Менеджмент людських ресурсів

Тип: Нормативний

Кафедра: cоціології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Ілик Х. В.

Опис курсу

Анотація навчальної дисципліни: дисципліна передбачає розгляд специфіки залучення людських ресурсів до організацій у соціогуманітарній сфері; вивчення особливостей планування людських ресурсів, аналіз специфіки набору та відбору людських ресурсів, дослідження процесів формування людських ресурсів в організаціях за допомогою основних методів соціологічного дослідження, практикування використання методів аналізу документів при дослідженні процесів залучення людських ресурсів; залучення до групової роботи, організації дискусій, проведення рольових ігор тощо
Результати навчання:
знати: означення ключових понять, основні теоретичні розробки у сфері залучення людських ресурсів, головні тенденції сучасних процесів планування, набору, відбору, навчання, мотивації, утримання та оцінки людських ресурсів.
вміти: написати резюме з метою отримання посади менеджера людських ресурсів; сформулювати вимоги організації, яка шукає менеджера людських ресурсів; створити план людських ресурсів для організації, яка займається проведенням соціологічних досліджень; написати посадову інструкцію для соціолога; сформувати програму винагород для розвитку та утримання людських ресурсів в організації, що займається соціологічними дослідженнями; написати план власного кар’єрного розвитку.

Рекомендована література

Аверченко Л.К. Социология и психология управления. Практикум. Москва, 1999
2. Актуальні проблеми державного управління: збірник наукових праць Української Академії державного управління при президентові України. Вип. 1/ За ред. А. О. Чемериса, А. В. Ліпенцева. Львів: Кальварія 1999 , -239 с.
3. Бабосов Е. Социология управления. Минск, 2002. 288 с.
4. Бакуменко В.Д. Формування державно-управлінських рішень: проблеми теорії, методології, практики. Київ, 2000.
5. Бендас Т.В. Гендерные исследования лидерства // Вопросы психологии.- 2000.- №1.- С.87-95.
6. Бориснёв С.В. Социология коммуникации: Учебное пособие для вузов. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 270 с.
7. Васильєв В., Мокряк В. Соціологічний моніторинг трудової діяльності. Дніпропетровськ, 2001.
8. Вислова Н.Л. Гендерная дифференциация в сфере управления. www.iw.owl.ru
9. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. Москва, 2001.
10. Гелрігел Д. Організаційна поведінка. Київ, 2001.
11. Гіденс Ентоні. Соціологія. Київ: Основи, 1999.
12. Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій: Навч. посіб. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. Київ: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”, ТОВ “Ліра-К”, 2005. – 156 с.
13. Зубарева Н.В.Организиционная культура в контексте новой парадигмы управления // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. Харків, 2001. С.287-290.
14. Кислова О.Н. Перспективы применения качественных и количественных методов моделирования в социальном управлении // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. Харків, 2001. С.183-188.
15. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2003. 352 с.
16. Лубкович І.М. Соціологія і журналістика: Підручник. Львів: ПАІС, 2005. 176 с.
17. Мескон М., Альберт М. Основы менеджмента. Москва, 1992.
18. Модель процесу посередництва: концепції, методи та прийоми: Посібник. 2-ге видання, доп. / За ред. А. Журавського, Н. Гайдук. Вінніпег; Львів: Малті-М, 2004. – 151 с.
19. Нагорний Б. Соціологія управління: пошук відповідей на виклик часу // Соціологія: теорія, методи, меркетинг. 2001. №4. С.126-133.
20. Науменко Т.В. Социология массовий коммуникации: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2005. – 288 с.
21. Основы современного социального управления. Под ред. Иванова В.Н. Москва, 2000.
22. Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. Львів, 2001.
23. Піча М. Соціологія. Київ: Каравела, 2000.
24. Ржаницына Л.С.Экспертиза: глобализация экономики и передел по полу рынка труда www.iw.owl.ru
25. Сацков Н.Я. Методы и приемы деятельности менеджера и бизнесмена. Белая Церковь, 1993.
26. Сергейчук А.В. Социология управления. Ученик. Санкт-Петербург, 2002. 240 с.
27. Социальные технологии. Актуальные проблемы теории и практики (Международный межвузовский сборник научных работ). Выпуск 29. Киев-Москва-Одесса-Запорожье, 2006. – 431 с.
28. Социальные технологии // Актуальные проблемы теории и практики / Международный межвузовский сборник научных работ. Выпуск 38. Киев-Москва-Одесса-Запорожье, 2008.
29. Соціальні ризики. – Т. 2 / Відп. Ред.: Ю.І.Саєнко, Ю.О.Привалов. К.:ПЦ “Фоліант”, 2004. – 568 с.
30. Соціологія. Під ред. Городяненка В.Г. 2-ге видання. Київ: Академія, 2002.
31. Суковата В. Стереотипи підприємництва у масовій свідомості: гендерний аналіз // Соціологія, методи маркетинг. 2001.- №2.- С.131-143.
32. Тлумачний словник з кадрового менеджменту. Дніпропетровськ, 2000.
33. Туленков М. Лукашевич М. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. Київ, 1999.
34. Тюрюканова Е. Женщины в международной трудовой миграции // Гендерный калейдоскоп. Под ред. Малышевой М.М. Москва, 2001. С.404- 431
35. Удальцова М. Соціологія управления. Москва-Новосибирск, 2002.
36. Удальцова М.В. Социология управления: Учебное пособие. Москва: ИНФРА-М, Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. 144 с.
37. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации: Учебник для вузов. Санкт-Петербург, 2003. 400 с.
38. Фрідмен Т. Лексус і оливкове дерево. Зрозуміти глобалізацію. Львів, 2002.
39. Черниш Наталія. Соціологія. Курс лекцій. Львів: Вид-во ЛБА, 1998.
40. Чирикова А. Женщина-менеджер в современном бизнесе // Гендерный калейдоскоп. Под ред. Малышевой М.М. Москва, 2001. С. 378-404
41. Шарков Ф.И., Родионов А.А. Социология массовой коммуникации. Учебное пособие: В 2-х ч. Ч.1. Техника и технология сбора и обработки информации. Москва, 2002. 262 с.
42. Яцура В. Гріфін Р. Основи менеджменту. Львів – Бостон – Нью-Йорк, 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму