Лапан Тетяна Дмитрівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: tetyana.lapan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Історія західної класичної та сучасної соціології, історія української соціології, усна історія, історія Другої світової війни, жіноча історія, компаративні дослідження в історії та соціології, безпекові студії, історія розвитку громад і громадянського суспільства в Україні, війни в історії людства, соціологія війни, суспільство і війна

Курси

Публікації

 1. Лапан Т., Химович О. Особливості стратегічного мислення українців: національне свмовизначення XІІІ Львівського соціологічного форуму “Творення нових соціальних порядків в умовах російсько-української війни” 5 квітня 2023 р. С.135-138.
 2. Лапан Т., Химович О. Соціальні інстинкти українців: етносоціологія В. Яніва. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the V  International Scientific and Practical Conference, Oxford, June 23, 2023. Oxford-Vinnytsia: P.C. Publishing House & European Scientific Platform, 2023. Р. 162-167.
 3. Кудринська Г., Лапан Т. Довіра як чинник ефективних взаємодій в умовахвійни на сході України. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Суспільство тадержава: 30 років незалежності України:  XVIII  Міжнар. наук.-практ. конф.  (м.Київ, 24-25 верес. 2021 р.). Київ, 2022. С. 136-139.
 4. Лапан Т. Химович О. «Соціальний    інстинкт»   vs   «національне самозбереження» як феномен українського суспільства під час сучасної російсько-української війни. //Науково-теоретичний альманах Грані. 2023. 26 (2). С. 25-30.   https://doi.org/10.15421/172322      https://grani.org.ua/index.php/journal/issue/view/193
 5. Кудринська Г.І., Лапан Т.Д., Химович О.С. Місія соціології в осмисленні російсько-української війни / Габітус. Науковий журнал з соціології та психології. Випуск 51. С. 29-34  http://habitus.od.ua/journals/2023/51-2023/4.pdf      DOI https://doi.org/10.32782/2663-5208. 2023.51.4
 6. Лапан Т. Д. Химович О. С. Роздуми про безсилля науки перед війною та її злочинами. Вісник Львівського університету (Серія соціологічна).  2022. Випуск 16. С. 107-112  http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/index
 7. Пачковський Ю., Лапан Т.Д. Християнська соціологія і суспільні виклики к.ХІХ-поч.ХХ ст.: на прикладі академічного середовища Львова/Вісник Львівського університету (Серія соціологічна).  2022. Випуск 16. С. 4-22    http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/sociology/index
 8. Лапан Т., Кудринська А. Ровесники незалежності в сучасній російсько-українській війні/ Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». Випуск 46. C.60-69    https://periodicals.karazin.ua/ssms/issue/view/2227-6521-2021-46DOI: 10.26565/2227-6521-2021-46-06
 9. Кудринська Г.І., Лапан Т.Д., Химович О.С. Мілітарна проблематика: соціологічний дискурс / Науково-теоретичний альманах Грані, 25(5), 53-61. https://grani.org.ua/index.php/journal/article/view/1806    https://doi.org/10.15421/172261
 10. Лапан Т.Д., Химович О.С. Черниш Н.Й. Російсько-українська війна: теорія та практика соціологічного осмислення // Український соціум. №3 (82). С. 28-51
 11. Лапан Т., Кудринська А. На війні та після неї // Перевесники незалежності. Силуети покоління у часі та подіях: монографія / за ред. С.Макеєва, Н.Коваліско. Київ : Інститут соціології НАН України, 2022. 298 с. С. 214-271.   ISBN 978-966-02-9368-7.
 12. Лапан Т., Химович О. Гендерні стереотипи (про)жінок в повсякденних практиках російсько-українського збройного конфлікту //Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації / Н. Коваліско, Ю. Пачковський, А. Кудринська та ін. ; за ред. проф. Н. Коваліско, проф. Ю. Пачковського. Львів : ЛНУ імені Івана Франка; 2021. 208 с. С.118-132
 13. Лапан Т. Соціологія безпеки // Соціологія: теорії середнього рівня: навчальний посібник / за наук. ред. Ю.Пачковського, [Н.В. Коваліско, Т.Д. Лапан, Н.Й.Черниш та ін.]. Київ: «Каравела», 2020. 356 c. Розділ 1. С. 8-44.
 14. Лапан Т. Пачковський Ю., Калиняк О. Михайло Грушевський і українська соціологія: від інституціоналізації до історико-соціологічного синтезу /Т. Лапан, Ю. Пачковський, О. Калиняк // Вісник Львівського університету (Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану проф. Р.Шуста). – 2019. 
 15. Лапан Т. Інтерв’ю з Наталією Черниш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг- 2018. – Випуск № 1 (січень – березень). – С. 89-98.
 16. Лапан Т. Репрезентація збройного конфлікту на сході України в жіночих біографічних інтерв’ю// Вісник Львівського університету // Серія соціологічна. – 2017. – Випуск 11. – С. 159-172.
 17. Лапан Т., Кудринська А. Соціальна солідарність в умовах війни на сході України: досвід жінок-учасниць антитерористичної операції  // Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі/Т. Каменська, Я. Курчевський, П. Ожеховський та ін.; за ред. проф. Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. О. Лісієнко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2020. – С.145-156. 
 18. Кудринська А.І., Лапан Т.Д. Соціальна солідарність як невід’ємна детермінанта взаємодії в умовах воєнного конфлікту. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: Conference proceedings (Kaunas, February 21th 2020). Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 60-64.
 19. «Соціологія: основні терміни і поняття»  / За  наук. ред. д. со ціол. н., проф. каф. соціології та соціальної роботи НУ «Львівська Політехніка» В.М. Піча – Львів: «Новий Світ-2000», 2017. – 700 с.   (1. Соціологія історична, 2. Соціологія радянського періоду, 3. Соціологія повсякденного життя, 4. Соціологічний позитивізм, 5. Українська націологія, 6. Український інститут громадознавства, 7. Український соціологічний інститут, 8. Українська соціологія, 9. Французька соціологічна школа, 10. Французька школа в соціології, 11. Генетична соціологія, 12. Дюркгаймівська соціологічна школа, 13. Заводський соціолог, 14. Класична соціологія, 15. Натуралізм в соціології, 16. Повсякденне життя, 17. Повсякденного життя соціологія, 18. Позитивізм, 19. Позитивістська соціологія, 20. Расово-антропологічна школа в соціології, 21. Радянська соціологія, 22. Розуміюча соціологія, 23. Символічний-інтеракціонізм в соціології, 24. Соціальний дарвінізм, 25. Соціальний детермінізм, 26. Соціологічний натуралізм, 27. Соціологія миру, 28. Тероризм, 29. Соціальна революція, 30. Безпека соціальна, 31. Військових соціологія, 32. Соціологія армії).
 20. Лапан Т. Репрезентація збройного конфлікту на сході України в жіночих біографічних інтерв’ю// Вісник Львівського університету // Серія соціологічна. – 2017. – Випуск 11. – С. 159-172
 21. Лапан Т. Інтервю з Наталією Черниш // Соціологія: теорія, методи, маркетинг- 2018. – Випуск № 1 (січень – березень). – С. 89-98
 22. Лапан Т. Ідентичності на зламі викликів: жінки про події в АТО // Ідентичності народів Центрально-Східної Європи: колективна монографія / Н. Гапон, Л. Хижняк; за ред. Н. Коваліско,д-ра А. Єкатеринчука, проф.. Р. Радзіка. – Львів: ЛНУ ім.. Івана Франка, 2018. – С.198-220.
 23. Лапан Т., Пачковський Ю. Ф. Соціологічна спадщина М.Грушевського: у пошуках джерел і витоків суспільного розвитку // Вісник Львівського університету (Серія соціологічна). – № 12 (2018): Випуск 12. – С.3-15
 24. Лапан Т. Жінки у сучасному збройному конфлікті на Сході України / Роль жінки у Церкві та в сучасному українському суспільстві / Комісія УГКЦ у справах мирян. – Львів, 2019. – С. 142-160
 25. Лапан Т. “Хронічні війни” як один з чинників міграції населення / Т. Д. Лапан // Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці / Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 19–20 травня 2016 р., м. Київ.  – К. : Логос, 2016. – С. 74–76
 26. Лапан Т. Ібн Хальдун / Т. Лапан // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 649–650.
 27. Лапан Т. М.Драгоманов / Т. Лапан // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 517–519.
 28. Лапан Т. С. Стауфер / Т. Лапан // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 387–389.
 29. Лапан Т. Розвиток вітчизняної соціології у 60–70-ті рр. ХХ ст.: історичний досвід Львова / Тетяна Лапан // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів, 2015. – Вип. 9. – С. 131–138.
 30. Лапан Т. Нетрадиційна війна в сучасній Україні / Тетяна Лапан // Великі війни, великі трансформації: історична соціологія 20-го століття, 1914–2014 : тези доп. // Мат. міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 27–28 листопада 2014 р.). – К. : НТУУ “КПІ”, 2014. – С. 241–242.
 31. Лапан Т., Микитів Б. Соціологічні центри радянського періоду у Львові // Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича Національної академії наук України в 2011 році. Інформаційний бюлетень / Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2013. – С.173-176 (0.2 др. арк.).
 32. Лапан Т. Соціологічні центри радянського періоду у Львові / Тетяна Лапан // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2013. – Вип. 23. – С. 581–588.
 33. Лапан Т. Українські остарбайтери нацистської Німеччини: депортація, примусова праця, репатріація // Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції [«Війна в історичній та індивідуальній памяті», (присвячена 68-річниці Визволенння України від гітлерівських загарбників)], (Кривий Ріг, 28 жовтня 2012 р.) / [Відп.ред.: д.і.н. В.О. Шайкан] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет». – Кривий Ріг: Видавництво «Діоніс», 2012. – С.52-57.
 34. Лапан Т. Hitler’s slaves: life stories of forced labourers in Nazi-occupied Europe/ edited by Alexander von Plato, Almut Leh, and Christoph Thonfeld // Lapan T. The Experience of Forced Labourers from Galician Ukraine – 1st ed.p.cm. – Bergbabn Books. New York-Oxford. – 2010. − 238-250.
 35. Лапан Т. Особливості спогадів жителів Західної України про рабську та примусову працю в нацистській Німеччині // Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей НАН України. Ін-т історії України. – К., 2009. – Вип. 12. – С. 73-86.
 36.  Lapan T. Hitlers Sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich. / Die Westukraine und die Erfahrung der Zwangsarbeit 2008. S.220-230.
 37. Лапан Т., Середяк А., Дудяк О. Історичне краєзнавство в системі навчання та розвитку практичних навиків студентів історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка // Сучасні вимоги до діяльності музейних закладів на громадських засадах. Матеріали наради-семінару присвячені 115-річчю Львівського історичного музею та 40-річчю діяльності Науково-методичного відділу музейного будівництва. 14 травня. 2008 р. – Львів: СПОЛОМ, 2008. – С. 28-44.
 38. Лапан Т. Регіональні особливості пам’яті українців про примусову працю у Райху під час Другої світової війни // Вісник Одеського національного університету. – 2008. – Т.13. – Вип. 5. Соціологія і політичні науки. – С. 112-120.
 39. Лапан Т. Усні історії галичан-остарбайтерів: специфіка примусового досвіду / Т. Лапан // Схід – Захід: Іст.-культ. зб. Вип. 11-12: Спец. вид.: Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень / За ред. В. Кравченка, Г. Грінченко. – Харків: ТОВ «НТМТ», 2008. – С. 198–223.
 40. Історія соціології. Частина І. Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с.
 41. Лапан Т. Інтерв’ю з Анною Павлівною Помірчою (Міжнародний проект збору документальних свідчень людей, яких було залучено до рабської та примусової праці) // Україна модерна. – 2007. – Число 11. – С. 190-243.
 42. Лапан Т. Українські жінки на примусових роботах у третьому Райху // Україна Модерна. – 2007. – №11. – С. 127-139.
 43. Лапан Т. Застосування усної історії як методу дослідження проблеми цивільного населення із дистрикту Галичина, вивезеного на примусові роботи до ІІІ Райху // Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – Вип. 1. – С. 162-176.
 44. Лапан Т., Химович О. Еміграційна активність жіночого населення в Україні // «Євроатлантичний вибір України: погляд молоді»: Матеріали наукової конференції. Львів, 30 жовтня 2007. – Львів: ЛОЦРНМ, 2007. – С. 77-82.
 45. Лапан Т. Особливості спогадів жителів Західної України про рабську та примусову працю в нацистській Німеччині // Наукові записки з української історії: Збірник наукових статей. – Вип. 19. – Тернопіль: Астон, 2007. – С. 464-473.
 46. Лапан Т. Діяльність українських громадських організацій на захист становища депортованих українських робітників у ІІІ Райху // Етнічна культура українців. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – С. 91-100.
 47.  Лапан Т. Порівняльний аналіз становища українців дистрикту Галичина і райхскомісаріату Україна на роботах у Німеччині під час ІІ Світової війни // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А. О. Чемериса. Вип. 6. – Львів: Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2005. – С. 176-181.
 48. Лапан Т. Порівняльний аналіз вивезення українців з дистрикту Галичина і райхскомісаріату Україна на роботи до ІІІ Райху та умови їх праці і побуту // Знаки питання в історії України: українська історія у європейському контексті. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції /Упор. Страшко Є.М. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М.Гоголя, 2005. – С. 127-131.
 49. Лапан Т. Процес репатріації та система репатріаційних органів в СРСР (з оглядом на Галичину) // Ефективність державного управління: Зб. наук. праць Львівського регіонального інституту державного управління національної академії державного управління при Президентові України / За заг. ред. А. О. Чемериса. Вип. 5. – Львів: Вид-во ЛРІДУ НАДУ, 2004. – С. 164-171.
 50. Лапан Т. Українці на примусових роботах у Німеччині під час Другої світової війни та проблеми їх післявоєнної адаптації Шляхами історії. Науковий збірник історичного факультету ЛНУ імені Івана Франка на пошану професора К. Кондратюка / Упорядник О. Сухий.–Львів: Видавництво «Піраміда», 2004. – С. 392-408.
 51. Лапан Т. Українські жінки на примусових роботах у Німеччині Українка в світі // Квартальник Світової Федерації Українських Жіночих Організацій. – Торонто. – 2002. – С. 31-37.
 52. Лапан Т. Умови і шляхи повернення українських остарбайтерів на Батьківщину // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Зб. наук. праць. Вип. 3. – Львів: Вид-во ЛНУ, 2000. – С. 295-300.

Біографія

 

Освіта:

 • 1998-2005 – кафедра етнології історичного факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка (аспірант);
 • 1993-1998 – історичний факультет, Львівський державний університет імені Івана Франка (студентка);
 • 1983-1993 – Львівська середня школа № 63 (учениця).

Досвід роботи:

 • 11.2007 – по цей час – доцент кафедри історії та теорії соціології (з 2016 р. – соціології) історичний факультет,  Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • 09.2004 – 10.2007 – асистент кафедри історії та теорії соціології, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • 10.2006 – 12. 2008 – завідувач Центру моніторингу, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Наукові ступені:

 • Кандидат історичних наук, диплом Львівського національного університету, 2005;
 • Спеціаліст із отриманою кваліфікацією історик, викладач історії, диплом Львівського державний університету імені Івана Франка, 1998.

Вчені звання:

 • Доцент кафедри історії та теорії соціології Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008.

Стажування:

 • Центр дистанційного навчання і післядипломної освіти НЛТУ України. Період 16 березня – 27 квітня 2020 р. Програму підвищення кваліфікації виконано в обсязі 180 год. Свідоцтво про стажування реєстраційний № 48/20 від 27.04. 2020 р.
 • “Вдосконалення викладацької майстерності» 27 січня 2022 року – 4 червня 2022 року. Сертифікат СВ N 0558- 2022. Всього 6 кредитів

Мови: українська – рідна, англійська, польська – середній рівень.

Проекти

Нагороди

 • Диплом з відзнакою (Львівський державний університет імені Івана Франка), 1998;
 • Золота медаль (за успішне закінчення школи), 1993.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!