Актуальні проблеми української етнології

Тип: На вибір студента

Кафедра: етнології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Глушко М. С.Асп-2

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Асп-2професор Глушко М. С.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:
Дисципліна “Актуальні проблеми української етнології” є завершальною вибірковою дисципліною зі спеціальності 032 історія та археологія для освітньої програми “історія та археологія”, яка викладається в IV семестрі в обсязі трьох кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Мета курсу – формування необхідних теоретичних знань і практичних навиків, які дозволять критично оцінювати сучасний стан української етнології, формувати авторський погляд стосовно назрілих проблем у царині цієї ділянки наукових знань, самостійно виявляти “вузькі” місця і прогалини, способи та методи їх позитивного вирішення.

 Результати навчання:
Після завершення цього курсу аспірант буде :

 • знати:
  – етапи історичного розвитку української етнологічної науки;
  – творчі досягнення сучасних народознавців;
  – стан і напрями подальшої польової науково-пошукової роботи;
  – етнографічне районування України та пов’язані з ним проблеми;
  – “вузькі місця” у дослідження традиційних господарських занять, народної матеріальної, духовної і соціонормативної культури українців;
  – зв’язок народних говірок з традиційною культурою.
 • вміти:
  – самостійно оцінювати якість наукової продукцію з етнології, фольклористики, діалектології та історії;
  – виявляти недоліки і прогалини в етнологічних студіях сучасників, шукати власні підходи їх наукового вирішення;
  – розвивати власні нові напрями етнологічних досліджень;
   

Рекомендована література

Основна література:

 1. Борисенко В. Нариси з історії української етнології 1920–1930-х років. – Київ: Унісерв, 2002. – 88 с.
 2. Боряк О. Матеріали з історії народознавства в Україні: Каталог етнографічних програм (друга половина XVIII–XX ст.). – Київ: Українознавство, 1994. – 123 с.
 3. Глушко М. Методика польового етнографічного дослідження: Навч. посібник. – Львів: Вид-во ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. – 288 с.
 4. Глушко М. Етнографічне районування України: стан, проблеми, завдання (за матеріалами наукових досліджень другої половини XX – початку XXI ст.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2009. – Вип. 44. – С. 179–214.
 5. Українці: Історико-етнографічна монографія у двох книгах / За наук. ред. А. Пономарьова. – Опішне: “Українське Народознавство”, 1999. – Кн. 1. – 527 с..; Кн. 2. – 541 с.

 

Додаткова література:

 1. Білоус В. Українські дослідники традиційної культури та побуту зарубіжних народів (XIX ст.): нариси. – Львів: Ін-т народознавства НАН України, 2019. – 255 с.
 2. Глушко М. Колективний інформатор: переваги та недоліки інтерв’ю народознавця // Міфологія і фольклор. – 2016. – № 3–4. – С. 5–16.
 3. Глушко М. Співпраця етнолога з інформатором у сучасних умовах: ключові аспекти // Поле: збірник наукових праць з історії, теорії та методології польових досліджень: у 5 т. – К.: Дуліби, 2014. – Т. 1: Вступ до спеціальності. – С. 119–126.
 4. Глушко М. Проблеми історико-етнографічного районування України: сучасний стан і наукові перспективи // Народна творчість та етнологія. – 2018. – № 3. – С. 9–21.
 5. Глушко М. “Материяли до українсько-руської етнольоґії” – історичне видання Наукового товариства імені Шевченка у Львові (до 120-річчя початку друку) // Народна творчість та етнологія. – 2019. – № 3. – С. 5–24.
 6. Горленко В. Ф. Становление украинской этнографии конца XVIII – первой половины XIX ст. – Киев: Наук. думка, 1988. – 214 с.
 7. Кирчів Р. Ф. Етнографічне дослідження Бойківщини. – Київ: Наук. думка, 1978. – 174 с.
 8. Народна культура українців: життєвий цикл людини: Історико-етнологічне дослідження: У 5 т. / За наук. ред. М. Гримич. – К.: Дуліби, 2008. – Т. 1: Діти. Дитинство. Дитяча субкультура. – 399 с.; 2010. – Т. 2:Молодь. Молодість. Молодіжна субкультура. – 546 с.; 2012. – Т. 3: Зрілість. Жіноцтво. Жіноча субкультура. – 479 с.; 2013. – Т. 4: Зрілість. Чоловіки. Чоловіча субкультура. – 583 с.; 2015. – Т. 5: Старість. Смерть. Культура вшанування небіжчиків. – 431 с.
 9. Наулко В. И. Украинская этнологическая наука: современное состояние и перспективы развития // Этнографическое обозрение. – 2003. – № 6. – С. 115–123.
 10. Скрипник Г. А. Етнографічні музеї України: Становлення і розвиток. – Київ: Наук. думка, 1989. – 301 с.; іл.

11. Hmmersley M., Atkinson P. Metody badań terenowych / Przełożył S. Dymczyk. – Poznań: Wyd-wo Zysk i S-ka, 2004. – 327 s.

Матеріали

Лекція проф. М.Глушка “Хто такі бойки?”

Силабус:

Завантажити силабус