Щодра Ольга Михайлівна

Посада: завідувач кафедри давньої історії України та спеціальних галузей історичної науки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: Olha.Shchodra@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія України доби середньовіччя, історіографія середньовічної історії України, історична географія України, історія історичної науки.

Курси

Публікації

 1. Княжа доба історії України в російській історіографії 1920-х-1930-х років: дослідження суспільних відносин у Київській Русі // Третій міжнародний Конгрес Україністів 26-29 серпня 1996 р. Історія. – Ч. 1. – Харків, 1996. – С. 178-180.
 2. Історична наука у Львівському університеті в 1545-1995 рр. // Lwów: miasto-spoleczenstwo-kultura. – Т. 2. – Krakow, 1997. – S. 573-581.
 3. Наукова спадщина Н. Полонської-Василенко і сучасна історіографія // Матеріали наукової конференції викладачів та аспірантів історичного факультету. 6-7 лютого 1997 р. – Львів, 1997.
 4. Дослідження з історії Львова у Львівському державному університеті імені Івана Франка в 1945-1998 рр. // Львів: місто – суспільство – культура. – Львів, 1999. – С. 632-638.
 5. Історична географія. Навчальний посібник. Спеціальні історичні дисципліни. – Зошит 3. – Львів, 2006. – 116 с.
 6. Zagadnienia prehistoriji i dziejow Rusi w badaniach Iwana Franki // Wieliokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. – Tom V. – Rzeszow, 2007. – S. 267–276.
 7. Етнополітичні аспекти історії Київської Русі в українській і російській пострадянських історіографія // Етногенез та рання історія слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть. Матеріали міжнародної археологічної конференції 30 – 31 березня 2001 р. –Львів, 2001. – С. 281 – 290.
 8. “Нова” стара схема російської історії: висвітлення початкової історії Росії в сучасних російських підручниках для вищих навчальних закладів // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2002. – Вип. 37. – Ч. 2. – С. 227–230.
 9. Практикум з давньої  і середньовічної історії України. –Львів. 2002. 200 с.; видання друге. -Львів. 2003.
 10. Стан вивчення давньої історії України // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми. –Львів, 2004. – С. 118 -137.
 11. Зовнішньоекономічні зв’язки Галицької та Волинської землі з Візантією і Північним Причорномор’ям у Х ‑ першій половині ХІV ст.: історія досліджень та історіографія // Галичина: етнічна історія. Збірник статей / Відповідальний редактор С. Макарчук – Львів. 2008. – С. 33 – 46. ( у співавторстві з А. Копитком).
 12. Торговельні зв’язки Волинської землі з Візантією і Північним Причорномор’ям: підсумки археологічних та історичних досліджень // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки. – № 22. – 2009. – С. 10 – 15.
 13. Історичні дослідження Леонтія Войтовича // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. № 20. 2011. Actes testantibus. Ювілейний збірник на пошану Леонтія Войтовича. – С. 15 -30.
 14. 862 рік в історії Східної Європи: історичний і політичний контексти 1150-річного ювілею російської державності // Педагогічна думка. – 2012. – № 2. – C. 31–38.
 15. Історична географія: еволюція поглядів на предмет і завдання студій // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 48. – С. 282–296.
 16. Проблеми середньовічної та ранньомодерної історії України в дослідженнях істориків Львівського університету наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 2013. – Вип. 49. – С. 199–209.
 17. Історія традиційного суспільства у програмі зовнішнього незалежного оцінювання та у шкільних підручниках з історії України // Педагогічна думка. – Львів. – 2013. – № 1. – С. 19–21.
 18. Київська Русь невиконане завдання сучасного покоління істориків
 19. Історична географія: формування предметного простору і структури дисципліни // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. – К., 2015. – Вип. 9. – С. 159–174.
 20. Дослідження історії Галицько-Волинського князівства на історичному факультеті Львівського університету // Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-річчя створення історичного факультету) : колективна монографія / за ред. Леоніда Зашкільняка та Павла Сєрженґи. – Львів : ПАІС, 2015. – С. 204–213.
 21. Галицько-Волинська держава: від князівства до королівства Русі / Володимир Жишкович, Ольга Щодра // Русь-Україна від княжої доби до епохи Ренесансу : науково-мистецький посібник “Художня культура України”. – Львів, 2016. – Кн. 5. – С. 4–13.
 22. Історична_географія_України_до_кінця_18_ст.
 23. Етногенез і велике розселення слов’ян у світлі джерел та історичних інтерпретацій // Проблеми слов’янозвнавства. – Вип. 65. – Львів, 2016. – С. 92-27.
 24. Коли і де виникла Русь: проблеми початкового етапу формування української державности// Вісник НТШ. Ч.58. осінь-зима 2017. С.31-36.
 25. “Звідки пішла Руська земля…”: Історія проблеми та сучасні дискусії про походження Русі в російській історіографії // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2017. Спецвипуск. С.235-253.
 26. “Народ їхній називається рос і король їхній іменується хаканом…” // Голос України. – 2018, 18 квітня.
 27. Епоха вікінгів у Східній Європі: слов’янсько-скандинавські зв’язки в період формуванняранніх слов’янських держав // Проблеми слов’янознавства. – Вип. 66. – Львів, 2018. С. 9-27.
 28. Між норманізмом та антинорманізмом: дискусії про походження Руси у світлі писемних джерел// Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. Збірник наукових праць. – Вип. 19–20. – Львів, 2018-2019. С.115-139.Ювілейний збірник на пошану Степана Качараби.
 29. Між норманізмом та антинорманізмом: Дискусії про походження Русі у світлі археологічних джерел // Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск: На пошану професора Романа Шуста / За ред: І. Підкови, Р. Сіромського, Р Тарнавського. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка. 2019. С. 709-727.
 30. Слов’яни Балтійського Помор’я у міжнародній торгівлі раннього середньовіччя // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. 2020. Випуск 21. С. 158-179.
 31. Імперія русів: передісторія і початки становлення //Проблеми слов’янознавства. Вип.69. 2020. С.64-98.
 32. Суднобудування та мореплавство скандинавів, слов’ян і русів у ранньому середньовіччі // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів 2019-2021. С. 253-274.
 33. Перші писемні згадки про русів і Києво-Руську державу //Українська державність. Історико-правничі нариси. Київ,  2021. С.158-169.
 34. Українська державність: генеза і розвиток в Києво-Руській державі //Росія-Україна: зради, союзи, війни / Редактор М. Р. Литвин.  Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. Львів, 2022. С. 15-33.
 35. Звідки і куди пролягав Шлях із варяг у греки, або як географія спростовує історичні міфи //Проблеми слов’янознавства. Вип.71. 2022. С. 21-39.
 36. Слов’яни і Русь  на трансконтинентальних торговельних шляхах раннього середньовіччя // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету. № 23. 2022. С.29-46.

   

Рецензії:

 1. П.П.Толочко, Д.Н.Козак, С. Д. Крижицький та ін. Давня історія України. У 2-х книгах. Кн.2. – Київ. 1995. – 220 с. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип.32. – Львів. 1997. – С. 244-248.
 2. Н.Яковенко. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХУІІІ ст. – Київ. Генеза.1997.312 с.// Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип. 33. –Львів. 1998. – С. 280 -284.
 3. Боплан і Україна. Збірник наукових праць. – Львів. 1998. 318 с. //Вісник Львівського університету. Серія історична. – Вип.34. – Львів. 1999. – С. 525 – 526.
 4. Эмил Михайлов. Формирането на Киевская Русия в историческата литература. Основни насоки и представители. София. Университетско издательство «Св. Климент Охридски».1999. 390 с. // Проблеми слов”янознавства. Вип.51. – Львів. 2000. – С. 199 – 206.
 5. Михайло Брайчевський. Вибрані твори: Історико-археологічні студії. Публіцистика. Нью-Йорк; Київ.1999. 600с. // Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 35 – 36. –Львів. 2000. – С. 641 – 647.
 6. Володимир Чорній. Слов’янознавчі студії: статті, виступи та ювілейні матеріали. –Львів.2002. 374 с. //Вісник Львівського університету. Серія історична. Вип. 38. – Львів. 2003. – С. 760 – 763.
 7. Войтович Л. Галицько-волинські етюди. Біла Церква: Видавець Олександр Пшонківський, 2011. 477 с. // Rossica аntiqua. – 2012. – № 1(5). – С. 152–160.
 8. Руський елемент в Угорському королівстві до кінця XIV століття // Княжа доба: історія і культура. – Львів, 2014. – Вип. 8. – С. 383–388. [Рец. на:] Волощук М. “Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації / Відп. ред. Л. В. Войтович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – 496 с.
 9. Войтович Л. В. Князь Лев Данилович / Славетні постаті Середньовіччя. – Вип. 1. – Львів : НАН України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2012. – 181 с. // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2014. – Т. 24. – С. 429–435.
 10. Головко О. Князь Мстислав Мстиславич “Удатний” і його доба // Український історичний журнал. Київ. 2019. Вип. 5. C. 187-195.

Біографія

7shapeimage_2

Народилась 1955 р. у с. Дубляни Самбірського району Львівської області у сім’ї службовців. У 1972 р. закінчила Дублянську середню школу. Навчалась на історичному факультеті Львівського університету ім. Івана Франка, який закінчила у 1977 р. З 1981 до 1984 р. навчалась в аспірантурі історичного факультету Московського університету ім. Михайла Ломоносова.

Протягом 1991-1992 рр. проходила наукове стажування в Українському Вільному університеті (Мюнхен), в 1998 р. ‑ у Вроцлавському університеті, в 1999 р. – у Віденському університеті. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Історична наука в Московському університеті в 1934-1941 рр.” (керівник ‑ акад. Ю. С. Кукушкін). З 1977 р. працювала на посаді асистента, з 1987 р. ‑ доцент кафедри історії СРСР, з 1991 р. – доцент кафедри історії України та спеціальних історичних дисциплін. Протягом 1994-1999 рр. була заступником декана з навчальної роботи. З 1994 р. ‑ член Вченої ради історичного факультету, з 1996 р. ‑ член спеціалізованої ради історичного факультету.

Підготувала трьох кандидатів історичних наук: Копитка А. (тема дисертації «Зовнішньоекономічні зв’язки Галицької і Волинської земель у Х – першій половині ХІV ст.», Петрія І. (тема дисертації «Мемуари як джерело до історії Львова в роки Першої світової війни», Матвієнко Г. (тема дисертації «Теологічний факультет Львівського університету. 1869 – 1918 рр.»).

Брала участь в ряді міжнародних конференцій, зокрема: у конференції, присвяченій соціально-економічній історії середньовічної Європи (Люблін,1989 р.) з доповіддю «Соціально-економічна історія Київської Русі в радянській історіографії 1920-х -1930-х років», в українсько-польських конференціях «Львів: місто-суспільство – культура» (Краків, 1996; Львів, 1998; Краків. 2012) з доповідями «Історична наука у Львівському університеті у 1945 – 1995 роках», «Дослідження з історії Львова у Львівському університеті у 1945 – 1998 роках», «Повсякденне життя Львова  в умовах російської  окупації 1914 – 1915 рр.»; у  конференції «Етногенез та рання історія слов’ян: нові наукові концепції на зламі тисячоліть» (Львів – Яворів _ Шкло, 2001) з доповіддю «Етнополітичні аспекти історії Київської Русі в українській і російській пострадянських історіографіях»;  у конференції «Волинська земля в житті середньовічної Європи» (Луцьк,2009) з доповіддю «Торговельні зв’язки Волинської землі з Візантією і Північним Причорномор’ям у Х – першій половині ХІУ ст.: історія досліджень», у конференції, присвяченій 350-річчю Львівського університету з доповіддю «Проблеми середньовічної і ранньомодерної історії України в дослідженнях істориків Львівського університету наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.», а також у міжнародних славістичних колоквіумах у Львівському університеті у 1996, 1997, 2000, 2002 роках. 

 

Проекти

1.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2006

2.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2006

3.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2007

4.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2007

5.2005-2008. Західноукраїнські землі в епоху пізнього середньовіччя та ранньомодерної доби-2008

6.2005-2008. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні теорія та практика-2008

7.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2009

8.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2010

9.2009-2011. Суспільно-політичний та економічний розвиток Правобережної України у ІХ–ХVІІІ ст.-2011

10.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2012

11.2012-2014. Розвиток архівної справи, документозваства та спеціальних історичних дисциплін-2012

12.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2013

13.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2013

14.2012-2014. Західноукраїнські землі в період середньовіччя та ранньомодерного часу-2014

15.2012-2014. Розвиток архівної справи, документознавства та спеціальних історичних дисциплін-2014

16.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2015

17.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2015

18.2015-2017. Розвиток спеціальних історичних дисциплін в Україні-2016

19.2015-2017. Особливості розвитку та функціонування державних, самоврядних та церковних інститутів на українських землях-2016

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!