Соціологія та психологія особистості

Тип: Нормативний

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
24.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Кудринська Г. І.Ісс-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
232Ісс-11сдоцент Кудринська Г. І.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни:
Навчальна дисципліна «Соціологія та психологія особистості» орієнтована на ознайомлення студентів першого курсу спеціальності «Соціологія» з індивідуальними психологічними особливостями людини; формування базових знань про сутність особистості, об`єктивні і суб`єктивні фактори її становлення, місце та роль у системі соціальних зв’язків і взаємодій; ставлення особистості до соціальної реальності, до інших людей, до себе; про особливості конструювання життєвого світу особистості у багатовимірній соціальній реальності; формування у студентів соціологічного погляду на особистість, яка є не тільки основним елементом будь-яких соціальних спільнот і систем, але і сама є складною системою зі своєрідною структурою.
Запропонований курс складається з 2-х тематичних блоків: 1. Теоретичні засади соціології та психології особистості. 2. Особистість і суспільство.
У результаті опанування цієї дисципліни студенти ознайомляться: з базовими соціологічними поняттями та теоріями у контексті соціології та психології особистості, предметним полем цього дискурусу; специфікою філософського, психологічного та соціологічного підходів до тлумачення особистості; основними елементами, що складають соціальну структуру особистості; підходами до окреслення типології особистості; проблемами, пов’язаними з процесами ідентифікації та формуванням ідентичностей особистості; особливостями поведінки особистості; сутністю та особливостями стилю та способу життя.
Результати навчання:
знати: зміст поняття “особистість”; специфіку психологічного і соціологічного підходів до проблем особистості; основні соціопсихологічні концепції особистості; основні соціальні типи особистості та їх характерні риси; компоненти, етапи, основні підходи до визначення сутності соціалізації; взаємозв’язок особистості й основних цінностей суспільства; основні проблеми сучасного суспільства з точки зору самореалізації особистості в ньому;
вміти: оперувати ключовими поняттями та термінами в контексті соціології та психології особистості; аналізувати соціологічну структур особистості, окреслити роль та взаємодію її основних компонентів; розкрити суть механізму взаємодії особистості та суспільства, визначити його складові елементи; охарактеризувати об’єктивні та суб’єктивні умови формування особистості, чинники її гармонійного розвитку; виокремити найважливіші проблеми особистості як суб’єкта суспільних взаємовідносин; проаналізувати сутність та особливості способу життя особистості.

Рекомендована література

Базова;
1. Андреева Г.М. Идентичность с социальной средой / Психология социальных ситуаций. – СПб.: Питер, 2003. – С. 248–256.
2. Артемьев А.И. Социология личности. 2-е изд.. – М.: ООО «Арбат – ХХІ», 2001. – 256 с.
3. Бергер П., Бергер Б., Коллинз Р. Личностно-ориентированная социология. – М.: Академический Проект, 2004. – 608 с.
4. Злобіна О.Г. Категорія «особистість» у системі понять соціальної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2000. – №2 . – С.48–56.
5. Злобіна О. Особистість як суб’єкт соціальних змін. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2004. – 400 с.
6. Клементьев Д.С., Маслова А.Г. Социология личности. – М., 2017. – 140 с.
7. Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с.
8. Мудрик А.В. Социализация человека: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 304 с.
9. Немировский В.Г., Невирко Д.Д. Социология человека: От классических к постнеклассическим подходам. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 304 с.
10. Оллпорт Г. Становление личности. – М.: Смысл, 2002. – 461 с.
11. Смирнов П.И. Социология личности: Учеб. пособие. – СПб.: Социологическое общество им. М.М. Ковалевского, 2001. – 380 с.
12. Соціологія і психологія: Навч. посібник / За ред.. Ю.Ф.Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – 760 с.
13. Спасибенко С.Г. Социология человека: Учебное пособие. – М.: Экслибрис–пресс, 2007. – 520 с.
14. Столяренко О.Б. Психологія особистості. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 280 с.
15. Тимошенко И.И. Мотивация личности и человеческих ресурсов. – К.: Изд-во Европейского ун-та, 2002.
16. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. – К.: Либідь, 2003. – 376 с.
17. Хьелл. Л., Зиглер Д. Теории личности: Пер. с англ. СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с.
18. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціально-психологічний аналіз): Нав. Посібник. – К.: МАУП, 2000.
19. Узилевский Г.Я. Социология личности: Учебно-методическое пособие. – Орел: Изд-во ОРАГС, 2004. – 205 с.
20. Черниш Н.Й. Соціологія. Курс лекцій. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 543 с.
Допоміжна:
1. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учеб. заведений. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 376 с.
2. Андриенко Е.В. Социальная психология. Учеб. пособие для стд. высших пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр “Академия”, 2000. – 264 с.
3. Бевзенко Л. Стили жизни переходного общества. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2008. – 144 с.
4. Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психология личности: Учебное пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. – 301 с.
5. Вах Т.С. Дефініції соціального характеру в зарубіжній та вітчизняній соціології. // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Соціол. науки. – 2007. – Т. 70. – С. 12-16.
6. Володько В.В. Рольова теорія в сучасній соціологічній перспективі // Український соціум. – 2008. – №2(25). – С. 19–33.
7. Гарасимів Т.З. Особистість та проблеми її соціалізації // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 156-161.
8. Гомонюк В.О. Самоактуалізація та самореалізація особистості: сучасні наукові уявлення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1709/1/
9. Зборовский Г.Е. Общая социология. Курс лекций. – 2-е изд.., доп. – Екатеринбург, 1999. – 610 с.
10. Злобіна О.Г., Тихонович В.О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. – Ін-т соціології НАН України, 2001. – 256 с.
11. Константиновский Д.Л. Самоопределение или адаптация? // Мир России. – 2003. – № 2. – С. 123–143.
12. Кузьменко Т.М. Соціальна маргінальність як теоретична проблема та реальність українського соціуму [електронний ресурс] // ”Гілея (науковий вісник)”: зб. наук. праць.- К., 2009. – Вип. 18. – 2009. – Режим доступу: http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=28
13. Маслоу А. Способы поведения, ведущие к самоактуализации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.socd.univ.kiev.ua/LOCAL/LIB/PSY/MASLOV/index.htm
14. Мід Дж. Дух, самість і суспільство. З точки зору соціального біхевіориста. – К.: Укр. Центр духовної культури, 2000. – 416 с.
15. Оганян К. К. Концепции личности в субъективной и органической школах российской социологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/146/oganyan_146_180_187.pdf
16. Сасаки М. Семейная социализация и опит предательства: кросс-национальный анализ доверия // Социологические исследования. – 2014. – № 2. – С. 10-24.
17. Соціальний ареал життя особистості. – К.: Інститут соціології НАН України, 2005. – 400 с.
18. Стилі життя: панорама змін / За ред. М.О.Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – 416 с.
19. Фудорова О.М. Теорії соціального статусу: пізнавальні можливості і дослідницькі стратегії / Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2009. – № 881. – С. 110–116.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму