Калиняк Орислава Теодорівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: oryslava.kalynyak@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Cоціальні інститути, вікові групи, молодь, громадські організації, громадянське суспільство, соціологія менеджменту, якісні методи соціологічного дослідження, проектний менеджмент

Курси

Публікації

 1. Етапи інституціоналізації молодіжних громадських організацій // Український соціум – № 3-4 (14-15). – К., 2006. –  С. 77-86.
 2.  Джерела інституціоналізаційних процесів у молодіжних громадських організаціях // Український соціум. – № 2(19). – К., 2007. – С. 129-138.
 3. Первинний і вторинний характер інституціоналізації (на прикладі молодіжної громадської організації“Українська молодь – Христові”) // Методологія, теорія та практика соціологічногоаналізусучасногосуспільства. Збірник наукових праць. – Харків, 2005. – С. 659-665.
 4. Соціологічний аналіз структури та діяльності молодіжної громадської організації “Українська молодь – Христові: сучасний стан і перспективи розвитку” // Вісник Одеськогонаціональногоуніверситету. Т-12. Вип. 6.Соціологія і політичні науки. Збірник наукових праць. – Одеса, 2007. – С. 160–174.
 5. Бень О.Т. Молодіжні громадські організації : концептуалізація поняття, функції, класифікація // Вісник ЛНУ. Серія соціологічна. – Вип. 2 – Львів, 2008. – С. 339-346.
 6.  Бень О.Т. Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному українському суспільстві (на прикладі м. Львова): автореф. дис. … канд. соціол. наук за спец. 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. – Запоріжжя – 2008. – 18 с.
 7. Соціологія : робочі програми для підготовки бакалаврів : навч.-метод. посіб. (частина 1) : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско, О.Т. Бень, Т.С. Бурейчак та ін.]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 564 с.
 8. Бень О.Т. Інституціоналізація: теоретична інтерпретація поняття // Вісник ЛНУ. Серія соціологічна. – Вип. 6 – Львів, 2012. С. 181-190.
 9. Бень О.Т. Імідж громадських організацій серед мешканців м. Львова // Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: Збірник наукових праць ДонДУУ. – Т. XIV. – Вип. 258. – Серія «Соціологія». – Донецьк, 2013. С. 91-102.
 10. Бень О.Т. Консюмеристські настрої у середовищі громадських організацій сучасної України: норма чи девіація? // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства; методологія, теорія, методи» – № 1045. – Харків, 2013. С. 146-152.
 11.  Бень О.Т. Політичний дискурс в уявленнях мешканців м. Львова про сучасні громадські організації. // Український соціум. – 2013. – № 2 – С. 177-188.
 12. Бень О. Суперечності українських громадських організацій початку ХХІ століття: основні виклики в сучасному соціумі / Орислава Бень // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2013. – Вип. 57. – С. 49–59.
 13. Бень О.Т. Макіавеллі Нікколо / О. Т. Бень // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 24–25.
 14. Бень О.Т. Фейерабенд Пол Карл / О. Т. Бень // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 246–247.
 15. Бень О. Т. Зильберман Альфонс / О. Т. Бень // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 143.
 16.  Бень О.Т., Бриндзак О.І. Особливості соціальної адаптації літніх людей в геріатричних установах України та Польщі. Український соціум. 2017. № 4. С. 35-44.
 17.  Калиняк О.Т. Динаміка іміджу громадських організацій серед мешканців м. Львова (2008-2017). Релігія і соціум. 2018. № 3-4 (31-32). С. 76-85.
 18. Калиняк О.Т., Козаченко О.О. Легітимація ВНЗ в соціальних Інтернет-мережах: пропозиції сучасних українських університетів. Вісник ЛНУ. Серія соціологічна. 2017. № 11. С. 99-108.
 19. Калиняк О.Т., Прихід М.С. (Де)мотиваційні аспекти військової служби за контрактом в умовах воєнного конфлікту в сучасній Україні. Вісник ЛНУ. Серія соціологічна. 2018. № 12. C. 32-47.
 20. Калиняк О.Т. Громадські преференції мешканців м. Львова (2008-2017) у контексті формування громадянського суспільства. Габітус. 2018. № 6. С. 51-57.
 21. Лапан Т., Пачковський Ю. Калиняк О. М. Грушевський і українська соціологія: від інституціоналізації до історико-соціологічного синтезу. Вісник ЛНУ. Серія історична. 2019. С. 777-785.
 22. Калиняк О.Т. Військовий дискурс в уявленнях жителів Львова про сучасні громадські організації. Український соціум. 2019. № 1 (68). С. 62-72.
 23. Калиняк О.Т.,  Колядко А.Ю. Індивідуалістичні та колективістські цінності в сучасному українському суспільстві: особливості міжпоколіннєвих інтерпретацій (на прикладі мешканців Львівщини). Габітус. 2020. № 11. С. 41-47.
 24. Розділ 10. Соціологія управління. Соціологія: теорії середнього рівня: навчальний посібник / за наук. ред. Ю.Ф. Пачковського. Київ: «Каравела». 2020. С. 248-266. 
 25. Калиняк О. Інституціоналізація дистанційності в умовах сучасного соціуму: від опції до необхідності. Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації. Львів. 2021. С. 35-44.
 26. Калиняк О., Калиновська Д. Специфіка формування дискурсивного сприйняття та конструювання поведінкових моделей (на прикладі коронавірусу). Вісник Львівського Університету. Серія соціологічна. 2021. Випуск 15. С. 114-130.  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/view/11785
 27. Калиняк О., Кобзарєва Я. Специфіка легітимації сімейної медицини у сучасному українському суспільстві. Вісник Львівського Університету. Серія соціологічна. 2021. Випуск 15. С. 131-146.  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/view/11786
 28. Дистанційність в умовах сучасного українського суспільства: особливості первинної та вторинної інституціоналізації. Вісник Львівського Університету. Серія соціологічна. 2022. Випуск 16. С. 120-134.  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/article/view/11989

Біографія

image001 (2)

Освіта:

 • 1988 – 1992 – середні школи м. Львова (47, 63)
 • 1992 – 1998 – Львівська українська приватна гімназія
 • 1997 – католицька школа ім. єпископа Ладдена (Сирак’юз, штат Нью Йорк, США)
 • 1998 – 2003 – історичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка,  спеціальність –  історія;
 • 2003 – 2004 – міждисциплінарна магістерська програма з соціології при ЛНУ ім. І.Франка;
 • 2004 – 2008 – аспірантура при ЛНУ ім. І.Франка, спеціальність – спеціальні та галузеві соціології, тема дисертації – “Інституціоналізація молодіжних громадських організацій у сучасному українському суспільстві”.

Ступені:

 • 2002 – бакалавр історії,
 • 2003 – магістр історії,
 • 2004 – магістр соціології,
 • 2008 – кандидат соціологічних наук

Вчені звання:

 • 2013 – доцент кафедри соціології

Досвід міжнародної співпраці:

 • Серпень-листопад 2005 р. – стажування у Канзаському університеті у Центрі російських та східноєвропейських студій (CREES) та на факультеті соціології (в рамках співпраці між Канзаським університетом та ЛНУ ім. І. Франка).

Громадська діяльність:

 • 2006 – до тепер – член Соціологічної асоціації України (Львівське регіональне відділення)
 • 1998 – до тепер – членство та участь у діяльності кількох громадських організацій

Наукове стажування:

 • 2018 р., кафедра соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська Політехніка»
 • 2022 р., Центр англомовної академічної та крос-культурної комунікації Львівського національного університету імені Івана Франка, перша англомовна програма «Англомовна академічна комунікація»

Володіння мовами: українська – рідна; англійська – вільно; німецька, польська – посередньо.

Проекти

1. 2005-2007. Соціологічні виміри сучасного українського суспільства регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації-2006

2. 2005-2007. Соціологічні виміри сучасного українського суспільства регіоналізм, інституціоналізація та структурні трансформації-2007

3. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2008

4. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2009

5. 2008-2010. Соціокультурні виміри пострадянського суспільства національне, регіональне (г)локальне-2010

6. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2011

7. 2011-2013. Конструювання групових ідентичностей, формування суспільних лояльностей-2013

8. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2015

9. 2014-2016. Скерованість та динаміка змін в сучасному українському суспільстві-2016

Нагороди

 • 1998 – золота медаль за особливі успіхи у навчанні.
 • 2003 – диплом магістра історії з відзнакою.
 • 2004 – диплом магістра соціології з відзнакою.
 • 2009 – премія голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради для молодих науковців.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!