Давня історія України

Тип: Нормативний

Кафедра: давньої історії україни та спеціальних галузей історичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
35Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент Щодра О. М.Іст-21c, Іст-22c, Іст-23c, іст-24с
132доцент Щодра О. М.Ісо-21c, Ісо-22c, Ісо-23с

Опис курсу

Мета курсу: на основі використання найновіших здобутків джерелознавства, історіографії та інших спеціальних галузей історичної науки навчити студентів вмінь та навиків щодо аналізу джерельного матеріалу, його опрацювання та узагальнення. Розглянути у загальноєвропейському контексті основні політичні, соціальні, економічні та культурні процеси, що відбувалися на українських землях від найдавніших часів до середини ХІV століття.
Завдання: студенти повинні навчитися критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, аналізувати фактологічний матеріал, виявити вміння робити його порівняння та аналіз, показати розуміння загальних тенденцій розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати основні здобутки матеріальної та духовної культури найдавніших спільнот, що населяли територію України, етнополітичну карту українських земель в епоху раннього і розвинутого середньовіччя, перебіг основних політичних подій, зміни у соціально-економічному житті, основні етапи культурного процесу, а також загальні тенденції розвитку українських земель в умовах конкретної історичної епохи. Зміст понять: цивілізація, етногенез, матеріальна культура, духовна культура, релігійні вірування, кочовий спосіб життя, античні поліси, епоха великого переселення народів, епоха вікінгів, норманська теорія, верстви населення, феодалізм, рабовласництво, удільні князівства, імперія, централізована держава, федерація, церковна ієрархія, митрополія, боярська олігархія, київське старійшинство.
вміти критично опрацьовувати рекомендовані джерела та літературу, фактологічний матеріал; виявляти загальні закономірності та особливості розвитку українських земель в найдавніші часи у контексті всесвітньої та європейської історії, вклад їх мешканців у розвиток матеріальної і духовної культури ранніх цивілізацій; визначати та аналізувати особливості суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку Київської держави та земель – князівств, що утворилися у ХІІ ст. після розпаду Русі; наслідки монгольських завоювань для історичного розвитку народів Східної Європи ,особливості консолідаційних процесів у Південно-Східних руських землях та особливості соціально-політичного розвитку Галицько-Волинського князівства; міжнародне становище Русі і Галицько-Волинської держави, основні напрями їх зовнішньої політики та її основні завдання; особливості культурних процесів на українських землях; особливості політичного, економічного і культурного розвитку народів степової зони України в добу середньовіччя.

Рекомендована література

Рекомендована література

1.Бунятян К.П., Мурзін,, Симоненко О.В. На світанку історії. –Київ,1998.
2.Баран В.Д. Давні слов’яни. – Київ, 1998.
3. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. – Київ, 1968.
4. Гладких М. І. Історична інтерпретація пізнього палеоліту. – Київ.1991.
5. Гаврилюк Н. А. История экономики степной Скифии. –Киев, 1999.
6. Головко О. Б. Роман Мстиславович та його доба: Нариси політичного життя Південної Русі ХІІ – початку ХІІІ століття. –Київ, 2001.
7. Головко О. Б. Корона Данила Галицького. –Київ, 2006.
8. Головко О. Б. Русь у міжнародному життя Європи ІХ –Х ст.. –Київ, 1994.
10. Грушевський М.С. Історія України-Руси. Т. І-ІІІ. –Київ, 1991-1993.
11. Давня історія України. Т. І-ІІІ._Київ, 1997, 1998, 2000.
12. Даниленко В. Н. Кам”яна Могила, -Київ, 1986.
13. Етнічна історія давньої України. –Київ, 2002.
14. Енциклопедія трипільської цивілізації. Київ, 2004.
15. Колесников А. Г. Трипольское общество Среднего Поднепровья. Опыт социальных реконструкций в археологии. –Киев,1993.
16. Котляр М.Ф. Дипломатія Південно-Західної Русі. –Київ, 2001.
17. Котляр М.Ф., Ричка В.М. Княжий двір Південної Русі Х –ХІІ ст. –Київ, 2008.
18. Котляр М.Ф. Данило Галицький: Біографічний нарис. –Київ, 2002.
19. Крип’якевич І.Д. Галицько-Волинське князівство. – Київ, 1984.
20. Крижицький С. Д., Зубар В. М., Русяєва А. С. Античні держави Північного Причорномор’я. –Київ, 1998.
21. Мозолевський Б. М. Скіфський степ. –Київ, 1999.
22. Полин С. В. От Скифии к Сарматии. – Киев, 1992.
23. Попович М. В. Нарис історії культури України. – Київ, 1999.
24. Рыбаков Б. А. Геродотова Скифия. –Москва,1979.
25.Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ –ХІІІ вв. –Москва. 1982.
26. Толочко П. П. Київська Русь. –Київ, 1998.
27.ТолочкоП. П. Кочевые народы степей и Киевская Русь. –Санкт_Петербург, 2003.
28.Федака І. С. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття). –Ужгород, 2000.
29.Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. – Ленинград, 1974.
30.Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории. – Ленинград, 1980.
31. Щодра О. М. Епоха вікінгів у Східній Європі: слов’янсько-скандинавські зв’язки в період формування ранніх слов’янських держав //Проблеми слов’янознавства. 2017. Вип. 66. С. 9-27.
32.Щодра О. М. Між норманізмом і антинорманізмом: проблема походження Русі у світлі писемних джерел //Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету. 2018. №19-20. С. 115-139.
33. Щодра О. М. «Себе, тобто свій народ називали рос…їх король іменується хаканом»: руське посольство 838-839 рр. до Візантії та Імперії франків – важлива віха міжнародного визнання Київської держави та початків формування української державності //Княжа доба: історія і культура. Львів, 2018. Вип.12. С. 9-24.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму