міжнародну соціологічну спільноту про суспільні виклики російсько-української війни для України. Загалом протягом 2022 року було підготовано 7 бюлетенів, підготовлених викладачами і аспірантами кафедри соціології. До цього проекту була залучена також проф. Коваліско Н. В.                                                                                                Polish and Ukrainian version: https://uwr.edu.pl/wirtualny-most-wroclaw-lwow-cz-7/    English version: https://uwr.edu.pl/en/virtual-bridge-wroclaw-lviv-7/
 22. У 2022 р. проф. Пачковський Ю.Ф. і проф. Коваліско Н.В. увійшли у науковий комітет з організації Міжнародної транскордонної конференції Україна- Польща, яка відбулася 17.-18. 11. 2022 р. у м. Люблін під назвою „Bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych w regionach przygranicznych Polski i Ukrainy”. За результатами конференції була видана Центром європейських проєктів (м. Варшава) англомовна монографія під назвою «Security in crisis situations in the border regions of Poland and Ukraine: Monograph/ Ed. by: L.Buller. Lublin: Bonus Liber Sp. z o.o, 2023. 259 р.». (https://www.cpe.gov.pl/p3095/the-center-of-european-projects/news/publication-security-in-crisis-situations-in-the-border-regions-of-poland-and-ukraine)
 23. Реалізація на партнерській основі з Інститутом соціології Вроцлавського університету (Польща) проєкту «SOR-WAR Project. Social Order Resilience During the War in Ukraine. Ukrainian and Polish Experiences», (Стійкість соціального порядку під час війни в Україні. Український і польський досвід), що фінансується агенством NAWA (Narodowa agencja wymiany акаdemickiej). Час реалізації проекту серпень 2022 – серпень 2023 року.  Координатор проекту – проф. Mateusz Błaszczyk.. Партнер проекту – кафедра соціології Львівського національного університету імені Івана Франка.Виконавці проекту від кафедри соціології: проф. Пачковський Ю.Ф., проф. Коваліско Н.В., к.с.н. – Ілик Х.В., а також Біла Х.М. Проєкт спрямований на проведення дослідження трансформації соціального порядку в умовах ризиків, що виникають внаслідок війни в Україні. Дослідження зосереджується на аналізі феномену соціальної самоорганізації як ключового фактору в процесах підвищення стійкості місцевих громад. Основний акцент зроблено на діагностиці взаємозв’язку між 1) соціальним порядком, сформованим спонтанними діями та самоорганізацією, та 2) інституційним порядком, що організовує (місцеву) громаду.  Війна в Україні є першим збройним конфліктом такого масштабу в Центральній та Східній Європі за останні 80 років. Вона породжує не лише нові політичні, військові та економічні виклики, але й соціальні та стосується збереження соціальної життєстійкості як здатності адаптуватися до складних ситуацій в умовах різного роду загроз, спричинених   російсько-українською війною.
 24. Спільний проект у рамках міжнародного стажування проф. Коваліско Н.В. в Інституті соціології Вроцлавського університету: «Гендерні аспекти внутрішніх та зовнішніх міграційних процесів внаслідок російсько-української війни». Об’єктом  дослідження були переселенці (ВПО) в Україні та біженці з України. Оскільки серед тих, хто тікали від війни, переважають жінки, варто вивчити їхню точку зору на конфлікт і наслідки, що впливають на них. Інтерв’ю дадуть змогу зрозуміти, як жінки переживають і надають значення втраті свого попереднього життя, які потреби та очікування це породжує. Дослідження проводилося у Вроцлаві та Львові у січні-лютому 2023 р. у двох важливих пунктах призначення для українських жінок-біженців. (12 глибинних інтерв’ю у Львові та 12 у Вроцлаві). Виконавці проекту від кафедри соціології: проф. Коваліско Н.В., к.с.н. Бубняк С.М., Біла Х.М., аспір. Мікула А.І.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!