Кудринська Ганна Іванівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: hanna.kudrynska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Економічна поведінка, соціальні конфлікти, соціологія особистості, соціологія споживання, економічна соціологія, соціологія організацій.

Курси

Публікації

 

 1. Кудринська А. Економічна активність населення України на сучасному етапі (регіональний аспект) / А. Кудринська // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – Х.: Видавничий центр  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2002. – С. 347–349.
 2. Кудринська А. Оцінка стану економічної активності молоді на ринку праці / А. Кудринська // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич, 20-21 травня 2005 р. – Дрогобич–Львів: Вимір, 2005. – С. 504-509.
 3. Кудринська А. Характеристики економічної активності населення Львівської області / А. Кудринська // Український соціум. –  2007. –  №5-6 (22–23). – С. 119–128.
 4. Кудринська А. Соціологічна концептуалізація феномену самозайнятості населення / А. Кудринська  // Український соціум. – 2008. – № 1 (24). – С. 36-45.
 5. Кудринська А.І. Соціологія і психологія: навч. посіб. / за ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – С. 629–657.
 6. Кудринська А.І. Специфіка та різновиди повсякденних соціальних практик у регіональному розрізі / Н.В.Коваліско, А.І. Кудринська // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, 2011. – Т. 16. – Вип. 10. – С. 44–52.
 7. Кудринська А.І. Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів: навч.-метод. посіб. (частина 1): [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско, О.Т. Бень, Т.С. Бурейчак та ін.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –  С. 374–394; С. 466–493.
 8. Кудринська А.І. Соціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. / Н. Й.Черниш, Н.В.Коваліско, Т.Д.Лапан та ін.; за ред.. Н.Й.Черниш. – К.: Знання, 2012. – С. 202–233.
 9. Кудринська А.І. Економічна поведінка як властивість людської діяльності: концептуалізація поняття / А.І. Кудринська // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління». Серія: Спеціальні та галузеві соціології. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – Т. XIV. – Вип. 258. – С. 247–254.
 10. Кудринська А.І. Соціально-економічні аспекти оптимізації самозайнятості в сучасному українському суспільстві / Н.В.Коваліско, А.І. Кудринська // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць.– Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка 2013. – Вип. 30. – С. 150–154.
 11. Кудринська А.І. Феномен економічної поведінки та її типологія в соціоекономічному дискурсі / А.І. Кудринська // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 3(19). – С. 63–71.
 12. Кудринська А. І. Навчальна практика як чинник професіоналізації студентів / А. І. Кудринська, О. В. Бутиліна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2015. – Вип. 1. – С. 182–190.
 13. Кудринська А. І. Перспективи працевлаштування крізь призму уявлень студентської молоді / А. І. Кудринська, О. В. Бутиліна // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : зб. наук. праць. – Дрогобич ; Жешув : “Трек ЛТД”, 2015. – Вип. 6. – С. 123–128.
 14. Кудринська А. І. Основи економічної соціології: навч.-метод. посібник / Н. В. Коваліско А. І. Кудринська. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 141 – 329.
 15. Кудринська А. Гумплович Людвіг / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 116–118.
 16. Кудринська А. Коваліско Наталія Володимирівна / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 530–531.
 17. Кудринська А. Самнер Уільям Грем / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 380–381.
 18. Кудринська А. Хоронжий Андрій Гнатович / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 625–626.
 19. Кудринська А. І., Бутиліна О. В. Соціологічні методи діагностики професійної деформації в соціальній роботі. International scientificpractical conferencePersonality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen. ‒ C. 20–23.
 20. Кудринська А.І., Шевчук Т.В. Ринок освітніх послуг і ринок праці: діалектика взаємодії в сучасному українському суспільстві. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Вип. 21. Кн. 3. Т. III (77). Київ: Гнозис, 2017. С. 52-60.
 21. Kudrynska A., Shevchuk T. Cross-border Cooperation in the Field of Information Technologies: Experiences of Ukraine and Poland: Collection of Abstracts of the International Research and Practical Conference “Contemporary socio-economic issues of Polish-Ukrainian cross-border cooperation”(Rzeszow, Lviv, 15-17 November 2017). PL-BY-UA 2014-2020, Center of European Projects, 2017. – P. 129-131.
 22. Кудринська А.І., Бутиліна О.В. Організаційні патології та кадрові ризики: діалектика
  взаємозв’язку. Науковий журнал «Габітус». 2018. Вип. 7. С. 45-48.
 23. Kudrynska H, Butylina O Consumer behavior as a modus of economic behavior: conceptualization
  and manifestation. Вісник Львівського університету (Серія соціологічна). Вип. 12. 2018. С.
  172-179.
 24. Kudrynska H., Butylina O. Consumer behavior as a modus of economic behavior: conceptualization and manifestation peculiarities. Вісник Львівського національного університету. Серія соціологічна. 2018. № 12. С. 172-179.
 25. Кудринська А.І., Бутиліна О.В. Організаційні патології та кадрові ризики: діалектика взаємозв’язку. Науковий журнал «Габітус». 2018. Вип. 7. С. 45-48.
 26. Кудринська А.І., Коваліско Н.В. Соціальна безпека та трудова міграція: наслідки для України та Польщі. Безпека на території програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна: матеріали між нар. наук. конф. (Ужгород, 23-25 жювт. 2019 р.). С.  16.
 27. Кудринська А.І., Лапан Т.Д. Соціальна солідарність як невід’ємна детермінанта взаємодії в умовах воєнного конфлікту. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: Conference proceedings (Kaunas, February 21th 2020). Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 60-64.
 28. Кудринська Г.І. Соціологія споживання // Соціологія: теорії середнього рівня: навчальний посібник / за наук. ред. Ю. Ф. Пачковського. Київ : «Каравела», 2020. Розд. 8. С. 190-218.
 29. Кудринська Г., Лапан Т. Солідарність та довіра як інтеграційні чинники в умовах воєнного конфлікту. International scientific and practical conference “Political science, philosophy, history and sociology: development areas and trends in Ukraine and EU” (Wloclawek, Republic of Poland, October 30-31, 2020). Wloclawek: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. Р. 28-31.
 30. Кудринська А., Лапан Т. Соціальна солідарність в умовах війни на сході України: досвід жінок-учасниць антитерористичної операції  // Ідентичність та соціальна солідарність у Центрально-Східній Європі/Т. Каменська, Я. Курчевський, П. Ожеховський та ін.; за ред. проф. Н. Коваліско, д-ра А. Єкатеринчука, проф. О. Лісієнко. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, Lublin: Wydawnictwo UMCS; 2020. – С.145-156. 
 31. Кудринська Г.І., Лапан Т.Д. Ровесники незалежності в сучасній російсько-українській війні. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2021. Вип. 46. С. 60-69.
 32. Лапан Т., Кудринська Г. Поведінкові стратегії ровесників незалежності крізь призму сучасної російсько-української війни. Трансформація соціальних інститутів в інформаційному суспільстві:  IV Конгрес соціологічної асоціації України. (м. Харків, 28-29 жовтня 2021 р.). Харків, 2021. С. 83-85.
 33. Кудринська Г.І., Кравчук Г.Т., Шевчук Т.В. Інтелектуальні інформаційні системи як невід’ємний чинник підвищення якості підготовки фахівця в сучасному суспільстві. Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of Internet technologies into society: матеріали VI Международной научной конференции по фундаментальным наукам, искусству, бизнесу и образованию, интернет-технологиям и обществу (Стокгольм, Швеция, 23 – 26 февраля 2021 г.).  С. 388 – 391.
 34. Кудринська Г. І., Шевчук Т. В. Особливості споживання в сьогочасному суспільстві: тренди та практики.  Сучасні соціальні трансформації: глобальний досвід та локальні специфікації: монографія  / Н. Коваліско, Ю. Пачковський, А. Кудринська та ін.; за ред. проф. Н. Коваліско, проф. Ю. Пачковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка; 2021. C.142-153.
 35. Лапан Т., Кудринська Г. Довіра як чинник ефективних взаємодій в умовах війни на сході України. Проблеми розвитку соціологічної теорії. Суспільство та держава: 30 років незалежності України: матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 24-25 верес. 2021 р.). Київ, 2022. С. 136-139.
 36. Кудринська Г.І., Лапан Т.Д., Химович О.С. Мілітарна проблематика: соціологічний дискурс. ГРАНІ. 2022. Т. 25. № 5. С. 53-61.
 37. Кудринська Г.І. Бутиліна О.В., Євдокимова І.А., Соціальні служби під час війни: нові виклики – нові функції. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія соціологічна. Вип. 16. 2022. С. 88-97.
 38. Кудринська Г., Лапан Т. На війні та після неї. Перевесники незалежності. Силуети покоління у часі та подіях: монографія  / за ред. С.Макеєва, Н.Коваліско. Київ: Інститут соціології НАН України, 2022. С. 214-271.
 39. Кудринська Г.І., Лапан Т.Д., Химович О.С. Місія соціології в осмисленні російсько-української війни. Габітус. 2023. Вип.51. С. 29-34.
 40. Кудринська Г.І., Шевчук Т.В. Маніпулятивний потенціал сучасного інформаційного суспільства. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». 2023. № 24. С. 407-410.
 41. Кудринська Г.І., Шевчук Т.В. особливості формування сприятливого інвестиційного клімату в умовах війни. Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування: тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (27-28 квітня 2023 року, м. Львів). Львів: ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2023. С. 78-81.
 42. Кудринська Г.І., Шевчук Т.В. Сучасне інформаційне суспільство – лещата для маніпулювання особистістю. Творення нових соціальних порядків в умовах війни: збірник матеріалів  ХІІІ Львівського соціологічного форуму (5 квітня 2023 р., м. Львів). Львів: ЛНУ імені Івана Франка. 2023. С. 109-112.

Біографія

kudrynska

Освіта                

 • 2002-2007 – пошукувач кафедри соціології економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • 1985-1990 – Львівський університет імені Івана Франка, економічний факультет;
 • 1975-1985 – Львівська середня школа № 34.

Дипломи               

 • диплом кандидата соціологічних наук, 2010;
 • диплом спеціаліста з присвоєною кваліфікацією економіста Львівський університет імені Івана Франка, 1990.

 Громадська робота:

 • 2008 – до тепер – член Львівського регіонального відділення Соціологічної асоціації України
 • 2016  – до тепер – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.051.26 за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Стажування:

22 квітня-31 травня 2019 р. (Національний університет «Львівська політехніка»).

Навички: досвід роботи з Microsoft Office, SPSS 11.0

Мови: українська – рідна; англійська – посередньо.

Проекти

 • Щоквартальний моніторинг громадської думки у Львівській області “Соціально-політична ситуація в Україні” спільно з Центром соціологічних та політичних досліджень “СОЦІОПОЛІС” (1998 – 2005 рр.).
 • Міжнародний Проект “LLH – Living conditions, Lifestyles and Health” – “Умови життя, спосіб життя та здоров’я” (2000-2003 рр., грант Copernicus), реалізується спільно з Східноукраїнським Фондом соціальних досліджень (перший етап – грудень 2001 р.).
 • ENTRI-East: “Взаємодія європейської, національних та регіональних ідентичностей: нації між державами уздовж нових східних кордонів Європейського Союзу” (Крос-національне дослідження транскордонних соціально-етнічних груп в Європі), 2009 р.; інтерв’юер.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!