Українська державність: формування та політичні трансформації

Тип: Нормативний

Кафедра: давньої історії україни та спеціальних галузей історичної науки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Щодра О. М.Ісом-11с

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Ісом-11сдоцент Щодра О. М., професор Заяць А. Є.

Опис курсу

Державотворчі процеси у Центрально-Східній Європі в стародавні часи та в епоху середньовіччя (15 годин)

І. 1. Передумови і початки формування державності. Основні ознаки та функції ранніх політій. Форми суспільної організації культурних спільнот неолітичної та мідно-бронзової доби (за аналогією з ранніми цивілізаціями Сходу). 2 год.

І. 2. Політичні утворення на території України в античну епоху: Кіммерія, Велика і Мала Скіфії, Сарматія, Чорноліські городища, грецькі поліси. 2 год.

І. 3. Державотворчі процеси у слов’ян в епоху Великого переселення народів: союзи Антів, Дулібів-Волинян, політичні об’єднання слов’ян Подунав’я та південно-західної Прибалтики. 2 год.

І. 4.Початки формування Русі: хронологічна і географічна локалізація процесу. 2 год.

І. 5. Русь з погляду сучасних концепцій імперії. Основні етапи політичних трансформацій Руської держави. 2 год.

І. 6. Галицько-Волинське князівство: спадкоємність та новий етап розвитку української держави. 2 год.

І. 7. Написання есе на одну із запропонованих тем. 3 год.

Теми есе:

1. Причини та особливості формування ранніх політій на території України.

2. Основні чинники та особливості утворення політичних союзів слов’ян в епоху Великого переселення народів.

3. Закономірності і особливості «епохи вікінгів» у Західній та Східній Європі. Слов’янсько-скандинавські відносини в період формування ранніх слов’янських держав.

4. Початки Русі. Основні чинники формування Руської держави.
5. Руська імперія: характерні ознаки та особливості з погляду сучасних концепцій імперії.

6. Королівство Русі: розвиток і трансформація державних традицій у Галицько-Волинській державі.

Рекомендована література

Рекомендована література

1. Гломозда К. Ю. Визначення імперій як проблема сучасних імперіологічних студій //Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2013. Т.143. С.55-64.

2. Зенонас Норкус. Непроголошена імперія. Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій. Київ, 2016.

3.Щодра О. 862 рік в історії Східної Європи: історичний і політичний контексти 1150-річного ювілею російської державності //Педагогічна думка. 2012. №2. С. 31-38.

4.Щодра О. Історична географія України від найдавніших часів до ХУІІІ ст. Львів, 2016.

5.Щодра О. Галицько-Волинська держава: від князівства до королівства Русі //Щодра О., Жишкович В. Русь-Україна від княжої доби до епохи ренесансу. Науково-мистецький посібник серії «Художня культура України». Львів, 2016.

6.Щодра О. Етногенез і велике розселення слов’ян у світлі джерел та історичних інтерпретацій // Проблеми слов’янознавства, Вип. 65. 2016. С. 9-27.

7.Щодра О. Епоха вікінгів у Східній Європі: слов’янсько-скандинавські зв’язки в період формування ранніх слов’янських держав //Проблеми слов’янознавства. Вип. 66. 2017. С. 9-27.

8.Щодра О. «Звідки пішла руська земля…»: історія проблеми та сучасні дискусії про походження Русі в російській історіографії //Вісник Львівського університету. Серія історична. Спец. випуск до 60-річчя проф. О. Сухого. Львів, 2017. С.235-254.

7.Щодра О. “Себе, тобто, свій народ називали рос… їх король іменується хаканом”: руське посольство 838-839 рр. до Візантії та Імперії франків – важлива віха міжнародного визнання київської держави та початків формування української державності // Княжа доба: історія і культура. Львів, 2018. С. 9-24.

8. Щодра О. Між норманізмом і антинорманізмом: проблема походження Русі у світлі писемних джерел //Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. 2019. №19-20. С.115-139.
9. Щодра О. Між норманізмом і антинорманізмом: проблема походження Русі у світлі археологічних джерел //Вісник Львівського університету. Серія історична. Зб. наук. праць на пошану проф. Р. Шуста. Читати, писати, говорити. 2019. С.709-727.
10. Щодра О. Епоха слов’ян на Батиці: економічне піднесення слов’янського Помор’я у ранньому середньовіччі Проблеми слов’янознавства.2019. Вип..68. С. 9-28.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Українська державність (XVII – XVIII ст.)

Завантажити силабус

Силабус:

Завантажити силабус