Черниш Наталія Йосипівна

Посада: професор кафедри cоціології

Науковий ступінь: доктор соціологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-42 80

Телефон (мобільний): (067) 176-71-84

Електронна пошта: nataliya.chernysh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Загальна соціологія, теорія та історія соціології, історія української соціології на міграції, історія західної класичної та сучасної соціології, теорії глобалізації, постіндустріального суспільства, соціокультурний підхід та його використання в соціології, етносоціологія, соціологія молоді

Курси

Публікації

 1. Черниш Н.Й. Соціологічні аспекти вивчення взаємозв’язків між глобалізацією та пандемією COVID-19. Український соціум. 2020. № 4 (75). С. 9-16. 
 2. Черниш Н.Й. Українська соціологія у пошуках загальної теорії в умовах міждисциплінарності // Український соціум. – 2019. – № 2 (69). – С.9-34.
 3. Черниш Н.Й. Ідентичності мешканців Львова і Донецька (1994-2015): перерване зближення – С. 166-182 // Ідентичності народів Центрально-Східної Європи: колективна монографія / Н. Гапон,  В. Мішталь, Л. Хижняк та ін.; за ред. проф. Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. Р. Радзіка. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 284 с.
 4. Chernysh N. Present-Day Sociology: Tendencies and Perspectives of Development // Ukrainian Sociology in the 21st Century. Theory, Methods, Research Results /ed. by Vil Bakirov, Evhen Golovakha. – Кharkiv: V.N. Karazin National University; Institut of Sociology; SAU, 2018. –  P. 9-26 (560 pp.).
 5. Черниш Н., Собко І. Інклюзивна освіта у фокусі культурсоціології // Вісник Львівського університету. – Серія соціологічна. – 2018. – № 12. – С.275-294.
 6. Черниш Н.Й. Загрожені ідентичності // Український соціум. – 2018. – № 2 (66). – С.21-32.
 7. Черниш Н.Й. Рецензія на видання: Ідентичності народів Центрально-Східної Європи: колективна монографія / Н. Гапон, В. Мішталь, Л. Хижняк та ін.; за ред проф. Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. Р. Радзіка. Львів: ВЦ ЛНУ, 2018 // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – 2018. – № 12. – С.295-297.
 8. Черниш Н. Й. Стан сучасного загальносоціологічного теоретизування: глобальний досвід і локальні специфікації // Український соціум. – 2018. – № 1 (64). – С. 19-35.
 9. Черниш Н. Й. Соціологія сьогодення: тенденції та перспективи розвитку / Н. Й. Черниш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2017. – № 4. – С. 5-21.
 10. Черниш Н. Й. Соціологія до і після Трампа / Пленарне засідання // Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. Тези доповідей та виступів учасників ІІІ Конгресу Соціологічної асоціації України. Харків, 12-13 жовтня 2017 р. – Харків: САУ; Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. – С.13-14.
 11. Черниш Н. Х ювілейний Львівський соціологічний форум// Український соціум. – 2016. – № 4 (59). – С. 142–144.
 12. Черниш Н., Маланчук О., Сусак В. Форсований вибір: ідентичності та постави до і після Євромайдану // Український соціум. – 2016. – № 4 (59). – С. 8-20.
 13. Черниш Н. Вплив довіри і довірчих відносин на становлення нових соціальних інститутів у сучасній Україні// Творення простору суспільної довіри в Україні ХХІ століття: Матеріали міжнар. науково-практич. конф. 17-19 лютого 2016 р., м. Львів. – К.: АУБ, 2017. – С. 99–104.
 14. Черниш Н., Сусак В. Прелюдія. Важкий тягар «радянської спадщини»: Ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994-2010 рр.)// Український соціум. – 2016. – № 3 (58). – С. 8–17.
 15. Черниш Н., Злобіна О., Соболевська М., Кононов І., Бевзенко Л. Круглий стіл «Проблеми концептуалізації процесів суспільної інтеграції» Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. – № 2. – С. 174–207.
 16. Черниш Н. Вплив довіри та довірчих відносин на становлення новітнього соціального інституту волонтерства у сучасній Україні// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2016. –- № 2. – С. 26–38.
 17. Черниш Н. Специфіка довіри та довірчих відносин у сучасному українському суспільстві// Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Вип. 9. –- 2015 – С. 227–240.
 18. Черниш Н. Україна і глобалізація у соціолінгвістичному контексті // Мова і суспільство. Вип. 5. – 2014. – С. 3–8.
 19. Черниш Н., Артьомов І. Робоча програма та методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Соціологія транскордонних транскордонних процесів». – Ужгород: ІТС, 2014.– 80 с.
 20. Черниш Н. Особливості вивчення транскордонних процесів у соціології// Шляхи формування спільного інформаційного простору транскордонного співробітництва сусідніх територій Карпатського регіону: матеріали міжнар. наук.-практичної конференції (м. Кошице, Словаччина, 20-21 листопада 2014 р.). – Ужгород: ІТС, 2014. – С.47–56.
 21. Черниш Н. Місце соціології транскордонних процесів у структурі соціологічного знання// Система соціологічного забезпечення транскордонного співробітництва: матеріали міжнар. наук.-практичної конференції (м. Ніредьгаза, Угорщина,24-25вересня 2014 р.). Спец. вип. зб. наук пр. «Геополітика України: історія та сучасність». – Ужгород: Ліра, 2014. – С. 11–29.
 22. Черныш Н., Бакиров В., Куценко О., Кизилов А. и др.Регионы Украины: что нас разъединяет и что объединяет: мнения социологов// Материалы круглого стола. Харьков, 18 апреля 2014 г. – Ab Imperio (USA). – 2014. – № 3. – С. 135-138.
 23. Черниш Н.Й. Соціолог з Небесної сотні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2014. – № 1. – С.5-7.
 24. Черниш Н.Й. Сучасна соціологічна освіта у лещатах стандарту, акредитації та ліцензування // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ: тези доповідей (Харків, 17-19 жовтня 2013 р.) – Харків: САУ, ХНУ ім. В. Каразіна, 2013. – С. 426-427.
 25. Черниш Н.Й. Теоретичні та методологічні проблеми емпіричного дослідження мовних проблем у сучасній Україні // Мова і суспільство. Вип. 4 . – Львів: ВЦ ЛНУ, 2013. – С. 3-11.
 26. Черниш Н.Й. Мова та ідентичність у сучасному світі // Мова і суспільство. Вип. 3. Мат-ли виступів на УІІІ Всеукр. соціолінгвістич. семінарі 12 травня 2011 р. /За ред. Г. Мацюк. – Львів: ВЦ ЛНУ, 2012. – С.13-22.
 27. Соціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів. Навч. посіб. /за ред. д.с.н., проф. Черниш Н.Й. – К.: Знання, 2012. – 446 с. – Черниш Н.Й. Теми 1, 2, 5 (стор. 9-62, 114-149).
 28. Регуляція соціальної поведінки за ситуації нестабільності: віртуальний круглий стіл // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2011. – № 2. Наукове життя. – С. 178-204 (за участю Л. Бевзенко, Є.Головахи, О. Злотіної, Н. Черниш та ін).
 29. Черниш Н.Й. Ідентичності в сучасній Україні та стратегії їхнього вивчення // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Вип. 941’2011. – Харків, 2011. – С. 100-110.
 30. Черниш Н.Й. Множинність ідентичностей та множинність їхніх інтерпретацій // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. Вип. 4 – Львів: ВЦ ЛНУ, 2010. – С. 3-13.
 31. Черныш Н.Й. Глобализация как фактор усложнения неопределенности социологии // Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. № 881‘2009. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: Методологія, теорія, методи. Вип.24. – Харків: ХНУ, 2009. – С.89-98.
 32. Черниш Н. Ситуація жінок в сучасній Україні: «Я – жінка: сучасний портрет жіночності» // Гідність і покликання жінки в сучасному світі. Мат-ли Міжнарод.наук.-аналітич. конференції. Львів, 7-8 травня 2009 р. – Львів: Вид-во «Друкарські куншти», 2009. – С. 65-71.
 33. Черниш Н.Й. Українська соціологія доби глобалізації // Наукові студії Львівського соціологічного Форуму «Традиції та інновації в соціології». Зб. наук. праць. – Львів: ЛНУ; Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 140-146.
 34. Черниш Н. Ускладнення невизначеності соціології в добу глобалізації // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Зб. наук. праць. Вип.15. – Харків: ХНУ, 2009. – С.25-28.
 35. Черниш Н. Ускладнення невизначеності соціології в добу глобалізації // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей: Тези доповідей учасників І Конгресу Соціологічної асоціації України. – Харків: ХНУ, 2009. – С. 65
 36. Черниш Н. Єдність через багатоманіття: сучасний стан молодої української соціології // Соціологія і суспільство сьогодні. Матеріали ІІ Міжнародних соціолог.читань пам’яті Н.В. Паніної. – К.:Ін-т соціології НАН України, 2009. – С. 102-116.
 37. Черниш Н. Соціологія: підручник за рейтингово-модульною системою викладання. Вид.5-те, доповнене і перероблене. З грифом МОН України. – К.: Знання, 2009. – 468 с.
 38. Черниш Н. Українська соціологія доби глобалізації // Наукові студії Львівського соціологічного Форуму «Традиції та інновації в соціології». – Львів: ВЦ ЛНУ; Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 140-146.
 39. Черниш Н. Ускладнення невизначеності соціології в добу глобалізації // Методологія, теорія і практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Зб. наук. праць. – Харків: ХНУ, 2009. – С.25-28.
 40. Черниш Н. Молодь. Непевне завтра // Родина – спільнота любові. ХХІІ Міжнародний конгрес родини. – К.: Дух і Літера, 2007. – С.237-246.
 41. Черниш Н. Динаміка ідентичностей мешканців Львова і Донецька: компаративний аналіз (1994-2004) (у співавторстві з О. Маланчук, США) // Україна модерна. Вип. 13.  Спеціяльний випуск. Львів-Донецьк: соціяльні ідентичності в сучасній Україні.. – К.: Критика, 2007. – С.61-92.
 42. Черниш Н. Поколіннєві моделі групових ідентичностей львів’ян та донеччан (1994-2004) // Україна модерна. Вип. 13. Спеціяльний випуск. Львів-Донецьк: соціальні ідентичності в сучасній Україні.. – К.: Критика, 2007. – С.93-136.
 43. Черниш Н. Історія розвитку соціології в країнах Західної Європи, США та в Україні (у співавторстві з В. Пічею) // Соціологія: Підручник /за ред. В.М. Пічі. Вид. 4-те. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – С. 24-62.
 44. Черниш Н. Соціологія молоді // Соціологія: Підручник /за ред. В.М. Пічі. Вид. 4-те. –Львів: «Магнолія-2006», 2007. – С. 206-224.
 45. Черниш Н. Варіації на тему ідентичності для соціокультурного оркестру (у співавторстві з О. Ровенчак, Україна) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007. – № 1. – С.33-50.
 46. Czernysz N. Dynamika rozwoju tozsamosci w Ukrainie. Rrzyklad Lwowa i Doniecka, 1994-2004 // Nowa Ukraina. Zeszyty Historyczno-politologiczne. – 2006. – # 2. – 97-109 pp.
 47. Черниш Н. Основні поняття й положення соціокультурного підходу та специфіка застосування їху соціології (у співавторстві з О. Ровенчак, Україна) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 1. – С.37-54.
 48. Черниш Н. Соціокультурний підхід в соціогуманітарних науках (у співавторстві з О. Ровенчак, Україна) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 4. – С. 92-104.
 49. Черниш Н. Здобутки та результати дослідження (у співавторстві з В. Арбеніною та Д. Цимбал) // Подвійний диплом: професійні кар»єри та соціальна адаптація /Т.В. Фініков, Н.В. Зданович, Д.В. Цимбал та ін. – К.: Таксон, 2005. – С.45-98.
 50. Сzernysz N. Specyfika stosunku ludnosci Ukrainy do Zydow: przeslosc i terazniejszosc, problemy i perspektywy // Antysemityzm w Polsce i na Ukraine /pod red. Ireneusza Krzeminskiego. – Wyd-wo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, 2004. – 171-186 pp.
 51. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Вид. 4-те, доповнене і перер. – Львів: Кальварія, 2004. – 544 с.
 52. Черниш Н. Одна, дві чи двадцять дві України: соціологічний аналіз соціальних ідентичностей представників трьох поколінь мешканців Львова і Донецька // Дух і Літера. – 2003. – С.6-21.
 53. Черниш Н. Поколінські моделі особистісних ідентичностей: регіональні виміри // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. – Х.: ХНУ, 2003. – С.254-261.
 54. Черниш Н. Чи можлива сучасна соціологія без Нейла Смелзера? // Смелзер Н. Дж. Проблеми соціології. Георг-Зімелівські лекції, 1995. – Львів: Кальварія, 2003. – С.3-17.
 55. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Третє видання. – Львів: Кальварія, 2003. – 544 с.
 56. Черниш Н. Моніторинг якості навчального процесу як одна з умов ефективності університетського менеджменту // Управління університетом: проблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали Міжнародного семінару 23-24 листопада 2001 р., м. Львів. –Дрогобич: Коло, 2002. – С.152-167.
 57. Черниш Н. Аналіз суспільної проблематики у сучасному світі й участь Церкви в її вирішенні // Церква і соціальні проблеми: доповіді та документи. – Львів: ВВ «Свічадо», 2002. – С.64-82.
 58. Черниш Н. Історія розвитку української соціології // Соціологія: Курс лекцій /під ред. В. Пічі. – Львів, 2002. – С.29-73.
 59. Черниш Н. Етносоціологія // Соціологія: Курс лекцій /під ред. В. Пічі. – Львів, 2002. – С. 140-158.
 60. Черниш Н. Трансформація післяуніверситетської освіти очима аспірантів // Можливі шляхи реформування аспірантури/докторантури в Україні. Матеріали семінару у ЛНУ ім. І. Франка 27-29 квітня 2001 р. – Львів: Вид-во ЛНУ, Центру розвитку магістерських програм, 2001. – С.25-39.
 61. Черниш Н. Сучасна культурна антропологія у США // Народознавчі зошити. – 2001. – № 3. – С.394-402.
 62. Chernysh N. Cities of Donetsk and L’viv: Convergence or Divergence? // The Ukrainian Weekly. – 2001. – # 3. – Vol. LXIX. – January 21. – 5-9 pp.
 63. Черниш Н. Стан духовної культури та життєві орієнтації населення // Львівщина на порозі ХХІ століття: соціальний портрет. – Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2001. – С. 324-351.
 64. Черниш Н. Соціологія та громадська думка: місце і роль у житті суспільства // Львівщина-98: соціальний портрет в загальноукраїнському контексті. – Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 1999. – С.8-30.
 65. Черниш Н. Основні проблеми країни та регіону у дзеркалі громадської думки // Львів: НАН України, Ін-т регіональних досліджень, 2001. – 31-73.
 66. Chernysh, N. A Brief History of Russian, Soviet, and Post-Soviet Sociology.- Lawrence: KU Press, 1999. – 42 pp.
 67. Черниш Н. Громадянське суспільство і політична система України напередодні виборів 1998 року (у співавторстві з А. Колодій, Україна) // Вибори-98: партії й електорат у передвиборчій період. – Львів: Вид-во ЛОДА, 1998. – С.3-67.
 68. Черниш Н. Соціологія: курс лекцій. Друге видання. – Львів: Вид-во Львівської Богословської Академії, 1998. – 362 с.
 69. Czernysz N. Transformacji polityczni w Ukraine 90-rr. // Polsca-Niemcy-Ukraina w Europie: doswiadczenia z transformacji i wspolpracy. – Rzeszow: Wyd-wo Wyzszej Szkoly Pedagogicznej, 1998. – 45-58 pp.
 70. Черниш Н. Чи можливе громадянське суспільство в Україні? // Українські варіанти. –1998. – № 1. – С.17-23.
 71. Черниш Н. Регіоналізм в сучасній Україні: нові тенденції та явища // Ставропігіон. Політологічний центр «Генеза». Щорічник. – Львів, 1997. – С.141-144.
 72. Черниш Н. Соціологія молоді // Соціологія: матеріали до лекційного курсу. – К.: Заповіт, 1996. – С.214-232.
 73. Черниш Н. Соціологія в Україні: умови і перспективи досліджень (у співавторстві з Л. Кондратиком та В. Пічею, Україна) // Генеза-експерт. – 1996. – С.56-62.
 74. Черниш Н. Проблема нації в українській соціологічній думці 20-30-х рр. ХХ ст. // Діалог культур: Україна у світовому контексті. Матеріали перших міжнародних філософсько-культурологічних читань. Т.1. – Львів: Каменяр, 1996. – С.66-82.
 75. Черниш Н. Україна, Схід і Захід: регіональні особливості в оцінці політичних процесів // Політологія, етнологія, соціологія. ІІІ Міжнародний конгрес україністів 26-29 серпня 1996 р. Доповіді і повідомлення. – Харків: НАН України, 1996. – С. 301-305.
 76. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. Конспект. У 6 частинах. – Львів: Кальварія, 1996. – 409 с.
 77. Черниш Н. З історії становлення і розвитку соціологічної думки в Україні // Соціологія: матеріали до лекційного курсу. – К.: Заповіт, 1996. – С.62-87.
 78. Черниш Н. Соціологія нації // Соціологія:матеріали до лекційного курсу. – К.: Заповіт, 1996. – С.138-154.
 79. Черниш Н. Схід і Захід: компроміс чи конфронтація? (у співавторстві з А. Романюком, Україна) // Філософська і соціологічна думка. – 1995. – № 3-4. – С.104-117.
 80. Черниш Н. Проблема нації в працях українських емігрантів на еміграції і сучасність // Харьковские социологические чтения-95. – Харьков: ХГУ, 1995. – С.50-54.
 81. Черниш Н. Львів-Донецьк: регіональні відмінності в оцінці політичних процесів (у співавторстві з А. Романюком, Україна) // Студії політологічного центру «Генеза». – 1995. – № 1. – С.26-34.
 82. Черниш Н. Історико-соціологічний метод М. Грушевського і сучасність // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді і повідомлення наукової конференції 26-28 жовтня, м. Львів. – Львів: Світ, 1995. – С. 324-327.
 83. Черниш Н. Схід і Захід України: інтеграція чи дезінтеграція? (у співавторстві з Я. Грицаком, Україна, та О. Маланчук, США) // УНІАН-Політика. – 1994. – № 36. – С.7-9.
 84. Черниш Н. Проблема нації у працях українських соціологів на еміграції // Державність. – 1995. – № 1. – С.42-45.
 85. Черниш Н. З історії української соціологічної думки (у співавторстві з Л. Кондратиком та В. Пічею, Україна). – Львів: Вид-во Української Академії друкарства, 1995. – 64 с.
 86. Черниш Н. Соціологія молоді та основи державної молодіжної політики в Україні. –К.: Вид-во Академії державного управління та місцевого самоврядування при Президентові України, 1994. – 39 с.
 87. Черниш Н. Теоретичні та методичні засади конкретно-соціологічного дослідження національної свідомості студентської молоді // Національна самосвідомість студентської молоді: соціологічний аналіз /під ред. Н. Черниш. – Торонто-Едмонтон-Львів: Вид-во Канадського інституту українських студій, 1993. – С.6-28.
 88. Черниш Н. Стан національної самосвідомості студентської молоді України // Національна самосвідомість студентської молоді: соціологічний аналіз /під ред. Н. Черниш. – Торонто-Eдмонтон-Львів: Вид-во Канадського інституту українських студій, 1993. – С. 29-56.
 89. Черниш Н. Концепція національної вищої школи в Україні: історія, проблеми і тенденції // Національна самосвідомість студентської молоді: соціологічний аналіз /під ред. Н. Черниш. – Торонто-Едмонтон-Львів: Вид-во Канадського інституту українських студій, 1993. – С. 98-141.
 90. Czernysz N. Stosunek ukrainskych studentow do Cerkwi i religii // Religie i kosciol w spoleczenstwach postkomunistycznych. – Krakow: Nomos, 1993. – 127-131 pp.
 91. Черниш Н. Соціологічні дослідження українських учених на еміграції // Современное общество. – 1993. – № 1. – С.122-130.
 92. Черниш Н. Україна: Схід і Захід (проблема регіоналізму в сучасній Україні) (у співавторстві з Я. Грицаком, Україна, та О. Маланчук, США) // Современное общество. – 1993. – № 3. – С. 70-75.
 93. Chernysh, N. Public Opinion // Encyclopedia of Ukraine. Vol.4. – Toronto-Buffalo-London: Toronto University Press, 1993. – 274-275 pp.
 94. Chernysh, N. Sociology // Encyclopedia of Ukraine. Vol.4. – Toronto-Buffalo-London: Toronto University Press, 1993. – 801-804 pp.
 95. Черниш Н. Державотворчі процеси в Україні та соціологія нації // Проблеми державності та національно-культурного відродження. Вісник ЛДУю Серія сусп. наук. Вип. 31. – Львів: Світ, 1993. – С.98-105.
 96. Черниш Н. З історії розвитку соціології в Україні // Современное общество. – 1993. – № 1. – С. 170-178.
 97. Черниш Н. Як живеш, студенте? Деякі результати порівняльного соціологічного дослідження проблем вищої освіти в Україні та Канаді ( у співавторстві з Х. Краном та А. Лоу, Канада) // Філософська і соціологічна думка. – 1992. – № 1. – С.80-84.
 98. Черниш Н. Соціально-політичні та національні процеси в Україні в 20-30-ті роки )у співавторстві з Дж. Лібером, США) // Політологічні читання. Україно-канадський квартальник. – 1992. – № 2. – С.206-215.
 99. Черниш Н. Роль вільного часу у формуванні моральних і соціальних якостей студентської молоді // Вища школа на шляхах оновлення. – Львів: Світ, 1991. – С.113-121.
 100. Черниш Н. Соціологія молоді. – К.: Вид-во НМЛ Вищої освіти Мінвузу України, 1990. – 26 с.
 101. Черниш Н. Суспільна свідомість молоді. – Львів: Світ, 1990. – 368 с.

Біографія

 Освіта

 • 1973-1976 – Львівський державний університет імені І. Франка, кафедра філософії (аспірант);
 • 1966-1971 – Львівський державний університет імені І. Франка, історичний факультет (студентка);
 • 1955-1966 – Львівська середня школа № 21 (учениця).

Досвід роботи

 • З 04.2017 по даний час – професор кафедри соціології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка
 • 04.2002 – 03.2017 – завідувач кафедри історії та теорії (з 2016 р. – кафедри соціології) історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, професор
 • 09.1995 – 04.2002 – професор кафедри етнології історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка07.1994 – 09.1995 – професор кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка02.1990 – 06.1994 – доцент кафедри теорії та історії культури філософського факультету Львівського національного університету імені Івана Франка02.1998 – 02.1990 – старший науковий співробітник Львівського національного університету імені Івана Франка12.1977 – 02.1988 – доцент кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка10.1976 – 02.1988 – завідувач соціологічної лабораторії при кафедрі філософії Львівського національного університету імені Івана Франка (0.25 ставки)10.1976 – 12.1977 – асистент кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка09.1973 – 10.1976 – аспірант кафедри філософії Львівського національного університету імені Івана Франка08.1971 – 09.1973 – асистент кафедри філософії Львівського політехнічного інституту

Наукові ступені

 • Доктор соціологічних наук, диплом Харківського національного університету, 2001;
 • Кандидат філософських наук, диплом Львівського державного університету, 1976;
 • Спеціаліст із отриманою кваліфікацією історик, викладач історії та суспільствознавства, диплом Львівського національного університету імені І.Франка, 1971.

Вчені звання

 • Професор по кафедрі етнології Львівського національного університету імені І. Франка, 2001;
 • Доцент по кафедрі філософії Львівського державного університету імені І. Франка, 1980.

Наукові стажування

 • 2019, кафедра соціології і культурології Національного Лісотехнічного університету України, довідка № 33/19 від 30.12.2019.

Викладання і дослідження за кордоном

 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Канзас (м. Лоренс, США) (дослідження та методична робота над програмою докторських студій з соціології), 2005;
 • Візитуючий професор, дослідник-грантьєр фундації ім. Дж. Коляски університету Альберта, Канадський інститут українських студій (м. Едмонтон, Канада) (написання підручника), 2002;
 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Канзас (м. Лоренс, США) (дослідження), 2000;
 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Канзас (м. Лоренс, США) (викладання і дослідження), 1999;
 • Візитуючий професор, грантьєр фундації Дж. Фулбрайта в університеті Канзас (м. Лоренс, США) (викладання і дослідження), 1997;
 • Візитуючий професор факультету соціології та Центру Російських і Східноєвропейських студій університету Мічиган (м.Ен-Арбор, США) (викладання і дослідження), 1993;
 • Візитуючий професор Канадського інституту українських студій університету Альберти (м. Едмонтон, Канада) (дослідження), 1990;
 • Візитуючий професор Канадського інституту українських студій університету Альберти (м. Едмонтон, Канада) (дослідження), 1989.

Співпраця із зарубіжними науковими установами

 • соціологічний факультет університету Канзас (м. Лоренс, США);
 • Інститут соціальних досліджень університету Мічиган (м. Ен-Арбор, США);
 • соціологічний факультет університету Альберти (м. Едмонтон, Канада);
 • Канадський інститут українських студій (м. Едмонтон, Канада).

Мови: Українська – рідна, англійська – вільно, польська – середній рівень, болгарська – початковий рівень.

CURRICULUM VITAE

CHERNYSH, NATALIYA Y.

Work address:           Work telephone:                  E-mail address:
Chair of Sociology          38(032) 23 9-42-80                  nchernysh@gmail.com

Department of History,
Ivan Franko National University of Lviv
Universytetska Str. #1,
Lviv-79000, Ukraine

Home telephone:
+38(032) 238-60-78
Cell: +38(067) 1767-184

Personal data:

Sex: Female
Place and date of birth: Lviv (Ukraine), 30 March 1948
Country of citizenship: Ukraine
Marital status: Divorced
English: Fluent

Education:

Professor (Ethnology), Lviv State University, 2001
Doctor (Sociology), Kharkiv State University, 1991 (speciality 22.00.01 – theory and history of sociology)
Ph.D. (Philosophy), Lviv State University, 1976

Professional experience:

Professor, Department of History, Chair of Sociology, Lviv National University (April, 2017 – to the present)

Head, Chair of Sociology, Department of History, Lviv National University (April, 2002 – March, 2017)

Professor, Department of History, Subdivision: Ethnology, Lviv
University (September, 1995 – April, 2002)

Professor, Department of Philosophy, Subdivision: Theory and History of
Culture, Lviv University (July 1994 – September, 1995)

Associate professor, Department of Theory and History of Culture, Lviv
University (February 1990 – July 1994)

Senior research associate, Lviv University (February 1988 – February 1990)

Director, Sociological Research Laboratory, Lviv University (March 1978 – February 1988)

Associate professor, Department of Philosophy, Lviv University (December 1977 – February 1988)

Assistant professor, Department of Philosophy, Lviv University (October 1976 – December 1977)

Graduate student, Department of Philosophy, Lviv State University (September 1973 – September 1976)

Assistant professor, Department of Philosophy, Lviv Polytechnical Institute
(August 1971 – September 1973)

Student, Department of History, Lviv State University (August 1966 – June 1971)

The Field of Scientific Interests: History and Theory of Sociology; Sociology of Youth; Ethnosociology; Sociology of Globalization; Identity; Social and Cultural Approach

Foreign Experience:

1989 (January – July): Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta (Canada), visiting professor.

1990 (June – August): Canadian Institute of Ukrainian Studies, University of Alberta (Canada), visiting professor.

1993 (September – December): Center for Russian and East European Studies, University of Michigan (USA), visiting professor.

1997 (January – September): Center for Russian and East European Studies, University of Kansas (USA), visiting professor, has been selected by the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board for a Fulbright Grant.Taught a course “Eastern Europe in process of post-communist transformation” (spring term).

1999 (June – December): Center for Russian and East European Studies, University of Kansas (USA), visiting professor; taught a course “Sociological approach to people in Eastern Europe” (fall term)

2000 (August – December): Center for Russian and East European Studies, University of Kansas (USA), visiting professor; conducted the research in the field of theoretical and empirical sociology.

2002 (June-August): Canadian Institute for Ukrainian Studies, University of Alberta (Canada); John Kolasky Memorial Endowment Fund grantier; visiting professor.

2005 (January-April): Department of Sociology, University of Kansas (USA), exchange program visiting professor.

Principal publications
(all titles given in translation)

„Forced choice: identities and attitudes before and after Euromaidan“, in: Ukrains’kyi sotsium (Ukrainian society, no.4 (59) (2016): 8-20 pp.

„Prelude. The burdan of „Soviet legacy“: identification models of L’viv and Donetsk residents (1994-2010)“, in: Ukrains’kyi sotsium (Ukrainian society, no.3 (58) (2016): 8-19 pp.

„Effect of trust and trust relations on formation of novel social institution of volonteering in contemporary Ukraine“, in: „Sotsiolohiya: Teoriya, Metody, Marketyng, no.2 (2016): 26-38 pp.
„The pecularities of trust and trust relations in contemporary Ukrainian society“, in: Visnyk L’vivs’koho universytetu. Seriya sotsiolohichna (Visnyk of the L’viv University. Series sociology), issue 9 (2015): 227-240 pp.

„Ukraine and globalization in sociolinquistic context“, in: Mova i suspil’stvo (Language and Society. Scholarly journal), no. 5 (2014): 3-8 pp.

„The location of sociology of cross-border processes in the structure of sociological knowledge“, in: Systema sotsiolohichnoho zabezpechennya transkordonnoho spivrobitnytstva: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii („Methodology and tools for sociological analysis of transborder cooperation“, proceeding of international scientific-practical conference, Nieregyaza, Hungary, September 24-25, 2014): 11-29 pp. (in English and Ukrainian).

„Specific of cross-border processes’s studying in sociology“, in: Innovatsiynyi informatsionnyi prostir: problemy stanovlennya, osoblyvosti organizatsii, efektyvnist’ ta perspektyvy rozvytku: materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii („Ways of forming the common information space for the border areas of Carpathian region“: proceeding of international scientific-practical conference, Kosice, Slovak Republic, November 20-21, 2014): 47-56 pp. (in English and Ukrainian).

Educational program and methodological recommendations for academic discipline „Sociology of cross-border processes“ (Uzhhorod, 2014): 80 pp. (with I. Artemov)

„The Regions of Ukraine: What is Common for Us and What Divided Us“, in: „Ab Imperio (USA), no.3 (2014): 135-138 pp.

„Sociologist from the Sky Hundred“, in: „Sotsiolohiya: Teoriya, Metody, Marketyng, no.1 (2014): 5-7 pp.

“Modern Sociological Educations in the Vice of Standarts, Accreditation, and Procedure of Licence in Ukraine“, in: Sotsiolohiya ta suspil’stvo: vzaemodiya v umovakh kryzy (Sociology and Society: Interaction in Crisis Times. 2nd Congress of Sociological Association of Ukraine (Kharkiv, 2013): 426-427.

„Theoretical and Methodological Problems of Empirical Studies of Language in Modern Ukraine“, in: Mova i suspil’stvo (Language and Society. Scholarly journal), no. 4 (2013): 13-22 pp.

„Language and Identity in the Modern World“, in: Mova i suspil’stvo (Language and Society. Scholarly journal), no. 3 (2012): 13-22 pp.

Sociology: Qestions and Answers: Handbook for Students. Themes 1, 2, 5 (Kyiv, 2012): 5-44, 87-106 pp.

Sociology: Curriculum for Bachelors /ed. by N. Chernysh and N. Kovalisko (Lviv, 2011): 564 pp.

„Identities in Contemporary Ukraine and Strategies of its Studying)“, in: Visnyk Kharkivs’koho Universytetu (Visnyk of the Kharkiv University), Issue 941 (2011): 100-110 pp.

„Multiple Identities and Multiplicity of its Interpretations“, in: Visnyk L’vivs’koho universytetu (Visnyk of the Lviv University. Series Sociology. Issue 4 (2010): 3-13 pp.

„Ukrainian Sociology of the Age of Globalization“, in: Naukovi studii L’vivs’koho Sociolohichnoho Forumu (Scientific Workshop of Lviv’s Sociological Forum „Traditions and Innovations in Sociology“; Lviv; Drohobych, 2009): 140-146 pp.

„Integrity Through Diversity: The Present Conditions of Young Ukrainian Sociologists“, in: Sotsiolohiya i suspil’stvo siohodni (Sociology and Society Today; Kyiv, 2009):102-116 pp.

Sociology (Kyiv, 2009): 468 pp. (5th edition).

„Complication of Sociology’s Uncertainty in the Age of Globalization“, in: Metodolohiya, Teoriya ta Praktyka Sotsiolohychnoho Analizu Suchasnoho Suspil’stva (Methodology, Theory, and Practice of Sociological Analisys of Contemporary Society; Kharkiv, 2009): 25-28 pp.

„Ukrainian Sociology in the Age of Globalization“, in: Naukovi studii L’vivs’koho Sociolohichnoho Forumu (Scientific Studies of L’viv Sociological Forum „Traditions and Innovations in Sociology“; L’viv-Drohobych, 2009): 140-146 pp.

„Youth: Uncertain Tomorrow“, in: Family as a Community of Love. XXII International congress of Family (Kyiv, 2007): 237-246 pp.

„Dynamics of L’viv and Donetsk Inhabitants Identities: Comparative Analysis (1994-2004)“, in: Ukraina Moderna. Special Issues. L’viv-Donetsk: Social Identities in Todays Ukraine (Kyiv, 2007), no.13: 61-92 pp. (with O. Malanchuk, University of Michigan) (in Ukrainian)

„Generational Models of Group Identities of L’viv and Donetsk Inhabitants in the Time Persprctive (1994-2004)“, in: Ukraina Moderna. Special Issues. L’viv-Donetsk: Social Identities in Todays Ukraine (Kyiv, 2007), no.13: 93-136 pp.

„History of Sociology Development in the Countries of Western Europe, USA and in Uktaine“, in: Sotsiolohiya: Pidruchnyk /za red. V. Pichi (Sociology / ed. by V.Picha; Lviv, 2007): 24-62 pp.

„Sociology of Youth“, in: Sotsiolohiya: Pidruchnyk /za red. V. Pichi (Sociology / ed. by V.Picha; Lviv, 2007): 206-224 pp.

„Variations on the Theme of Identity for the Social and Cultural Orchestra“, in: „Sotsiolohiya: Teoriya, Metody, Marketyng, no.1 (2007): 33-50 pp. (with Rovenchak O.)

„Social and Cultural Approach: The Main Concepts, Statements, and Specific Character of Its Application in Sociology“, in: Sotsiolohiya: Teoriya, Metody, Marketyng, no.1 (2006): 37-53 pp. (with Rovenchak O.)

„Identity Dynamics of Contemporary Ukrainian Citizens: the Lviv and Donetsk Example“, in: New Ukraine. Journal of History and Politics (Polska), no.2 (2006): 97-109 pp.

“Social and Cultural Approach in Social and Humanitarian Sciences: Exchange of Senses”, in: Sotsiolohiya: Teoriya, Metody, Marketyng, no.4 (2005): 92-104 pp. (with Rovenchak O.)

“Acquisitions and Results of a Program”, in: “Podvijnyi Dyplom”: Profesijni Kariery ta Sotsial’na Adaptatsiya (“Double Diploma”: Professional Careers and Social Adaptation; Kyiv, 2005): 45-98 pp.

“Specificity of Ukrainian Peoples’ Attitudes towards Jews: Past and Present, Problems and Perspectives”, in: Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie: Raport z Badan (The Anti-Semitism in Poland and Ukraine: The Survey Report; Warszawa, 2004): 171-186 pp. (in Polish)

Sociology (L’viv, 2004): 544 pp. (4th edition).

“Generational Models of Personal Identities”, in: Metodolohiya, Teoriya ta Praktyka Sotsiolohychnoho Analizu Suchasnoho Suspil’stva (Methodology, Theory and Practice of Contemporary Society’s Sociological Analysis; Kharkiv, 2003): 254-261 pp.

“Is Contemporary Sociology Possible without Neil Smelser?”, in: Smelser N. Problemy Sotsiolohii (Smelser, N. Problematics of Sociology; L’viv, 2003): 3-17 pp.

Sociology (L’viv, 2003): 544 pp. (3rd edition).

“One, Two, or Twenty Two Ukraines: Sociological Analysis of Social Identities of Three Generations in Lviv and Donetsk”, in: Dukh i Litera, no.11-12 (2003): 6-21 pp.

“The Monitoring of a Quality of Teaching Process as a Part of University’s Management”, in: Upravlinnia Universytetom: Problemy ta Shliakhy ikh Vyrishennia (University’s Management: Main Problems and its Solution; L’viv, 2002): 152-167 pp.

“Ethnosociology”, in: Sotsiolohiya: Kurs Lektsij (Sociology: A Course of Lectures; L’viv, 2002): 140-158 pp.

“The History of Ukrainian Sociology Development”, in: Sotsiolohiya: Kurs Lektsij (Sociology: A Course of Lectures; L’viv, 2002): 29-73 pp.

L’vivshchyna na porozi XXI Stolittya (The L’viv Region on the Threshold of XXI Century: A Social Portray; L’viv, 2001): 352 pp. (with Davymuka S., Kolodiy A., Kuzhelliuk Yu., and Podgornov V.).

“The Present-Day Conditions of Cultural Anthropology in USA”, in: Narodoznavchi Zoshyty, no.3 (2001): 394-402 pp.

“Transformation of Post-University Education Through the Eyes of Post-Graduate Students”, in: Mozhlyvi Shliakhy Reformuvannia Aspirantury/Doctorantury v Ukraini (Possible Roads of Post-graduate and Doctoral Studies’ Reforming in Contemporary Ukraine; L’viv, 2001): 25-39 pp.

L’vivshchyna’98: Sotsial’nyi Portret v Zagal’noukrains’komu Konteksti (The L’viv Region’1998: A Social Portray in the All-national Context; L’viv, 1999): 348 pp. (with Davymuka S., Kolodij A., Kuzheliuk Yu., and Podgornov V.).

„Is Civic Society Possible in Ukraine?“, in: Ukrainski Varianty (Ukrainian Variants), no 1 (1998):

Sociology (L’viv, 1998): 362 pp. (2nd edition).

Vybory’98: Partii j Elektorat u Peredvyborchyi Period (Election-1998: Political Parties and Electorate on the Eve of Electoral Period; L’viv, 1998): 141 pp. (with A.Kolodiy, State University “L’viv Politekhnika”).

“Political Transformations in Ukraine in 90s”, in: Pol’zhcha – Nimetchyna – Ukraina v Evrope (Poland – Germany – Ukraine in Europe; Rzsheshuv, 1998): 45-58 pp. (in Polish).

„Regionalism in the Contemporary Ukraine: New Trends and Occurences“, Stavropigion. Politologichnyi centr Geneza (Stavropigion. The Center of Political Research Geneza”), no.1 (1997): 141-144 pp.

Sociology (L’viv, 1998): 409 pp. (1st edition).

Sociology: The Materials for Teaching (ed. by Picha V., Semashko O., Chernysh N.), (Kiev, 1996): 62-86, 138-154, 214-232 pp.

„Sociology in Ukraine: Condition and Perspectives of Research“, in: Geneza-expert (Geneza-expert), no. 1 (1996): 56-62 pp. (with Picha V. and Ruchka O.).

„The Problem of Nation in Ukrainian Sociological Thought“, in: „Dialog Kultur: Ukraina u Svitovomu Konteksti“ (The Dialogue of Cultures: Ukraine in the World Context), ( Lviv, 1996): 66-82 pp.

“Ukraine: East and West: The Problem of Regions”, in: Politologiya, Etnologiya, Sotsiologiya. Tretij Mizhnarodnyi kongres ukrainistiv, 26-29 serpnia 1996 roku. Dopovidi i povidomlennia (Political Sciences, Ethnology, Sociology. 3rd International Congress of Ukrainian Scholars, 26-29 August, 1996 (Kharkiv, 1996): 301-305 pp.

„The Problem of Nation in the Works of Ukrainian Sociologists in Emigration and Present Times“, in: Kharkivski Sotsiolohichni Chitannia-95 (Kharkiv’s Sociological Readings-95, Kharkiv, 1995): 50-54 pp.

From the History of Ukrainian Sociological Thought (Lviv, 1995): 64 pp. (with Picha V. and Kondratyk L., Lviv)

„East-West: Compromise or Confrontation?“, Filosofska i Sotsiolohichna Dumka (Philosophical and Sociological Thought), no. 3-4 (1995): 104-117 pp. (with Anatoliy Romaniuk, Lviv State University).

„The Problem of Nation in the Works of Ukrainian Sociologists in Emigration, 1920 s-30s“, Derzhavnist (Statehood), no.1 (1995): 42-45 pp.

„Lviv-Donetsk: The Regional Distinctions in Assessment of a Political Processes“, Studii Politolohichnoho Tsentru “Geneza” (Politological Center “Geneza”‘s Studies), no.1 (1995): 26-34 pp. (with Anatoliy Romaniuk, L’viv State University).

„Ukraine: East and West / The Problem of Regionalism in Contemporary Conditions“, in: Sovremennoe Obshchestvo (Contemporary Society), no. 3 (1994): 70-75 pp. (with Jaroslav Hrytsak, Lviv State University, and Oksana Malanchuk, University of Michigan, USA) (in Ukrainian).

„East and West of Ukraine: Integration or Disintegration?“, in: UNIAN-Politika (UNIAN-Policy), no.36 (1994): 7-9 pp. (with Jaroslav Hrytsak, Lviv State University, and Oksana Malanchuk, University of Michigan) (in Ukrainian).

„Sociological Researches of Ukrainian Scholars in Emigration, in: Sovremennoe Obshchestvo (Contemporary Society), no. 1 (1994): 122-130 pp.

Sociology of Youth and the Foundations of National Youth’s Policy in Ukraine (Kyiv, 1994): 49 pp.

National Consciousness Among Student Youth: A Sociological Analysis (Toronto-Edmonton-Lviv, 1993): 158 pp. (principal author) (in Ukrainian).

„From the History of Development of the Ukrainian Sociology“, in: Sovremennoe Obshchestvo (Contemporary Society), no. 1 (1993): 170-178 pp.

„Public Opinion“, „Sociology“, in: Encyclopaedia of Ukraine. Vol. IV (Toronto-Buffalo-London, 1993): 274-275, 801-804 pp.

„The Statehood in Ukraine and the Sociology of Nation“, in: Visnyk Lvivs’koho derzhavnoho universytetu im. I. Franka (Courier of L’viv state University), no. 31 (1993): 98-105 pp.

„Attitudes of Ukrainian Students Towards the Church and Religion“, in: Religion and Church in the Postcommunist Societies (Krakow, 1993): 127-131 pp. (in Polish)

„Sociopolitical and National Processes in Ukraine, 1920s-30s“, in: Politolohichni chytannia (Readings in Political Science), no. 2 (1992): 206-215 pp. (with George Liber, Alabama State University, USA) (in Ukrainian).

„Students, How Are You Doing? Selected Results of a Comparative Sociological Study of Problems of Higher Education in Ukraine and Canada“, in: Filosofska i sotsiolohichna dumka (Philosophical and Sociological Thought), no. 1 (1992): 80-84 pp. (with Harvey Krahn and Alan Law, University of Alberta, Canada) (in Ukrainian).

„The Role of Leisure Time in the Formation of the Moral and Social Qualities of Student Youth“, in: T. Starchenko et al., Vyshcha shkola na shliakhu onovlennia (Higher Education on the Path to Renewal; Lviv, 1991): 113-121 pp.

The Social Consciousness of Youth (Lviv, 1990): 368 pp.

„Students’ Achievement of Social Maturity“, in: T. Starchenko et al., Molodezh:
vekhi sotsialnoi zrelosti (Youth: Stages of Social Development; Lviv, 1988):
124-253 pp.

The Sociology of Youth (Kiev, 1990): 26 pp.

„The Third Work Semester as a Means of Instilling Work Habits“ and „The Professional Culture of the Contemporary Specialist: Criteria and Problems“, in: T. Starchenko ed., Vykhovnyi protses u vyshchii shkoli: ioho efektyvnist (The Effectiveness of the Acculturation Process in Higher Education; Kiev, 1988): 190-
205, 229-241 pp.

„The Instilling of Work Habits in Student Youth“ in: T. Starchenko ed.,
Vospitanie molodezhi v trude (Educating Youth for Work; Lviv, 1985): 112-146 pp.

(Complete list of publications available on request)

Проекти

1. 2005-2007. Соціологічні виміри сучасного українського суспільства регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації-2006

2. 2005-2007. Соціологічні виміри сучасного українського суспільства регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації-2007

3. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2008

4. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2009

5. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2010

6. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2011

7. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2013

8. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2015

9. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2016

10. співвиконавець міжнародного трендового проекту “Львів-Донецьк: групові ідентичності та суспільні лояльності” у співпраці з Програмою дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика (проф. Ярослав Грицак) та структурами Мічиганського університету (США): Інститутом соціальних досліджень (д-р Оксана Маланчук) та Центром російських, східноєвропейських та євразійських досліджень (проф. Барбра Андерсон, д-р Марися Остафін).

11. 2017-2019. Соціологічні виміри сучасного турбулентного соціуму.

Нагороди

 • Заслужений професор Львівського університету, 2012.
 • Медаль Соціологічної асоціації України ім. Б. Кістяківського «За видатний внесок у розвиток соціології», 2018.
 • Відзнака «За визначний внесок у поширення ідеї єдності Європи», 2015.
 • Відзнака Програми ім. Фулбрайта (США) в Україні «За внесок у розвиток міжнародної співпраці у науковій, освітній та культурній галузі», 2018.
 • Заслужений діяч науки і техніки України, 2008;
 • Почесний член правління Соціологічної асоціації України, 2008;
 • Стипендіат фундації Фулбрайта для викладання і дослідницької роботи в університеті Канзасу (м. Лоренс, США), 1997;
 • Стипендіат фундації Дж. Коляски для написання підручника з соціології в університеті Альберта (м. Едмонтон, Канада), 2002;
 • Подяки Ректора Львівського державного/національного університету ім. І. Франка (неодноразові);
 • Диплом спеціаліста з відзнакою (Львівський державний університет імені І. Франка), 1971;
 • Золота медаль (за успішне закінчення школи), 1966.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!