Кудринська Анна Іванівна

Посада: доцент кафедри cоціології

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: hanna.kudrynska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Економічна поведінка, соціальні конфлікти, соціологія особистості, соціологія споживання, економічна соціологія, соціологія організацій.

Курси

Публікації

Кудринська А. Економічна активність населення України на сучасному етапі (регіональний аспект) / А. Кудринська // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наук. праць. – Х.: Видавничий центр  Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, 2002. – С. 347–349.

Кудринська А. Оцінка стану економічної активності молоді на ринку праці / А. Кудринська // Молодіжна політика: проблеми і перспективи: Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Дрогобич, 20-21 травня 2005 р. – Дрогобич–Львів: Вимір, 2005. – С. 504-509

Кудринська А. Характеристики економічної активності населення Львівської області / А. Кудринська // Український соціум. –  2007. –  №5-6 (22–23). – С. 119–128.

Кудринська А. Соціологічна концептуалізація феномену самозайнятості населення / А. Кудринська  // Український соціум. – 2008. – № 1 (24). – С. 36-45.

Кудринська А.І. Соціологія і психологія: навч. посіб. / за ред. Ю.Ф. Пачковського. – К.: Каравела, 2009. – С. 629–657.

Кудринська А.І. Специфіка та різновиди повсякденних соціальних практик у регіональному розрізі / Н.В.Коваліско, А.І. Кудринська // Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова, 2011. – Т. 16. – Вип. 10. – С. 44–52.

Кудринська А.І. Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів: навч.-метод. посіб. (частина 1): [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско, О.Т. Бень, Т.С. Бурейчак та ін.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. –  С. 374–394; С. 466–493.

Кудринська А.І. Соціологія: відповіді на питання екзаменаційних білетів: навч. посіб. / Н. Й.Черниш, Н.В.Коваліско, Т.Д.Лапан та ін.; за ред.. Н.Й.Черниш. – К.: Знання, 2012. – С. 202–233.

Кудринська А.І. Економічна поведінка як властивість людської діяльності: концептуалізація поняття / А.І. Кудринська // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління «Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління». Серія: Спеціальні та галузеві соціології. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – Т. XIV. – Вип. 258. – С. 247–254.

Кудринська А.І. Соціально-економічні аспекти оптимізації самозайнятості в сучасному українському суспільстві / Н.В.Коваліско, А.І. Кудринська // Формування ринкової економіки в Україні: зб. наук. праць.– Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка 2013. – Вип. 30. – С. 150–154.

Кудринська А.І. Феномен економічної поведінки та її типологія в соціоекономічному дискурсі / А.І. Кудринська // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Соціологія і політичні науки. – 2013. – Т. 18. – Вип. 3(19). – С. 63–71.

Кудринская А.И. Предпринимательство как тип экономического поведения в социологическом дискурсе / А.И.Кудринская // Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных и общественных наук. – 2014. – № 03(36). – С. 51–56.

Кудринська А. І. Навчальна практика як чинник професіоналізації студентів / А. І. Кудринська, О. В. Бутиліна // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – Харків, 2015. – Вип. 1. – С. 182–190.

Кудринська А. І. Перспективи працевлаштування крізь призму уявлень студентської молоді / А. І. Кудринська, О. В. Бутиліна // Молодіжна політика: проблеми і перспективи : зб. наук. праць. – Дрогобич ; Жешув : “Трек ЛТД”, 2015. – Вип. 6. – С. 123–128.

Кудринська А. І. Роль практичної підготовки у формуванні професійних компетенцій студентів вищих навчальних закладів / А. І. Кудринська, Т. В. Шевчук // Современные тенденции в науке и образовании: сб. науч. статей. Педагогика. – Краков, 2016. – С. 95–100

Кудринська А. І., Бутиліна О. В. Соціологічні методи діагностики професійної деформації в соціальній роботі. International scientificpractical conferencePersonality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology: Conference Proceedings, June 16-17, 2017. Shumen: Konstantin Preslavsky University of Shumen. ‒ C. 20–23.

Кудринська А.І., Шевчук Т.В. Ринок освітніх послуг і ринок праці: діалектика взаємодії в сучасному українському суспільстві. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Вип. 21. Кн. 3. Т. III (77). Київ: Гнозис, 2017. С. 52-60.

Kudrynska A., Shevchuk T. Cross-border Cooperation in the Field of Information Technologies: Experiences of Ukraine and Poland: Collection of Abstracts of the International Research and Practical Conference “Contemporary socio-economic issues of Polish-Ukrainian cross-border cooperation”(Rzeszow, Lviv, 15-17 November 2017). PL-BY-UA 2014-2020, Center of European Projects, 2017. – P. 129-131.

Кудринська А.І., Бутиліна О.В. Організаційні патології та кадрові ризики: діалектика взаємозв’язку. Науковий журнал «Габітус». 2018. Вип. 7. С. 45-48.

Кудринська А.І., Коваліско Н.В. Соціальна безпека та трудова міграція: наслідки для України та Польщі. Безпека на території програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна: матеріали між нар. наук. конф. (Ужгород, 23-25 жювт. 2019 р.). С.  16.

Кудринська А.І., Лапан Т.Д. Соціальна солідарність як невід’ємна детермінанта взаємодії в умовах воєнного конфлікту. Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities: Conference proceedings (Kaunas, February 21th 2020). Kaunas: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. P. 60-64.

Кудринська А. І. Основи економічної соціології: навч.-метод. посібник / Н. В. Коваліско А. І. Кудринська. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – С. 141 – 329.

Кудринська А. Гумплович Людвіг / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 116–118.

Кудринська А. Коваліско Наталія Володимирівна / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 530–531.

Кудринська А. Самнер Уільям Грем / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 380–381.

Кудринська А. Хоронжий Андрій Гнатович / А. Кудринська // Історія соціологічної думки : навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В. М. Пічі. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 625–626.

Біографія

kudrynska

Освіта                

  • 2002-2007 – пошукувач кафедри соціології економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
  • 1985-1990 – Львівський університет імені Івана Франка, економічний факультет;
  • 1975-1985 – Львівська середня школа № 34.

Дипломи               

  • диплом кандидата соціологічних наук, 2010;
  • диплом спеціаліста з присвоєною кваліфікацією економіста Львівський університет імені Івана Франка, 1990.

 Громадська робота:

  • 2008 – до тепер – член Львівського регіонального відділення Соціологічної асоціації України
  • 2016  – до тепер – вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 35.051.26 за спеціальністю 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології.

Стажування:

22 квітня-31 травня 2019 р. (Національний університет «Львівська політехніка»).

Навички: досвід роботи з Microsoft Office, SPSS 11.0

Мови: українська – рідна; російська – вільно; англійська – посередньо.

Проекти

  • Щоквартальний моніторинг громадської думки у Львівській області “Соціально-політична ситуація в Україні” спільно з Центром соціологічних та політичних досліджень “СОЦІОПОЛІС” (1998 – 2005 рр.).
  • Міжнародний Проект “LLH – Living conditions, Lifestyles and Health” – “Умови життя, спосіб життя та здоров’я” (2000-2003 рр., грант Copernicus), реалізується спільно з Східноукраїнським Фондом соціальних досліджень (перший етап – грудень 2001 р.).
  • ENTRI-East: “Взаємодія європейської, національних та регіональних ідентичностей: нації між державами уздовж нових східних кордонів Європейського Союзу” (Крос-національне дослідження транскордонних соціально-етнічних груп в Європі), 2009 р.; інтерв’юер.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!