Пачковський Юрій Франкович

Посада: завідувач кафедри cоціології

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42-80

Електронна пошта: yuriy.pachkovskyy@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Методологія і методика соціологічного дослідження; соціологія сім‘ї та молоді, економічна психологія; соціологія підприємництва та бізнесу,  соціологія реклами та споживання.

Курси

Публікації

Основні публікації:

Підручники та навчальні посібники

 1. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва: навч. посібник / Ю. Пачковський. – Львів: Афіша,2001 – 276 с.
 2. Пачковський Ю.Ф. Соціологія праці / Ю. Пачковський // Спеціальні та галузеві соціологі / За ред. В.Є.Пилипенка. – К.: Каравела, 2003. – С.257-286.
 3. Пачковський Ю.Ф. Практикум з соціології/ Ю. Пачковський. //Тема 14.Соціологія праці: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / За ред. В.М. Пічі. – Львів: „Новий Світ – 2000”, „Магнолія плюс”, 2004. – С.281-302.
 4. Пачковський Ю.Ф Психологія підприємництва: Навч. посібник. 2-е вид./ Ю. Пачковський . – К.: Каравела, 2006. – 408 с.
 5. Пачковський Ю.Ф Психологія підприємництва: Навч. посібник. 3-є вид./ Ю. Пачковський . – К.: Каравела, 2007. – 416 с.
 6. Пачковський Ю.Ф. Соціологія і психологія / Ю.Пачковський /За ред. д-ра соц. наук, проф. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – 760 с. (3 розділи: С.9-35, С.94-107, C. 122-168).
 7. Соціологія: підручник / за ред. Ю. Ф. Пачковського. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 418 с.
 8. Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / За наук. ред.. В.М.Пічі. – Львів: Новий світ, 2016 (персоналії: Ч. Бут, Р. Вормс, Ч. Бернард, Я. Туровський, Я. Щепанський).
 9. Соціологія: теорії середнього рівня: навчальний посібник / за наук. ред. Ю. Ф. Пачковського. Київ : «Каравела», 2020. 356 с.

 

Монографії

 1. Пачковський Ю. Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки / Ю.Пачковський. – Львів: Світ, 2000. – 272 с.
 2. Пачковський Ю. Ф., Городняк І.В. Соціоекономічне знання у соціологічному вимірі / Ю. Пачковський, І.В. Городняк. – Львів: Вид. центр Львівського ун-ту, 2007. – 172 с.
 3. Пачковський Ю. Максименко А. Споживча поведінка українських домогосподарств/ Ю.  Пачковський, А. Максименко. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 292  с.
 4. monografia pl-bu-ua 2017

 

Розділи у колективних монографіях

 1. Пачковський Ю. Ф. Соціопсихологічні основи розвитку приватного підприємництва // Актуальні проблеми розвитку підприємництва в Україні / Ю. Пачковський / За ред. С.К. Реверчука. – Львів: Діалог, 1999. – С. 34-56.
 2. Пачковський Ю. Ф. Особистість і підприємницька діяльність: теоретико-методологічні проблеми аналізу // Економіка України в ХХІ столітті: ретроспектива і перспектива / Ю. Пачковський / За ред. С.К. Реверчука. – Львів: Тріада плюс, 2002. – С.358-389.
 3. Пачковський Ю. Ф. Моряк Т.П. Інноваційність підприємництва/ Ю. Пачковський, Т. Моряк // Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / За ред. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – С.373-383.
 4. Пачковський Ю. Ф. Організація діяльності в підприємництві: прикладний аспект аналізу// Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика / Ю.Пачковський / За ред.. З.Г. Ватаманюка. – Львів: Новий Світ-2000, 2005. – С. 384-397.
 5. Пачковський Ю. Підприємництво в суспільстві, що трансформується// Aktualne wyzwania dla nauk społecznych / Ю. Пачковський / Red. Ks. J. Zimny . –  Ruzomberok– Kijów – Sandomierz  2006, – S. 347-357.
 6. Пачковський Ю. Українська сім’я в системі соціально-економічних відносин // Cywilizacja i Wspólczesne problemy / Ю. Пачковський / Red. Ks. J. Zimny. –  Stalowa Wola – Sandomierz 2007. – S. 361-372.
 7. Paczkowski J. Sytuacja spoleczno-gospodarcza Litwy, Lotwy, Polski I Ukrainy na tle krajów Unii Europejskiej // Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschoniej / Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, W.Nikitina, J.Paczkowski. – Warszawa: PWE, 2007. –S.11-30.
 8. Пачковский Ю. Ф. Украина и Европейский Союз: актуальные проблемы взаимодействия в социологическом измерении / Ю.Пачковский // Konteksty komunikowania / Pod. red A. Szyguly. – Kielce: WSU, 2008. – S. 58-64.
 9. Paczkowski J. Ukraińskie społeczeństwo konsumpcyjne: aktualne problemy rozwoju i zachowania // Społeczenstwo konsumpzyjne – uwarunkowania społeczne i kulturowe / red. D. Markowski, P. Seflak. -Tarnobrzeg, Wyższa Szkoła Zawodowa im.  Stanisława Tarnowskiego, 2008.  – S.105-117.
 10. Пачковский Ю.Ф. Украинский потребитель и интернет-потребление: общий анализ проблемы// Konsument w europejskiej przestrzeni / red. A.Dąbrowska, Irena Ozimek, – Warszawa: IBRKiK, – S. 55-62.
 11. Paczkowski J., Bezkorowajna M. Swiat wartości współczesnej młodzieży ukraińskiej (stadium socjologiczne)// Młodzi w społeczenstwie zmiany: Studia polsko-ukraińskie / Red. nauk M. Sroczyńska, J. Paczkowski. – Kielce: WSU, 2010. – S. 65-90.
 12. Nowakowski P.T., Pachkovskyy Y. Initiatives Aimed at Counteracting School Violence in Poland, w: A. Browne-Miller (red.), Violence and Abuse in Society: Understanding a Global Crisis, t. 2: Setting, Age, Gender, and Other Key Elements, Praeger, Santa Barbara, CA – Denver, CO – Oxford, Eng.,2012.- P. 261-281.
 13. Пачковський Ю.Ф. Споживчі практики українських домогосподарств на початку другої декади ХХI ст./ Ю. Пачковський // Gospodarstwa domowe w XXI w. Konsumpcja. Jakosc zycia / Redakcja naukowa Miroslawa Janos-Kreslo. – Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 2012. -S. 143-163.
 14. Пачковський Ю. Українська сім‘я на зламі ХХ і ХХI століть: соціологічний погляд /Ю. Пачковський // Współczesna rodzina w dobie przemian społeczno-kulturowych / Red. nauk. B. Więckiewicz, M. Klimek. – Lublin: KUL, 2012. – S. 189-202.
 15. Paсhkovsky Y. Zdrowie jako wartość we współczesnym społeczeństwie ukraińskim/ Y.Pachkovskyy // Troska o człowieka psychicznie chorego: wsparcie, terapia, ochrona / A.Dymera (red). – Szczecin 2013. – S. 301-314.
 16. Пачковский Ю.Ф. Детерминанты потребительского поведения украинских домохозяйств в условиях финансово-экономического кризиса /Ю. Пачковский // Strategie dzialań w warunrach krzyzsu / Red. nauk. S. Partycki. – Lublin: KUL, 2013. – S.336-345.
 17. Пачковський Ю. Діти українських трудових мігрантів як проблема сучасної девіантології / Ю. Пачковський // Pedagogika prewencji: dzieci, mlodzież, rodzina / Red. Ks. J. Zimny. – Stalowa Wola: KUL, 2013. –  S. 339-355.
 18. Пачковський Ю. Проблема старіння населення як виклик для сучасного українського суспільства/ Ю. Пачковський // Samotność: wybór czy konieczność?/ Red.   J. Zimny. – Stalowa Wola: KUL, 2014. – S. 483-498.

 

Статті у наукових виданнях

 1. Пачковський Ю.Ф. Управлінська діяльність в структурі виконавчої влади / Ю. Пачковський // Вісник Львівського державного університету ім. Ів. Франка. Економіка України на шляху до ринку. – Львів: Світ, 1993. – Вип. 24. – С.57-59.
 2. Пачковський Ю. Підприємницька діяльність і становлення ринкових відносин в Україні / Ю. Пачковський // Республіканець. – Львів,1993. – № 6. – С. 50-52.
 3. Пачковський Ю.Ф. Соціальна психологія підприємницької діяльності: досвід емпіричного дослідження / Ю. Пачковський // Республіканець. – Львів,1994. – № 1. – С. 92-96.
 4. Пачковський Ю.Ф., Дацків Р.М., Тимчишин А.Є. Підприємницька діяльність в умовах формування національної економічної системи / Ю. Пачковський // Вісник Львівського державного університету ім. Ів. Франка. Проблеми становлення ринкової економіки. – Львів: Світ, 1994. – Вип. 25. – С.12-14.
 5. Пачковський Ю.Ф. Підприємництво в Україні: реалії та перспективи процесу з позицій ряду соціальних груп/ Ю. Пачковський // Студії політологічного центру “Генеза”. – Львів, 1995. – № 5. – С. 308-310.
 6. Пачковський Ю.Ф. Соціопсихологічні детермінанти світогляду і поведінки молоді / Ю. Пачковський // Студії політологічного центру “Генеза”. – Львів, 1996. – №1. – С. 22-24.
 7. Пачковський Ю.Ф. Фактори успіху у підприємницькій діяльності / Ю. Пачковський // Вісник Львівського державного університету ім. Ів. Франка. Національна економіка України: проблеми становлення, перспективи.– Львів: Світ, 1997. – Вип. 27. – С.59-61.
 8. Пачковський Ю.Ф. Витрати часу як елемент аналізу діяльності підприємця / Ю. Пачковський // Формування ринкової економіки в Україні: Зб. наук. пр. – Львів: ЛДУ,  – Вип.1. – С. 98-100.
 9. Пачковський Ю.Ф. Мотивація підприємницької діяльності / Ю. Пачковський // Формування ринкової економіки в Україні: Зб. наук. пр. – Львів: ЛДУ, 1997. – Вип. 2 – С.19-22.
 10. Пачковський Ю.Ф. Особа підприємця в оцінках і міркуваннях / Ю. Пачковський // Вісник Львівського державного університету ім. Ів. Франка. Україна на шляху до ринку. – 1998. – Вип. 28. – С. 105-109.
 11. Пачковський Ю.Ф. Особистісний фактор у підприємництві / Ю. Пачковський // Українські варіанти. – 1998. – № 3-4. – С.122-129.
 12. Пачковський Ю.Ф. Тест-методика з діагностики стилю спілкування // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 1999. – № 2. – С. 235-239.
 13. Пачковський Ю., Коваліско Н. Регіональні аспекти зайнятості та безробіття в соціологічному вимірі/ Ю. Пачковський, Н. Коваліско // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 1999. – № 2. – С. 89-96.
 14. Пачковський Ю.Ф. Підприємництво і благочинність (соціолого-психологічний вимір проблеми) / Ю. Пачковський // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2000. –  № 462. – С. 72-75.
 15. Пачковський Ю.Ф. Адаптивні можливості молоді до умов ринкового середовища / Ю. Пачковський // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2001. – С. 477-480.
 16. Пачковський Ю.Ф. Підприємницька організація: визначення, основні функції та ознаки/ Ю. Пачковський // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2001. – № 527. – Вип. 13. – С. 75-77.
 17. Пачковський Ю.Ф. Мотиваційне поле підприємницької діяльності/ Ю. Пачковський // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2001. – № 5-6. – С. 167-169.
 18. Пачковський Ю.Ф. Підприємницька поведінка: теоретико-методологічні аспекти / Ю. Пачковський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. – № 1. – С. 57-63.
 19. Пачковський Ю.Ф. Проблема ризику в підприємництві // Практична психологія і соціальна робота. – 2001. – № 2. – С.37-39.
 20. Пачковський Ю.Ф. Програма вибіркового магістерського курсу “Соціологія малих груп”/ Ю. Пачковський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – №1. – С.172-179.
 21. Пачковський Ю.Ф. Реальна та взірцева моделі підприємця у вимірі масової свідомості/ Ю. Пачковський // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Запоріжжя, 2002. – Вип. 24. – С. 205-209.
 22. Пачковський Ю.Ф. Ділова активність у школі. Час знімати табу/ Ю. Пачковський // Віче. – 2002. – № 2. – С.68-70.
 23. Пачковський Ю.Ф. Актуальні проблеми економічної безпеки приватного підприємництва / Ю. Пачковський // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2002. – № 543. – Вип. 14. – С.132-135.
 24. Пачковський Ю.Ф. Соціальні і поведінкові типи підприємців в умовах ринкової економіки / Ю. Пачковський // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – – С. 384-387.
 25. Пачковський Ю.Ф. Підприємницька активність з позиції інтеграції соціологічного і психологічного знання/ Ю. Пачковський // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 30. – С. 239-243.
 26. Пачковський Ю.Ф. Підприємництво у новітніх теоретичних пошуках та інтерпретаціях/ Ю. Пачковський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 2. – С.149-159.
 27. Пачковський Ю.Ф. Інноваційність підприємництва у контексті реалізації творчих можливостей особистості / Ю. Пачковський // Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. – Дніпропетровськ, 2003. – № 3. – С. 109-113.
 28. Пачковський Ю.Ф. Підприємництво і менеджмент: у пошуках ідентичності / Ю. Пачковський // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. – 2003. – № 577. – С. 86-89.
 29. Пачковський Ю.Ф. Проблематика підприємництва в українській соціології: реалії та перспективи/ Ю. Пачковський // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. – – С. 389-391.
 30. Пачковський Ю.Ф. Соціопсихологічна модель аналізу підприємництва за умов трансформаційного процесу / Ю. Пачковський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – № 3. – С.121-132.
 31. Пачковський Ю. Соціальне розуміння економічних процесів у контексті соціології знання / Ю. Пачковський // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства / Збірник наукових праць: Вид. центр. Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2004. – С.123-125.
 32. Пачковський Ю. Програма вибіркового магістерського курсу „Соціологія праці та професії/ Ю. Пачковський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – №4. – С.179-188.
 33. Пачковський Ю.  Психологічні та соціологічні аспекти вивчення проблем молоді / Ю. Пачковський // Скривджена дитина.  –  Львів: Львів, Асоц. практ. психол. Львів. обл., 2005. – С.223-299
 34. Пачковський Ю.  Сім‘я у просторі соціально-економічних змін / Ю. Пачковський // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства / Збірник наукових праць: Вид. центр. Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2005. – С. 404-406.
 35. Пачковський Ю. Три виміри соціології у сучасному політичному процесі/ Ю. Пачковський // Соціологічне знання та влада: суперечливі взаємовідносини соціологічних досліджень і політичної практики. – Київ.: ВД „Стилос”; ПЦ „Фоліант”, 2005. – С.57-62.
 36. Pachkovskyy Y. Aspekty socjalne i demograficzne przedsiębiorczości ukraińskiej // Badania naukowe. – Vol. 16. – № 2. – 2005. – S.119- 126.
 37. Pachkovskyy Y. Socjologiczna analiza regionalnych problemów ukraińskiej przedsiębiorczości // Wspólczesne wyzwania polityki regionalnej w Polsce i na Ukrainie /  Krystyna Bobinska (red. nauk) .  – Kielce  – S.95-102.
 38. Пачковський Ю. Скасків О. Економічна активність української сім‘ї у світі, що глобалізується/ Ю. Пачковський, О. Скасків // Збірник наукових праць: Вид. центр. Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2006. – С. 321-323.
 39. Пачковський Ю., Городняк І.В. Соціально-економічне знання та адаптаційні можливості населення/ Ю. Пачковський, І.Городняк // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2007. – №761. – Вип. 20. – С. 148-151.
 40. Пачковський Ю. Студентська молодь і ринок праці/ Ю. Пачковський // Молодіжна політика: проблеми і перспективи. – Дрогобич: Вимір, 2007. – С.34-39.
 41. Пачковський Ю., Лоза А.С. До проблеми багатоаспектності ризику в підприємницькій активності / Ю. Пачковський, А.Лоза // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: збірник наук. пр. – Харків: Видавничий центр Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна, 2007. – С. 254-256.
 42. Пачковський Ю., Лоза А.С. Інституціональні проблеми розвитку підприємницької активності в Україні (за результатами експертного опитування) / Ю. Пачковський, А. Лоза// Український соціум. – 2007. – № 4.  – С. 105-113.
 43. Пачковський Ю. Методологія якісного дослідження соціальних змін / Ю. Пачковський // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Багатовимірні простори сучасних соціальних змін». – Львів: Вид-во Льв. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2008. – С. 128-131.
 44. Пачковський Ю. Ф. До проблеми психологічної ефективності реклами / Ю. Пачковський // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів: Вид-во Льв. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2008. – С. 53-57.
 45. Пачковський Ю. Споживач у постмодерному суспільстві: соціологічний погляд як вступ до проблеми/ Ю. Пачковський // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Традиції та інновації в соціології».– Львів: Видавництво Львівського університету імені Івана Франка., 2009. – С.167-173.
 46. Paczkowski J. Wandalizm w ocenie młodzieży szkolnej. Społeczna analiza problemu / J. Paczkowski // Społeczczenstwo i rodzina. – 2008. – № 15. – S. 18-24.
 47. Пачковський Ю. Ціннісно-професійний контекст світоглядних орієнтацій студентської молоді (досвід українсько-польського соціологічного дослідження) / Ю. Пачковський // Український соціологічний журнал. –  –  № 1-2.– С. 79-94. USJ_2009 Український соціологічний журнал
 48. Домбровська А., Янос-Кресло М., Пачковський Ю.Ф. Особливості використання е-послуг споживачами деяких країн Центрально-Східної Європи /Ю. Пачковський // Соціологія: теорія, методи маркетинг. – 2011. – №.3. – С. 15-29.
 49. Пачковський Ю. Українське домогосподарство в контексті аналізу споживчої поведінки (на прикладі Львівської області)/ Ю. Пачковський // Zeszyty naukowe Wyższej szkoly Humanistyczno-ekonomicznej im. Jana Zamojskiego (Zamość). – №   – 2013. – S. 21-32.
 50. Пачковський Ю Актуальні проблеми соціоекономічного розвитку українських домогосподарств / Ю. Пачковський // Формування ринкової економіки в Україн / Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – Вип. 28. – С. 143-147.
 51. Пачковський Ю., Іскра М.  Маркетингова комунікація:  до проблеми побудови ефективної стратегії в сучасному ринковому середовищі / Ю.Пачковський, М.Іскра  // Формування ринкової економіки в Україні / Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Вип. 30. – С. 207-210.
 52. Paсhkovskyy Y. E-commerce Market in Ukraine: State and Development Prospects /Y.Paсhkovskyy // Handel wewnętrzny w Polsce: Warszawa 2014. –  402-420.
 53. Пачковский Ю. Особенности потребления в Украине от домохозяйства до e-commerce Handel wewnętrzny.- 2014. – № . 4. – P. 230-250
 54. Пачковський Ю. Сучасний стан та особливості розвитку електронної комерції в Україні/ Ю. Ф. Пачковський // Формування ринкової економіки в Україн / Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014 . – Вип. 33( Ч.1). – С. 142-147.
 55. Pachkovskyy Y., Maksymenko A.The Young Consumer in the Ukrainian e-Commerce Market Y.Pachkovskyy, A. Maksymenko Handel wewnętrzny. – 2016. – №   – P. 202-216
 56. Pachkovskyy Y. Społeczeństwo informacyjne:  nowe  wyzwania  dla  rozwoju  e-commerce   na  Ukrainie /Y.Pachkovskyy // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. – 2015. – Zeszyt 44 ( część 2).  – Uniwersytet Rzeszowski. –S. 66-77.
 57. Пачковський Ю. Соціальні технології: актуальні проблеми соціогуманітарного синтезу/ Ю. Ф. Пачковський //  Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –   2016 . –  № 1. –  С. 160-165.
 58. Rewera M. , Рachkovskyy Y. Polish School and teachers in the opinion of pupils  // Вісник Львівського університету (Серія соціологічна).  – 2016. – Вип 10. – С. 3–18.
 59. Collection of Abstracts
 60. Pachkovskyy Y. Ukrainian-Polish educational space of higher education: challenges and prospects for cross-border cooperation //Contemporary Socio-Economic  Issues of Polish-Ukrainian  Cross-border Cooperation / Ed.  L. Buller, H. Kotarski, Y.Рachkovskyy. – Warsaw, 2017.- P.269-295.
 61. Pachkovskyy Y., K.Rejman. Local identiny and cultural heritage in the framework of Ukranian-Polish cultural dialogue  // Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian cooperation. – Warsaw;  Center of European Projekt,  2018. –   P. 97-122.  
 62. Пачковський Ю., Максименко А. Інтернет-практики молодих людей у сучасному суспільстві:українсько-польський вимір // Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej (Українсько-польський досвід єврорегіональної співпраці) / Red. K.Rejman, Y.Pachkovskyy, B.Petrecka. – Jarosław: PWSTE, 2018. –  S. 91-109.
 63.  Лапан Т., Пачковський Ю., Калиняк О. Михайло Грушевський і українська соціологія: від інституціоналізації до історико-соціологічного синтезу // Вісник Львівського університету. Серія історична. На пошану професора Р.Шуста, 2018. – С. 777-785.
 64. Пачковський Ю., Т.Лапан. Соціологічна спадщина Михайла Грушевського: у пошуках джерел і витоків суспільного розвитку// Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Вип. 12. – 2018. – С. 3– 13.
 65. Pachkovskyy Y., K.Rejman, K.Prendecki. Public security as a basic value in partnership and cross-border cooperation // Security in the area of the cross-border cooperation programme Poland-Belarus-Ukraine / Ed. L.Buller, V.Lendel. – Urhhorod: SU”UzhNU”, 2019. –  P.101-125.

Біографія

Пачковський Юрій Франкович (30.IX.1962, м. Львів) – соціолог, психолог, кандидат психологічних наук (Дослідження професійно-ділових взаємодій у виробничих бригадах (на прикладі механіко-складального виробництва), 1990), доцент (1996), доктор соціологічних наук (Підприємництво як предмет соціопсихологічного дослідження (діяльнісно-поведінковий аспект), 2004), професор (2006). Закінчив з відзнакою біологічний факультет Львівського університету (1984).  Навчався в очній аспірантурі Київського університету (1987-1990). У 1985–1987 рр. – інженер-технолог Львів. ВО “Електрон”; 1991–1994 рр. – асистент, 1994–2004 рр. – доцент, 2004–2009 рр. – професор кафедри соціології, 2007–2009 рр. – в.о. завідувача кафедри соціології, 2009–2017 рр. – професор кафедри економіки підприємства, з 2017 р. – завідувач кафедри соціології історичного факультету Львівського університету. У 2007 – 2011 рр.  член правління  Соціологічної асоціації України (САУ). Є членом редколегій «Вісника Львівського університету (сер. Соціологічна, Економічна, Політологічна)», «Наукові студії Львівського соціологічного форуму», «Суспільство і родина» (Польща). 3  2016 р. – Голова спеціалізованої вченої ради К 35.051.26 на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук за спеціальністю 22.00.04 «Спеціальні та галузеві соціології» у Львівському національному університеті ім. Івана Франка. Є автором понад 170-ти наукових  та науково-методичних праць.

Проекти

Дослідницькі  проекти

1 «Бізнес і благодійність» – NO.57/UKR/96, 1996 р.,  фінансування PHARE-TACIS.

 1. «Ділова активність: Україна» (‘‘Enterprise Education: Ukraina”), 2000-2002 рр., CNTR № 997766A, Британський фонд DFID.
 2. Визначення загального рівня обізнаності сільського населення України у сфері приватизації об‘єктів сільськогосподарського призначення» (травень-червень 2006 р.), проект АМП США.
 3. Споживач та зміни у споживанні в країнах Центрально-Східної Європи», грант № 1 H02C 050 29, який реалізовувався у 2005-2007 рр. Інститутом досліджень ринку, споживання і кон‘юнктури – IRWIK, (Варшава), Польща.
 4. Спільний проект з комітетом підприємців Львівщини «Процес розвитку малого бізнесу в регіоні та можливі механізми ефективної його підтримки» (жовтень 2006 р.). Об‘єкт дослідження: суб‘єкти підприємництва Львівського регіону. Метод дослідження: експертне опитування.
 5. Участь у моніторингах громадської думки населення Львівщини, які реалізовувала Львівська обласна держадміністрація у 2006-2007 рр. спільно з Асоціацією практикуючих психологів Львівщини.
 6. Дослідницький проект «Електронна торгівля: перспективи розвитку в Україні», реалізований у квітні-травні 2015 р. кафедрою економіки підприємства ЛНУ імені Івана Франка. Опитано 370 осіб віком від 18 до 35 років у м. Львові та Львівській області.
 7. Програма Транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, експерт програми.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!